Judikatura

Vydáno: 18 minut čtení

Vybraná judikatura Nejvyššího správního soudu k: - Identita dodavatele – daň z příjmů - Daňové nalézací řízení po přezkumném jednání v insolvenci - Stížnost už zas není podmínkou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem - Prokazování (ne)dobré víry u podvodů na DPH - Úrok z úroku - Stavění lhůty pro stanovení daně - Mezinárodní dožádání – stavění lhůty pro stanovení daně - Základy daňového procesu - Soudní přezkum jmenování podjatého znalce

Judikatura
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
 
Identita dodavatele – daň z příjmů
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2017, sp. zn. 1 Afs 171/2017, www.nssoud.cz
K předpisům:
Uvedené závěry jsou přitom zcela aplikovatelné i v nyní projednávané věci. Lze je shrnout tak, že i v případě, kdy jde o daň z příjmů právnických osob a související daňově účinné náklady, je třeba trvat na tom, aby daňový subjekt prokázal vynaložení výdaje jednoznačným způsobem, uvedl a dokázal okolnosti tohoto výdaje, a to včetně prokázání, který subjekt byl dodavatelem plnění, za které daňový subjekt poskytl úhradu, kterou uplatňuje jako daňově účinný náklad, přičemž může jít o dodavatelský subjekt odlišný od subjektu uvedeného na předložených dokladech. Daňovému subjektu musí být v takovém případě dána možnost odstranit rozpory v jeho tvrzeních, případně tato tvrzení upravit, a předložit či navrhnout za tímto účelem další důkazy.
Ohledně nároku na odpočet u daně z přidané hodnoty je povinností daňového subjektu prokázat, od koho plnění přijal, potažmo že je tento dodavatel registrován k dani. U daně z příjmů tak přísný Nejvyšší správní soud nebyl. Postačovalo prokázat to, že výdaj byl vynaložen na konkrétní plnění, které mělo souvislost s dosahovanými příjmy. Požadavek na jednoznačné prokázání identity dodavatele je tak věcí novou. Bude tak zajímavé sledovat, zda se tento názor ujme, či bude potichu zapomenut.
 
Daňové nalézací řízení po přezkumném jednání v insolvenci
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 1 Afs 141/2017, www.nssoud.cz
K předpisům:
Stěžovatel zde dostál podmínce vyčerpání opravných prostředků, neboť v zákonem stanovené lhůtě řádně poda