Využití časové hodnoty peněz v účetnictví

Vydáno: 5 minut čtení

V tomto textu se zaměříme na využití současné hodnoty (či chcete-li amortizovaných nákladů, resp. naběhlé hodnoty) v účetnictví. V dnešní době tento koncept využívají mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS, nicméně návrh nového zákona o účetnictví s touto oceňovací bází rovněž pracuje.

Využití časové hodnoty peněz v účetnictví
Prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Současnou hodnotu jednorázového vkladu stanovíme jako podíl budoucí hodnoty k tzv. úročiteli. Tato tedy zohledňuje, kolik bychom museli dnes uložit peněžních prostředků, abychom za určité časové období v budoucnosti měli k dispozici požadovaný obnos:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=20429.jpg
kde: PV – současná hodnota peněz, FV – budoucí hodnota peněz, i – požadovaná výnosnost, n – počet let
Tento vzorec je vhodný pro období delší než jeden rok. V případě období kratšího než jeden rok je vhodnější použít jednoduchého úročení a vzorec by měl následující podobu:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=20430.jpg
kde: t – čas ve dnech
 
Oceňování pohledávek a závazků se splatností delší než jeden rok
Tento koncept lze v účetnictví využít pro oceňování pohledávek a závazk