Bezúplatné příjmy z hlediska daně z příjmů v odpovědích na dotazy z praxe

Vydáno: 32 minut čtení

Bezúplatné příjmy z hlediska daně z příjmů v odpovědích na dotazy z praxe
Ing.
Eva
Sedláková
 
Pojem bezúplatné plnění
Prosím o vysvětlení pojmu bezúplatné plnění v souvislosti s možností jeho odečtu od základu daně, jehož výklad se v praxi dost často liší. Například v zákoně o daních z příjmů v § 15 odst. 1 se uvádí, že
„Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy...“
, kde již spojení pojmů „bezúplatné“ a „financování“ se jeví jako nelogické. Financování představuje poskytování peněžních prostředků a slovo „bezúplatné“ by tedy nemělo vylučovat poskytnutí daru ve formě peněžní hotovosti (většina darů se poskytuje v peněžní formě).
Termín bezúplatné plnění, resp. bezúplatný příjem, zahrnuje příjem z titulu darování, dědění, majetkového práva a majetkového prospěchu s tím, že bezúplatný příjem může být jak peněžní, tak i nepeněžní. Poplatník může obdržet darem, tedy bezúplatně, jak finanční částku, tak i věcný dar. Obdobně tak může poplatník zdědit, tedy nabýt bezúplatně, finanční částku nebo např. nemovitou či movitou věc. Bezúplatně znamená plnění (peněžní i nepeněžní) bez protiplnění.
Majetkovým právem může být např. věcné břemeno [§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)]. Majetkovým právem dále může být právo stavby (§ 1240 a násl. občanského zákoníku) nebo výměnek (§ 2707 a násl. občanského zákoníku) s tím, že může být zřízen i jako reálné břemeno. I majetkové právo může poplatník nabýt úplatně, tedy zaplatit za jeho zřízení ve svůj prospěch, nebo bezúplatně, tj. bez protiplnění (zdarma).
Majetkový prospěch vzniká na základě právního jednání, kterým poplatník získá majetkovou výhodu tak, že se jeho majetek zvýší nebo zůstane stejný, protože ušetří (nemusí zaplatit). Podle stávající judikatury Nejvyššího správního soudu jiný majetkový prospěch má i ta osoba, za niž bylo plněno, co měla plnit sama. Majetkovým prospěchem nemusí být vždy jen případ, kdy dojde ke zvýšení majetkových aktiv poplatníka, ale též případ, kdy odpadne poplatníkovi povinnost plnění, představovalo-li by toto plnění snížení hodnoty jeho majetku (např. prominutí dluhu). Majetkový prospěch vzniká např. i dlužníkovi z titulu bezúplatné smlouvy, tj. bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy.
Jedná-li se o pojem bezúplatné plnění v § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), zahrnuje jak darování, tak i poskytnutí služby. Poplatník může na odstraňování následků živelní pohromy darovat jak finanční částku, popřípadě věcný dar, tak i může osobně pomoci při odklízení vzniklých škod, tedy poskytnou bezúplatné plnění. Bezúplatné plnění je širší pojem než pojem dar.
 
Nabytí nemovité věci darem – osvobození bezúplatného příjmu
Dědeček daroval v roce 2019 vnukovi nemovitost – starý dům, který má ve vlastnictví již dvacet let. Vnuk ve věku 19 let bude mít dům pro osobní potřebu, nebude ho používat pro podnikání, protože ještě studuje. Jaké daně, tj. daň z příjmů a převodu nemovitostí, a daňová přiznání, se vnuka týkají? Je potřeba kromě darovací smlouvy vypracovat i znalecký posudek nemovitosti?
Pokud se jedná nemovitou věc nabytou bezúplatně, nabytí je předmětem daně z příjmů, a nikoli daně z nabytí nemovitých věcí. Podle § 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nikoli tedy bezúplatné.
V daném případě se na straně vnuka jedná o bezúplatný příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů. Uvedený bezúplatný příjem je na stran