Daňové řešení spoření na stáří

Vydáno: 34 minut čtení

Zákonem č. 462/2023 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2024 ke změně zákonů vztahujících se na podporu spoření na stáří. Jednak jde o zákon o daních z příjmů , zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o podnikání na kapitálovém trhu , zákon o doplňkovém penzijním spoření ad. V článku si uvedeme stěžejní změny vztahující se ke změnám ve státní podpoře penzijního spoření, a především se zaměříme na zásadní změny týkající se daňové podpory produktu spoření na stáří.

Změny ve státním příspěvku na penzijní spoření

Na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření je poskytován měsíční státní příspěvek ve výši:
do 30. 6. 2024 se státní příspěvek poskytuje od částky měsíčního příspěvku účastníka 300 Kč, přičemž maximální výše státního příspěvku činí 230 Kč, a to při výši měsíčního příspěvku účastníka 1 000 Kč a více;
od 1. 7. 2024 se státní příspěvek poskytuje od částky měsíčního příspěvku účastníka 500 Kč, přičemž maximální výše státního příspěvku činí 340 Kč při výši měsíčního příspěvku účastníka 1 700 Kč a více
.
V § 14 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb. ve znění zákona 462/2023 Sb. se uvádí, že je-li výše měsíčního příspěvku účastníka:
a)
500 až 1 699 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku 20 % z částky měsíčního příspěvku účastníka,
b)
1 700 a více Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 340 Kč.
S účinností od 1. 7. 2024 nemá nárok na státní příspěvek účastník, kterému byl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění.
 
Vymezení produktu spoření na stáří v novém § 15a ZDP
V novém ustanovení § 15a ZDP nalezneme vymezení nově zavedeného „produktu spoření na stáří“, který obsahuje okruh daňově podporovaných variant spoření na stáří.
Produktem spoření na stáří se pro účely daní z příjmů rozumí:
a)
penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,
b)
doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
c)
penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
d)
soukromé životní pojištění,
e)
dlouhodobý investiční produkt.
Okruh produktů spoření na stáří přitom odpovídá dosavadním daňově podporovaným produktům uvedeným v § 6 odst. 9 písm. p) a § 15 odst. 5 a 6 ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2023 s tím, že se do výčtu produktu spoření na stáří přidává dlouhodobý investiční produkt
(DIP), který je pro účely daní z příjmů definován v § 15a odst. 5 ZDP. Dlouhodobým investičním produktem se pro účely daní z příjmů rozumí dlouhodobý investiční produkt podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a obdobný produkt poskytovaný zahraniční osobou oprávněnou poskytovat takový produkt v členském státě EU nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.
V § 134i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 462/2023 Sb., nalezneme vymezení majetku v rámci
dlouhodobého investičního produktu
. Jedná se o:
a)
peněžní prostředky
,
b)
investiční cenné papíry
nebo nástroje peněžního trhu, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě EU, nebo na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem EU, nebo se s nimi obchoduje na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem EU, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahranič