Připravte se s námi na daňové přiznání 2022

Vydáno: 11 minut čtení

Nastává čas připravit podklady pro přiznání k dani z příjmů za rok 2022. Abychom vám tento náročný proces co nejvíce usnadnili, sesbírali jsme pro vás veškeré potřebné odborné informace z DAUČ, které vám pomohou ke správnému rozhodování a bezchybnému výsledku.

Článků je opravdu mnoho, proto jsme je pro přehlednost rozdělili do několika tematických oblastí. 

 

Hledáte řešení vašeho konkrétního případu na míru?
Není nic jednoduššího než zaslat dotaz našim profesionálům do poradny!

Chci se zeptat odborníka

 

Nejprve však stručně k letošním termínům a formě podání daňového přiznání:

Do kdy je třeba přiznání podat?

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2022 musí být podáno nejpozději v:

 • pondělí 3. 4. 2023 – tato základní lhůta podle § 136 odst. 1 daňového řádu se použije, pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě;

 • úterý 2. 5. 2023 – tuto lhůtu lze využít, pokud daňové přiznání podává sám poplatník, a to v elektronické podobě, a přiznání je podáno po 3. 4. 2023;

 • pondělí 3. 7. 2022 – tato lhůta platí pro daňová přiznání podaná daňovým poradcem na základě plné moci nebo má-li poplatník povinný audit.

Zajímají vás více lhůty v daních? – Přečtěte si náš podrobný článek.

Do kdy musí OSVČ podat Přehledy?

Přehled pro sociální pojištění:

 • úterý 2. 5. 2023 – podání Přehledu za rok 2022 pro OSVČ podávající daňové přiznání k 3. 4. 2023, doplatek do 8 dnů po podání Přehledu;
 • čtvrtek 1. 6. 2023 – podání Přehledu na sociální pojištění za rok 2022 u OSVČ, která podá daňové přiznání k dani z příjmů po 3. 4. 2023 elektronicky, doplatek do 8 dnů po podání Přehledu.

Přehled pro zdravotní pojištění:

 • středa 3. 5. 2023 – podání Přehledu za rok 2022 pro OSVČ podávající daňové přiznání k 3. 4. 2023, doplatek do 8 dnů po podání Přehledu;
 • pátek 2. 6. 2023 – podání Přehledu na zdravotní pojištění za rok 2022 u OSVČ, která podá daňové přiznání k dani z příjmů po 3. 4. 2023 elektronicky, doplatek do 8 dnů po podání Přehledu.

Upozornění na povinnost elektronického podání

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2023 jsou zakládány datové schránky všem fyzickým osobám podnikatelům, má tato nová skutečnost vliv na lhůtu pro podání daňového přiznání. Dle § 72 odst. 6 daňového řádu je každá osoba, která má zřízenou datovou schránku, ze zákona povinna podat daňové přiznání elektronicky. Tím pádem má poplatník možnost využít prodlouženou lhůtu pro podání přiznání na 4 měsíce.

Podle zákona bude zřízena datová schránka i té fyzické osobě, která má svoji podnikatelskou činnost pozastavenu, či přerušenu.

Povinnost podávat elektronicky se váže na zpřístupnění, nikoliv zřízení datové schránky. Zpřístupnění nastává prvním přihlášením se k datové schránce, či patnáctým dnem od doručení těchto údajů oprávněným osobám.

Odpočty od základu daně a slevy na dani

Základní sleva na poplatníka činí za rok 2022 částku 30 840 Kč. Poplatník má také možnost uplatnit další odpočty od základu daně či slevy na dani – přehled naleznete v našem článkuZDARMA.

Od roku 2022 byla zavedena nová sleva na dani, kdy se základ daně poplatníků snižuje o slevu za zastavenou exekuci. Maximální možná výše slevy za jednu zastavenou exekuci činí – dle exekučního řádu – 450 Kč (30 % z 1 500 Kč). Slevu mohou v rámci daňového přiznání uplatnit právnické osoby či fyzické osoby, a to i formou ročního zúčtování daní. Nárok na slevu se dokládá usnesením o zastavení exekuce. Blíže čtěte v následujícím článku.

Sleva na manželku či manžela v daňovém přiznání

Uplatněním slevy na dani na manželku (24 840 Kč ročně) se zabývá § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP.

Pro uplatnění slevy na dani na manželku je nutno splnit současně dvě základní podmínky: manželka žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a manželka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období výši 68 000 Kč.

Do vlastních příjmů manželky se nezahrnuje rodičovský příspěvek a porodné, ale zahrnuje se peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a vyplacené nemocenské dávky a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

V našem článkuZDARMA se dále dočtete, jaké další příjmy se (ne)zahrnují do příjmu (jak je to například s příspěvkem pro solidární domácnost), nebo jak nárok na slevu vlastně prokázat. 

Více expertních odpovědí na téma sleva na manželku či manžela >>>

Daňové zvýhodnění na děti

Při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě může dojít ke třem možným situacím:

 • daňové zvýhodnění je uplatněno formou slevy na dani, kterou lze uplatnit až do výše daně z příjmů snížené o slevy na dani;
 • daňové zvýhodnění je uplatněno formou daňového bonusu, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daň snížená o slevy na dani;
 • daňové zvýhodnění je uplatněno formou slevy na dani a současně daňového bonusu, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění na vyživované dítě vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období. Do výše nulové daně uplatní poplatník slevu na dani a zbývající rozdíl do výše nároku na daňové zvýhodnění uplatní poplatník formou daňového bonusu.

Přečtěte si náš článek Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2022ZDARMA!

Nebo se podívejte na odpovědi z naší odborné poradny >>>

Paušální výdaje

Výdaje procentem z příjmů lze uplatnit u příjmů do 2 000 000 Kč, a to dle následující tabulky:

Popis příjmů Výše procentních výdajů
za rok 2022
příjmy podnikatele ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství [§ 7 odst. 1 písm. a) ZDP] 80 %
příjmy podnikatele ze živností řemeslných [§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP] 80 %
příjmy podnikatele z ostatních živností mimo živností řemeslných [§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP] 60 %
příjmy z využití nebo poskytnutí práv včetně práv autorských [§ 7 odst. 2 písm. a) ZDP] 40 %
příjmy podnikatele z jiného podnikání, k němuž je třeba oprávnění [§ 7 odst. 1 písm. c) ZDP] 40 %
příjmy z výkonu nezávislého povolání [§ 7 odst. 2 písm. c) ZDP] 40 %
příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku [§ 7 odst. 2 písm. b) ZDP] 30 %
příjmy z nájmu podle § 9 ZDP 30 %
ostatní příjmy podle § 10 ZDP, jde-li o příjmy ze zemědělské výroby 80 %

Expertní odpovědi na dotazy k paušálním výdajům čtěte zde >>>

Pokud se vás týká spíš možnost uplatnění skutečných výdajů, pak níže naleznete další informace – zabýváme se například výdaji na automobil nebo výdaji spojenými s nemovitostmi a dalším majetkem.

Výdaje na automobil

Používáte osobní automobil k podnikání? V tom případě se vám může hodit náš článek o možnostech uplatnění výdajů spojených s vozidlem, a to jak ve vazbě na daň z příjmů, tak i DPH. Možnosti daňové optimalizace zmiňuje také náš příspěvek Skutečné vs. paušální výdaje na provoz motorových vozidelZDARMA.

Specifika používání služebních vozidel se dočtete v dalším našem příspěvku. 

Podívejte se také na odpovědi z naší poradny >>>

Nemovitosti v daních z příjmů

Investice do nemovité věci s sebou přináší následně otázku zdanění realizovaných příjmů. Náš příspěvek proto informuje o možnostech optimalizace zdanění nemovitostí, a to v maximální možné míře, samozřejmě v rámci mezí zákonných ustanovení.

Je-li nemovitá věc ve spoluvlastnictví anebo ve společném jmění manželů, i to přináší svá daňová specifika – blíže čtěte v našem stručném příspěvkuZDARMA, případně v podrobnějším praktickém rozboru s příklady i judikaturou.

Další hmotný majetek - odpisy, příjmy z prodeje

V daňovém přiznání lze uplatnit mimo běžných i mimořádné odpisy hmotného majetku, na toto téma máme hned dva následující odborné články:

Prodej majetku s sebou samozřejmě také přináší daňové souvislosti, pokud tedy řešíte zrovna tuto oblast, přečtěte si článek Daňové řešení prodeje movité věci fyzickou osobou.

Nebo se vás či vašich klientů týká podnikání s hmotným majetkem ve spoluvlastnictví? – Od toho je tu náš stejnojmenný příspěvek.

Vztah účetnictví a daňového přiznání

Na co si dát pozor při vedení účetnictví tak, aby mohlo pomoci k snadnějšímu sestavení daňového přiznání či k efektivnější přípravě podkladů od klientů pro jejich daňové a účetní specialisty - to vše shrnuje článek Účetnictví jako podklad pro sestavování daňového přiznáníZDARMA.

Prostřednictvím přiznání k dani z příjmů právnických osob je nově možné zveřejnit účetní závěrku. Nejen o tom pojednávají naše články:

Daňová ztráta

S daňovou ztrátou lze naložit několika způsoby:

 1. uplatnit ji ve zdaňovacím období jejího vzniku;
 2. uplatnit ji ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období jejího vzniku;
 3. uplatnit ji v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období jejího vzniku;
 4. vzdáním se práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující po období jejího vzniku, a to oznámením správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období jejího vzniku.

O podrobnostech k možnostem uplatnění daňové ztráty se dočtete v našem odborném článku s mnoha příklady.

Nebo se podívejte na nejnovější odpovědi našich odborníků z poradenské služby >>>

Hledáte řešení vašeho konkrétního případu na míru?
Není nic jednoduššího než zaslat dotaz našim profesionálům do poradny!

Chci se zeptat odborníka

Další aktuality