Možnost promíjení penále

Vydáno: 20 minut čtení

V případě stanovení sankcí v rámci daňového řízení často daňový subjekt spoléhá na prominutí, které však není rozhodně automatické a pro prominutí je zapotřebí splnit celou řadu podmínek. Také při promíjení penále, které je stanoveno po doměření daně v rámci daňové kontroly nebo při podání nepřípustného dodatečného přiznání, je nezbytné naplnit řadu podmínek pro úspěšné prominutí penále, přičemž správce daně může prominout 75 % penále. V tomto článku se čtenář seznámí s podmínkami pro prominutí penále a také je zde obsažen nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu.

Možnost promíjení penále
Mgr. Ing.
Alena
Wágner Dugová
Penále podle daňového řádu
Právní úprava penále je obsažena zejména v ustanovení § 251 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“). Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši 20 %, v případě, že je daň zvyšována nebo pokud je snižován daňový odpočet, nebo ve výši 1 %, pokud je snižována daňová ztráta. Povinnost uhradit penále nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání, respektive vyúčtování, na jehož základě došlo k doměření daně, což ale neplatí, pokud toto dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování nebylo přípustné (viz metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, čj.: 56921/21/7700-10123-051418). Penále je také stanoveno ve zvláštní situaci daně z příjmů, kdy podle ustanovení § 38p zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), platí, že pro účely výpočtu penále se vychází z částky daně tak, jak by byla stanovena oproti poslední známé dani, pokud by nebyly v rámci postupu vedoucího k doměření této daně z moci úřední dodatečně uplatněny vyšší částky odčitatelných položek podle § 34 ZDP.
Penále tedy podle daňového řádu nevzniká z daně dodatečně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání, respektive vyúčtování, na jehož základě došlo k doměření daně, pokud jde o podání přípustné (ustanovení § 251 odst. 4 daňového řádu). Penále také nevzniká, pokud dojde k zahájení daňové kontroly bez předchozí výzvy k podání daňového tvrzení, ačkoli byl splněn důvod pro zaslání výzvy, přičemž zahájení daňové kontroly bude účinné, ale daňovému subjektu nebude vznikat povinnost uhradit penále z částky daně stanovené na základě daňové kontroly (ustanovení § 87 odst. 4 daňového řádu).
Penále se stanovuje platebním výměrem a je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které se toto pen