Kontrola ze zdravotní pojišťovny

Vydáno: 14 minut čtení

Součástí úřední činnosti zdravotních pojišťoven je provádění kontroly plnění zákonných povinností především u zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných. Zdravotní pojišťovny kontrolují hlavně zaměstnavatele, kdy na základě předložených dokladů primárně prověřují, zda bylo pojistné za zaměstnance odvedeno za příslušný kalendářní měsíc včas a ve správné výši. Alternativní formu představují kontroly formou zaslaného vyúčtování pohledávek a plateb. Zaměstnavatelé jsou předmětem kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven především proto, že jsou rozhodujícími plátci pojistného pro naplňování příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění.

Kontrola ze zdravotní pojišťovny
Ing.
Antonín
Daněk
V rámci prováděné kontroly zdravotní pojišťovna zejména prověřuje, zda zaměstnavatel:
správně vypočítal a včas odvedl pojistné na zdravotní pojištění a
plnil v kontrolovaném období ostatní stanovené zákonné povinnosti, zejména pak oznamovací povinnost.
Konečným výstupem je zpravidla Zpráva o výsledku kontroly, případně včetně Závěrečného protokolu s uvedením opatření v případě, kdy došlo k porušení zákonných povinností. Pokud si zaměstnavatel naopak svoje povinnosti řádně plní, opatření ukládána nejsou.
Je také pravdou, že zásadním úkolem zdravotních pojišťoven je z globálního hlediska zajistit dostatek finančních prostředků na úhradu hrazených služeb poskytnutých a vykázaných smluvními poskytovateli, což jsou soukromí lékaři, nemocnice, ozdravovny, lázně a další subjekty. A v této souvislosti hraje kontrolní činnost nezastupitelnou roli.
V zorném poli zdravotních pojišťoven je však v podstatě každý jejich pojištěnec, který musí mít řádně vyřešený svůj pojistný vztah. A patřičná část pozornosti je věnována osobám samostatně výdělečně činným i osobám bez zdanitelných příjmů, tedy pojištěncům, kteří si platí pojistné sami.
 
Kontrola zaměstnavatele na základě předložených dokladů
Pro zdravotní pojišťovnu je podstatné, zda zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance pojistné včas a ve správné výši. Je víceméně logické, že zdravotní pojišťovna bude v prvé řadě soustřeďovat svoji pozornost na ty plátce, u kterých se