Daňové přiznání fyzických osob za zdaňovací období roku 2022

Vydáno: 58 minut čtení

Rok 2022 je definitivně za námi, a tak je třeba se vypořádat se svými daňovými povinnostmi. Předešlý rok je rokem plným změn. Došlo ke zvýšení minimální a průměrné mzdy, zvýšila se základní sleva na poplatníka, zavedla se sleva na zastavenou exekuci, došlo ke změnám v rámci osvobození výnosů z dluhopisů, snížil se nepeněžní příjem v případě používání manažerského vozidla zaměstnanci, limit pro odpočet darů se stanovil na výši 30 %, došlo k prodloužení mimořádných odpisů a mnoho dalších změn, které budou shrnuty v daném článku.

 

Daňové přiznání fyzických osob za zdaňovací období roku 2022
Ing.
Stanislav
Suchan,
MBA, CA
 
Úvod
Je třeba si položit otázku, zda máme povinnost podat daňové přiznání z příjmů fyzických osob za rok 2022. Ne každý příjem, který je inkasován, je zároveň příjmem zdanitelným. Může se jednat o příjem, který je mimo předmět daně, nebo se jedná o příjem od daně osvobozený. Existuje také řada příjmů, které jsou daněné srážkovou daní, což je konečná daňová povinnost, tyto příjmy do daňového přiznání uvádět nemusíme. Níže uvádíme výjimky, kdy se nemusí jednat o konečnou daňovou povinnost.
Existují případy, kdy daňové povinnosti přecházejí na jiné subjekty. Nejčastěji se jedná o zaměstnavatele, který za nás vyřeší naše daňové povinnosti v rámci tzv. ročního zúčtování záloh/daní. V daném článku si popíšeme případy, kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání a za koho může daně vypořádat zaměstnavatel. Předtím než se pustíme do příkladů z praxe, by bylo vhodné popsat obecnou konstrukci zdanění příjmů fyzických osob.
Tato daň se počítá ze základu daně. Celkový základ daně fyzických osob tvoří součet pěti dílčích základů daně. Jedná se o příjem ze závislé činnosti (ze zaměstnání), příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání), příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy. Těchto pět kategorií, tzn. dílčích základů daně, tvoří celkový základ daně fyzické osoby, ze kterého se bude poté vycházet v rámci výpočtu daňové povinnosti. V rámci daňové optimalizace lze tento základ daně ještě před výpočtem samotné daně snížit o nezdanitelné části základu daně. Jedná se zejména o poskytnuté dary, tzn. bezúplatná plnění, zaplacené úroky z hypotečního úvěru, životní či penzijní pojištění apod. Dále existují odčitatelné položky, mezi které lze zařadit daňovou ztrátu, odpočet na podporu odborného vzdělávání (tento odpočet se týká poplatníků, kteří spolupracují se středními či vysokými školami, kdy poskytují studentům a žákům odbornou praxi) a výdaje na výzkum a vývoj.
Po odečtení všech nezdanitelných částí základu daně a odčitatelných položek se základ daně zaokrouhlí na celé stokoruny dolů. Poté se vypočte daň. Vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení solidárního zvýšení daně, zavedlo se tzv. progresivní zdanění, kdy se nám objevily celkem dvě sazby u fyzických osob, tj. 15 % a 23 %. Vyšší sazba se uplatní pouze v případě, kdy náš celkový základ daně převyšuje 48násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda za rok 2022 činí
38 911 Kč
, tudíž 48násobek bude činit
1 867 728 Kč
. Detailní postup výpočtu a zaokrouhlování bude uveden níže. Následně vypočtenou daň můžeme snížit zejména o slevy (sleva na poplatníka, sleva na studenta, sleva na manželku, sleva za umístění dítěte), dále lze daň snížit o daňové zvýhodnění. A už se blížíme ke konci. Pokud v rámci zdaňovacího období byly placeny zálohy, lze o tuto částku ještě daňovou povinnost započíst. Poté nám může vyjít buď doplatek na dani, nebo přeplatek na dani, který nám po vyplnění žádosti o vrácení přeplatku bude navrácen.
 
Novinky v daních za zdaňovací období roku 2022
Titul
Popis
Minimální a průměrná mzda
Minimální mzda činí
16 200 Kč
a průměrná mzda činí
38 911 Kč
. Minimální mzda ovlivňuje hraniční příjmů pro nárok na zálohu na daňový
bonus
, nárok na daňový
bonus
v rámci ročního zúčtování záloh/daní či daňového přiznání, slevu za umístnění dítěte, hranici pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, veřejné zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Průměrná mzda ovlivňuje limit pro zaměstnání malého rozsahu, zálohy u OSVČ na pojistném, progresivní zdanění, strop pro sociální zabezpečení.
Sleva na poplatníka
Základní sleva na poplatníka pro rok 2022 činí
30 840 Kč
, viz § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Jednorázové odškodnění
Osvobozuje se příjem z
jednorázového odškodnění
v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice, viz § 4 odst. 1 písm. g) bod 6 ZDP.
Jednorázová peněžní částka
Osvobozuje se příjem z jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, viz § 4 odst. 1 písm. g) bod 5 ZDP, zákon č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů.
Sleva na zastavenou exekuci
Vzniká nová možnost uplatnění
slevy na zastavenou exekuci
, viz § 35 odst. 4 ZDP. Daň se snižuje o slevu na zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení
exekuce
, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující
částku 1 500 Kč bez příslušenství
, a která probíhala po dobu alespoň 3 let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávky vymožena ani z části.
Výnosy z dluhopisů
Dle přechodných ustanovení se dané osvobození použije na dluhopisy emitované s datem
emise
ode dne 1. 10. 2021. Jedná se o osvobození příjmů u fyzických osob plynoucích z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, viz § 4 odst. 1 písm. zl) ZDP.
Nízkoemisní vozidla
Dobíjecí stanice elektroautomobilů a plug-in hybridních vozidel byly přesunuty do druhé odpisové skupiny. Dále se snížil nepeněžní příjem v případě využití nízkoemisních vozidel i pro soukromé účely z 1 %
na 0,5 % vstupní ceny
. Novela nabyla účinnosti od 1. července 2022, lze ji ovšem aplikovat zpětně pro celý rok. V ročním zúčtování záloh/daní již tato změna bude zohledněna. Pokud si zaměstnanec bude podávat daňové přiznání, zaměstnavatel mu předloží potvrzení o zdanitelných příjmech, ve kterém již tato změna také bude zohledněna.
Humanitární dávka
Humanitární dávka pro každého uprchlíka z Ukrajiny po dobu prvních pěti měsíců je od daně z příjmů osvobozena, viz § 4 odst. 1 písm. i) ZDP.
Solidární domácnost
Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování uprchlíků z Ukrajiny, náleží příspěvek na solidární domácnost, který je od daně z příjmů osvobozen dle § 4 odst. 1 písm. i) ZDP.
Dary
Fyzické osoby si mohou v roce 2022 uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše
30 % základu daně.
Týká se to i darů poskytnuté Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamních neziskových organizací. V § 15 odst. 1 ZDP je uvedeno, že pro uplatnění daru jako nezdanitelné části základu daně musí mj. činit minimální hodnota v úhrnu 1 000 Kč nebo 2 % ze