Otázky a odpovědi: Daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP uzavře-li dítě manželství - ve vazbě na pojem společně hospodařící domácnost

Vydáno: 3 minuty čtení

Do 30. 6. 2018 uplatňoval otec na studující dceru daňové zvýhodnění podle § 35c zákona o daních z příjmů . Dne 30. 6. 2018 se konala svatba a od 1. 7. 2018 bydlí dcera již s manželem, který také studuje a nemá dostatečné příjmy, z nichž by mohl uplatnit slevu na dani (§ 35c odst. 8 zákona o daních z příjmů ). Novomanželé tedy bydlí s rodiči manžela a daňové zvýhodnění na dceru nemůže uplatnit ani rodič manžela, protože není jeho dítětem. Podle § 21e zákona o daních z příjmů se společně hospodařící domácností rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Poplatník uvedený v § 2 zákona o daních z příjmů má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „daňové zvýhodnění“) ve výši … (§ 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů ). Otec dceru však nadále finančně podporuje (hradí náklady na její potřeby). Existuje zákonná možnost, aby otec na dceru nadále uplatňoval daňové zvýhodnění? Na danou problematiku existují v odborné veřejnosti různé názory, podle jedněch má otec právo nadále daňové zvýhodnění uplatňovat, protože stále hradí náklady na její potřeby, i když už dcera žije s manželem v rodinném domě s jeho rodiči. Jak vlastně chápat pojem společně hospodařící domácnost ve smyslu § 21e zákona o daních z příjmů a § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů ?

Otázky a odpovědi: Daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP uzavře-li dítě manželství – ve vazbě na pojem společně hospodařící domácnost
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Uzavře-li dítě manželství a žije-li ve společně hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může v souladu s § 35c odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) uplatnit manžel slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba zákona o daních z příjmů. Nemá-li manžel dostatečné příjmy, z nichž by mohl uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba zákona o daních z příjmů, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte, pokud dítě s ním žije ve společně hospodařící domácnosti.
Jedná-li se o společně hospodařící domácnost, zákon o daních z příjmů v § 21e odst. 4 stanoví, že společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Trvalost spolužití není dotčena tím, že se člen společně hospodařící domácnosti přechodně zdržuje mimo ni. Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění, rozhodující je společné finanční hospodaření. Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství v pokynu GFŘ D-22 k § 38l odst. 3 zákona o daních z příjmů, osoba může být příslušníkem pouze jedné společně hospodařící domácnosti (jde i o stanovisko publikované pod č. 34/1982 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu). Uvedené stanovisko vychází ze skutečnosti, že musí jít o trvalé soužití.
Rozhodující pro uplatnění daňového zvýhodnění na studující vdanou dceru je, zda dcera žije trvale s otcem, nebo trvale žije s manželem a společně uhrazují náklady na své potřeby, případně by mohla též spolu s manželem trvale žít s manželovými rodiči. Jde-li o trvalé žití dcery s manželem nebo s jeho rodiči, čemuž dotaz nasvědčuje (pravděpodobně se nejedná o to, že by se dcera přechodně zdržovala mimo společně hospodařící domácnost s otcem), otec si daňové zvýhodnění na dceru uplatnit nemůže, i když dceru finančně podporuje.
Judikatura
se přiklání velmi často k tomu, že pro existenci uvedené společné domácnosti je rozhodující nejen to, že osoby společně uhrazují náklady na své potřeby, ale i to, že spolu také trvale žijí.