Otázky a odpovědi: Odměna pěstouna z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 1. 1. 2018 byla zvýšena odměna pěstouna. Jako pěstoun však dostávám odměnu nižší, než činí její výše po uvedeném zvýšení. Podléhá odměna pěstouna nějakým srážkám?

Otázky a odpovědi: Odměna pěstouna z hlediska daně z příjmů
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď
V § 47k zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je uvedeno, že odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.
Z hlediska daně z příjmů fyzických osob je tedy odměna pěstouna, oproti jiným dávkám pěstounské péče, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny [§ 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů] zdanitelným příjmem, který je zdaňován v režimu § 6 zákona o daních z příjmů jako příjem ze závislé činnosti. V pozici plátce daně je Úřad práce ČR (resp. příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR), který odměnu pěstouna také vyplácí.
Kompetence
Úřadu práce ČR je v oblasti dávek pěstounské péče v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o sociálně-právní ochraně dětí zakotvena v § 4 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
Obdobně tedy odměna pěstouna podléhá i povinnému pojistnému podle příslušných právních předpisů.