Studenti jako zaměstnanci a zdravotní pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, pokud jí plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění vzniká, pokud osoba jako zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele činnost a je-li jí za výkon této činnosti zúčtován příjem zdaňovaný podle § 6 ZDP , mimo výjimek daných právní úpravou zdravotního pojištění.

 

Studenti jako zaměstnanci a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Zaměstnavatelé sjednávají se studenty jak pracovní smlouvu, tak některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Bývají uzavírány pracovněprávní vztahy buď na krátkou dobu (brigády), nejčastěji v období školních prázdnin, nebo se může jednat o dlouhodobý vztah.
Je-li student ve zdravotním pojištění zaměstnancem (resp. vznikne-li ve zdravotním pojištění zaměstnání), pak zaměstnavatel:
přihlašuje studenta u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance a
odvádí pojistné podle zákona, tedy v případě studentů z částky zúčtovaného příjmu, která tak může být za rozhodné období kalendářního měsíce i nižší než minimální vyměřovací základ 17 300 Kč.
Aby mohl zaměstnavatel odvádět za zaměstnaného studenta pojistné na zdravotní pojištění ze skutečně dosaženého příjmu bez povinnosti dopočtu a doplatku do minimálního vyměřovacího základu, musí mít jednoznačně potvrzeno, že za tuto osobu je ve zdravotním pojištění stát plátcem pojistného po celý kalendářní měsíc. U studentů to obvykle znamená posoudit, zda jsou mladší 26 let věku (s výjimkou dále uvedenou v Poznámce) s potřebou doložení potvrzení o studiu. V případě dlouhodobého pracovněprávn&