Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

Vydáno: 56 minut čtení

Daňový subjekt, který je zatížen úrokem z prodlení či úrokem z posečkané částky, může požádat o prominutí tohoto úroku. Úspěšný žadatel o prominutí úroku musí splnit řadu podmínek. Některé z podmínek jsou stanoveny zcela exaktně (např. zaplatit daň, které se úrok týká), jiné jsou definovány prostřednictvím neurčitých právních pojmů (absence závažného porušení daňových či účetních právních předpisů, ospravedlnitelný důvod prodlení při placení daně či ekonomické nebo sociální poměry zakládající tvrdost úroku). Pro žadatele může být obtížné tyto neurčité právní pojmy dle jejich smyslu a významu naplnit – v článku proto na příkladech objasňuji, jak lze tyto pojmy chápat v praxi. V případě žádosti o prominutí úroku je pak samozřejmě nezbytné tvrzené skutečnosti dostatečně doložit a prokázat.

Perfektní žádost o prominutí úroku z prodlení? S naším chytrým vzorem ji vytvoříte hned!

Chci napsat žádost o prominutí úroku z prodlení

 

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
Ing.
Jiří
Pšenčík
 
1 Úrok z prodlení
Dle § 252 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“):
a)
v případě splatné daně, která nebyla daňovým subjektem uhrazena
, vzniká úrok z prodlení od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její úhrady na účet správce daně,
b)
v případě vratky vzniklé v důsledku neoprávněného uplatnění daňového odpočtu nebo daně
vzniká úrok ode dne vrácení, použití nebo převedení vratky vzniklé v důsledku stanovení daňového odpočtu nebo daně do dne její platby, (zjednodušeně se nejčastěji jedná o přeplatek na osobním daňovém účtu v nesprávné výši, který byl daňovému subjektu vrácen, tj. vyplacen, či použit či převeden na úhradu jiného daňového nedoplatku, nebo o nadměrný odpočet v nesprávné výši, který byl daňovému subjektu vrácen, tj. vyplacen, či použit či převeden na úhradu jiného daňového nedoplatku),
v případě zálohy na daňový (tj. nadměrný) odpočet dle § 174a daňového řádu v nesprávné výši vzniká úrok z prodlení ode dne jejího předepsání do dne její platby, tj. zjednodušeně do dne jejího vrácení správci daně (úhrada na bankovní účet správce daně či použití či převedení jiného přeplatku na osobním daňovém účtu).
Pro všechny tyto vyjmenované situace je zjednodušeně řečeno charakteristické, že po určitou dobu daňový subjekt disponuje finančními prostředky, které měly být ve veřejném rozpočtu.
Úrok z prodlení proto vyjadřuje časovou hodnotu peněz
, dle mého názoru fakticky
neobsahuje
sankční prvek.
V praxi
úrok z prodlení nejčastěji vzniká
:
když daňový subjekt svou daňovou povinnost vykázanou v daňovém přiznání uhradí až po původní lhůtě její splatnosti,
když daňový subjekt podá dodatečné daňové přiznání na daň vyšší (či nižší nadměrný odpočet) a tuto daň v souvislosti s podáním dodatečného daňového přiznání také doplatí, avšak logicky až po původní lhůtě splatnosti této daně,
je-li správcem daně na základě daňové kontroly zahájené až po vyměření daně doměřena vyšší daň či je snížen nadměrný odpočet a tato „nově“ stanovená daň je daňovým subjektem uhrazena, avšak logicky až po původní lhůtě splatnosti této daně,
je-li správcem daně na základě daňové kontroly zahájené před vyměřením daně či na základě postupu k odstranění pochybností vyměřena daň vyšší než vykázaná daňovým subjektem v daňovém přiznání a tato vyměřená daň je logicky zaplacena až po původní lhůtě splatnosti této daně.
Úrok z prodlení naopak nevzniká
, je-li zahájena daňová kontrola před vyměřením daně či postup k odstranění pochybností a na základě jednoho z těchto dvou kontrolních postupů je snížen nadměrný odpočet vykázaný v daňovém přiznání daňovým subjektem, když nová, tj. správná, výše nadměrného odpočtu stanovená na základě těchto kontrolních postupů je daňovému subjektu „poprvé“ vyměřena a tedy též ve správné výši vyplacena (ve státním rozpočtu tak nesprávně vykázaná část nadměrného odpočtu nechyběla, když nebyla správcem daně vyplacena).
Příklad 1
Úrok z prodlení v případě nadměrného odpočtu po daňové kontrole
Daňový subjekt podal dne 25. 11. 2021 přiznání k DPH za zdaňovací období říjen 2021, ve kterém vykázal nadměrný odpočet ve výši 500 000 Kč. Předmětné daňové přiznání bylo správcem daně konkludentně vyměřeno, nadměrný odpočet vyplacen dne 14. 12. 2021.
V březnu 2022 zahájil správce daně k DPH za zdaňovací období říjen 2021 daňovou kontrolu a na jejím základě neuznal nárok na odpočet ve výši 300 000 Kč. Zpráva o daňové kontrole byla daňovému subjektu doručena dne 19. 1. 2023, dodatečný platební výměr pak byl daňovému subjektu doručen 2. 2. 2023. Daňový subjekt se proti dodatečnému platebnímu výměru neodvolal a daň zaplatil již dne 19. 1. 2023.
Řešení
V případě nadměrného odpočtu vzniká úrok za dobu ode dne vrácení nadměrného odpočtu daňovému subjektu do dne, kdy došlo k platbě (v tomto smyslu vrácení) nesprávně uplatněného nároku na odpočet daňovým subjektem správci daně. V daném případě tedy vzniká úrok z prodlení za období ode dne 14. 12. 2021 do dne 19. 1. 2023. Základem pro výpočet úroku pak je nadměrný odpočet v neoprávněně uplatněné výši, která byla též daňovému subjektu vyplacena, tedy částka 300 000 Kč.
Ačkoliv v průběhu daňové kontroly není dle § 145a odst. 1 daňového řádu přípustné podat daňové přiznání za kontrolovaná zdaňovací období,
nic daňovému subjektu nebrání v tom, aby daň týkající se právě prověřovaného zdaňovacího období zaplatil v průběhu daňové kontroly
či v období od ukončení daňové kontroly do právní moci dodatečných platebních výměrů, má-li daňový subjekt za to, že (zatímní) zjištění správce daně jsou správná a stejně vyústí v (spravedlivé) doměření daně. Čím dříve totiž daňový subjekt předmětnou daň, kterou dříve vykázal a zaplatil v nesprávné výši, doplatí, tím kratší bude doba, po kterou bude vznikat úrok z prodlení.
Z praxe je mi též známo, že je-li to v ekonomických možnostech daňového subjektu, daň doměřenou na základě daňové kontroly
platí co nejdříve
(zpravidla v časové souvislosti s oznámením o ukončení daňové kontroly či vydáním dodatečného platebního výměru),
a to i přesto, že proti předmětnému dodatečnému platebnímu výměru podá odvolání
. Zaplacení doměřené daně nijak na odvolací argumentaci nedopadá, daňový subjekt tím pouze
snižuje úrokové zatížení
pro případ, že by odvolání nebylo vyhověno.
Úrok z prodlení, kterým bude daňový subjekt dle § 252 odst. 4 daňového řádu zatížen, odpovídá
výši úroku z prodlení dle občanského zákoníku
. Dle § 1970 občanského zákoníku platí, že
„(p)o dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.“
Dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. platí, že:
„(v)ýše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“
Zjednodušeně tedy, činila-li ke dni 1. 7. 2023 repo sazba ČNB 7 %, pak
výše úroku z prodlení
, kterým správce daně úročí dle § 252 daňového řádu
ve 2. čtvrtletí 2023, činí 15 % p.a.
Ke změně sazby úroku z prodlení může dojít až dvakrát za kalendářní rok
– dle repo sazby ČNB k 1. lednu a k 1. červenci daného kalendářního roku. Je zcela běžné, že neuhrazená daň po splatnosti, u které vzniká úrok z prodlení, může být tedy úročena postupně i několika sazbami tohoto úroku – vždy v závislosti na vývoji repo sazby ČNB.
Příklad 2
Úrok z prodlení
Daňový subjekt podal dne 23. 7. 2023 přiznání k DPH za zdaňovací období červen 2023, ve kterém na řádku 64 vykázal vlastní daňovou povinnost ve výši 500 000 Kč. Dne 22. 2. 2024 zaplatil daňový subjekt na tuto daň 300 000 Kč, zbývajících 200 000 Kč uhradil až dne 9. 4. 2024.
Řešení
Dle § 135 odst. 3 je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení. Přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období červen 2023 byl daňový subjekt povinen podat do dne 25. 7. 2023, daň z přidané hodnoty za toto zdaňovací období je tedy též splatná tohoto dne.
Vzhledem ke čtyřdenní liberační lhůtě je prvním dnem úročení 29. 7. 2023. Posledním dnem, za který vznikne úrok, je pak 9. 4. 2024.
Vzhledem ke skutečnosti, že repo sazba ČNB ke dni 1. 7. 2023 činila 7 %, úrok z prodlení pro nedoplatky existující v druhém pololetí roku 2023 činí 15 % (repo sazba + 8 procentních bodů).
Výpočet úroku z prodlení:
za období ode dne 29. 7. 2023 do dne 31. 12. 2023 bude částka 500 000 Kč úročena úrokem z prodlení ve výši 15 % p.a.
za období ode dne 1. 1. 2024 do dne 22. 2. 2024 bude částka 500 000 Kč úročena úrokem z prodlení vypočteným jako: repo sazba ČNB platná ke dni 1. 1. 2021 + 8 procentních bodů
za období ode dne 23. 2. 2024 do dne 9. 4. 2024 bude částka 200 000 Kč úročena úrokem z prodlení vypočteným jako: repo sazba ČNB platná ke dni 1. 1. 2024 + 8 procentních bodů
Ze shora uvedených případů logicky plyne, že v praxi správce daně zpravidla
vydává platební výměr, ve kterém vypočte úrok z prodlení a úrok z posečkané částky, až po zaplacení předmětné daně
. Na rozdíl od penále dle § 251 daňového řádu, které vzniká z doměřené daně a správce daně o něm tedy může rozhodnout v jediném platebním výměru spolu s doměřenou daní, v případě úroků není rozhodující jen výše stanovené daně a její původní splatnost, ale též
okamžik její faktické úhrady
. Platební výměr na úrok lze však vydat i
před zaplacením daně
, bývá to často
v případě daňové
exekuce
.
Jedním z nejčastějších důvodů vzniku úroku z prodlení je pozdní platba splatné daně [popsáno shora pod bodem a)]. V těchto případech platí dle § 252 odst. 2 písm. 1 daňového řádu
čtyřdenní tzv. liberační lhůta
. Uhradí-li daňový subjekt splatnou daň až po původní lhůtě splatnosti,
za první tři dny po původní lhůtě splatnosti úrok nevzniká
, prvním dnem úročení je až čtvrtý den po původní lhůtě splatnosti daně. Cílem tohoto ustanovení je jednoznačně napomoci daňovým subjektům v situaci, kdy z různých důvodů uhradí splatnou daň velmi krátce po lhůtě splatnosti (např. z důvodu problému s internetovým bankovnictvím či z důvodu náhlé nepřítomnosti pracovníka zodpovědného za daňovou oblast, včetně úhrady daní apod.). Z mé zkušenosti plyne, že toto ustanovení je některými daňovými subjekty využíváno nadměrně, když významnou část svých daňových povinností hradí až v liberační lhůtě. Daňovému subjektu v žádném z těchto případů pozdní úhrady daně nevzniká úrok z prodlení, nicméně je zřejmé, že daňový subjekt hradí daň, kterou si sám vyčíslil v řádném daňovém přiznání, po původní lhůtě její splatnosti, a tedy pozdě, a že u něj správce daně eviduje celou řadu nedoplatků, byť časově velmi krátkého trvání. Jakkoliv daňový subjekt není bezprostředně zatížen úrokem,
může častá existence krátkodobých nedoplatků na osobním daňovém účtu značně zkomplikovat jeho situaci v jiných případech
.
 
2 Úrok z posečkané částky
Každý daňový subjekt, který je v prodlení při placení daně či se do prodlení teprve dostane, může
požádat správce daně o posečkání úhrady daně
dle § 156 daňového řádu. Povolí-li správce daně posečkání úhrady daně, je daňový subjekt, který své prodlení při placení daně aktivně a konstruktivně se správcem daně řeší, krom ostatních pozitivních efektů v podstatě odměněn tím, že mu
po dobu posečkání daně nevzniká úrok z prodlení ale úrok z posečkané částky
, který je oproti úroku z prodlení
poloviční
.
Doba posečkání je přitom dána od okamžiku určeného v rozhodnutí o posečkání (zpravidla den podání úspěšné žádosti posečkání, popřípadě den vydání rozhodnutí o posečkání; posečkat lze i zpětně ode dne původní lhůty splatnosti) do dne, do kterého bylo posečkání povoleno. Pokud však daňový subjekt nedodrží podmínky posečkání, pozbývá tímto dnem rozhodnutí o posečkání účinnosti, a výhody založené institutem posečkání, včetně nižší sazby úroku, tímto dnem končí.
Splatí-li daňový subjekt posečkanou daň dříve, tj. před uplynutím doby posečkání, úrok z posečkané částky samozřejmě vzniká jen za každý jednotlivý den doby posečkání až do dne úhrady daně.
Dle § 253 odst. 1 daňového řádu je základem daně pro výpočet úroku z posečkané částky daň, u které bylo povoleno nebo nastalo posečkání.
Dle § 253 odst. 4 daňového řádu pak výše úroku z posečkané částky odpovídá polovině úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona, nejvýše však polovině úroku z prodlení podle tohoto zákona. Praktičtěji podáno, činila-li ke dni 1. 7. 2023 repo sazba ČNB 7 %, pak výše úroku z prodlení, kterým správce daně úročí tzv. daňové dluhy dle § 252 daňového řádu existující ve 2. čtvrtletí 2023, činí 15 %; úrok z posečkané částky pak činí polovinu úroku z prodlení, tedy 7,5 % p.a.
Příklad 3
Úrok z posečkané částky
Daňový subjekt podal dne 23. 7. 2023 přiznání k DPH za zdaňovací období červen 2023, ve kterém na řádku 64 vykázal vlastní daňovou povinnost ve výši 500 000 Kč. Dne 17. 8. 2023 požádal o posečkání s úhradou předmětné daně do dne 31. 10. 2023, správce daně vydal dne 5. 9. 2023 rozhodnutí, kterým daňovému subjektu vyhověl, a to s účinností ode dne uplatněním žádosti před správcem daně. Rozhodnutí o posečkání bylo doručeno daňovému subjektu dne 7. 9. 2023. Daňový subjekt daň zaplatil v celé výši dne 12. 10. 2023.
Řešení
Vzhledem ke skutečnosti, že daňový subjekt dosáhl posečkání s úhradou daně, vzniká úrok z prodlení pouze za období ode dne 29. 7. 2023 (čtyřdenní liberační lhůta) do dne 17. 8. 2023, když k tomuto dni je účinné rozhodnutí o posečkání s úhradou daně. Úrok z prodlení činí 15 % p.a.
Ode dne 18. 8. 2023 do dne 12. 10. 2023 pak bude daňový subjekt zatížen úrokem z posečkané částky, který pro toto období činí 7,5 % p.a.
Výpočet úroku z prodlení:
Základ pro výpočet úroku (splatná daň) x úroková sazba x (počet dnů prodlení / 365)
500 000 x 0,15 x (20 / 365) = 4 109 Kč
Výpočet úroku z posečkané částky:
500 000 x 0,075 x (56 / 365) = 5 753 Kč
Příklad dokládá, že úrok z posečkané částky vzniká pouze za dny, kdy existovala dlužná daň (tedy nezaplacená daň po lhůtě její splatnosti), a nikoliv za celou dobu, na kterou bylo posečkání povoleno. Zaplatil-li daňový subjekt předmětnou daň již dne 12. 10. 2023, jedná se o poslední den úročení přesto, že posečkání bylo daňovému subjektu povoleno až do dne 31. 10. 2023.
 
3 Termín pro podání žádosti o prominutí úroku
Daňový subjekt je oprávněn , když daňový řád neobsahuje žádné ustanovení, které by explicitně podání žádosti o prominutí úroku časově omezovalo.
Daňový subjekt tak může podat žádost o prominutí úroku dokonce i předtím, než správce daně vydá rozhodnutí, kterým dle ustanovení § 251a odst. 3 daňového řádu o předpisu úroku vyrozumí, a dokonce i předtím, než správce daně rozhodne o vzniku daňové povinnosti, která vyvolala vznik úroku. Takto
brzké podání žádosti však nemá žádný reálný smysl
, kdy dle § 259 odst. 2 daňového řádu může k prominutí daně i příslušenství daně dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě. Správce daně tedy takovou žádost sice přijme, rozhodne o ní v souladu s citovaným ustanovením daňového řádu až po vzniku daňové povinnosti, když dříve k prominutí příslušenství daně dojít nemůže.
Lze proto doporučit, aby daňový subjekt minimálně vyčkal na rozhodnutí správce daně, tj. na platební výměr
, kterým mu bude stanovena daňová povinnost.
Ačkoliv není lhůta pro podání žádosti o prominutí úroku nijak explicitně legislativně omezena, je logické, že
nemá žádný smysl žádat o prominutí úroku po uplynutí lhůty pro placení daně
dle § 160 odst. 1 daňového řádu, protože po uplynutí této lhůty již
správce daně
i v případě sebelepší žádosti
úrok prominout nemůže
. Vzhledem k tomu, že lhůta pro placení daně může být přerušena dle § 160 odst. 3 daňového řádu či může po určitou dobu stát dle § 160 odst. 4 daňového řádu, doporučuji pro případ, že o prominutí úroku bude žádáno krátce před uplynutím základní šestileté lhůty pro placení daně, kontaktovat odborníka – daňového poradce, advokáta, zkušeného účetního či správce daně – s dotazem na
prekluzi konkrétní lhůty
.
V obecnosti tak lze pouze uzavřít, že
požádá-li daňový subjekt o prominutí úroku po uplynutí lhůty pro placení daně, správce daně řízení pro nepřípustnost zastaví
dle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu.
 
4 Správní poplatek
Žádost o prominutí úroku
z prodlení či úroku z posečkané částky
je zpoplatněna
. Dle položky 1 písm. c) sazebníku, který je součástí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně, tedy také obou shora uvedených úroků, podléhá
poplatku ve výši 1 000 Kč
. Předmětem poplatku nicméně není přijetí žádosti o prominutí úroku, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek či méně stanovené sazby poplatku.
Žádá-li tedy daňový subjekt o prominutí úroku
do částky 3 000 Kč
na jedné dani,
správní poplatek se nehradí
. Žádá-li naopak daňový subjekt o prominutí úroku ve výši 3 001 Kč a více na jedné dani, musí uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
Poplatek se vybírá
za každou daň
, které se žádost daňového subjektu týká.
Pokud žadatel o prominutí úroku nezaplatí správní poplatek, správce daně o prominutí úroku nebude meritorně vůbec rozhodovat, a zastaví řízení dle § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004, o správních poplatcích.
 
5 Žádost o prominutí úroku
Ačkoliv § 259 odst. 1 daňového řádu připouští prominutí příslušenství daně, tedy též úroku, z moci úřední nebo na základě žádosti daňového subjektu, v praxi je rozhodováno prakticky vždy na základě žádosti.
Žádost o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky se podává u správce daně místně příslušného
ke dni podání žádosti – zpravidla se bude tedy jednat o správce daně (územní pracoviště), který o úroku vyrozuměl (tj. vydal platební výměr).
Žádost se podává standardními způsoby. Je-li správní poplatek hrazen na bankovní účet správce daně (a nikoliv vylepením kolku na listinu žádosti), je vhodné na tuto skutečnost v textu žádosti upozornit.
V případě žádosti o prominutí úroku z prodlení či úroku z posečkané částky neurčuje daňový řád výslovně žádný konkrétní termín pro vydání rozhodnutí. Proto lze vycházet z obecné úpravy nečinnosti dle § 38 daňového řádu.
Rozhodnutí o prominutí úroku by
tedy v souladu se smyslem a zněním daňového řádu
mělo být vydáno ve lhůtě 3 měsíců
ode dne přijetí žádosti o prominutí úroku. Ze mé zkušenosti plyne, že je rozhodováno zpravidla v řádu několika málo týdnů. Výjimečně, je-li potřeba ověřit údaje tvrzené daňovým subjektem v žádosti, je v praxi o prominutí úroku rozhodováno po uplynutí jednoho měsíce od podání žádosti.
 
6 Prominutí úroku – posloupnost správní úvahy správce daně
Daňový řád ve smyslu jeho výkladu definuje tuto faktickou strukturu a chronologii rozhodování pro správce daně:
1.
Zcela uhrazená daň (formální podmínka)
– dle § 259b odst. 1 daňového řádu je daňový subjekt oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.
Nebude-li tato formální podmínka splněna, správce daně bez jakéhokoliv meritorního posouzení žádosti o prominutí úroku řízení o této žádosti zastaví dle § 106 odst. 1 písm. e) daňového řádu. Bude-li splněna, správce daně v dalším kroku vyhodnotí, zda žadatel plnil své ostatní povinnosti v daňové a účetní oblasti.
2.
Plnění ostatních daňových a účetních povinností
– dle § 259c odst. 2 daňového řádu
není prominutí
daně nebo příslušenství daně
možné
,
pokud
daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu,
v posledních 3 letech závažným způsobem porušili
daňové nebo účetní právní předpisy.
Zjistí-li správce daně, že žadatel či osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních třech letech před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o prominutí úroku závažným způsobem selhali při plnění svých účetních a daňových povinností, žádost o prominutí úroku s tímto odůvodněním zamítne. Nezjistí-li správce daně žádné takové selhání, vyhodnotí v dalším kroku, zda je u žadatele dán pro prominutí úroku tzv. ospravedlnitelný důvod.
3.
Ospravedlnitelný důvod pro prominutí úroku
– dle § 259b odst. 2 daňového řádu může správce daně zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.
Neexistuje-li žádný důvod, který by prominutí úroku ospravedlnil, správce daně žádost s tímto odůvodněním zamítne (i přesto, že
relevantní
daň je uhrazena a daňový subjekt se nedopustil v posledních třech letech žádných závažných porušení účetních a daňových povinností). Zjistí-li však naopak správce daně, že je dán tzv. ospravedlnitelný důvod, vyhodnotí jeho závažnost a dle této závažnosti upraví rozsah, ve kterém lze úrok prominout. Následně přistoupí ke zkoumání ekonomických a sociálních poměrů žadatele.
4.
Ekonomické nebo sociální poměry zakládající tvrdost
– dle § 259b odst. 3 daňového řádu správce daně při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku.
Pokud zjistí, že ano, vyhodnotí závažnost a dopady konkrétních ekonomických nebo sociálních poměrů u žadatele a v závislosti na tom upraví rozsah, ve kterém lze úrok prominout, a prověří naposledy ještě četnost porušování povinností při správě daní.
Pokud nebudou zjištěny žádné konkrétní ekonomické či sociální poměry, jež by zakládaly tvrdost úroku, správce daně s tímto odůvodněním žádost o prominutí úroku zamítne (a to i přesto, že podmínky popsané pod body 1 až 3 budou splněny).
5.
Četnost porušování povinností při správě daní
Toto kritérium již případně může pouze snížit částku prominutého úroku. Je-li tedy zjištěno, že se daňový subjekt dopustil v minulosti opakovaného porušování daňových povinností, částku úroku k prominutí sníží. Není-li naopak zjištěno žádné opakované porušování daňových předpisů, výše prominutelného úroku se již nijak nemění.
Má-li tedy být žadatel o prominutí úroku úspěšným, musí „do poslední koruny“ zaplatit daň, ke které se úrok váže. Nadto musí se správcem daně v jiných případech (krom předmětné platby daně po její splatnosti, ke které se úrok váže) spolupracovat a plnit standardním způsobem své další daňové a účetní povinnosti.
Smyslem této právní úpravy institutu prominutí úroku samozřejmě je, aby správce daně nepromíjel úrok (na který má ze zákona nárok) žadatelům, kteří se správcem daně nespolupracují, ztěžují či dokonce znemožňují dosažení cíle správy daní, kterým je správné zjištění a stanovení daní a též zabezpečení jejich úhrady, či těm, pro které úhrada legitimního úroku neznamená zásadní faktickou újmu.
 
7 Prominutí úroku – podmínky
Vzhledem ke skutečnosti, že s daní uhrazenou až po původní lhůtě její splatnosti nemohl stát nakládat, je úrok z prodlení či z posečkané částky logickým a zákonným nárokem správce daně. Má-li se ho správce daně vzdát, musí se jednat o žadatele, který se při určitém zjednodušení vůči správci daně (a potažmo tedy veřejnému rozpočtu) chová „férově“ a pro kterého by zároveň úhrada úroku znamenala významné finanční (sociální, ekonomické…) obtíže.
Na prominutí úroku
z prodlení či úroku z posečkané částky ale
není právní nárok
. K tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 Afs 292/2020:
„Nejvyšší správní soud předesílá, že na prominutí úroku není nárok, a to ani při splnění zákonných předpokladů (tj. žádost daňového subjektu a úhrada daně, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl). Rozhodování o prominutí úroku z prodlení se děje ve sféře volného správního uvážení (diskrečního práva správního orgánu), tedy zákonem dovolené volnosti správního orgánu rozhodnout ve vymezených hranicích, resp. volit některé z více možných řešení, které zákon dovoluje (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2006, čj. 2 Afs 207/2005-55, nebo ze dne 27. 3. 2019, čj. 4 Afs 342/2018-35). Podrobit volné správní uvážení soudnímu přezkoumání lze podle § 78 odst. 1 s. ř. s. jen potud, překročil-li správní orgán zákonem stanovené meze tohoto uvážení nebo správní orgán volné uvážení zneužil. Soud tedy posuzuje, zda rozhodnutí správního orgánu nevybočilo z mezí stanovených zákonem.“
Aby byl tedy žadatel úspěšným, musí žádat o prominutí úroku v dobré víře a splnit jednotlivé podmínky uložené daňovým řádem.
 
7.1 Formální podmínka
Ustanovení § 259b odst. 1 daňového řádu ukládá žadateli o prominutí úroku
jedinou podmínku formálního charakteru
. Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky,
pokud byla uhrazena daň
, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Úhradou daně se přitom chápe její úplná úhrada „do poslední koruny“.
Pro rozhodování o prominutí úroku je přitom určujícím, aby předmětná daň byla uhrazena ke dni rozhodování o prominutí úroku.
 
7.2 Plnění ostatních daňových povinností meritorní
Při rozhodování o prominutí úroku hraje roli,
zda žadatel plní své ostatní daňové povinnosti
(tedy všechny ostatní kromě opožděné úhrady předmětné splatné daně). Podle § 259c odst. 2 daňového řádu není možné úrok prominout, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušili daňové nebo účetní právní předpisy.
Daňový řád slovní spojení „závažným způsobem porušit daňové nebo účetní právní předpisy“ žádným způsobem neupřesňuje jednoduše proto, že definovat uzavřený a zcela konkrétní výčet porušení daňových a účetních předpisů bránících prominutí úroku fakticky nelze. Správce daně je proto v tomto smyslu povinen vyhodnotit každou situaci
individuálně
.
Generální finanční ředitelství za účelem sjednocení správní praxe jednotlivých útvarů orgánů Finanční správy ČR vydalo pod čj. 49837/22/7700-10123-050167
pokyn GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daně
. Tento sjednocující pokyn lze logicky využít také pro potřeby žadatelů o prominutí úroku právě jako pomocného výkladu. Je však nutno upozornit, že pokyny sjednocující postup správce daně v případě promíjení příslušenství daně (tedy též úroku) jsou relativně
často novelizovány
. Je proto důležité vycházet z pokynu, který je platný v době podání žádosti a rozhodování o ní. Doporučuji proto vycházet z aktualizovaných veřejných zdrojů (internetové stránky Finanční správy ČR) nebo kontaktovat s dotazem místně příslušného správce daně.
V ustanovení předmětného pokynu čl. III.
Meritorní
posouzení – prvotní úvaha pod bodem III.1 Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů tak Generální finanční ředitelství uvedlo tento výčet:
1.
Je/byla
nespolehlivým plátcem
dle § 106a
nebo nespolehlivou osobou
podle § 106aa zákona o dani z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že osoba má/měla
status
nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby z titulu daně z přidané hodnoty, je zřejmé, že došlo k závažnému porušení daňových předpisů. Rozhodným okamžikem pro hodnocení je den zveřejnění informace, že osoba je nespolehlivým plátcem, resp. nespolehlivou osobou.
2.
Byla alespoň jednou pravomocně uznána
vinnou
ze spáchání některého z trestných činů
uvedených v § 53 odst. 2 písm. a) a c) daňového řádu.
3.
Prováděla činnosti nebo se zapojila do
obchodů, u kterých existuje důvodná obava, že z nich nebude uhrazena daň
, a správce daně proto u tohoto subjektu vydal
zajišťovací příkaz
, který nebyl ve lhůtě uhrazen. Rozhodným okamžikem pro hodnocení je den následující po dni splatnosti zajišťovacího příkazu.
4.
Porušila své zákonem stanovené povinnosti způsobem, který měl za následek vyměření kterékoli
daně podle pomůcek
nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani nebo stanovení daně jejím sjednáním. Rozhodným okamžikem pro hodnocení je den porušení povinností; nelze-li den porušení určit, je rozhodným okamžikem den marného uplynutí lhůty stanovené správcem daně k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně. (závažným porušením se přitom chápe, převýší-li částka doměrku 50 000 Kč).
5.
Závažně
ztěžuje
nebo ztěžovala,
maří
nebo mařila
správu daní
tím, že
opakovaně
včas nepodala daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování a ke splnění této své ze zákona plynoucí povinnosti byla proto vyzvána správcem daně. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala
alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců
. Rozhodným okamžikem pro hodnocení je den následující po zákonem stanoveném dni pro podání posledního daňového tvrzení, k jehož podání byla osoba správcem daně následně vyzvána.
6.
takovým způsobem, že jí byla pravomocně
uložena pokuta
podle tohoto zákona; rozhodným okamžikem pro posouzení splnění této podmínky je nabytí právní moci rozhodnutí.
7.
Je osobou, jíž byla
uložena pokuta
(za spáchaný delikt dle daňových a/nebo dle účetních předpisů), jejíž horní hranice je zákonem stanovena na
min. 250 000 Kč
; rozhodným okamžikem pro posouzení splnění této podmínky je nabytí právní moci rozhodnutí.
8.
Nevede řádně
nebo nevedla řádně
evidenci
stanovenou právním předpisem nebo uloženou správcem daně. Rozhodným okamžikem pro hodnocení je poslední den, kdy došlo k porušení takové právní povinnosti, nebo den zjištění správcem daně, pokud poslední den, kdy došlo k porušení takové právní povinnosti, nelze zjistit.
9.
Jinak
závažně
ohrožuje
nebo ohrožovala,
porušuje
nebo porušovala
řádný výkon správy daní
.
Tento seznam je nutno vnímat tak, že nastane-li některá (i jen jedna) ze shora uvedených situací u žadatele či jeho statutárního zástupce, správce daně vždy (neexistují-li výjimečné okolnosti hodné zvláštního zřetele – například vliv živelních události, zdravotní důvody apod., které objektivně znemožnily daňovému subjektu splnit daňové či účetní povinnosti) rozhodne tak, že žádost o prominutí úroku zamítne. Je-li však zjištěna situace, která shora ve výčtu popsána není, je správce daně oprávněn vzít také takovou situaci v potaz a s ohledem na jiné porušení daňových nebo účetních právních předpisů, dosahuje-li významné intenzity, žádost o prominutí úroku zamítnout. Své rozhodnutí správce daně v každém případě odůvodňuje.
Aby nebylo zkoumání případných situací závažného porušení daňových či účetních právních předpisů nekonečné,
prověřuje se toliko období tří let před vydáním rozhodnutí
ve věci žádosti o prominutí penále1).
Příklad 4
Závažné porušení daňových či účetních právních předpisů
Dne 23. 2. 2022 podal daňový subjekt přiznání k DPH za zdaňovací období leden 2022, ve kterém vykázal nadměrný odpočet ve výši 500 000 Kč. Správce daně daňové přiznání konkludentně vyměřil a v zákonné lhůtě nadměrný odpočet vyplatil dne 18. 3. 2022.
Správce daně na základě daňové kontroly zahájené až po vyměření řádného daňového přiznání dodatečně stanovil daň z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 2022 ve výši 315 000 Kč, protože daňový subjekt neprokázal použití pořízeného automobilu k ekonomické činnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona o DPH. Správce daně vydal dodatečný platební výměr za zdaňovací období leden 2022 dne 12. 1. 2023, téhož dne dodatečný platební výměr doručil daňovému subjektu, daňový subjekt se proti dodatečnému platebnímu výměru neodvolal. Dne 18. 1. 2023 daňový subjekt doměřenou daň v plné výši 315 000 Kč uhradil. Správce daně dne 8. 2. 2023 vydal platební výměr, ve kterém rozhodl o vzniku úroku z prodlení za období ode dne 18. 3. 2022 do dne 18. 1. 2023.
Daňový subjekt požádal dne 14. 2. 2023 o prominutí úroku z prodlení.
Řešení
(i)
K okamžiku rozhodování o prominutí úroku z prodlení je daň, ke které se úrok váže, uhrazena. Daňový subjekt tak naplnil podmínku formálního charakteru.
Při posuzování, zda žadatel plnil své daňové a účetní povinnosti, nicméně správce daně konstatoval, že žadatel se s účinností ode dne 1. 3. 2022 stal nespolehlivým plátcem. Z tohoto důvodu správce daně žádost o prominutí úroku zamítl a hodnocení v dalších krocích již neprováděl.
(ii)
Ke zcela jinému závěru by však správce daně dospěl tehdy, pokud by se žadatel stal nespolehlivým plátcem například ode dne 1. 3. 2018. vzhledem k tomu, že informace o tomto daňovém statusu žadatele byla zveřejněna v březnu 2018 a tedy více než tři roky před rozhodováním o prominutí úroku, k této skutečnosti by se při rozhodování o prominutí úroku nepřihlíželo.
Smysl tohoto zákonného ustanovení je zřejmý. Každý daňový subjekt chybuje, cílem daňového řádu přitom není daňový subjekt za určité selhání trestat navěky.
Překážka závažného porušení účetních či daňových právních předpisů ve lhůtě 3 let před vydáním rozhodnutí se přitom zkoumá nejen u daňového subjektu, ale
také u osob se žadatelem spojených
prostřednictvím statutárního zástupce. K tomu lze nalézt upřesnění v pokynu GFŘ-D-58 pod bodem III.2 Osoby, u nichž se posuzuje naplnění kritérií dle § 259c odst. 2 daňového řádu:
Je-li žadatelem o prominutí příslušenství daně fyzická osoba, bude se naplnění vylučující podmínky podle § 259c odst. 2 daňového řádu zkoumat u:
samotné fyzické osoby,
všech právnických osob, ve kterých fyzická osoba je nebo byla v uplynulých 3 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu.
Je-li žadatelem o prominutí příslušenství daně právnická osoba, bude se naplnění vylučující podmínky podle § 259c odst. 2 daňového řádu zkoumat u:
samotné právnické osoby,
statutárního orgánu této právnické osoby, tj. všech právnických nebo fyzických osob, které jsou jeho statutárním orgánem nebo jeho členem,
u právnických osob, jejichž statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu je nebo byla v předcházejících 3 letech právnická osoba žádající o prominutí nebo její statutární orgán nebo člen jejího statutárního orgánu.
 
7.3 Ospravedlnitelný důvod
Podle § 259b odst. 2 daňového řádu může správce daně zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo
z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit
. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.
Daňový řád opět nijak tzv. ospravedlnitelný důvod nezpřesňuje. Pokud by přímo v daňovém řádu byl proveden uzavřený výčet konkrétních situací, které mohou prominutí úroku ospravedlnit, zcela jistě by celá řada důvodů zůstala opomenuta. To by v konečném důsledku zcela zjevně poškozovalo žadatele, jejichž důvody by se nedaly pod některý z bodů zákonného výčtu zařadit, přesto by však z etického (lidského) pohledu mohly a měly prominutí úroku ospravedlnit.
Z tohoto důvodu je proto na žadateli, aby uvedl v žádosti důvody, které hovoří v jeho prospěch, a aby je též doložil. Jedná se o to, že správce daně zpravidla nezná detailně situaci u daňového subjektu.
Pokud jsou důkazní prostředky
, které tvrzení žadatele stran ospravedlnitelného důvodu prokazují, již
obsahem jeho daňového spisu
,
stačí
jen
na ně
správce daně
odkázat
. Důkazní prostředky, které
nejsou součástí
daňového spisu,
musí být žadatelem předloženy
, aby je správce daně mohl vzít v úvahu.
Ospravedlnitelné důvody se přitom
týkají výhradně důvodů pozdní platby splatné daně
.
Daňový subjekt by tedy, chce-li být úspěšným, měl vysvětlit okolnosti právě pozdní úhrady splatné daně a tyto důvody musí být logické a z lidského pohledu omluvitelné. Proto nemá smysl žádat o prominutí úroku tehdy, došlo-li k pozdní úhradě splatné daně v rozporu se zásadami jednání v dobré víře. O tom ostatně svědčí také výčet provedený Generálním finančním ředitelstvím v ustanovení pokynu GFŘ-D-58, čl. IV.2 Ospravedlnitelný důvod prodlení – úroky. Za účelem sjednocení správní praxe jednotlivých útvarů finanční správy je zde proveden výčet situací, které správce daně v rámci úvahy o tzv. ospravedlnitelném důvodu prominutí úroku vždy vyhodnotí, pokud se žadatele týkají. Zároveň je zde uvedeno i
procentuální ohodnocení dopadů
zjištěného stavu na prominutí úroku.
1.
Původní platba daně je daňovým dlužníkem vykonána omylem na jiný variabilní symbol nebo jiný účet správce daně, přičemž se současně nejedná o nejasnou platbu. (100 %)
2.
Jedná se o daňového dlužníka, kterému nepříznivý zdravotní stav (dočasný nebo trvalý) zabránil plnit jeho daňové povinnosti (nutno doložit prokazatelným způsobem). (100 %)
3.
V případech, kdy jsou sankciovány pozdní platby zálohové povinnosti a celková daňová povinnost nevznikne, či je nižší než úhrn případně zaplacených záloh. (70 %)
4.
Daňovému subjektu svědčilo posečkání úhrady daně, k níž se váže úrok z posečkané částky, o jehož prominutí je žádáno (§ 156 odst. 1, § 157a daňového řádu). (20 %)
5.
Daňový subjekt byl stižen živelní pohromou, hromadnou či individuální, v průběhu kalendářního roku, kdy mělo dojít k platbě daně. Za živelní pohromu se považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. (100 %)
6.
Úrok z prodlení byl předepsán za daňový nedoplatek na dani z převodu nemovitostí/dani z nabytí nemovitých věcí v případech, kdy daňový subjekt včas uhradil přiznanou daň vypočtenou ze základu daně stanoveného z ceny zjištěné na základě ocenění znalcem a daň byla stanovena správcem daně odlišně z důvodu chybného posudku znalce. (90 %)
7.
Úrok z prodlení vznikl z daně doměřené na základě dodatečného daňového tvrzení podaného daňovým subjektem bez výzvy správce daně. (20 %)
8.
Úrok z prodlení vznikl na dani z nemovitých věcí či na dani z nabytí nemovitých věcí na základě daňového tvrzení podaného na výzvu správce daně a daň byla uhrazena v náhradní lhůtě pro podání daňového tvrzení stanovené ve výzvě; nebo úrok z prodlení vznikl na dani z nemovitých věcí na základě daňového tvrzení podaného bez výzvy správce daně a daň byla uhrazena do 30 dnů od podání daňového tvrzení. (20 %)
9.
Prodlení s úhradou daně, k níž se váže úrok z prodlení, o jehož prominutí je žádáno, činilo maximálně 15 kalendářních dnů ode dne původní splatnosti daně. (30 %)
10.
Úrok z posečkané částky vznikl při přechodu daňové povinnosti zůstavitele na dědice za období ode dne úmrtí zůstavitele do dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví. (100 %)
11.
Úrok z prodlení vznikl právnické osobě z důvodu dočasné neexistence statutárního orgánu v případech úmrtí jediného společníka, který byl zároveň i jediný statutární orgán. (100 %)
12.
Úrok z prodlení vznikl na základě doměření daně za situace, kdy k původnímu stanovení daně došlo na základě daňového tvrzení podaného daňovým subjektem v souladu s potvrzením nebo jiným obdobným dokumentem vydaným orgánem veřejné moci odlišným od orgánu Finanční správy ČR, který se ukázal být nesprávný. (100 %)
13.
Úrok z prodlení vznikl plátci daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo daňového bonusu provedené plátcem daně dle § 38i zákona o daních z příjmů z důvodu zpětného přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně poplatníkem vyživovanému dítěti, čímž se zpětnou platností zanikl nárok poplatníka na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c odst. 6 písm. b) zákona o daních z příjmů. Podmínkou prominutí úroků z prodlení v daném případě je, že prodlení nebylo objektivně zapříčiněno plátcem daně ani poplatníkem a plátce daně postupoval při změně rozhodných skutečností v souladu se zákonem o daních z příjmů a daňovým řádem. (100 %)
14.
Úrok z prodlení vznikl poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob podávajícímu daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob na základě podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob z důvodu zpětného přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně poplatníkem vyživovanému dítěti, čímž se zpětnou platností zanikl nárok poplatníka na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě dle § 35c odst. 6 písm. b) zákona o daních z příjmů. Podmínkou prominutí úroků z prodlení v daném případě je, že prodlení nebylo objektivně zapříčiněno poplatníkem a ze strany poplatníka bylo při změně rozhodných skutečností postupováno v souladu se zákonem o daních z příjmů a daňovým řádem. (100 %)
15.
Daňový subjekt podal ve lhůtě přihlášku k registraci, avšak registrační řízení k DPH trvalo i v den, ve kterém nastala splatnost daně, jež nebyla včas uhrazena, avšak byla uhrazena nejpozději do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. (90 %)
16.
Úrok z prodlení vznikl z důvodu, že v poslední den lhůty pro podání daňového tvrzení dle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR (www.mojedane.cz) – přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku daňového portálu – a Finanční správa ČR nefunkčnost vzniklou na její straně oznámila (třeba i zpětně) na svých internetových stránkách (www.financnisprava.cz). K zaplacení daně došlo v přímé časové souvislosti s podáním daňového tvrzení v listinné podobě nebo v případě elektronického podání bezodkladně po zprovoznění daňového portálu, nejpozději však následující pracovní den. (100 %)
Pokud tedy u žadatele o prominutí úroku nastane některá ze shora uvedených situací a nejsou-li zároveň dány jiné důvody, které by výši prominutelného úroku ovlivnily, správce daně vždy rozhodne tak, že promine úrok ve výši uvedené shora v závorkách za každým bodem.
Ze mé zkušenosti plyne, že situaci u žadatelů o prominutí úroku nelze vždy podřadit pod některý ze shora uvedených bodů, přesto však z etického či obyčejného lidského pohledu lze prodlení s úhradou daně, které vyvolalo vznik úroku, omluvit (ospravedlnit). Popíše-li v takovém případě žadatel svou situaci dostatečně zřejmým způsobem, doloží svá tvrzení a prominutí úroku nebrání jiná skutečnost, správce daně úrok v odpovídající výši promine. Rozhodujícím totiž je, zda žadatel naplní smysl relevantních ustanovení daňového řádu, a nikoliv to, zda lze situaci u něj podřadit pod některý z bodů sjednocujícího pokynu. Z mé zkušenosti dále plyne, že v odůvodněných případech
správci daně rozhodují běžně i o situacích v pokynu výslovně neuvedených a úrok i přesto lze prominout
. Vše závisí jen na síle argumentů žadatele a způsobu, jakým svou argumentaci prokáže.
V případě, že by nebylo možno situaci u žadatele zjevně podřadit pod některý ze shora uvedených 16 bodů, lze tyto body využit také jako inspiraci.
Je však nutné zdůraznit, že je na žadateli, aby faktické ospravedlnitelné důvody tvrdil, ale také, aby je doložil a prokázal.
Nebudou-li tvrzení
žadatele ve věci tzv. ospravedlnitelných důvodů
prokázána
,
správce daně se
zpravidla
pokusí o neformální komunikaci
a žadatele na tento stav upozorní. Pokud žadatel svá tvrzení nedoloží, správce daně nebude oficiálním způsobem žadatele vyzývat k prokázání a žádost o prominutí úroku zamítne (i kdyby byla založena na silných ospravedlnitelných důvodech, které však zůstanou neprokázány – žadatelem či obsahem jeho spisu).
 
7.4 Ekonomické nebo sociální poměry zakládající tvrdost
Podle § 259b odst. 3 správce daně při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku.
Pokyn GFŘ-D-58 ve oddílu IV.4. Ekonomické nebo sociální poměry zakládající tvrdost opět uvádí několik situací, u kterých sjednocuje praxi jednotlivých správců daně.
7.4.1 Fyzické osoby
Je-li žadatelem fyzická osoba, je správce daně povinen vzít v úvahu
výši příjmů žadatele
za poslední známé zdaňovací období a porovná ji s minimální mzdou:
pokud žadatel nedosáhl dvanáctinásobku minimální mzdy, promine správce daně úrok ve výši 50 %,
pokud se žadatelovy příjmy pohybovaly v rozmezí od dvanáctinásobku minimální mzdy do čtyřiadvaceti násobku minimální mzdy, promine správce daně úrok ve výši 40 %,
pokud se žadatelovy příjmy pohybovaly v rozmezí od čtyřiadvacetinásobku do osmačtyřicetinásobku minimální mzdy, promine správce daně úrok ve výši 30 %,
pokud žadatelovy příjmy převýšily osmačtyřicetinásobek minimální mzdy, správce daně promine úrok ve výši 20 %.
7.4.2 Fyzické i právnické osoby
Ve všech případech (bez ohledu na to, zda je žadatelem fyzická či právnická osoba) pokyn GFŘ-D-58 sjednocuje, že pokud by žadatel
splňoval některý z důvodů pro posečkání
s úhradou daně, k níž se váže úrok, o jehož prominutí je žádáno, nebo s úhradou tohoto úroku,
promine se dalších 50 %.
Shora uvedený výčet provedený v pokynu GFŘ-D-58 opět nelze vnímat jako uzavřený. Pokud u žadatele nastane některá ze situací uvedených pod bodem 7.4.1 a 7.4.2., správce daně ji vyhodnotí vždy v souladu se smyslem sjednocujícího pokynu. Mohou však nastat i jiné situace než ty, které jsou v pokynu popsány, a i na nich může žadatel úspěšně založit svou žádost o prominutí úroků z důvodu ekonomické či sociální tvrdosti. Je ale na daňovém subjektu, aby tyto jiné důvody výslovně a precizně uvedl a aby je též jednoznačně doložil.
K doložení ekonomických či sociálních důvodů zakládajících tvrdost úroku může daňový subjekt v podstatě použít veškerých legálních dokladů. V případě fyzických osob se nejčastěji lze setkat s
výpisy z bankovního účtu
,
potvrzeními o zdanitelných příjmech
, odkazem na
daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických osob, ale také s
vyčíslením životních nákladů
a jejich porovnání s příjmy či s
přehledem majetku
fyzické osoby (logicky s poukazem na její nemajetnost). Je však potřeba upozornit, že správce daně může buď ze svých zdrojů či prostřednictvím součinnosti s jinými subjekty (nejčastěji ostatními státními orgány)
informace poskytnuté žadatelem ověřit
.
V případě právnických osob se v prvé řadě jedná o
účetní výkazy
(výkaz o zisku a ztrátě za poslední účetní období), výpisy z bankovních účtů, karty majetku, evidenci závazků, obchodní smlouvy apod.
Nebudou-li tvrzené ekonomické nebo sociální poměry zakládající tvrdost úroku výslovně popsány a specifikovány a nebudou-li zároveň racionálně a očekávatelným způsobem doloženy žadatelem či jeho daňovým spisem, správce daně žádost o prominutí úroku zamítne.
 
8 Četnost porušování povinností při správě daní
Dle § 259c odst. 1 daňového řádu platí, že při posouzení žádosti o prominutí daně nebo příslušenství daně, tedy též úroku, správce daně zohlední
četnost porušování povinností při správě daní
daňovým subjektem. V této fázi tedy správce daně prověří, zda nedocházelo k porušování daňových povinností
opakovaně
.
Pokyn GFŘ-D-58 definuje v části VI. 5. Četnost porušování povinností při správě daní – penále, úroky, pokuta dle § 250 některé situace, které správce daně
vždy vyhodnotí jako opakované porušování
daňových předpisů a částku prominutelného úroku sníží na polovinu:
1.
Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce daně u daňového subjektu nedoplatek z jiného daňového řízení, který je vymáhán (je uveden na exekučním příkazu).
2.
V posledních třech letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně stanovena kterákoli daň podle pomůcek dle § 98 daňového řádu bez součinnosti daňového subjektu, a to bez ohledu na částku takto stanovené daně. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
3.
V posledních třech letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pořádková pokuta dle § 247 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
4.
V posledních třech letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
5.
V posledních třech letech byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.
 
9 Speciální důvody pro zamítnutí žádosti o prominutí úroku – závažnost jednání, které vedlo k doměření daně a vzniku úroku
Nad rámec shora uvedených skutečností založených na znění daňového řádu a ve smyslu jeho výkladu nelze opominout ještě jeden moment, který může ovlivnit rozhodnutí správce daně o prominutí úroku
Na základě judikaturního výkladu sjednoceného usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu evidovaného pod čj. 1 Afs 236/2019 je správce daně oprávněn při rozhodování o prominutí penále zohlednit také tzv.
zdrojové jednání daňového subjektu
. Následná
judikatura
Nejvyššího správního soudu pak dovodila účinnost právního názoru rozšířeného senátu také na úroky hrazené daňovým subjektem. Jedná se například o rozsudek NSS čj. 4 Afs 180/2020, ve kterém se pod bodem [22] uvádí:
„Pro posuzovaný případ jsou dále stěžejní závěry formulované rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 26. 1. 2021, čj. 1 Afs 236/2019 - 83. Rozšířený senát se v něm zabýval přípustností posouzení závažnosti zdrojového jednání daňového subjektu při správní úvaze o možnosti prominutí penále podle § 259a daňového řádu. V nyní posuzované věci je však možné využít také jeho závěry ohledně procesu posouzení žádosti o prominutí příslušenství daně, kterým je podle § 2 odst. 5 daňového řádu i úrok z prodlení, a dále závěry týkající se výkladu ustanovení § 259c daňového řádu vztahujícího se na prominutí daně i příslušenství daně.“
(Obdobně též bod 8 rozsudku NSS čj. 6 Afs 189/2022.)
Zdrojovým jednáním, které neumožní prominutí úroku, je jednání, které bylo předmětem stanovení daně. Přitom správce daně posoudí povahu, intenzitu a jiné okolnosti porušení daňových předpisů, které vedlo ke stanovení daně a vzniku úroku z prodlení či z posečkané částky.
Předmětem stanovení daně v praxi bývají také situace založené na
zřejmé chybě
daňového subjektu či
neporozumění
často komplikovaným daňovými předpisům. V těchto případech, jsou-li splněny shora popsané podmínky, správci daně nic nebrání spravedlivě část úroku
prominout
.
Při kontrolní činnosti správce daně je však zjišťováno také takové jednání daňových subjektů, které svědčí o jejich
účasti na daňovém podvodu
, o kterém daňový subjekt věděl či vědět měl a mohl, nebo případy daňového zastírání, zneužívání práva apod. V těchto případech, kdy v podstatě daňový subjekt (vědomě, úmyslně…) atakuje státní rozpočet, by jistě nebylo spravedlivé úrok promíjet. K tomu se rozšířený senát NSS pod čj. 1 Afs 236/2019 vyjádřil tak, že by bylo
„absurdní, aby tomu, kdo závažným způsobem hraničícím např. s trestnou činností právo porušil, bylo s tímto porušením související penále vždy v nějaké výši prominuto“.
Tento závěr logicky dopadá též na úrok z prodlení či z posečkané částky.
Svou povahou se jedná bezesporu o výjimečné situace, když doměření daně s těmito závažnými právními kvalifikacemi jsou zpravidla rozhodnutím
ultima ratio
, přesto je nelze v kontextu promíjení úroků zcela opominout. V těchto případech tedy daňový subjekt, který žádá o prominutí úroku, neuspěje i přesto, že splní všechny podmínky formálního charakteru, v posledních třech letech se nedopustil žádného závažného porušení daňových či účetních právních předpisů, v rámci kontrolního postupu vedoucího ke stanovení daně poskytoval správci daně svou součinnost na standardní úrovni a úhrada úroku by pro něj z pohledu jeho ekonomickým či sociálních poměrů byla tvrdá.
Výrok předmětného usnesení rozšířeného senátu NSS evidovaného pod čj. 1 Afs 236/2019 je založen na řadě rozsáhlých a detailních úvah, jeho prostudování lze rozhodně doporučit. Rozhodujícím pro praktickou aplikaci v případě rozhodování o prominutí penále (a též úroku) je však jeho závěr, podle kterého:
„Rozšířený senát k otázce v projednávané věci zásadní, uzavírá, že při posuzování splnění podmínek dle § 259c odst. 2 daňového řádu se nebere v úvahu porušení daňových předpisů, které je skutkovým a právním základem uložení penále, o jehož prominutí daňový subjekt žádá. K tomuto porušení však správce daně přihlédne v rámci správního uvážení dle § 259a odst. 2 daňového řádu a s ohledem na povahu, intenzitu či jiné okolnosti tohoto porušení nemusí penále prominout.“
Správce daně, který rozhoduje o prominutí úroku, tedy může vzít v rámci správní úvahy o rozsahu prominutí penále dle § 259a odst. 2 daňového řádu v úvahu také povahu, intenzitu a jiné okolnosti jednání daňového subjektu, které vedlo ke stanovení daně, a pokud je toto jednání v rozporu se zásadou jednání v dobré víře, je správce daně oprávněn žádost o prominutí úroku právě s tímto odůvodněním zamítnout.
 
10 Struktura žádosti o prominutí úroku – vzor
Vzhledem k tomu, že rozhodné pro úspěšnou žádost o prominutí úroku z prodlení či z posečkané částky je naplnění hned několika neurčitých právních pojmů (ospravedlnitelný důvod, absence závažného porušení daňových či účetních právních předpisů, ekonomické či sociální poměry zakládající tvrdost apod.), je velmi obtížné poskytnout obecný (a ve všech situacích funkční) vzor žádosti o prominutí úroku. Přesto lze doporučit alespoň určitou strukturu obsahu takové žádosti.
Doporučený obsah žádosti
o prominutí úroku:
(i)
označení žadatele
(jméno, příjmení, název, DIČ, sídlo),
(ii)
jasná a jednoznačná formulaci toho, čeho se žadatel domáhá (v tomto případě výslovné uvedení, že daňový subjekt žádá o prominutí úroku a přesně tento úrok označit
číslem jednacím platebního výměru
, kterým byl o úroku vyrozuměn, či které dani a kterého zdaňovacího období se týká),
(iii)
informace o
zaplacení
správního poplatku (na bankovní účet správce daně či vylepením kolku),
(iv)
popis naplnění formální podmínky
– tj. zaplacení daně, které se úrok, o jehož prominutí je žádáno, týká; tento bod není nezbytný a rozhodně jej není třeba nijak rozvádět či prokazovat, když údaje o úplném zaplacení rozhodné daně správce daně zjistí z vlastních evidencí,
(v)
deklarace plnění ostatních daňových a účetních povinností
dle § 259c odst. 2 daňového řádu ve třech letech předcházejících vydání rozhodnutí ve věci žádosti o prominutí; tuto podmínku není potřeba nijak dokládat, když její naplnění (či spíše případné nenaplnění) plyne zcela z evidencí správce daně,
(vi)
detailní a doložený popis tzv. ospravedlnitelného důvodu
pro prominutí úroku dle § 259b odst. 2 daňového řádu, přitom se žadatel může inspirovat shora popsaným článkem III.
Meritorní
posouzení – prvotní úvaha a bodem III.1 Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů pokynu GFŘ-D-58; i kdyby situaci u žadatele nebylo možno podřadit pod některou ze situací výslovně v této části pokynu uvedených, může svou žádost založit na skutečnostech jiných (ale typově logicky obdobných); všechny skutečnosti, na kterých žadatel svou žádost založí, musí též doložit, z logiky věci totiž plyne, že předmětné údaje správce daně k dispozici zpravidla mít nebude,
(vii)
detailní a doložený popis ekonomických či sociálních poměrů
zakládajících tvrdost úroku dle § 259b odst. 2 daňového řádu; i zde je potřeba klást důraz na preciznost odůvodnění a prokázání tvrzení žadatele, ideální je, pokud lze situaci žadatele podřadit pod skutečnosti uvedené v oddílu IV.4. Ekonomické nebo sociální poměry zakládající tvrdost v pokynu GFŘ-D-58, žádost může být nicméně založena i na jiných obdobně intenzivních skutečnostech.
 
11 Obrana proti rozhodnutí správce daně
Nebude-li žadateli rozhodnutí ve věci žádosti o prominutí úroku doručeno ve lhůtě 3 měsíců od podání žádosti, je žadatel oprávněn podat
podnět na ochranu před nečinností
dle § 38 daňového řádu. Ze zkušenosti doporučuji, aby žadatel byl se správcem daně v průběhu rozhodování o žádosti v kontaktu a
na stav vyřízení žádosti se neformálně dotázal
například po uplynutí 1 měsíce ode dne podání žádosti a pak opakovaně. Tato neformální komunikace zpravidla může nejefektivněji odstranit případné nejasnosti a k podnětu na ochranu před nečinností pak zpravidla nemusí být vůbec přistoupeno.
Není-li žadatel o prominutí úroku spokojen s rozhodnutím správce daně, lze proti tomuto rozhodnutí brojit výhradně
správní žalobou
, když podle § 259 odst. 4 daňového řádu proti rozhodnutí ve věci prominutí daně nebo příslušenství
nelze uplatnit opravné prostředky
. Pokud by se tedy daňový subjekt proti zamítavému rozhodnutí ve věci žádosti o prominutí úroku odvolal, správce daně dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. c) daňového řádu odvolání zamítne a odvolací řízení zastaví pro nepřípustnost. Pak jako prostředek obrany zbývá pouze správní žaloba. Pokud se daňový subjekt k tomuto kroku rozhodne, lze rozhodně doporučit, aby kontaktoval odborníka – nejlépe advokáta.
Proto opakovaně doporučuji, aby žadatel věnoval odůvodnění žádosti a také prokázání skutečností, které žadatel tvrdí a které zároveň nejsou správci daně z jeho činnosti známy, značnou pozornost. Právě nedostatečná argumentace či argumentace, která nebude řádně prokázána, může způsobit zamítavé rozhodnutí správce daně a žadateli zásadním způsobem zkomplikovat situaci.
Ustanovení § 259 odst. 3 daňového řádu nicméně připouští, aby žadatel svou
neúspěšnou žádost o prominutí úroku zopakoval
. Může se tak stát
nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení
(tj. doručení) zamítavého rozhodnutí ve věci žádosti o prominutí úroku. Pokud by daňový subjekt podal opakovanou žádost dříve než po uplynutí 60 dnů od oznámení zamítavého rozhodnutí, správce daně o této nové žádosti věcně rozhodovat nebude a zastaví řízení dle § 106 odst. 1 písm. e) daňového řádu.
Rozhodující podmínkou této nové žádosti však je, že
nová žádost musí být založena na zcela jiných důvodech
než žádosti předešlé. Je tak v podstatě přípustné, aby se žadatel z první neúspěšné žádosti poučil a odůvodnil novou žádost jinak (v tomto smyslu nikoliv nezbytně lépe, ale aby ji založil na jiných důvodech).
Nad rámec shora uvedených skutečností již lze jen doplnit, že příslušenství sleduje osud daně. Odvolá-li se daňový subjekt proti rozhodnutí o stanovení daně (platební výměr nebo dodatečný platební výměr), kterým je mu daň stanovena, které se úrok z prodlení či z posečkané částky týká, a vyhoví-li odvolací orgán odvolání, a tedy předmětné rozhodnutí o stanovení daně změní nebo zruší (dodatečný platební výměr), dopadá toto rozhodnutí o odvolání též na rozhodnutí, kterým byl daňovému subjektu předepsán úrok (není-li prodlení při placení daně ke dni původní lhůty splatnosti, úrok nevzniká).
1) Bod 45 rozsudku usnesení rozšířeného senátu NSS čj. 1 Afs 236/2019:
„Ve shodě se závěry druhého senátu ve věci ACE Trade lze konstatovat, že se konec tří let odvíjí od okamžiku rozhodnutí o prominutí penále, nikoli však proto, že jakýkoli dřívější okamžik (např. okamžik podání žádosti) by nebyl účelný, ale protože ze zákona jednoduše žádný jiný okamžik nevyplývá.“

Perfektní žádost o prominutí úroku z posečkané částky? S naším chytrým vzorem ji vytvoříte hned!

Chci napsat žádost o prominutí úroku z posečkané částky