Shrnutí realizovaných a připravovaných změn v oblasti evidence tržeb

Vydáno: 34 minut čtení

Zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, vstoupil v platnost 13. 4. 2016 s účinností dělenou k 1. 9. a 1. 12. 2016. K 1. 7. 2017 byl zákon o evidenci tržeb novelizován zákonem č. 183/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. V souvislosti s reformou přestupkového práva došlo k úpravě příslušné materie tak, aby terminologicky i obsahově odpovídala nové právní úpravě přestupků. Věcně však k žádným významným změnám nedošlo.

Shrnutí realizovaných a připravovaných změn v oblasti evidence tržeb
Mgr.
Markéta
Patzenhauer
Ing.
Martin
Šabo
Zásadní věcné změny však vnesl do oblasti evidence tržeb nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16, publikovaný pod č. 8/2018 Sb., který ruší některá ustanovení zákona o evidenci tržeb (dále jen „Nález Pl. ÚS 26/16“)1). Část těchto změn se v textu zákona o evidenci tržeb projevila k 1. 3. 2018, zbývající část změn bude účinná k 1. 1. 2019.
Na Nález Pl. ÚS 26/16 reaguje:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.8/2018 Sb., a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, předložený Ministerstvem financí ČR do vnějšího připomínkového řízení (dále jen „Novela Ministerstva financí“), a
poslanecký návrh Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše, Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., sněmovní tisk č. 41, který byl v prvním čtení projednán v Poslanecké sněmovně na začátku března 2018 (dále jen „Poslanecká novela“).
Další návrhy momentálně v legislativním procesu nejsou. V březnu 2018 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v prvním čtení zamítnut senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., sněmovní tisk č. 31, kterým by bylo do § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“) doplněno vynětí tržeb poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.
Cílem tohoto článku je sumarizovat úpravu, která pro oblast evidence tržeb vyplynula nebo vyplyne z Nálezu Pl. ÚS 26/16, a dále změny, které mj. i s ohledem na Nález Pl. ÚS 26/16 navrhují uvedené novely. Je však nutné uvést, že tyto dvě novely nejsou vzájemně kompatibilní, každá jde v rámci navržené úpravy jiným směrem.
Nález Pl. ÚS 26/16
Nález Pl. ÚS 26/16 reaguje na návrh skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 1. 6. 2016. Návrhem se skupina poslanců domáhala zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, jímž byl do právního řádu zaveden institut evidence tržeb. K odůvodnění svého návrhu uvedla, že v důsledku procesních pochybení při přijímání zákona o evidenci tržeb je celý zákon neústavní s tím, že v případě ustanovení § 3, § 4, § 6, § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona o evidenci tržeb dále existuje věcný rozpor s ústavním pořádkem České republiky.
Ústavní soud neshledal, že jsou zde důvody pro zrušení zákona o evidenci tržeb jako celku, a to i přesto, že k ukončení rozpravy ve třetím čtení došlo v