Nová pravidla pro řízení kvality - ISQM 1, ISQM 2 a ISA 220 (revidované znění) - dokončení

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2/2023 na s. 15. Budeme se věnovat dále standardům ISQM 2 a ISQM 220.

Nová pravidla pro řízení kvality – ISQM 1, ISQM 2 a ISA 220 (revidované znění) – dokončení
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
kontrolor kvality, Rada pro veřejný dohled nad auditem
 
ISQM 2
Standard ISQM 2 upravuje jednu část firemního systému řízení kvality. Požadavky standardů ISQM 1 a ISQM 2 jsou uspořádány tak, aby zajišťovaly odpovídající vazby mezi oběma standardy:
ISQM 1 stanoví, u kterých zakázek se musí provádět kontrola kvality;
ISQM 2 stanoví konkrétní požadavky na jmenování osoby provádějící kontrolu kvality zakázky a její způsobilost a její povinnosti v souvislosti s prováděním takové kontroly a zpracování dokumentace k ní.
Terminologie
Definice
Kontrola kvality zakázky
Objektivní vyhodnocení významných úsudků týmu provádějícího zakázku a závěrů, k nimž dospěl, osobou provádějící kontrolu kvality zakázky, a to nejpozději k datu zprávy.
Osoba provádějící kontrolu kvality zakázky
Partner, jiná osoba z firmy nebo externista, které firma pověřila provedením kontroly kvality zakázky.
Příslušné etické požadavky
Principy profesní etiky a etické požadavky platné pro auditory a účetní odborníky provádějící kontroly kvality zakázky. Příslušné etické požadavky obvykle zahrnují ustanovení Mezinárodního etického kodexu pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti) vydaného Mezinárodním výborem pro etické standardy účetních (
Kodex
IESBA), jež se týkají au