Evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích

Vydáno: 11 minut čtení

V článku je nejprve shrnuto vymezení základních pojmů, které se v nových ustanoveních zákona o DPH , která upravují pravidla pro evidenci přeshraničních služeb, využívají. Návazně je vysvětleno, komu a za jakých podmínek vzniká povinnost tuto evidenci vést a předmět této evidence. V dalším textu jsou shrnuty informace o předepsaných údajích o přeshraničních platbách a o způsobu jejich sdělování daňové správě. V závěrečné části textu je upozorněno na změny v souvisejících právních předpisech.

 

Evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích
Ing.
Václav
Benda
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v současné době neobsahuje speciální úpravu, která by ukládala poskytovatelům platebních služeb uchovávat a poskytovat správci daně údaje týkající se příchozích, příp. odchozích plateb a příjemců, resp. příkazců těchto plateb. Směrnice Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. 2. 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb, ukládá členským státům, aby od 1. 1. 2024 zavedly povinnost pro poskytovatele platebních služeb, která bude spočív