Nestandardní a méně otřelé možnosti maximální optimalizace daně z příjmů v roce 2022, vč. výhledů pozitivních novelizací i pro zdaňovací období roku 2023

Vydáno: 17 minut čtení

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí,“ zní jedno české přísloví. Osobně bych se však v oblasti daní řídil raději nějakým jiným, například „Bez práce nejsou koláče“. Jinými slovy, protože se naši zákonodárci činí, máme tak i v daňové oblasti neustálý příliv novinek, proto je na místě a doporučeníhodné jejich bedlivé sledování, neboť takovéto chování může vést k nemalým úsporám. Pojďme si tedy blíže posvítit na některé neotřelé a nestandardní novinky, kterými nás naši zákonodárci obdařili a díky nimž můžeme naše finanční prostředky od daně z příjmů uchránit.

 

Nestandardní a méně otřelé možnosti maximální optimalizace daně z příjmů v roce 2022, vč. výhledů pozitivních novelizací i pro zdaňovací období roku 2023
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
Při svém posouzení jsem primárně vycházel z těchto níže uvedených právních předpisů:
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
pokyn GFŘ č. D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP (dříve pokyn č. D-22) (dále „pokyn D-59“),
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“),
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“),
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSP“),
zákon č.