Skupina pro účely DPH

Vydáno: 16 minut čtení

Výhodou propojení firem pod jedno DIČ je, že si členové skupiny svá plnění navzájem nezatěžují DPH. Ušetří tak především ti, kteří mají krácený nárok na odpočet. Pozitivní vliv má skupina z pohledu majitele firem i na cash flow. Nevýhodou je zvýšená administrativa spojená s přerozdělováním celkového odpočtu nebo s odvodem společné daně.

Skupina pro účely DPH
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Kdo může být členem skupiny
Pro účely daně z přidané hodnoty mohou skupinu tvořit pouze spojené osoby se sídlem nebo provozovnou v České republice. Pokud by některá ze spojených osob měla sídlo v ČR, ale provozovnu v jiném členském státě, může být součástí skupiny pouze tuzemská „sídelní“ část této spojené osoby. Stejně tak pokud by měla spojená osoba sídlo v jiném členském státě a v České republice jen provozovnu, může být součástí skupiny pouze tato provozovna. To, že součástí skupiny není část obchodní
korporace
usazená mimo tuzemsko, má vliv na daňový režim plnění poskytovaných mezi zřizovatelem a jeho provozovnou. Pokud ani zřizovatel ani provozovna nejsou součástí skupiny, nejsou služby poskytnuté mezi zřizovatelem a provozovnou předmětem daně. V případě, kdy je provozovna členem skupiny a zřizovatel nikoli, protože má sídlo v jiném členském státě, budou vzájemně poskytnutá plnění předmětem daně, jak vyplývá z judikátu Soudního dvora C-7/13 Skandia America Corp.
Spojenými osobami, které se mohou stát členy jedné skupiny, se rozumí kapitálově nebo jinak spojené osoby. U kapitálově spojených osob je rozhodující hranicí podíl 40 % na kapitálu nebo hlasovacích právech dané osoby, a to buď v přímé linii, nebo nepřímo.
Příklad 1
Obchodní
korporace
A se sídlem v České republice vlastní ze 100 % obchodní korporaci B se sídlem taktéž v

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Komentovaná judikatura

Provozovna jako součást skupiny