Skutečné versus paušální výdaje na dopravu

Vydáno: 19 minut čtení

Při stanovení výdajů na provoz silničního motorového vozidla zahrnutého nebo nezahrnutého v obchodním majetku může poplatník uplatnit paušální výdaje na dopravu, anebo může postupovat dle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 a bod 3 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Uplatněním paušálních výdajů na dopravu se zabývá ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP a další podmínky související s uplatněním paušálních výdajů nalezneme v § 25 odst. 1 písm. x) ZDP a v § 28 odst. 6 ZDP . Přitom rozhodnutí poplatníka o volbě způsobu uplatnění výdajů na dopravu bude záviset na počtu ujetých kilometrů k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.

Skutečné versus paušální výdaje na dopravu
Ing.
Ivan
Macháček
 
Zásady pro uplatnění paušálních výdajů na dopravu
Paušální výdaj na dopravu mohou při respektování podmínek vyplývajících z § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP uplatnit jak poplatníci daně z příjmů právnických osob tak poplatníci daně z příjmů fyzických osob, pokud příslušné silniční motorové vozidlo využívají k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
U poplatníka daně z příjmů fyzických osob paušální výdaj na dopravu
lze uplatnit nejen u silničního motorového vozidla zahrnutého v obchodním majetku poplatníka, ale i u soukromého vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka a je zčásti využíváno k podnikatelským účelům
. Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze krácený paušální výdaj na dopravu.
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze uplatnit, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 a bod 3
ZDP a to:
ve výši 5 000 Kč
na jedno silniční motorové vozidlo
za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční moto­rové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové
vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě,
krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč
(