Osvobození od daně z nemovitých věcí u pozemků remízků, hájů, větrolamů, mezí a pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat

Vydáno: 10 minut čtení

V současné době je v případě daně z nemovitých věcí velice diskutované osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle kterého jsou od daně osvobozeny pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Výše uvedené osvobození je předmětem diskuse jak v médiích, tak i na půdě Poslanecké sněmovny, proto považuji za důležité vysvětlit jemné nuance tohoto ustanovení, jejichž neznalost činí v praxi problémy a vede k nepochopení zákonné úpravy.

Osvobození od daně z nemovitých věcí u pozemků remízků, hájů, větrolamů, mezí a pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat
Ing.
Jan
Koreček
 
Historický vývoj osvobození a vznik problematiky remízků, hájů a větrolamů a mezí na pozemcích ostatních ploch
Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona bylo od jeho účinnosti 1. 1. 1993 novelizováno pouze jednou, a to zákonem č. 483/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

Související dokumenty

Zákony

229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
586/1992 Sb. o daních z příjmů
243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
492/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
483/2001 Sb. , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Vyhlášky

26/2007 Sb. , kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)