Jaroslav Dombrowski

 • Článek
Členské státy EU se dohodly na zavedení minimální efektivní sazby daně a dne 23. 12. 2022 vstoupila v platnost směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin. Tato směrnice EU, která odpovídá koncepci OECD, musí být proto do konce roku 2023 transponována do vnitrostátního práva jednotlivých členských států.
 • Článek
Evropská komise představila dne 8. 12. 2022 návrh Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU , o správní spolupráci v oblasti daní. Návrh se týká nových pravidel daňové transparentnosti, která se mají vztahovat na všechny poskytovatele služeb zprostředkovávající transakce s kryptoaktivy pro zákazníky v EU. Tato nová aktualizace (označovaná také jako „DAC 8“) by doplnila Nařízení o trzích s kryptoaktivy, upravující podmínky přístupu na trh EU s kryptoaktivy a pravidla proti praní špinavých peněz.
 • Článek
Záměrem Evropské komise je prostřednictvím DAC 8 rozšířit automatickou výměnu informací i na informace týkající se kryptoměn a elektronických peněz. Vznikem alternativních způsobů placení a investic, jako jsou kryptoaktiva a elektronické peníze, může být ohrožen pokrok dosažený v posledních letech v oblasti daňové transparentnosti a představovat může také značné riziko daňových úniků. Proto se zvyšuje naléhavost a zdůrazňuje nutný význam k zavedení potřebných ustanovení do připravované směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (v souvislosti s připravovaným schválením Nařízení o trzích s kryptoaktivy), která zajistí, aby byly informace týkající se držby kryptoaktiv i transakcí s nimi oznamovány, aby docházelo k jejich výměně mezi členskými státy EU.
 • Článek
Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. 3. 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (dále jen ,,DAC 7“), upravuje pravidla pro posílení transparentnosti ve vztahu k digitálním platformám, které se nacházejí uvnitř EU i mimo její působnost. Jejím cílem zejména bude, aby příjmy získané jejich prostřednictvím nezůstaly nenahlášeny a nezdaněny. Poskytovatelé těchto platforem působící ve více zemích zde vytváří tzv. virtuální tržiště, která se řídí jejich pravidly a jejichž prostřednictvím nabízejí své zboží a služby dalším subjektům. Je proto nezbytné stanovení oznamovací povinnosti, na jejímž základě budou tyto digitální platformy oznamovat jak příjmy podniků, tak jednotlivců získané prostřednictvím těchto platforem.
 • Článek
Cílem směrnice DAC VI je zpřístupnění informací daňovým orgánům EU o používaných přeshraničních daňově-optimalizačních schématech s rizikovým prvkem z hlediska obcházení daných daňových povinností. Směrnice zavádí automatickou výměnu, tzv. výměnu informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání. Oznamovací povinnost se týká přeshraničních uspořádání, která mohou být nástrojem agresivního daňového plánování.
 • Článek
Implementací směrnice Rady 2016/2258/EU do legislativy získává správce daně přístup k mechanismům, dokumentům, postupům a informacím potřebným pro účely boje proti špinavým penězům. Podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v rámci provedené novely daňového řádu je povinná osoba na vyžádání správce daně předložit údaje a dokumenty získané při idenfikaci a kontrole klienta, a také údaje o způsobu jejich získání.
 • Článek
Pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům byla vytvořena směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. 5. 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU , pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, která zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných informací na informace oznamované nadnárodními skupinami podniků. Jejím účelem je předcházet agresivnímu daňovému plánování a škodlivé daňové soutěži, které značně narostly a dostaly se do středu pozornosti jak v Evropské unii, tak ve světě.
 • Článek
Automatická výměna informací, jejíž součástí jsou dle Směrnice Rady 2015/2376/EU ze dne 8. 12. 2015, kterou se mění směrnice 2011/16/EU , pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, předběžná daňová rozhodnutí a předběžná posouzení převodních cen. Cílem zavedení této automatické výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen je zvýšení transparentnosti a tím i řešení problémů spojených zejména s agresivním daňovým plánováním a mezinárodními daňovými úniky.
 • Článek
    Mezinárodní výměna informací pohledem správce daně Jaroslav Dombrowski, Ing. Gabriela Buchtová Transpozicí směrnice DAC II. je od 1. 1. 2016 zavedena automatická výměna informací o finančních účtech na...
 • Článek
Základním předpisem evropského práva pro oblast mezinárodní spolupráce při správě daní ve sféře přímých daní je směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. 2. 2011, o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS , označovaná zkratkou DAC I. Tato Směrnice Rady EU stanovuje postupy a zavádí systém bezpečné správní spolupráce, na jejichž základě členské státy EU vzájemně spolupracují za účelem výměny informací, u kterých lze předpokládat význam pro správu a vymáhání tuzemských právních předpisů týkajících se veškerých daní jakéhokoli druhu, vybírané členským státem nebo jeho nižšími územními, popř. správními celky, včetně místních orgánů nebo na jejich účet.
 • Článek
V souvislosti s prohlubováním boje proti daňovým únikům z globálního hlediska se zvyšuje význam mezinárodní spolupráce v oblasti daní. Je proto nutné věnovat právní úpravě mezinárodního zdanění pozornost ze strany společností s aktivitami jak v zahraničí, také i další řadě subjektů, které jsou též činné pouze v České republice. Zejména forma výměny informací se zahraničními daňovými správami přispívá ke zjištění značného množství informací o daňových subjektech, které by daňová správa sama nebyla schopna zjistit či získat bez zahraniční spolupráce. S narůstající liberalizací a globalizací národních ekonomik její význam neustále narůstá.