Sociální a zdravotní pojištění v roce 2023 - vybrané situace

Vydáno: 17 minut čtení

Historií legislativního vývoje nacházíme v oblasti zdravotního a sociálního pojištění i v právních podmínkách roku 2023 jak určité společné znaky či souvislosti, tak zřejmé odlišnosti. Podívejme se blíže na některé z nich.

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2023 – vybrané situace
Ing.
Antonín
Daněk
 
I. Návaznosti
Přímou souvislost hledejme například v důležitosti výše rozhodných částek pro vznik účasti na obou pojištěních u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo ve sjednocení výjimek (plnění) nezahrnovaných do vyměřovacího základu pro odvod pojistného zaměstnavatelem.
 
Rozhodné částky důležité pro zdravotní pojištění
Jedinou faktickou, a doposud přetrvávající, návaznost zdravotního pojištění na nemocenské (sociální) pojištění představují rozhodné částky 4 000 Kč, resp. 10 000 Kč. Tyto částky, které v právní úpravě zdravotního pojištění nenaleznete, představují jako hranice tzv. započitatelný příjem, definovaný v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 3 až 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). Je-li tento započitatelný příjem (tedy alespoň 4 000 Kč nebo více než 10 000 Kč – viz dále) dosažen, pak se osoba považuje ve zdravotním pojištění v daném kalendářním měsíci za zaměstnance a současně vzniká zaměstnání s povinnostmi zaměstnavatele přihlásit osobu jako zaměstnance u zdravotní pojišťovny a platit pojistné podle zákona.
Zároveň také platí, že není-li potřebné částky příjmu dosaženo, pak se osoba nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance, zaměstnavatel žádné povinnosti za takto zaměstnanou osobu neplní a pojištěnec si sám musí řešit svoje zdravotní pojištění, aby mu u zdravotní pojišťovny nevznikl problém.
S odkazem na ustanovení