Novela autorského zákona - 2. část

Vydáno: 9 minut čtení

V minulém vydání časopisu UNES jsme se zabývali novelou zákona č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“ nebo „autorský zákon “), která nabyla účinnosti dne 5. 1. 2023. Novela do českého právního řádu implementuje dvě směrnice evropské unie, přičemž pro tento příspěvek je zásadní zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „směrnice APnaJDT“). V tomto příspěvku se zaměříme zejména na nová práva vydavatelů tiskových publikací a na některé nejasné pojmy, které s novelou přicházejí.

Novela autorského zákona – 2. část
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátka
 
Právo vydavatele tiskové publikace
Novela doplnila do výčtu práv souvisejících s autorským právem právo vydavatele tiskové publikace, jehož obsah najdeme v ustanovení § 87b autorského zákona. Jedná se o transpozici problematického ustanovení čl. 15 směrnice APnaJDT. Kromě práv autora k jeho autorskému dílu jsou v autorském zákoně upravena ještě práva související s právem autorským. Mezi ně patří práva výkonného umělce k jeho výkonnému dílu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově-obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo t