Otázky a odpovědi: Výměna transformátoru, který je součástí trafostanice, z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 4 minuty čtení

Společnost vlastní trafostanici. Protože potřebuje vyšší výkon, došlo k výměně stávajícího transformátoru za výkonnější. Společnost má přesné ocenění jednotlivých složek původní pořizovací (vstupní) ceny, z níž prováděla odpisy. Po demontáži stávajícího transformátoru zůstaly rozvaděče a kabely, tento „zbytek“ nemá způsobilost užívání jako samostatná věc. Na „zbytek“ byl namontován výkonnější transformátor (cena včetně montáže přes 150 000 Kč), který společnost zaúčtovala jako technické zhodnocení majetku. Stávající transformátor, který nemá nulovou zůstatkovou hodnotu účetní ani daňovou, byl prodán. Jak máme v tomto případě postupovat v účetnictví, a jak ve vztahu k dani z příjmů? Faktura za prodej starého transformátoru je zaúčtovaná do výnosů. Je možno k ní uplatnit náklad v podobě zůstatkové ceny poměrně připadající na prodaný transformátor a snížit pořizovací (vstupní) cenu trafostanice o poměrnou část zůstatkové ceny?

Otázky a odpovědi: Výměna transformátoru, který je součástí trafostanice, z daňového a účetního pohledu
Ing.
Vlastimil
Bachor
Ing.
Ivana
Pilařová
Doplnění dotazu: Z karty majetku je zřejmé, že se jedná o strojní zařízení, které je samostatnou věcí movitou, která byla dle zařazení SIAK odpisována ve 3. odpisové skupině. Tento samostatný HIM se skládá z transformátoru, dvou rozvaděčů atd. Při vlastní výměně transformátoru bylo demontováno stávající trafo a nahrazeno výkonnějším a byly provedeny další nezbytné úpravy pro fungování trafostanice s výkonnějším transformátorem. Protože se jedná o samostatný movitý majetek, a nejedná se dle našeho názoru o soubor, nevíme, jak vyřešit to, že se demontoval transformátor, a po této akci přestal být zbytek HIM funkční, tj. dle našeho neodborného názoru tímto ztratil způsobilost užívání. Domníváme se, že demontáží původního transformátoru movitá věc „Technické zařízení trafostanice“ pozbyla funkčnosti.
 
Odpověď z hlediska daně z příjmů právnických osob – Ing. Vlastimil Bachor
Podle Pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 26 jsou
také strojní zařízení transformoven
, měníren, spínacích stanic, náhradní zdroje elektrické energie včetně automatiky a akumulátorů
samostatnými movitými věcmi
i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou. Jsou zařazeny ve 3. odpisové skupině s dobou odpisování 10 let, položka (3–17). Z doplnění dotazu vyplývá, že původní strojní vybavení s původním transformátorem bylo v roce 2005 klasifikováno jako jedna samostatná movitá věc a tudíž jako jeden hmotný movitý majetek. Pořízení výkonnějšího transformátoru včetně dalších souvisejících nákladů (rozvaděče, kabelové propojení, případně inženýrská a projekční činnost) je technickým zhodnocením stávajícího strojního zařízení transformovny a po jeho dokončení a uvedení do provozu bude tento hmotný movitý majetek odpisován ze zvýšené vstupní ceny nebo zvýšené zůstatkové ceny podle zvoleného způsobu odpisování při zahájení odpisování původního strojního zařízení transformovny. Tržba z prodeje vyřazeného transformátoru bude účtována ve prospěch výnosů.
Uvedenou situaci, kdy strojní zařízení transformovny je považováno za jednu samostatnou movitou věc lze přirovnat k situaci, kdy vlastník osobního automobilu využívaného pro podnikatelské účely rozhodne, že do vozidla je třeba namontovat výkonnější motor. Osobní automobil je nepochybně samostatná movitá věc a po vymontování původního motoru není automobil provozu schopný a způsobilý užívání. Pořizovací cena nového výkonnějšího motoru případně i dalších nutných komponentů, včetně jejich montáže, představuje hodnotu technického zhodnocení původního osobního automobilu.
Nelze však vyloučit, že jednotlivé komponenty strojního zařízení vedle transformátoru, tj. zejména rozvaděče, by byly prvotně posouzeny jako samostatné movité věci, všechny však zařazené do 3. odpisové skupiny. V takovém případě by bylo možné vytvořit i soubor movitých věcí, u něhož se však v případě klasifikace všech komponentů ve stejné odpisové skupině oslabuje význam vytvoření souboru, neboť soubor movitých věcí se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu.
 
Odpověď z hlediska účetnictví – Ing. Ivana Pilařová
Výměna transformátoru, který je součástí trafostanice, za výkonnější transformátor, se posoudí jako technické zhodnocení trafostanice a včetně ostatních nákladů s pořízením souvisejících se zaúčtuje na účet pořízení majetku 042/321, a následně po uvedení do stavu, který umožní běžné užívání, se zaúčtuje souvztažností 022/042. Ve vztahu k prodanému transformátoru se bude účtovat pouze o pohledávce a tržbě z prodeje souvztažností 311/641.
Poznámka redakce: V tomto případě by bylo vhodné, aby se tazatel obrátil na specializovaného odborníka, který na místě posoudí veškeré aspekty včetně technických parametrů. Součástí odpovědí autorů na dotazy čtenářů není posouzení dokumentace, smluv, karet majetku, technických parametrů apod.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů