Účtování cenných papírů a podílů u podnikatelů - 2. část

Pořízení akcií (popřípadě podílů na s. r. o.) je účtováno podle záměru účetní jednotky, s jakým akcie (podíl) nakoupila. Pokud je záměrem účetní jednotky obchodování v krátkém časovém horizontu, tzn. do 12 měsíců, je o tomto nákupu účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek. Pokud je nákup akcií (či podílu) motivován dlouhodobou držbou, tzn. více než 12 měsíců, je o jejich pořízení účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové třídy 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobá držba je spojena s účastí majitele podílu na rozhodování účetní jednotky, ve které si podíl pořídil. Vlastník podílu se zpravidla účastní valných hromad, snaží se do vedení, kontrolních či statutárních orgánů prosadit sobě blízké osoby, a usiluje tak v dlouhodobém horizontu o plnění svých představ o směřování účetní jednotky, ve které podíl pořídil.

Účtování cenných papírů a podílů u podnikatelů – 2. část
Ing.
Pavla
Strakošová
Ing.
Dagmar
Procházková
Ing.
Christian
Žmolík
 
Dlouhodobý finanční majetek – podíly
Při zachycení akcií nebo podílu na společnosti s ručením omezeným, které budou drženy dlouhodobě, zřídí účetní jednotka v rámci účtové třídy 06 ve svém účtovém rozvrhu zpravidla tři základní syntetické účty, např. účty 061-Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba, 062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem a 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly. Zřízení těchto tří účtů reflektuje následné vykázání jejich zůstatků v
rozvaze
k rozvahovému dni.
Prostřednictvím účtu
061-Podíly
ovládaná nebo ovládající osoba
je zachycena držba podílu, který představuje rozhodující vliv na řízení účetní jednotky, ve které je podíl vlastněn.
Podle § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech [zákon o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“)], je ovládající osobou osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv, a ovládanou osobou je obchodní
korporace
ovládaná ovládající osobou. Zákon o obchodních korporacích dále uvádí, že ovládající osobou je také osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní
korporace
nebo osobami v obdobném postavení, nebo členy kontrolního orgánu obchodní
korporace
, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit. Má se za to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. Dále zákon o obchodních korporacích stanoví, že osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími