Přeprava zboží

Vydáno: 20 minut čtení

Při určení místa plnění se přeprava zboží řídí základním pravidlem. Odchylka nastává, pokud je přeprava poskytnuta zákazníkovi se sídlem nebo provozovnou ve třetí zemi a tento zákazník je zároveň českým plátcem. Pozor si je potřeba také dát při posuzování přepravy související s dovozem a vývozem, aby přepravce správně určil, kdy může být taková přeprava osvobozena od daně z přidané hodnoty. Nejdříve se budeme věnovat zdanění přepravy z pohledu českého přepravce a poté z pohledu českého příjemce přepravní služby.

 

Přeprava zboží
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Přeprava pro českého zákazníka
Stanovení místa plnění u přepravy zboží podléhá základnímu pravidlu, jak je popsáno v § 9. U služeb nebývá pro určení místa plnění obvykle podstatné, zda je příjemce plátce nebo neplátce. Rozhodujícím kritériem je, zda se jedná o osobu povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo o osobu nepovinnou k dani. Pokud bude v některém případě mít plátcovství osoby povinné k dani vliv na určení místa plnění, bude to v textu dále uvedeno. Když to vliv na určení místa plnění mít nebude, nebudeme osoby povinné k dani dále členit na plátce, identifikované osoby nebo neplátce. Další výklad i příklady budou pro větší přehlednost uvažovány bez vlivu provozoven, protože místo plnění provozovny je posuzováno podle stejných pravidel, jaká platí pro zřizovatele provozovny neboli samotnou osobu povinnou k dani.
Přepravní služba poskytnutá osobě povinné k dani se sídlem v České republice bude mít místo plnění v České republice a český přepravce, plátce DPH, službu zatíží daní v základní sazbě. Toto platí bez ohledu na to, zda je přeprava fyzicky poskytnuta po území České republiky nebo na území jiného členského státu, či ve třetí zemi.
Příklad 1
Výrobní závod se sídlem v Českých Budějovicích využívá na přepravu svého zboží českého přepravce, plátce DPH. Spektrum zákazníků výrobního závodu je bohaté a tomu odpovídají i objednávky přepravy. Například v červnu si výrobní závod objedn