Odpočty DPH u odpadového hospodářství obcí ve vazbě na závěry Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství č. 591/23.3.2022

Vydáno: 21 minut čtení

Dne 1. 4. 2022 byly zveřejněny závěry Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (dále jen „KOOV“), v jehož rámci byla řešena problematika DPH u služeb fakturovaných obcemi autorizovaným obalovým společnostem (EKO-KOM a. s.) a provozovatelům kolektivních systémů (například ELEKTROWIN a. s.). Tyto činnosti byly dříve i ze strany Ministerstva financí klasifikovány jako součást výkonu veřejné správy a nepodléhaly tudíž u obcí DPH. V rámci KOOV bylo konstatováno, že podřazení těchto služeb pod výkon veřejné správy není možné a dané služby mají být zdaňovány, a to již od okamžiku zveřejnění závěrů KOOV (tedy zdanění se týkalo i fakturace za první čtvrtletí roku 2022). Zdanění této služby na druhou stranu výrazně zvýšilo možnost odpočtu DPH u souvisejících vstupů na straně obcí. Cílem tohoto článku je poskytnout obcím praktické vodítko v oblasti odpočtů DPH v odpadovém hospodářství, případně i poukázat na některé nedořešené problémy.

 

Odpočty DPH u odpadového hospodářství obcí ve vazbě na závěry Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství č. 591/23.3.2022
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Základní principy odpočtu DPH
Zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) uvádí ve svém § 72 odst. 1 jako základní podmínku pro odpočet DPH úzkou vazbu příslušného vstupu a zdaňovaného plnění (případně plnění osvobozeného od DPH s nárokem na odpočet daně). Pokud je určitý vstup (například nakoupená služba) použit výhradně k dosažení takových plnění, má daný plátce nárok na plný odpočet daně.
Příklad 1
Obec provozuje sběrný dvůr, na který je možné uložit mimo jiné eternit (podle zatřídění v katalogu odpadů se nejedná o komunální odpad). Příslušná obec se rozhodla uložení eternitu zpoplatnit, a to jak v případě firem, tak i občanů (z přijatých plateb je tedy odváděna daň).
Pokud obec obdrží od dodavatele fakturu za likvidaci eternitu shromážděného prostřednictvím tohoto sběrného dvora, má plný nárok na odpočet DPH.
V oblasti odpadového hospodářství nebudeme zpravidla pracovat s plným nárokem na odpočet DPH, neboť příslušný vstup bude často souviset jak se zdaňovaným plněním, tak i aktivitami, které nejsou předmětem daně (v našem případě výkon veřejné správy). Pro tyto případy by měl být aplikován odpočet DPH v poměrné výši podle § 75 ZDPH.
Příklad 2
Obec je vlastníkem a provozovatelem skládky komunálního odpadu. Na tuto skládku je svážen jak směsný komunální odpad z příslušné obce, tak i odpady z firem a několika okolních obcí. Podíl odpadu od občanů obce uloženého na skládku činí 20 % z celkového množství uloženého odpadu. Za těchto okolností má obec nárok na poměrný odpočet DPH ve výši 80 % z fakturovaných vstupů týkajících se provozování dané skládky (například PHM do kompaktoru, investic do rozšíření skládky, nákladů na rekultivaci apod.).
Upozorňuji, že ZDPH nijak nedefinuje, jak by měl být poměrný odpočet DPH vypočten. Pouze je stanoveno, že vypočtený poměr má zohledňovat podíl, v jakém jsou příslušné vstupy využity pro ekonomickou činnost. Je na poplatníkovi,