Přiznání s datovou schránkou

Vydáno: 12 minut čtení

Téma datových schránek je v poslední době velmi frekventované, to díky novele zákona č. 300/2008 Sb., který přinesl povinné zřizování datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a všem právnickým osobám. V obou případech je impulsem pro zřízení datové schránky záznam v jednom ze základních registrů – registru osob. Dochází tak k podstatnému zvýšení počtu datových schránek, odhady uvádějí, že jich bude nově zřizováno více než dva miliony. Se zpřístupněním datové schránky je ale spojena i povinnost daňová, resp. je stanoveno, že pro vybraný okruh podání musí být použita elektronická forma. Otázkou, na kterou dají následující řádky odpověď, je, jestli může být datová schránka nápomocna při splnění této povinnosti a pokud ano, jakým způsobem.

Motto: „Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti. Optimista vidí příležitost při každé obtíži.“
Winston Churchill

Kdy povinně elektronicky?

Výše uvedená povinnost činit podání pouze elektronicky vyplývá ze zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který stanoví, že musí být současně splněny dvě podmínky:
ten, kdo podání činí, musí mít
zpřístupněnu
datovou schránku a
musí se jednat o
formulářové
podání.
První podmínka indikuje, že se posuzuje existence zpřístupněné datové schránky u toho, kdo podání opravdu učinil, a není rozhodující, jestli je to samotný daňový subjekt, jeho ustanovený či společný zástupce anebo zmocněnec. To znamená, že pokud např. zmocněná nepodnikající fyzická osoba nemá datovou schránku, tato povinnost na ni nedopadá.
Druhá podmínka pak omezuje povinnost elektronického podání na taková, která jsou zahrnována do množiny formulářových podání. Jedná se o veškerá daňová tvrzení (přiznání, hlášení a vyúčtování), přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. To znamená, že např. odvolání nebo žádost o prodloužení lhůty nespadají do povinně elektronických podání a mohou být i nadále doručeny správci daně v materiální, tedy papírové podobě. V dalším textu budou popsány způsoby, jak podat elektronicky daňové přiznání, stejné podmínky ale platí pro všechna formulářová podání.
 
Jak povinně elektronicky?
Podat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky není jedinou možností, které jsou k dispozici, využít lze několik různých cest (viz dále). Co ale možné není, je v minulosti poměrně často využívaný postup, kdy podání v elektronické podobě bylo odesláno nepodepsané a následovalo jeho potvrzení ve lhůtě pěti dnů, nejčastěji pomocí papírového e-tiskopisu doručeného na podatelnu finančního úřadu. Tato varianta v případě podatele, který má zpřístupněnu datovou schránku, není přípustná, podání musí být učiněno za současné okamžité identifikace podávající osoby. Jak toho dosáhnout pomocí datové schránky? Existují tři možnosti:
odeslat správci daně přiznání prostřednictvím
datové schránky
,
odeslat přiznání prostřednictvím
daňové informační schránky
(dále jen
DIS+
),
učinit přiznání na portálu Finanční správy s využitím
ověřené identity
.
Je nutné upozornit, že i když je ve dvou prvních případech shodně uvedeno podání prostřednictvím schránky, jedná se o dva zcela odlišné systémy. V případě datové schránky je to informační systém ISDS provozovaný Českou poštou, zatímco daňové informační schránky najdeme na portálu Finanční správy s názvem MOJE daně (dostupný online na https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home).
 
Přiznání odeslané z datové schránky
V tomto případě bude datová schránka sloužit jako komunikační prostředek, který vysoce spolehlivě a velmi rychle doručí přiznání do datové schránky správce daně. Nezbytnou podmínkou ovšem je, že ke zhotovení samotného přiznání byl použit nástroj, ze kterého lze získat přiznání v podobě souboru s příponou XML. To je povinný formát formulářových podání, který nicméně běžně poskytuje celá řada aplikací pro vyplňování daňových formulářů, ale i účetních programů apod.
Vytvořený XML soubor se pak vloží jako příloha do zprávy odeslané z datové schránky podatele příslušnému správci daně. Několik tipů a upozornění:
Úkon prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci má stejné účinky jako
písemný a podepsaný
, to znamená, že není potřeba se zaobírat podpisem nejen samotného přiznání, ale ani případných příloh.
Datové schránky mají v současné době omezenu
maximální velikost
odesílané zprávy na
20 MB
. Pokud je tedy součástí přiznání větší množství příloh, je potřeba si ohlídat, že velikostní limit nebyl překročen, v opačném případě je nutné přílohy minimalizovat. Zmíněný limit omezující velikost zprávy by měl být výrazně navýšen počínaje 1. červencem 2023.
Úspěšně odeslané přiznání je doručeno prakticky okamžitě, lze se o tom přesvědčit na doručence, kde se takřka ihned po odeslání objeví datum a
čas dodání
do datové schránky příjemce (správce daně). Tento okamžik je v případě orgánů veřejné moci, mezi které patří i Finanční správa, považován za rozhodující pro účinky doručení, např. při posuzování toho, zda bylo přiznání podáno včas.
Odeslané přiznání má ve schránce podobu datové zprávy, která se skládá z obálky s doručenkou a přílohy v podobě XML souboru. Je nezbytné zprávu
během 90 dnů
archivovat, protože po uplynutí této doby bude příloha nevratně smazána. Archivaci lze provést stažením zprávy na počítač, server nebo do jiného úložiště. Pokud používáte na obsluhu datové schránky nějaký software, provádí nejspíš archivaci zpráv automaticky sám, podobně fungují i systémy spisové služby, je ale vhodné se o tom ubezpečit.
Zprávu je potřeba z datové schránky
stáhnout celou
, bude se jednat o soubor s příponou ZFO. Stažení celé zprávy ale zajistí, že bude archivována i elektronická doručenka potvrzující čas doručení. Údaje z doručenky lze sice vytisknout, ale papírová podoba má výrazně nižší důkazní hodnotu než elektronický „originál“.
Pokud byste se zmýlili při výběru datové schránky příjemce a odeslali přiznání jinému finančnímu úřadu (územnímu pracovišti), bude
automaticky postoupeno
místně příslušnému správci daně a co je důležité – za okamžik podání se považuje doručení prvnímu pracovišti správce daně, i když byl místně nepříslušný.
Povinným údajem při odesíláni zpráv z datové schránky je vyplněné pole
Předmět
, lze doporučit, aby zde byla uvedena informace, o jaké přiznání se jednalo (např. tedy
Přiznání k DPH 4.Q 2023 XYZ s.r.o.
). Po uplynutí 90 dnů dojde ke smazání obsahu datové zprávy, ale s pomocí volby Historie zůstanou dostupné základní informace z obálky. Lze tak zjistit, kdy a komu byla zpráva odeslána, a dobře zvolený popisný předmět pak může tyto informace vhodně doplnit ve smyslu určení, o jaké podání se jednalo.
 
Přiznání z daňové informační schránky
Na portálu MOJE daně má každý daňový subjekt k dispozici svou vlastní daňovou informační schránku DIS+ poskytující kromě řady informací i možnost úkonů v podobě podání vůči správci daně. Podmínkou je, že při vstupu do daňové informační schránky dojde k identifikaci konkrétní osoby, které mohou být údaje zpřístupněny a která je oprávněna (nebo pověřena) činit za daňový subjekt právní úkony, včetně podání přiznání.
Na úvodní obrazovce portálu MOJE daně je první volba Online finanční úřad označena symbolem zámečku, který signalizuje, že je vyžadováno přihlášení, tedy identifikace uživatele. A následně je jako druhá možnost ze tří nabízených uvedeno přihlášení s ověřenou identitou pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky. Navzdory trochu matoucímu označení je nutno upřesnit, že při využití této možnosti
nedochází
k přihlášení do datové schránky, takže nenastanou účinky doručení zpráv, které do ní byly dodány.
Jedná se o proces, během kterého je díky použití přihlašovacích údajů do datové schránky určena totožnost konkrétní fyzické osoby a s jejím souhlasem a vědomím poskytne informační systém datových schránek její osobní údaje jinému systému státní správy, v našem případě portálu MOJE daně. Vychází se přitom z předpokladu zakotveného zákonem, že každá osoba chrání své přístupové údaje, nikomu je nesvěřuje a ani nesděluje. Použitelné jsou všechny způsoby přihlášení do datové schránky, to znamená, že kromě jména a hesla také Identita občana, mobilní klíč eGovernmentu, elektronický certifikát, bezpečnostní kód anebo SMS autentizace.
Po úspěšném přihlášení budou uživateli zpřístupněny daňové informační schránky všech subjektů, za které může jednat před správcem daně. Po otevření schránky daňového subjektu, za který chce podat přiznání, vstoupí do části
Formuláře
, volbou
Nový elektronický formulář
vybere ze seznamu požadované přiznání (případně naimportuje soubor XML vytvořený v jiné aplikaci) a po vyplnění a kontrole jej odešle. Není potřeba přiznání podepisovat, identifikace podatele proběhla již při vstupu do daňové informační schránky. Několik tipů a upozornění:
Využít přihlašovací údaje do datové schránky mohou na portálu MOJE daně i
cizinci
, typickým příkladem je jednatel společnosti s ručením omezeným, který nemá v ČR bydliště ani trvalý pobyt. V jejich případě bude identita úspěšně ověřená systémem datových schránek použita pro účely podání žádosti o přístupové údaje, které jim budou sloužit při následujícím přihlašování.
Po odeslání přiznání se objeví výzva ke
stažení potvrzení
, a to ve lhůtě 30 minut, jedná se o soubor specifického formátu, který slouží k prokazování okamžiku podání na portálu. Pokud byste si potvrzení nestihli stáhnout, nic hrozného se neděje, podaný formulář naleznete v DIS+ mezi odeslanými a samotné přiznání pak v části Písemnosti, již s přiděleným číslem jednacím.
Těsně před odesláním je možné zaškrtnout políčko
Podávám jako
zmocněnec
, nezapomeňte jej označit, pokud podáváte přiznání v tomto právním postavení, může to mít dopad např. na plnění z pojistné smlouvy apod.
Do daňových informačních schránek mají přístup osoby, které mohou ze zákona jednat za daňový subjekt. Tyto osoby mohou přístupem do DIS+
pověřit
i jiného uživatele, učinit tak ale mohou pouze a jedině na portálu MOJE daně v části
Nastavení – uživatelé a oprávnění
.
 
Přiznání s ověřenou identitou
Třetí možnost je dostupná také na již zmíněném portálu MOJE daně a opět se při ní využije funkcionalita systému datových schránek, která umožňuje identifikaci každé osoby disponující přístupem do některé datové schránky.
Portál Finanční správy MOJE daně, který nahradil původní EPO, nabízí kromě výše uvedeného online finančního úřadu i volně přístupnou volbu
Elektronická podání pro finanční správu
. Po vstupu do této části je možné přiznání buď načíst ze souboru XML vytvořeného pomocí nějaké jiné aplikace anebo lze vybrat ze seznamu příslušný formulář přiznání a vyplnit jej přímo na portálu. Po vyplnění nebo úspěšném importu přiznání lze nechat proběhnout kontrolu správnosti a úplnosti údajů a přistoupit k vlastnímu odeslání. V té chvíli se pod hlavičkou
Elektronický podpis podání
objeví jako první možnost
Ověření identity přihlášením do datové schránky
. Uživatel je přesměrován do systému datových schránek, kde použije své přihlašovací údaje, přesněji řečeno postup přihlašování do datové schránky a následně jsou jeho osobní (identifikační) údaje postoupeny portálu MOJE daně, podmínkou je, že k tomu udělí souhlas. Opět platí, že ověřením identity
nedojde
k přihlášení do datové schránky, a nenastávají tedy účinky doručení zpráv, které byly do schránky dodány od posledního přihlášení.
V tomto případě je nutné upozornit, že nezbytný krok bezprostředně po podání, resp. během následujících třiceti minut, představuje stažení potvrzení. Žádné jiné osvědčení o okamžiku odeslání přiznání není k dispozici.
 
Nebude-li elektronicky, pak …
V případě, že daňový subjekt nebo jeho zástupce má zpřístupněnu datovou schránku, a přesto nepodá přiznání elektronicky, bude se jednat o vadu podání dle daňového řádu. Správce daně vyzve podatele, aby ve stanovené lhůtě vadu odstranil, to znamená opakoval podání v elektronické podobě a ve výzvě uvede i poučení o následcích, pokud tuto vadu neodstraní. Těmito následky se rozumí především neúčinnost podání, to znamená, že se na něj hledí, jako kdyby neexistovalo, a dále pokuta ve výši 1 000 Kč, která může být v odůvodněných případech zvýšena až na 50 000 Kč.
Specifickou oblast představují daňová tvrzení v oblasti daně z přidané hodnoty, která mají svou speciální úpravu v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tento zákon stanoví, že daňová přiznání a kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky, jinak jsou bez dalšího neúčinná.
 
Závěr
Popis způsobů, jak podat přiznání v elektronické podobě, byl v předchozím textu omezen na využití datových schránek. Kromě zmíněných variant je možné učinit podání také s uznávaným elektronickým podpisem anebo s tzv. zaručenou identitou zprostředkovanou státním portálem Identita občana (NIA). Pro plátce a poplatníky, kterým je zřízena datová schránka, to ale každopádně znamená zpřístupnění elektronické cesty (nejen) pro podání, kterou lze využít rychle bez nutnosti používat nějaké další elektronické nástroje a prostředky.