Novela účetních předpisů účinná od 1. ledna 2016

Vydáno: 37 minut čtení

Od 1. ledna 2016 čeká účetní jednotky největší změna účetních přepisů za poslední roky. Dne 10. září 2015 byla vydána ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 221/2015 Sb. novela zákona o účetnictví (zákon č. 563/1992 Sb. ). V návaznosti na novelu zákona o účetnictví (dále jen ZoÚ) byly přijaty novely prováděcích vyhlášek, připravovaná je zcela nová vyhláška týkající se vedení jednoduchého účetnictví. Novela zákona o účetnictví především transponuje do účetní legislativy účetní směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU ze dne 26. června 2013. Tato nová účetní směrnice nahradila směrnici č. 78/660/EHS (tzv. Čtvrtá směrnice) a č. 83/349/EHS (tzv. Sedmá směrnice) a státy měly povinnost ji zakomponovat do národní úpravy do 20. července 2015. Dále pak novela zpřesňuje účetní definice a pokračuje v procesu terminologických změn v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. V následujícím textu jsou rozebrány hlavní změny v zákoně a návazně pak v prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb. 1)

Novela účetních předpisů účinná od 1. ledna 2016
Ing.
Michal
Šindelář
prof. Ing.
Libuše
Müllerová,
CSc.
 
1 Kategorizace účetních jednotek
Za nejdůležitější změnu, na kterou navazují další dílčí úpravy, lze považovat rozdělení účetních jednotek do kategorií - mikro, malá, střední a velká účetní jednotka. Členění do těchto kategorií je závislé na třech kritériích (stejných jako jsou kritéria pro povinný audit účetních závěrek) - hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců. Ke kategorizaci účetních jednotek došlo v souvislosti se snahou Evropské unie „chránit“ mikro účetní jednotky, případné malé účetní jednotky před přílišnou administrativní zátěží především v oblasti vykazování v účetních závěrkách a jejich zveřejňování. Naopak nároky na střední a velké účetní jednotky jsou zvýšeny. Následující tabulka zobrazuje hraniční hodnoty pro zařazení účetních jednotek do jednotlivých kategorií.
 Tabulka 1 - Kategorizace účetních jednotek I-----------------I-------------------I---------------------I----------------I I Účetní jednotka I Aktiva celkem  I   Roční úhrn   I Průměrný počet I I         I          I  čistého obratu  I zaměstnanců  I I-----------------I-------------------I---------------------I----------------I I Mikro      I   do 9 mil.   I   do 18 mil.   I   do 10   I I-----------------I-------------------I---------------------I----------------I I Malá      I  do 100 mil.   I  do 200 mil.   I   do 50   I I-----------------I-------------------I---------------------I----------------I I Střední     I  do 500 mil.   I   do 1 mld.   I  do 250   I I-----------------I-------------------I---------------------I----------------I I Velká      I nad 500 mil.   I   nad 1 mld.   I  nad 250   I I-----------------I-------------------I---------------------I----------------I 
V případě mikro, malých a středních účetní jednotek spadá podnik do příslušné kategorie, pokud nepřekročí dvě ze tří uvedených hraničních hodnot. Velkou účetní jednotkou je podnik, který překročí alespoň dvě kritéria pro kategorii vymezující střední účetní jednotku. První zařazení do příslušné kategorie provede účetní jednotka k 1.1.2016 (pro kalendářní rok) dle stavu k 31.12.2015. Pokud má účetní jednotka hospodářský rok provede zařazení do příslušné kategorie v účetním období, které započne v roce 2016, a to podle stavu k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.
Pro správné zařazení účetní jednotky je důležité vědět, jaké konkrétní hodnoty představují aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců (§ 1d zákona o účetnictví).
Aktivy celkem se rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy. Nově se pod touto položkou chápou aktiva netto, nikoliv aktiva brutto (nesnížená o opravné položky a odpisy), jak se dosud používají pro vymezení povinného auditu účetní závěrky. Ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti. Průměrným počtem zaměstnanců se rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.
Aby nedocházelo v hraničních situacích k neustálé změně kategorie a s tím související změně požadavků na danou účetní jednotku (například aby v jednom roce nesestavovala účetní jednotka účetní závěrku ve zkráceném rozsahu, v druhém v plném rozsahu a ve třetím opět ve zjednodušeném), stanovuje novela povinnost setrvat v dané kategorii alespoň po dvě po sobě následující účetní období. Respektive změnu kategorie připouští novela až po dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek, a to pouze v případě, že v obou rozvahových dnech překročí nebo přestane překračovat dvě uvedené hraniční hodnoty. Teprve pak změní od počátku následujícího účetního období příslušnou kategorii (§ 1e odst. 2 zákona o účetnictví). Pokud účetní jednotka vznikne v roce 2016 a později, bude postupovat dle právní úpravy pro takovou kategorii účetní jednotky, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.
PŘÍKLAD
Zařazení účetních jednotek do příslušných kategorií
Účetní jednotky Alfa, Beta a Gama mají následující hodnoty aktiv celkem, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců
 I-----------------I------------I--------------I-------------I----------------I I Účetní jednotka I  Aktiva  I Roční úhrn  I Průměrný  I Rozvahový   I I         I  celkem  I čistého   I  počet  I den      I I         I      I obratu    I zaměstnanců I        I I-----------------I------------I--------------I-------------I----------------I I Alfa      I  80 mil. I  210 mil.  I    9   I 31. 12. 2015  I I-----------------I------------I--------------I-------------I----------------I I Beta