K (ne)udělení souhlasu správce daně s výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku aneb Lze provést výmaz (někdy) i bez souhlasu správce daně?

Vydáno: 37 minut čtení

V tomto článku bude pojednáno o základních aspektech spojených s výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku ve vazbě na správu daní. Vyhotovením konečné zprávy o průběhu likvidace a předložením návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky dochází k ukončení likvidace. Rejstříkový soud by měl poté na základě návrhu likvidátora provést zápis výmazu právnické osoby v likvidaci z veřejného rejstříku, jak ostatně plyne z § 65 zákona č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVR“). Návrh by měl být takto likvidátorem podán v souladu s § 96 odst. 1 ZVR ve lhůtě pěti dnů. Pokud by se tak nestalo, měl by místně příslušný správce daně učinit vůči rejstříkovému soudu podnět a upozornit v rámci tohoto podnětu v souladu s § 80 ZVR na neshodu mezi stavem zapsaným a skutečným, tj. upozornit na fakt, že právnická osoba již zanikla, avšak tato skutečnost nebyla dosud zapsána do obchodního (veřejného) rejstříku v podobě jejího výmazu.

K (ne)udělení souhlasu správce daně s výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku aneb Lze provést výmaz (někdy) i bez souhlasu správce daně?
Mgr.
Petr
Taranda
 
Kdy není třeba souhlasu správce daně s výmazem z obchodního rejstříku?
Za situace, kdy byl v případě úpadku právnické osoby zrušen konkurs pro nedostatek majetku a po zrušení konkursu nedošlo k výmazu této právnické osoby z obchodního rejstříku, by měl místně příslušný správce daně ve smyslu § 11 odst. 3 ZVR, prostřednictvím formuláře na portálu justice.cz v aplikaci „Podání do veřejného rejstříku“ podat návrh na její výmaz. Oznámení nesouladu mezi skutečným a zapsaným stavem, stejně jako podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku v souladu s § 11 odst. 3 ZVR by mělo být považováno
za udělený souhlas správce daně s výmazem z veřejného rejstříku
dle § 238 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“).1) Obecně platí zásada, že tam, kde došlo ke zrušení právnické osoby na základě podnětu místně příslušného správce daně, není již třeba vyžadovat další souhlas tohoto finančního orgánu, jelikož tento souhlas byl již implicitně obsažen v příslušném podání.
Nutno dodat, že souhlas s výmazem z obchodního rejstříku nebude po místně příslušném správci daně vyžadován ani v případech, kdy došlo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nemá-li právnická osoba v úpadku současně již žádný další majetek a tato skutečnost vyplývá i ze zjištění insolvenčního správce v rámci soupisu jejího majetku.
V případech, kdy návrh na výmaz podá za právnickou osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci likvidátor, který byl do své funkce jmenován soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebude souhlas místně příslušného správce daně s výmazem ze strany rejstříkového soudu taktéž vyžadován. Likvidátor je ovšem povinen ke svému návrhu na výmaz připojit
prohlášení o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
Nastane-li taková situace, je návrhem podaným dle § 82 odst. 1 ZVR zahájeno rejstříkové řízení. Rejstříkový soud v řízení zahájeném na základě návrhu podaného dle § 82 odst. 1 ZVR zkoumá toliko, zda:
zapsaná právnická osoba byla zrušena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, návrh za právnickou osobu podal likvidátor jmenovaný soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, likvidátor doložil prohlášení o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo neúčinnost právních jednání právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, neprobíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek právnické osoby – podnikatele, nevyšly najevo skutečnosti, které zpochybňují pravdivost prohlášení likvidátora obsaženého v návrhu a provedení zápisu nebrání probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim. Jsou-li splněny všechny shora uvedené podmínky, rejstříkový soud provede zápis výmazu právnické osoby z veřejného (obchodního) rejstříku, aniž by vydával rozhodnutí o povolení zápisu. Není-li však některá z těchto podmínek splněna a je-li zde důvod pro postup podle § 86 ZVR, rejstříkový soud návrh odmítne, jinak jej zamítne.
Účelem ustanovení § 82 ZVR je usnadnit a urychlit výmaz nuceně zrušených právnických osob, které jsou v úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“) a u kterých soudem (anebo jiným orgánem