Přenechání zhodnocení nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti

Vydáno: 4 minuty čtení

Daňový subjekt v pozici nájemce zrealizoval technické zhodnocení majetku pronajímatele. Smluvní strany si v rámci nájemní smlouvy sjednaly vypořádání nákladů na technické zhodnocení tak, že pronajímatel uhradí po skončení účinnosti smlouvy nájemci vynaložené náklady na technické zhodnocení ve výši daňové zůstatkové ceny. Ta činila téměř 698 milionů korun a daňový subjekt ji vyfakturoval v režimu přenesení daňové povinnosti a takto vykázal i ve svém daňovém přiznání.

Přenechání zhodnocení nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic