Daňový režim důchodů z důchodového pojištění z hlediska daně z příjmů fyzických osob

Vydáno: 18 minut čtení

Stále se opakující dotazy na daňový režim důchodů z důchodového pojištění (nejčastější dotazy směřují ke starobnímu důchodu) mne přivedly ke zpracování tohoto příspěvku, který stručně a s pomocí několika příkladů rekapituluje základní východiska pro určení daňového režimu těchto příjmů.

Daňový režim důchodů z důchodového pojištění z hlediska daně z příjmů fyzických osob
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling
Ph.D.
 
Důchody z důchodového pojištění
Připomeňme si, jaké dávky je možné získat v rámci tzv. prvního pilíře důchodového systému.
Z důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se poskytují důchody:
a)
starobní,
b)
invalidní,
c)
vdovský a vdovecký,
d)
sirotčí.
Daňový režim těchto příjmů je relativně jednoduchý. Podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) jsou dávky důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění od daně z příjmů osvobozeny.
Je však třeba upozornit na zvláštní úpravu uvedených příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí. Pro takto pravidelně vyplácené důchody platí, že od daně z příjmů fyzických osob je za zdaňovací období osvobozena z úhrnu takových příjmů částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku. Minimální mzda dle nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za prác

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
281/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
280/2009 Sb. daňový řád
99/2013 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
162/2014 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
271/2016 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

622/2004 Sb. o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
286/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

100/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Mezinárodní smlouvy

99/2013 Sb.m.s. o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995