183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Schválený:
183/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. června 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Změna: 370/2017 Sb.
Změna: 170/2018 Sb.
Změna: 110/2019 Sb.
Změna: 254/2019 Sb., 541/2020 Sb.
Změna: 269/2021 Sb.
Změna: 225/2022 Sb.
Změna: 375/2022 Sb.
Změna: 458/2022 Sb.
Změna: 283/2021 Sb.
Změna: 30/2024 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna trestního řádu
Čl.I
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 59/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. j) se slova " , jiným správním deliktem" zrušují.
2. V § 11 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
"k) jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a uplynula-li lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno,".
Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n).
3. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 4 se slova "k) nebo l)" nahrazují slovy "l) nebo m)".
4. V § 11 odst. 4 se text "k)" nahrazuje textem "l)".
5. V § 159a odst. 1 písm. a) se slova "nebo jiného správního deliktu" zrušují.
6. V § 159b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Policejní orgán dočasně odloží zahájení trestního stíhání též v případě, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno. Po právní moci rozhodnutí o dočasném odložení trestního stíhání podle věty první dá policejní orgán podnět příslušnému správnímu orgánu ke zrušení rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
7. V § 160 odst. 1 se slova "§ 159b odst. 1 a 3" nahrazují slovy "§ 159b odst. 1, 3 a 4".
8. V § 171 odst. 1 se slova " , jiný správní delikt" zrušují.
9. V § 173 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o přestupku a dosud neuplynula lhůta pro zahájení přezkumného řízení podle jiného právního předpisu, ve kterém může být rozhodnutí o přestupku zrušeno,".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
10. V § 173 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Po právní moci rozhodnutí o přerušení trestního stíhání podle odstavce 1 písm. e) podá státní zástupce podnět příslušnému správnímu orgánu ke zrušení rozhodnutí o přestupku v přezkumném řízení.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
11. V § 224 odst. 1, § 255 odst. 1 a v § 314r odst. 5 se text "e)" nahrazuje textem "f)".
12. V § 257 odst. 2 se text "k)" nahrazuje textem "l)".
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl.III
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že".
2. V § 9 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.
3. V § 9 odstavec 2 zní:
"(2) Přejímající organizace se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 7b odst. 11 a 13.".
4. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně v období jednoho roku ode dne právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
5. V § 9 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4.
6. V § 12 odstavec 1 zní:
"(1) O přestupcích podle § 9 rozhoduje inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí o přestupku rozhoduje ústřední inspektorát. Inspektor České obchodní inspekce může vydat příkaz na místě.".
7. V § 12 se odstavce 2 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní památkové péči
Čl.IV
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 127/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části páté zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis nad označením § 35 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
3. V § 35 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
4. V § 35 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že".
5. V § 35 odstavce 3 až 5 znějí:
"(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k restaurování dopustí přestupku tím, že hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba oprávněná k provádění archeologických výzkumů dopustí přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.".
6. V § 35 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2 roky.".
7. § 36 zní:
 
"§ 36
(1) Přestupek projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 1,
b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 2,
c) ministerstvo, jde-li o přestupek podle § 35 odst. 3 nebo 4.
(2) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.".
8. § 37 a 38 se zrušují.
9. V nadpisu nad označením § 39 se doplňují slova "fyzických osob".
10. V § 39 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
11. V § 39 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
12. V § 39 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že".
13. V § 39 odstavce 3 až 5 znějí:
"(3) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k restaurování dopustí přestupku tím, že hrubým způsobem nebo méně závažným způsobem, ale opakovaně prokazatelně poškodila při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.
(4) Fyzická osoba se jako osoba oprávněná k provádění archeologických výzkumů dopustí přestupku tím, že provádí archeologické výzkumy, které archeologické nálezy ohrožují nebo poškozují.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.".
14. V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit zákaz činnosti nejdéle na 2 roky.".
15. § 40 zní:
 
"§ 40
(1) Přestupek projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 1,
b) krajský úřad, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 2,
c) ministerstvo, jde-li o přestupek podle § 39 odst. 3 nebo 4.
(2) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.".
Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
16. § 41 se zrušuje.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna horního zákona
Čl.V
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 40a zní:
"Přestupky".
2. V § 40a se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně vnikne do důlního díla nebo do území, ve kterém je vykonávána hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem nebo do poddolovaného území, kam je vstup zakázán,
b) úmyslně poškodí zařízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k provádění činnosti prováděné hornickým způsobem, včetně důlně měřických signálů, značek a ochrany znaků a jiných měřických zařízení, jakož i značek upozorňujících na zákaz vstupu, nebo
c) neoprávněně odvede povrchovou, podzemní nebo jinou vodu do důlních vod nebo důlních děl anebo úmyslně poškodí zařízení pro odvádění důlních vod.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
3. V § 40a odst. 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 40a odstavec 3 zní:
"(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.".
5. § 40b zní:
 
"§ 40b
(1) Přestupky podle § 40a odst. 1 projednává obvodní báňský úřad. Přestupky podle § 40a odst. 2 projednává Ministerstvo průmyslu a obchodu.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o hornické činnosti
Čl.VI
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části šesté zní:
"PŘESTUPKY".
2. V § 44 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
3. V nadpisu § 44a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 44a odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 44a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
6. V § 44a odst. 4 písm. a) až c) a v § 44d odst. 4 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V § 44a se odstavec 5 zrušuje.
8. § 44b a 44c se včetně nadpisů zrušují.
9. V nadpisu § 44d se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
10. V § 44d se odstavce 1 až 3 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
11. V § 44d odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
12. V § 44d odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o geologických pracích
Čl.VII
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. Nadpis § 20 zní:
"Přestupky".
2. V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Organizace se dopustí přestupku tím, že".
3. V § 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně
a) ohrozí nebo neoprávněně ztíží provádění geologických prací, nebo
b) zničí, poškodí nebo znehodnotí geologické výzkumné nebo průzkumní dílo, vzorek nebo jinou hmotnou geologickou dokumentaci.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a),
c) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b).".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
4. V § 20 se odstavec 5 zrušuje.
5. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:
  
"§ 20a
(1) Přestupky podle § 20 odst. 1 projednává ministerstvo, přestupky podle § 20 odst. 2 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Přestupek podle § 20 odst. 2 může projednat příkazem na místě orgán Policie České republiky, orgán státní báňské správy a ministerstvo.
(3) Pokuty uložené za přestupek podle § 20 odst. 2 jsou příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí.".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o právu shromažďovacím
Čl.VIII
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 294/2009 Sb. a zákona č. 252/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis § 14 zní:
"Přestupky fyzických osob".
2. Nadpis § 14a zní:
"Přestupky právnických osob".
3. V § 14a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 14a odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. Nadpis § 14b zní:
"Společná ustanovení k přestupkům".
6. V § 14b se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.
7. V § 14b odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
8. V § 14b odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o metrologii
Čl.IX
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2015 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části VI zní:
"ÚHRADA A PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 23 zní:
"Přestupky".
3. V § 23 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Subjekt se dopustí přestupku tím, že".
4. V § 23 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává Úřad.".
5. V § 23 se odstavec 4 zrušuje.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o cenách
Čl.X
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb., zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 353/2014 Sb. a zákona č. 452/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části V zní:
"PŘESTUPKY".
2. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.
3. § 16 včetně nadpisu zní:
 
"§ 16
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že
a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1,
b) nedodrží při prodeji úředně stanovenou cenu podle § 5 odst. 1,
c) nedodrží věcné podmínky, pravidla nebo postupy pro stanovení úředních cen, jejich změn a způsobu jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování, stanovené cenovými orgány podle § 5 odst. 5,
d) sjedná nebo požaduje cenu, jejíž výše nebo kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,
e) nedodrží při prodeji cenu, která je v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle § 6 odst. 1,
f) nedodrží cenové moratorium podle § 9 odst. 1,
g) nevede nebo neuchovává evidenci o cenách podle § 11,
h) poruší některou z povinností stanovených v § 13 odst. 2 až 11 při označování zboží cenami, nebo
i) neposkytne informaci o ceně podle § 13a.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající nebo kupující dopustí přestupku tím, že
a) při prodeji nebo koupi zboží nedodrží určené podmínky sjednané podle § 2 odst. 1,
b) v rozporu s § 2 odst. 3 zneužije svého hospodářského postavení, nebo
c) neposkytne bezplatně informaci nebo podklad podle § 12 odst. 1 cenovému orgánu nebo poskytne nepravdivou informaci.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kupující dopustí přestupku tím, že
a) koupí zboží za cenu, která není v souladu s cenou úředně stanovenou podle § 5 odst. 1, nebo
b) koupí zboží z prostředků poskytnutých jí ze státního rozpočtu za cenu vyšší, než je cena regulovaná podle § 5 nebo 6.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i), odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 2 písm. a) nebo c),
b) ve výši jedno až pětinásobku nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu jeho posledních 3 let, nebo do 1 000 000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b),
c) do 10 000 000 Kč, jestliže výši nepřiměřeného majetkového prospěchu nelze zjistit nebo nepřiměřený majetkový prospěch nevznikl, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 3 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b).".
4. V nadpisu § 17 se slova "o správních deliktech" nahrazují slovy "k přestupkům".
5. V § 17 se odstavce 1 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
6. V § 17 odst. 1 se slova "Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni" nahrazují slovy "Přestupky podle tohoto zákona".
7. V § 17 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
8. V § 18 větě první se slova "podle zvláštních předpisů12)" včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušují a ve větě druhé se slova "příslušného rozpočtu určeného zvláštním předpisem" nahrazují slovy "téhož rozpočtu jako pokuta".
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl.XI
V zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za část čtvrtou vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:
  
"ČÁST PÁTÁ
PŘESTUPKY
 
§ 74a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně využívá vynález chráněný patentem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.".
Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Čl.XII
Zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 345/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 250/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odstavce 2 až 4 znějí:
"(2) Povinný se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle odstavce 1.
(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.
(4) Přestupek podle odstavce 2 projednává krajský úřad.".
Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
2. V § 14 se odstavec 5 zrušuje.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl.XIII
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 4 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
2. V § 4 písm. c) se slova "vlastním zaviněním" zrušují.
3. V § 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní: "a svým jednáním ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích.".
4. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává inspekce.".
5. § 5 zní:
   
"§ 5
Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.".
6. V § 6 odst. 1 a 2 se slova "uložení pokuty" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
8. § 8 zní:
    
"§ 8
Inspektor může příkazem na místě uložit pokutu za přestupek podle tohoto zákona.".
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl.XIV
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 556/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 345/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 302/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 19f písm. f) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky" a slovo "sankce" se nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V § 19j odst. 1, § 19j odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 19k odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 19j odst. 3 a v § 19k odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek", slova "se uloží" se nahrazují slovy "lze uložit" a slovo "pokuta" se nahrazuje slovem "pokutu".
4. § 19l zní:
 
"§ 19l
(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne též k dopadu uložené pokuty na možnost další existence strany a hnutí nebo politického institutu.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad. Proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Podání žaloby proti rozhodnutí Úřadu má odkladný účinek.".
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl.XV
V zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992 vyhlášeného v částce 116/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., § 13 včetně nadpisu zní:
  
"§ 13
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která má učinit čestné prohlášení o požadovaných skutečnostech, dopustí přestupku tím, že v úmyslu dosáhnout přijetí do některé z funkcí podle tohoto zákona nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, vůči níž je osoba, která má splňovat některé další předpoklady pro zastávání určené funkce podle tohoto zákona, v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, se dopustí přestupku tím, že
a) nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce, nebo
b) neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.".
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna živnostenského zákona
Čl.XVI
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016, zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 60 odst. 2 písm. m) se slova "blokových pokut" nahrazují slovy "pokut uložených příkazem na místě".
2. V nadpisu části páté se slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
3. V části páté nadpis hlavy II zní:
"PŘESTUPKY".
4. V nadpisu § 61 se doplňují slova "fyzických osob".
5. V § 61 odstavec 5 zní:
"(5) Přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat příkazem na místě.".
6. V nadpisu nad označením § 62 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
7. V § 62 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení a v § 63 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
8. V § 62 odst. 4 a v § 63 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
9. V § 62 odst. 4 písm. a) až e) a v § 63 odst. 2 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
10. V § 62 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 40 zrušuje.
11. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.".
12. § 63a se zrušuje.
13. V § 64 se odstavce 1 až 3 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 41 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
14. V § 64 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
15. V § 64 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
16. V § 71 odst. 2 větě první se slova "řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona a v" zrušují a věta druhá se zrušuje.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Čl.XVII
V zákoně č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 17 vkládá nový § 17a, který zní:
 
"§ 17a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně využívá chráněnou topografii.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.".
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl.XVIII
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části páté zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 23a se doplňují slova "fyzických osob".
3. V nadpisu § 23b se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 23b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 23b odst. 1 písm. c) se text "§ 7 odst. 6" nahrazuje textem "§ 7 odst. 5".
6. V § 23b odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
7. V § 23b odst. 2 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V nadpisu § 23c se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
9. V § 23c se odstavce 1 až 3 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.
10. V § 23c odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o obecní policii
Čl.XIX
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. h) se slova "a jiné správní delikty" zrušují.
2. V § 7 odst. 1 se slova "či jiný správní delikt" zrušují.
3. V § 10 odst. 2 se slova "nebo jiný správní delikt" zrušují.
4. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova "nebo jiného správního deliktu" zrušují.
5. V § 12 odst. 2 písm. b) se slova "či jiného správního deliktu" zrušují.
6. V § 12 odst. 2 písm. g) se slova " , přestupku nebo jiného správního deliktu" nahrazují slovy "nebo přestupku".
7. V § 17a odst. 3 se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
8. Nadpis nad označením § 27a zní:
"Přestupky".
9. V § 27a odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
10. V § 27a odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
11. § 28a zní:
  
"§ 28a
(1) Přestupky podle § 27a projednává ministerstvo a přestupky podle § 28 obecní úřad.
(2) Přestupky podle § 28 odst. 1 a 2 nelze projednat příkazem na místě.".
12. Poznámky pod čarou č. 14, 15 a 22 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o účetnictví
Čl.XX
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 37 zní:
"Přestupky".
2. V § 37a odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 37 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do výše".
4. V § 37a odst. 4 písm. a) až f) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 37aa odst. 2 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. § 37ab zní:
 
"§ 37ab
Přestupky podle tohoto zákona projednává finanční úřad, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.".
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.XXI
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona č. 148/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. a) bodě 4 se slova "ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "proti rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení".
2. V § 6 odst. 4 písm. a) se bod 10 zrušuje.
3. V § 37 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní: "potvrzení podle písmen a) až c) je zaměstnavatel povinen vystavit občanu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o jeho vystavení.".
4. Část pátá včetně nadpisu zní:
  
"ČÁST PÁTÁ
PŘESTUPKY
  
§ 54
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou v určeném termínu podle § 12 písm. e),
b) nesdělí svému zaměstnavateli na jeho výzvu skutečnosti uvedené v § 51 odst. 2,
c) jako osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nesdělí ve stanovené lhůtě skutečnosti uvedené v § 52 odst. 3,
d) poruší jako přizvaná osoba povinnost mlčenlivosti podle § 121, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 1 věty druhé, § 122 nebo § 122a.
(2) Fyzická osoba se jako osoba samostatně výdělečně činná dopustí přestupku tím, že
a) se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou v určeném termínu podle § 12 písm. d),
b) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 15 odst. 1, nebo
c) neoznámí příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem skutečnosti uvedené v § 48.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne orgánu sociálního zabezpečení na jeho výzvu pomoc ve stanovené lhůtě nebo nepodá bezplatné sdělení pro potřeby uvedené v § 11 odst. 1,
b) se bez vážného důvodu nedostaví na výzvu orgánu sociálního zabezpečení na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo na místo určené touto správou v určeném termínu podle § 12 písm. d),
c) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 15 odst. 1,
d) v rozporu s § 35a odst. 3 nepodá na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem hlášení nebo nepředloží záznam o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání nebo pro výši a výplatu dávky,
e) neprovádí úschovu dokladů uvedených v § 35a odst. 4 po předepsanou dobu,
f) nezajistí úschovu dokladů zaměstnavatele podle § 35a odst. 5,
g) nevede řádně evidenci údajů uvedených v § 36a odst. 2 a v § 37 odst. 1 až 3 nebo nepředloží příslušnému orgánu sociálního zabezpečení stejnopis potvrzení podle § 37 odst. 3,
h) nevydá občanu na jeho žádost ve stanovené lhůtě ani po písemném upozornění orgánu sociálního zabezpečení potvrzení podle § 37 odst. 2, 3 nebo 7 nebo podle § 40 nebo § 42,
i) nevede evidenci údajů uvedených v § 37 odst. 7 nebo tyto údaje nepředkládá ve lhůtě stanovené v § 39a odst. 1 České správě sociálního zabezpečení podle § 39a odst. 6,
j) nevede evidenční list důchodového pojištění podle § 38, nevyhotovuje jej stanoveným způsobem nebo jej ve lhůtě stanovené v § 39 nepředkládá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení,
k) nevydá orgánu sociálního zabezpečení na jeho žádost ve stanovené lhůtě potvrzení podle § 40, 42 nebo nesdělí písemně údaje podle § 83 odst. 2, nebo
l) nepodá příslušnému orgánu sociálního zabezpečení hlášení podle § 41 stanoveným způsobem nebo ve stanovené lhůtě.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dokladů dopustí přestupku tím, že
a) nesplní na výzvu orgánu sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě povinnost týkající se výpisu, opisu nebo kopie dokladů zaměstnavatele nebo potvrzení shody podle § 35a odst. 6, nebo
b) v rozporu s § 35a odst. 7 nesplní oznamovací povinnost nebo na vlastní náklady nezajistí uložení dokladů zaměstnavatele u jiného držitele dokladů.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel zdravotních služeb dopustí přestupku tím, že
a) neprovede na žádost vyšetření zdravotního stavu podle § 16 odst. 1 písm. a) nebo je neprovede ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,
b) nezpracuje na žádost lékařské podklady podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo je nezpracuje ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,
c) nesdělí na žádost informace podle § 16 odst. 2 písm. a) nebo je nesdělí ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,
d) neumožní na žádost nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo nezapůjčí zdravotnickou dokumentaci podle § 16 odst. 2 písm. b) nebo tak neučiní ve lhůtě uvedené v § 16 odst. 3,
e) neposkytne poživateli důchodu součinnost podle § 116d odst. 2,
f) nepřevezme po dobu hospitalizace poživatele důchodu vyplacený důchod nebo jej nepředá poživateli bezprostředně po jeho obdržení podle § 116d odst. 3 písm. a),
g) neuloží přijatý důchod nebo jeho část podle § 116d odst. 3 písm. b),
h) nevyúčtuje písemně částky přijatého důchodu na žádost poživatele důchodu podle § 116d odst. 3 písm. c), nebo
i) neoznámí provozovně držitele poštovní licence ve stanovené lhůtě ukončení pobytu poživatele důchodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jí neprodleně nevrátí částky důchodu přijaté po úmrtí poživatele důchodu podle § 116d odst. 3 písm. d).
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo odstavce 2,
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a), d), h), k) nebo l), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. e) až i),
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), odstavce 3 písm. b) a c) nebo odstavce 5 písm. a) až d),
d) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), nebo
e) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. e) až g), i) a j) nebo odstavce 4 písm. b).
 
§ 54a
(1) Promlčecí doba činí 3 roky; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání;
jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednávají v oborech své působnosti orgány sociálního zabezpečení uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) až f).
(3) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení v řízení o přestupku se řídí
a) podle § 7 odst. 1 písm. c) a d), jde-li o přestupek spáchaný zaměstnavatelem,
b) podle § 7 odst. 1 písm. e), jde-li o přestupek spáchaný osobou samostatně výdělečně činnou v souvislosti s výkonem samostatné výdělečné činnosti,
c) podle § 7 odst. 1 písm. h), jde-li o přestupek spáchaný držitelem dokladů,
d) podle § 7 odst. 1 písm. b), jde-li o přestupek spáchaný fyzickou osobou,
e) sídlem poskytovatele zdravotních služeb, jde-li o přestupek spáchaný poskytovatelem zdravotních služeb.
(4) Správní orgán, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.
(5) Účastníkem řízení o přestupku není poškozený.
(6) Pokutu vybírá a vymáhá orgán sociálního zabezpečení, který ji uložil.".
5. V § 104a se slova "o pokutách" nahrazují slovy "o přestupcích".
6. V § 104b odst. 2 písm. b) se slova "o pokutě pro osobu samostatně výdělečně činnou" nahrazují slovy "o přestupku osoby samostatně výdělečně činné".
7. V § 109 se slova "v prvním stupni" zrušují.
8. § 121 zní:
  
"§ 121
Fyzické osoby přizvané k jednání posudkových komisí ministerstva, jde-li o posuzování podle § 4 odst. 2, nebo k jednání České správy sociálního zabezpečení, jde-li o posuzování podle § 8 odst. 9 věty první a druhé, anebo k jednání okresních správ sociálního zabezpečení, jde-li o posuzování podle § 8 odst. 1, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s tímto jednáním dozvěděly.".
9. V § 122 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
10. V § 122a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o životním prostředí
Čl.XXII
V zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., § 28 včetně nadpisu zní:
  
"§ 28
Přestupky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) při své činnosti porušením právních předpisů způsobí ekologickou újmu, nebo
b) neučiní opatření k nápravě nebo neupozorní orgán státní správy podle § 19.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
(3) Přestupky projednávají orgány pro životní prostředí.".
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o bankách
Čl.XXIII
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 34 odst. 2 písm. b), § 36c odst. 1 úvodní části ustanovení, § 36c odst. 2, § 36c odst. 3 úvodní části ustanovení, § 36c odst. 4 až 8, § 36d odst. 1 úvodní části ustanovení, § 36d odst. 2, § 36d odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení, § 36e odst. 1 až 5 úvodních částech ustanovení, § 36f odst. 1 a 2, § 36f odst. 3 úvodní části ustanovení, § 36f odst. 4 a 5, § 36g odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 36h odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. Nadpis části dvanácté zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu nad označením § 36a se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisech nad označením § 36c a 36e a v nadpisech § 36g a 36h se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 36c odst. 9, § 36d odst. 5, § 36e odst. 6, § 36g odst. 2 a v § 36h odst. 4 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
6. V § 36c odst. 9 písm. a) až f), § 36d odst. 5 písm. a) a b), § 36e odst. 6 písm. a) až e), § 36g odst. 2 písm. a) až c), § 36h odst. 4 písm. a) až c) a v § 38d odst. 2 písm. t) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V § 36c odst. 9 písm. d) až f) a v § 36e odst. 6 písm. d) a e) se slova "uloží se pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
8. V § 36f odstavec 6 zní:
"(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.".
9. § 36i se zrušuje.
10. V § 36j odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
11. V § 36j se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
12. V § 36j odst. 2 se slova "udělené pokutě" nahrazují slovy "uloženém správním trestu".
13. V § 38d odst. 2 písm. t) se slova "byly tyto sankce" nahrazují slovy "byla tato opatření nebo správní tresty".
14. V § 38ha odst. 2 písm. d) se slovo "sankcích" nahrazuje slovy "správních trestech".
15. V § 38i odst. 1 písm. b) se slova "závažné sankce" nahrazují slovy "závažného správního trestu".
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl.XXIV
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 77 odst. 1 písm. p) se slova "ukládají pokuty za" nahrazují slovem "projednávají" a slova "za správní delikty podle §" se zrušují.
2. V § 80 odst. 3 se slova "ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení povinnosti při ochraně přírody a krajiny" nahrazují slovy "projednává přestupky", slova "uložení pokuty" se nahrazují slovem "přestupku" a slova "řízení o pokutě" se nahrazují slovy "řízení o přestupku".
3. V § 81 odst. 7 písmeno b) zní:
"b) projednat příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona,".
Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje.
4. V nadpisu § 87 se doplňují slova "fyzických osob".
5. V § 87 odst. 1 až 3 úvodní části ustanovení znějí: "Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
6. V § 87 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 87 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává orgán ochrany přírody.".
8. Nadpis § 88 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
9. V § 88 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení znějí: "Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
10. V § 88 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(4) Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává orgán ochrany přírody.".
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.
11. V § 88 se odstavce 5 až 8 zrušují.
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
Čl.XXV
Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 261/2000 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 zní:
"(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně použije znak nebo název uvedený v § 1.".
2. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč,
b) 50 000 Kč, jde-li o jednání v době událostí, na něž se vztahují Ženevské úmluvy.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
3. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
4. V § 2 odst. 4 se slovo "opatření" nahrazuje slovy "projednání přestupku".
 
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o komoditních burzách
Čl.XXVI
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 105/1995 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 247/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 33 odst. 4 větě poslední se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".
2. V nadpisu části sedmé se slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
3. Nadpis nad označením § 36 zní:
"Přestupky".
4. V § 36a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 36a odst. 2 až 8 a v § 36a odst. 9 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 36a odst. 10 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. § 36b zní:
 
"§ 36b
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává příslušný orgán státní správy podle § 5 odst. 1.
(2) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(3) U přestupků podle § 36a nelze upustit od uložení správního trestu.".
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání
Čl.XXVII
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 22 odst. 1 písm. m) se slova "a správních deliktů" zrušují.
2. V § 24a odst. 4 a 5, § 25 odst. 1 a v § 28a odst. 7 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. Nadpis části sedmé zní:
"PŘESTUPKY".
4. V nadpisu § 27 se doplňují slova "fyzických osob".
5. V nadpisu § 27a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 27a odst. 1 až 5 úvodních částech ustanovení, § 27a odst. 6 a 7, § 27a odst. 8 úvodní části ustanovení, § 27a odst. 9, § 27a odst. 10 až 13 úvodních částech ustanovení, § 27a odst. 14 a 15, § 27a odst. 16 úvodní části ustanovení, § 27a odst. 17 až 19, § 27b odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 27b odst. 3, § 28a odst. 7 a v § 28c odst. 5 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 27a odst. 20 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
8. V § 27a odst. 20 písm. a) až c), § 27a odst. 21, § 27b odst. 1 písm. a) a c), § 27b odst. 2 písm. a), § 27b odst. 3, § 27c odst. 1, § 28a odst. 7 a v § 28c odst. 5 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. V nadpisu § 28 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
10. V § 28 se odstavce 1 až 3, 5 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 4, 6 a 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
11. V § 28 odst. 1 větě první se slova " , jde-li o činnost, k níž je třeba povolení nebo souhlasu státního orgánu, a byl-li správní delikt touto činností nebo v souvislosti s ní spáchán" zrušují.
12. V § 28 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
13. V § 28 odst. 2 větě první se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují, slova "správních deliktů" se nahrazují slovem "přestupků" a ve větě druhé se slova "v prvním stupni" zrušují a slova "správní delikty" se nahrazují slovem "přestupky".
14. V § 28 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
Čl.XXVIII
V zákoně č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se za § 10c vkládá nový § 10d, který včetně nadpisu zní:
  
"§ 10d
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která má učinit čestné prohlášení o požadovaných skutečnostech, dopustí přestupku tím, že v úmyslu dosáhnout přijetí do některé z funkcí podle tohoto zákona nebo v ní setrvat uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, vůči níž je osoba, která má splňovat některé další předpoklady pro zastávání určené funkce podle tohoto zákona, v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, se dopustí přestupku tím, že
a) nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon takové funkce, nebo
b) neučiní stanovená opatření, ačkoli ví, že osoba, která zastává takovou funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.".
 
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl.XXIX
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části šesté zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 22d se doplňují slova "fyzických osob".
3. V nadpisu § 22e se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 22e odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 22e odst. 1 písm. e) se text "§ 19 odst. 3" nahrazuje textem "§ 19 odst. 2".
6. V § 22e odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
7. V § 22e odst. 2 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V nadpisu § 22f se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
9. V § 22f se odstavce 1 až 3 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.
10. V § 22f odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
 
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl.XXX
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb. a zákona č. 184/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 15 písm. l) a v § 16a písm. c) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
2. Nadpis části IX zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 20 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisu § 20a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 20a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 20a odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
7. V § 20a odst. 3 písm. a) až c) a v § 20b odst. 5 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. Nadpis § 20b zní:
"Společné ustanovení k přestupkům".
9. V § 20b se odstavce 1 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 5.
 
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o užitných vzorech
Čl.XXXI
V zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za § 20 vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:
  
"§ 20a
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně využívá technické řešení chráněné užitným vzorem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna puncovního zákona
Čl.XXXII
Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb., zákona č. 157/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V části páté nadpis hlavy II zní:
"PŘESTUPKY".
2. V § 43 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení znějí: "Kontrolovaná osoba se dopustí přestupku tím, že".
3. V § 43 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z ostatních povinností uložených tímto zákonem.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
d) 1 500 000 Kč, byl-li jednáním uvedeným v odstavci 2 písm. a) až f) získán majetkový prospěch velkého rozsahu.".
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
4. § 44 zní:
 
"§ 44
Přestupky podle tohoto zákona projednává Puncovní úřad.".
5. V § 45 odst. 1 až 3 se slova "Pokutu za jednání" nahrazují slovem "Přestupku".
6. V § 45 odst. 1 se slova "Puncovní úřad uloží i tomu" nahrazují slovy "se dopustí i ten".
7. V § 45 odst. 2 se slova "uloží Puncovní úřad i jiným osobám" nahrazují slovy "se mohou dopustit i jiné osoby" a slovo "obchodníkovi" se nahrazuje slovem "obchodníci".
8. V § 45 odst. 3 se slova "uloží Puncovní úřad i osobám" nahrazují slovy "se dopustí i osoby".
9. V § 45 se odstavec 4 zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl.XXXIII
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 157/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Fyzická osoba, která není příslušníkem, není oprávněna nosit na místě veřejnosti přístupném služební stejnokroj příslušníka, nebo takové součásti služebního stejnokroje, které jsou s úplným služebním stejnokrojem zaměnitelné.".
2. V § 10 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
3. V poznámce pod čarou č. 5 se slova "§ 15 a 18 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích" nahrazují slovy "§ 48 a 53 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich".
4. V § 13a odst. 2 písm. a), c) a d) se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:
 
"§ 25a
(1) Fyzická osoba, která není příslušníkem, se dopustí přestupku tím, že úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí služební stejnokroj příslušníka, nebo takové součásti služebního stejnokroje, které jsou s úplným služebním stejnokrojem zaměnitelné.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl.XXXIV
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se text "(§ 22)" nahrazuje slovy "(§ 25c a 25d)".
2. § 22 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21 a 22 zrušuje.
3. V § 22b odst. 3 se text "§ 22" nahrazuje slovy "§ 25c nebo 25d".
4. V § 25 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení se za slova "§ 2 až 24" vkládají slova "a § 25c až 25f".
5. Za § 25b se vkládají nové § 25c až 25f, které včetně nadpisu znějí:
"Přestupky
 
§ 25c
(1) Fyzická osoba se jako osoba samostatně výdělečně činná dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 15 odst. 1
1. nepodá na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích,
2. nedoloží skutečnost, že jí zpracovává daňové přiznání daňový poradce, nebo
3. nepředloží protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou nebo rozhodnutí správce daně o zrušení platby daně paušální částkou,
b) nepředloží opravný přehled o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 2,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 20a odst. 1,
d) neuschovává účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného podle § 22c, nebo
e) nepoužívá tiskopisy podle § 24.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 
§ 25d
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že
a) nevede ve svých záznamech kurz, který použila pro přepočet příjmu vyplacenému zaměstnanci v cizí měně na českou měnu podle § 5 odst. 5,
b) nepředloží příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ve stanovené lhůtě na předepsaném tiskopisu přehled podle § 9 odst. 2,
c) nezajistí, aby mzdová účtárna plnila povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného podle § 10,
d) neodvede příslušné věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence za kalendářní měsíc pojistné podle § 11,
e) v rozporu s § 15a odst. 3 nepotvrdí zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, nebo mu nevydá nové potvrzení,
f) neuvede v potvrzení vydávaném na základě § 15a odst. 3, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření,
g) neuschovává účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného podle § 22c, nebo
h) nepoužívá tiskopisy podle § 24.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 
§ 25e
(1) Promlčecí doba činí 3 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.
(2) Správní orgán, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.
(3) Účastníkem řízení o přestupku není poškozený.
(4) Pokud jde o způsob placení a vymáhání pokuty, postupuje se stejně jako u pojistného.
 
§ 25f
Pokud tento zákon nestanoví jinak, okresní správy sociálního zabezpečení
a) rozhodují o přestupcích podle tohoto zákona,
b) vybírají a vymáhají pokuty uložené v řízení podle písmene a).".
 
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl.XXXV
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb. a zákona č. 145/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 21d odst. 3 se slova "a správních deliktech" zrušují.
2. Nadpis § 21e zní:
"Přestupek".
3. V § 21e odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 21e odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. V § 21e se odstavce 3 až 5 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.
6. V § 21e odst. 3 se slova "Správní delikt" nahrazují slovem "Přestupek" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
 
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl.XXXVI
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 24 zní:
"Přestupky".
2. V § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 2 až 6, § 24 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 8, § 24 odst. 9 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 10 a 11, § 24 odst. 12 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 13 a v § 24b odst. 5 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 24 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
4. V § 24 odst. 14 písm. a) až e) a v § 24b odst. 5 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 24 se odstavec 15 zrušuje.
6. V § 24a odst. 2 se věta druhá zrušuje.
7. V nadpisu nad označením § 24b se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
8. V § 24b se odstavce 1 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
9. V § 24b odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
10. V § 24b odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova " , s výjimkou České národní banky".
11. V § 24b odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.
12. V § 24b se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) U přestupků podle § 24 odst. 5, 6 a 8 nelze upustit od uložení správního trestu.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl.XXXVII
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 44 odst. 2 písm. e) se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
2. V § 44 odst. 2 písm. f) se slova "správních deliktech a" zrušují.
3. V § 45d se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , jejíž součástí je přehled přestupků podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich".
4. V § 45d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Přehled přestupků podle odstavce 1 pro oblast své působnosti vypracovává a Ministerstvu vnitra zasílá Česká národní banka; tento přehled obsahuje souhrnné údaje za uplynulý kalendářní rok o přestupcích, k jejichž projednání je Česká národní banka příslušná podle tohoto anebo jiného zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, uvedené v členění podle těchto právních předpisů, a to pouze o
a) počtu přijatých podnětů, které vedly k postupu podle písmen b) až d),
b) počtu zahájených řízení o přestupku,
c) počtu odložených věcí,
d) počtu zastavených řízení o přestupku,
e) počtu pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku,
f) celkové výši uložených pokut,
g) počtu pravomocných rozhodnutí, kterými bylo upuštěno od uložení správního trestu, a
h) počtu podaných rozkladů, včetně způsobů, jakými o nich bylo pravomocně rozhodnuto.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. Nadpis části jedenácté zní:
"PŘESTUPKY".
6. V nadpisu § 46 se doplňují slova "fyzických osob".
7. V nadpisu § 46a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
8. V § 46a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
9. V § 46a odst. 3 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
10. V § 46a odst. 3 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
11. § 46b včetně nadpisu zní:
 
"§ 46b
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.".
12. § 46e včetně nadpisu zní:
 
"§ 46e
Společná ustanovení k přestupkům projednávaným Českou národní bankou
(1) Česká národní banka, aniž řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu zahájí, může věc usnesením odložit též, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování podezřelého po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o přestupku, bylo dosaženo nebo jej lze dosáhnout jinak. Usnesení o odložení věci podle věty první se pouze poznamená do spisu; ustanovení zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich týkající se vyrozumění o odložení věci se nepoužije.
(2) Česká národní banka může v řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu uložit pachateli rovněž opatření k nápravě nebo odejmout oprávnění k činnosti podle příslušného právního předpisu.
(3) U přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto anebo jiného zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 1 000 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li promlčecí doba u tohoto přestupku přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.
(4) Okolností vylučující protiprávnost přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, není svolení poškozeného.
(5) Účastníkem řízení o přestupku, k jehož projednání je příslušná Česká národní banka podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, není poškozený.
(6) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou je příjmem státního rozpočtu.
(7) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Českou národní bankou v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Nemá-li oprávněná úřední osoba vzdělání podle věty první, musí mít vysokoškolské vzdělání v jiné oblasti.".
13. Za § 46e se vkládá nový § 46f, který zní:
 
"§ 46f
Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou vymáhá příslušný celní úřad.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o stavebním spoření
Čl.XXXVIII
Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 461/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 písm. k) se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
2. Nadpis nad označením § 16a zní:
"Přestupky".
3. V nadpisech § 16a a 16aa se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 16a odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení a v § 16aa odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 16a odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
6. V § 16a odst. 4 písm. a) až c) a v § 16aa odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V § 16aa odst. 2 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
8. § 16b včetně nadpisu zní:
 
"§ 16b
Příslušnost
Přestupky podle § 16a odst. 1 a 2 a § 16aa odst. 1 projednává Česká národní banka. Přestupky právnické osoby podle § 16a odst. 3 projednává ministerstvo, které také vybírá a vymáhá uložené pokuty.".
 
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Čl.XXXIX
V zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 419/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., § 7 zní:
  
"§ 7
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně použije majetek, k němuž má Správa právo hospodaření.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, dopustí-li se jej fyzická osoba, nebo
b) 5 000 000 Kč, dopustí-li se jej právnická nebo podnikající fyzická osoba.
(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává Správa.".
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Čl.XL
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 248/2011 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 23b odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku" a slova "správním deliktem" se nahrazují slovem "přestupkem".
2. V § 23e se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. Nadpis části páté zní:
"PŘESTUPKY".
4. V nadpisu § 25 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 25 odst. 1 a v § 25 odst. 2 až 7 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 25 odstavec 8 zní:
"(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. c) nebo d),
b) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. a) nebo b),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4, odstavce 5 písm. c), odstavce 6 nebo 7.".
7. § 26 a 27 se včetně nadpisů zrušují.
8. § 27a včetně nadpisu zní:
 
"§ 27a
Společná ustanovení
(1) Promlčecí doba činí 4 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 1 až 4, § 25 odst. 5 písm. a) a c) a § 25 odst. 6 a 7, nebo
b) orgán celní správy, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 5 písm. b).
(3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(4) Pokus přestupku podle § 25 odst. 1 a § 25 odst. 3 písm. c) a d) je trestný.".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o penzijním připojištění
Čl.XLI
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy jedenácté zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 43a se doplňují slova "fyzických osob".
3. V nadpisu § 43b se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 43b odst. 1, § 43b odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení a v § 43b odst. 4 až 6 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 43b odstavec 7 zní:
"(7) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 6 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč a za přestupek podle odstavců 2 až 5 pokutu do 5 000 000 Kč.".
6. V § 43c se odstavce 1, 4, 5 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 2, 3, 6 a 7 se označují jako odstavce 1 až 4.
7. V § 43c odst. 1 se věta první zrušuje.
8. V § 43c odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
9. V § 43c odst. 3 písm. a) až c) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
10. V § 43c odst. 4 se slova "odstavci 5 písm. b)" nahrazují slovy "odstavci 3 písm. b)" a slova "správní delikt" se nahrazují slovem "přestupek".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Čl.XLII
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 80/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 8 zní:
"Přestupky".
2. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
3. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Odborná organizace se dopustí přestupku tím, že písemně neoznámí ministerstvu nedodržení lhůty k vývozu na dobu určitou ve lhůtě podle § 7 odst. 5.".
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
4. V § 8 odst. 6 se slova "odstavců 3 a 4" nahrazují slovy "odstavců 3 až 5".
5. V § 8 se odstavce 7 a 8 zrušují.
6. § 8a zní:
 
"§ 8a
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.".
Poznámka pod čarou č. 6b se zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zeměměřictví
Čl.XLIII
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 3 se slova "závažném nebo opakovaném porušení pořádku na úseku zeměměřictví2)," nahrazují slovy "opakovaném spáchání přestupku na úseku zeměměřictví,".
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
2. Nadpis oddílu šestého zní:
"Přestupky".
3. V § 17a odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
4. V § 17a odst. 1 písm. e) se slovo "způsobilý" nahrazuje slovem "způsobilá".
5. V § 17a odst. 2 se za slovo "přestupek" vkládají slova "podle odstavce 1".
6. V § 17a se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze uložit pokutu do 250 000 Kč.".
7. V § 17a odstavec 3 zní:
"(3) Promlčecí doba u přestupku podle odstavce 1 činí 3 roky. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.".
8. V § 17a se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 12c zrušuje.
9. § 17b zní:
 
"§ 17b
(1) Osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne příslušným orgánům státní správy bezplatně výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu,
b) nepředloží na vyzvání příslušným orgánům státní správy k nahlédnutí, popřípadě k využití geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby, nebo
c) neoznámí změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, ve lhůtě 30 dnů po zjištění této skutečnosti.
(2) Fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění, se dopustí přestupku tím, že
a) nedodržuje podmínky nebo povinnosti stanovené tímto zákonem pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky nebo základní státní mapové dílo,
b) odmítne potvrdit praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, která pod jejím vedením praxi vykonala,
c) neohlásí změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění, nebo
d) ověří výsledek zeměměřické činnosti vykonaný osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 může Zeměměřický úřad nebo inspektorát a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem Ministerstvo obrany uložit pokutu do 250 000 Kč.
(4) Promlčecí doba u přestupku podle odstavce 1 nebo 2 činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.".
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
10. V § 17c odst. 1 se slova "porušením pořádku" nahrazují slovy "spácháním přestupku" a slova "porušení pořádku" se nahrazují slovem "přestupek".
11. V § 17c se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o dráhách
Čl.XLIV
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 6j zní:
"6j) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.".
2. Nadpis části osmé zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 50 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisu nad označením § 51 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 51 odst. 1 až 7 úvodních částech ustanovení, § 52 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 52 odst. 4 a 5, § 52 odst. 6 až 8 úvodních částech ustanovení a v § 52 odst. 9 až 11 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 51 odst. 8 a v § 52 odst. 12 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
7. V § 51 odst. 8 písm. a) až e), § 51 odst. 9, § 52 odst. 12 písm. a) a b) a v § 52 odst. 13 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. § 52a včetně nadpisu zní:
 
"§ 52a
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává drážní správní úřad s výjimkou
a) přestupků podle § 50 odst. 1 písm. i) a přestupků podle § 51 odst. 1 písm. l), které projednává Drážní inspekce,
b) přestupků podle § 51 odst. 4 písm. h) až q), § 51 odst. 5 písm. g), § 51 odst. 7 a § 52 odst. 7, které projednává Úřad, a
c) přestupků podle § 52 odst. 6, dopustí-li se přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury, které projednává obecní živnostenský úřad.
(2) Přestupky podle § 50 odst. 1 písm. c) až f) může projednat příkazem na místě Policie České republiky.
(3) Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá orgán, který je uložil.".
Poznámka pod čarou č. 8e se zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl.XLV
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 16i odst. 2 písmena a) až c) znějí:
"a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, nebo název pachatele přestupku,
b) místo a okres narození pachatele přestupku, nebo jeho sídlo; u pachatele přestupku, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo nebo datum narození pachatele přestupku, anebo identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,".
2. V § 16i odst. 2 písmeno e) zní:
"e) právní kvalifikaci přestupku, včetně formy zavinění,".
3. V § 16i odst. 2 písmeno j) zní:
"j) označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby, která vydala příkazový blok, datum vydání a evidenční číslo příkazového bloku,".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o neperiodických publikacích
Čl.XLVI
V zákoně č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., § 5 zní:
   
"§ 5
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že veřejně šíří neperiodickou publikaci, která neobsahuje údaje podle § 2 odst. 1.
(2) Vydavatel neperiodické publikace se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle § 2 odst. 1,
b) neodevzdá povinné výtisky neperiodické publikace podle § 3, nebo
c) nesplní nabídkovou povinnost podle § 4.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),
b) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b).
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Jde-li o přestupek podle odstavce 2, místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem trvalého pobytu vydavatele neperiodické publikace.".
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o regulaci reklamy
Čl.XLVII
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 8 zní:
"Přestupky".
2. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.
3. V § 8a odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 8a odst. 5 úvodní části ustanovení, § 8a odst. 5 písm. a) až c), § 8a odst. 6 úvodní části ustanovení, § 8a odst. 6 písm. a) až c), § 8a odst. 7 úvodní části ustanovení, § 8a odst. 7 písm. a) až c), § 8a odst. 8 úvodní části ustanovení, § 8a odst. 8 písm. a) až c) a v § 8c odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 8a odst. 5 až 8 úvodních částech ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
6. V § 8a se odstavec 9 zrušuje.
7. V § 8b se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 1 až 3.
8. V § 8b odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
9. V § 8b se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
10. V § 8b odst. 2 se věty první a druhá zrušují a slova "blokových pokut" se nahrazují slovy "pokut uložených příkazem na místě".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl.XLVIII
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 301/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 22 odst. 2 písm. t), § 27b odst. 4 písm. a) až e) a v § 27c odst. 5 písm. a) až f) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
2. Nadpis nad označením § 27a zní:
"Přestupky".
3. V nadpisu § 27a se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisech § 27b a 27c se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 27b odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 27c odst. 1 úvodní části ustanovení, § 27c odst. 2 až 4, § 27d odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 28g odst. 2 písm. b) se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 27b odst. 4 a v § 27c odst. 5 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
7. V § 27b odst. 4 písm. d) a e) a v § 27c odst. 5 písm. d) až f) se slova "uloží se pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
8. V § 27d odstavec 2 zní:
"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.".
9. § 27e se zrušuje.
10. V § 27ea odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
11. V § 27ea se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
12. V § 27ea odst. 2 se slova "udělené pokutě" nahrazují slovy "uloženém správním trestu".
13. V § 27ea odst. 4 se slova "odstavce 3 nebo 4" nahrazují slovy "odstavce 2 nebo 3".
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTA
Změna zákona o státní statistické službě
Čl.XLIX
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. k) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. Nadpis nad označením § 25 zní:
"Přestupky".
3. V § 26 odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 26 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. V § 26a se odstavce 1 až 3, 5 a 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
6. V § 26a úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
7. V § 26a písm. a) a b) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
 
ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl.L
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části IX zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 43 se doplňují slova "fyzických osob".
3. V § 43 odst. 15 písm. f) a v § 43 odst. 17 se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
4. V § 43 odst. 17 se slova "V blokovém řízení" nahrazují slovy "Příkazem na místě".
5. V nadpisu § 44 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 44 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 44 odst. 3, § 44 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 44 odst. 5, § 44 odst. 6 až 8 úvodních částech ustanovení, § 44 odst. 9, § 44 odst. 10 úvodní části ustanovení a v § 44 odst. 11 až 15 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 44 odst. 16 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
8. V § 44 odst. 16 písm. a) až e) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. § 45 zní:
 
"§ 45
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Státní plavební správa, nebo
b) obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 44 odst. 12 nebo 13, je-li jejich pachatelem provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.
(2) Pokuty uložené Státní plavební správou vybírá a vymáhá celní úřad.".
10. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl.LI
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 98/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 54a odst. 1 se slova "byla alespoň jednomu z rodičů pravomocně uložena sankce" nahrazují slovy "byl alespoň jednomu z rodičů pravomocně uložen správní trest" a slova "o uložení sankce" se nahrazují slovy "o uložení správního trestu".
2. V § 54a odst. 2 se slova "byla uložena sankce" nahrazují slovy "byl uložen správní trest" a slova "o uložení sankce" se nahrazují slovy "o uložení správního trestu".
3. V § 54a odst. 3 se slova "byla pravomocně uložena sankce" nahrazují slovy "byl pravomocně uložen správní trest" a slova "o uložení sankce" se nahrazují slovy "o uložení správního trestu".
4. V § 54a odst. 4 se slova "byla pravomocným rozhodnutím uložena sankce" nahrazují slovy "byl pravomocným rozhodnutím uložen správní trest".
5. V § 54a odst. 5 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu" a slova "tuto sankci" se nahrazují slovy "tento správní trest".
6. Poznámka pod čarou č. 62 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
7. V části čtvrté hlavě druhé nadpis dílu čtvrtého zní:
"Přestupky".
8. V části čtvrté hlavě druhé dílu čtvrtém se v nadpisu oddílu 1 doplňují slova "fyzických osob".
9. V § 65a odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b) a slova "nepodrobí se" se nahrazují slovy "se nepodrobí".
10. V části čtvrté hlavě druhé v dílu čtvrtém se v nadpisu oddílu 2 slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
11. V § 65b odst. 1 a 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
12. V § 65b odst. 3 a v § 65c odst. 5 písm. a) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
13. V § 65c se odstavce 1 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
14. V § 65c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
15. V § 65c odst. 1 písm. b) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
16. V § 65c odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna lesního zákona
Čl.LII
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 39 odst. 2 písmeno b) zní:
"b) projednat příkazem na místě přestupky podle § 53 tohoto zákona,".
Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V části první nadpis hlavy deváté zní:
"PŘESTUPKY".
3. V části první hlavě deváté se v nadpisu oddílu prvního doplňují slova "fyzických osob".
4. V § 53 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rámci obecného užívání lesa v lese".
5. V § 53 odst. 1 písm. g) se slova "bez povolení" nahrazují slovy "bez souhlasu vlastníka".
6. V § 53 odstavec 2 zní:
"(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k),
b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s).".
7. V § 53 se odstavec 3 zrušuje.
8. V části první hlavě páté nadpis oddílu druhého zní:
"Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob".
9. § 54 zní:
 
"§ 54
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí,
b) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,
c) nevede předepsanou evidenci o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého k umělé obnově lesa a k zalesňování,
d) zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů, nebo
e) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto zákona.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,
b) provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté osnovy, nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede neoprávněně těžbu v množství překračujícím 3 m
3
na 1 ha lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení orgánu státní správy lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let, nebo
c) neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1,
b) 1 000 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 2.".
10. § 55 se zrušuje.
11. V nadpisu § 56 se slova "o pokutách" nahrazují slovy "k přestupkům".
12. V § 56 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 1 až 4.
13. V § 56 odst. 1 se slova "nebo v § 55" zrušují.
14. V § 56 odstavec 3 zní:
"(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá orgán státní správy lesů.".
15. V § 57 se slova "sankce podle § 55" nahrazují slovy "pokuty podle § 54".
 
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o krmivech
Čl.LIII
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 19a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
2. V § 19a odst. 1, § 19a odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 19a odst. 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 19a odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
4. V § 19a odst. 4 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V nadpisu § 19c se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
6. V § 19c se odstavce 1 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
7. V § 19c odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
8. V § 19c odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně chmele
Čl.LIV
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. Nadpis § 8 zní:
"Přestupky".
2. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "protiprávního jednání" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 8 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
4. V § 8 odst. 2 písm. a) až d) se slovo "do" zrušuje a slova "protiprávní jednání" se nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 8 odst. 2 písm. a) se slovo "výše" zrušuje.
6. V § 8 se odstavce 3, 4, 6 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4.
7. V § 8 odst. 3 se slova "Protiprávní jednání" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
 
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl.LV
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 309/2016 Sb. a zákona č. 370/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 38d odst. 3 se slova "spolu s oznámením o zahájení řízení o správním deliktu" zrušují.
2. V § 40 odst. 2 písm. i), § 40 odst. 4 písm. c), § 40 odst. 9 a v § 43 odst. 6 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
3. V § 40 odst. 4 písm. c) se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".
4. Nadpis nad označením § 42a zní:
"Přestupky".
5. V nadpisu § 42a se doplňují slova "fyzických osob".
6. V § 42a odst. 7 písm. e) až g), § 43 odst. 4, § 43b odst. 3 a v § 43c odst. 6 písm. c) se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
7. V nadpisu § 42b se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
8. V § 42b odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 42b odst. 4 a 5, § 43 odst. 11, § 43a odst. 1 písm. b) a v § 43a odst. 2 písm. b) se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
9. V § 42b odst. 6 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
10. V § 42b odst. 6 písm. a) až d) a v § 43 odst. 2, 8 a 11 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
11. V § 43 se odstavce 1, 3, 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 18a zrušují.
Dosavadní odstavce 2, 4, 6, 8 až 11 se označují jako odstavce 1 až 7.
12. V § 43 odst. 1 se věta první zrušuje.
13. V § 43 odst. 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
14. V § 43 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
15. V § 43 odst. 6 a v § 43b odst. 2 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".
16. V § 43 odst. 6 se slova "jiný správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
17. V § 43a odst. 1 písm. b), § 43a odst. 2 písm. b) a v § 43b odst. 1 písm. b) se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
18. V § 43a odst. 4, § 43b odst. 4, § 43c odst. 3, § 43c odst. 6 úvodní části ustanovení a v § 43c odst. 6 písm. c) se slova "nebo správním deliktu" zrušují.
19. V § 43a odst. 6, § 43b odst. 2 a 3, § 43c odst. 5 a v § 43c odst. 6 písm. b) se slova "nebo o správním deliktu" zrušují.
20. V § 43b odst. 2 se slova "nebo správní delikt" zrušují.
 
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl.LVI
Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 32 zní:
"Přestupky".
2. V nadpisu § 32 se doplňují slova "fyzických osob".
3. Nadpis § 33 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
4. V § 33 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení a v § 33 odst. 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 33 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
6. V § 33 odst. 4 písm. a) až e) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. § 34 včetně nadpisu zní:
   
"§ 34
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(3) Pokuty vybírá Úřad.".
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl.LVII
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 91/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 19 zní:
"Přestupky".
2. Nadpis § 19 zní:
"Přestupky fyzických osob".
3. V § 19 odst. 1 písm. b) a v § 19a odst. 1 písm. b) se číslo "2" nahrazuje číslem "3".
4. Nadpis § 19a zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
5. V § 19a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 19a odst. 2 a v § 19a odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 19a odst. 2 se slova "§ 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 2" nahrazují slovy "§ 11a odst. 2 nebo § 11b odst. 1 nebo 4".
7. V § 19a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
8. V § 19a odst. 6 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. § 19b včetně nadpisu zní:
 
"§ 19b
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 19 odst. 1 písm. b) a c), § 19a odst. 1 písm. b) až e) a § 19a odst. 2 projednává Úřad. Přestupky podle § 19 odst. 1 písm. a), § 19a odst. 1 písm. a), f) a g) a § 19a odst. 3 až 5 projednává orgán dozoru.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(3) U přestupků podle § 19a odst. 1 písm. f) a g) a § 19a odst. 3 nelze upustit od uložení správního trestu.".
 
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.LVIII
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 32 odst. 5, § 39c odst. 2 písm. c) a d), § 39e odst. 6 úvodní části ustanovení, § 39j odst. 3, § 39q odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 45a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V § 32 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou "Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.".
3. V § 32 odst. 5 větě třetí se slova "Správní delikt" nahrazují slovem "Přestupek".
4. V § 32 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
5. Nadpis § 39q zní:
"Přestupky".
6. V § 39q odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
7. V § 39q odst. 2 písm. a) a b) a v § 45a odst. 2 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V § 39q se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 39q odst. 3 a v § 45a odst. 6 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
10. V § 45a odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
11. V § 45a se odstavce 3 až 5 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 3 a 4.
 
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o civilním letectví
Čl.LIX
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011, zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části deváté se slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
2. V § 88 odst. 1 písm. j) a v § 89 odst. 1 písm. t) a w) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
3. V části deváté nadpis hlavy III zní:
"PŘESTUPKY".
4. V části deváté hlavě III se v nadpisu dílu 1 doplňují slova "fyzických osob".
5. V části deváté hlavě III se v nadpisu dílu 2 slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 93 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení, § 93a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 93b odst. 1, § 93b odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení a v § 93c odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 93 odst. 5, § 93a odst. 3, § 93b odst. 4 a v § 93c odst. 4 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu".
8. V § 93 odst. 5 písm. a) až f), § 93 odst. 6 písm. a) až c), § 93a odst. 3 písm. a) až d), § 93b odst. 4 písm. a) až d) a v § 93c odst. 4 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. V § 93 odst. 6 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit zákaz činnosti".
10. V nadpisech § 93a, § 93b a v § 93c se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
11. V § 93a odstavec 4 zní:
"(4) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) bodu 4 nebo odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo 2.".
12. V § 93b odstavec 5 zní:
"(5) Za přestupek lze uložit zákaz činnosti do 2 let, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 nebo odstavce 3.".
13. V části deváté hlavě III se v nadpisu dílu 3 slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
14. § 94 zní:
 
"§ 94
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Ministerstvo dopravy nebo Úřad podle své působnosti uvedené v § 88 a 89, jde-li o
1. přestupky fyzických osob, s výjimkou přestupků podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo § 92 odst. 3 písm. e), nebo
2. přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, s výjimkou přestupků podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 1, § 93 odst. 3 písm. f), § 93 odst. 4 písm. a) a přestupků podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
b) útvar Policie České republiky, který je podle zvláštního právního předpisu5j) příslušný k provádění hraniční kontroly, jde-li o přestupky podle § 93 odst. 4 písm. a),
c) obecní živnostenský úřad, jde-li o přestupky podle § 93c odst. 1 písm. a) nebo § 93c odst. 2, je-li pachatelem tohoto přestupku provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury,
d) Ústav, jde-li o přestupky podle § 92 odst. 2 písm. c) nebo § 92 odst. 3 písm. e) nebo § 93 odst. 3 písm. f),
e) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jde-li o přestupek podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 1.
(2) O odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky podle odstavce 1 písm. b) rozhoduje Ministerstvo vnitra.
(3) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil.".
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o lihu
Čl.LX
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 75/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na začátek odstavce 1 vkládá věta "Vyrábět líh v pěstitelské pálenici lze pouze na základě povolení Ministerstva zemědělství.".
2. V § 13 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.".
3. V nadpisu § 17 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V § 17 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) uvede do oběhu líh vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1,".
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena i) až k).
5. V § 17 odst. 1 písm. j) se slovo "nebo" za textem "§ 13 odst. 4," zrušuje.
6. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) vyrobí líh v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.".
7. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova "odstavce 1 písm. a), b), j)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. a), b), k)".
8. V § 17 odst. 3 písm. b) se slova "odstavce 1 písm. i)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. j)".
9. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova "odstavce 1 písm. d) a e)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. d), e), h) a l)".
10. V § 17 odst. 3 písm. d) se slova "odstavce 1 písm. h)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. i)".
11. V § 17 se odstavec 4 zrušuje.
12. V nadpisu § 17a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
13. V § 17a odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení a v § 17a odst. 5 až 7 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
14. V § 17a odst. 1 písm. g) se za slovem "původu," slovo "nebo" zrušuje.
15. V § 17a odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) uvede do oběhu líh vyrobený v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1,".
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
16. V § 17a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) vyrobí líh v rozporu s § 3 odst. 1, § 3a odst. 1 nebo § 4 odst. 1.".
17. V § 17a odst. 8 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
18. V § 17a odst. 8 písm. a) až f) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
19. V § 17a odst. 8 písm. d) se slova "odstavce 1 písm. d) a e)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. d), e), h) a j)".
20. V § 17a odst. 8 písm. e) se slova "odstavce 1 písm. h)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. i)".
21. V nadpisu § 17b se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
22. V § 17b se odstavce 1 až 4 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
23. V § 17b odst. 1 větě první se slova "správní delikty právnických osob podle" a slova "v prvním stupni" zrušují, ve větě druhé se slova "a správní delikty právnických osob v prvním stupni" zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Přestupky podle § 17 odst. 1 písm. h) a l) a § 17a odst. 1 písm. h) a j) může projednat na místě též orgán Policie České republiky.".
24. V § 20 odst. 2 se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o potravinách
Čl.LXI
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 17 zní:
"Přestupky".
2. V § 17 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 17 odst. 4 a 5, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 17a odst. 3 až 6, § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 17b odst. 2 až 5, § 17b odst. 6 úvodní části ustanovení, § 17c odst. 1 až 6 úvodních částech ustanovení, § 17d odst. 1, § 17d odst. 2 až 5 úvodních částech ustanovení, § 17d odst. 6 a v § 17e se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 17f úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
4. V § 17f písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 17i se odstavce 1 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
6. V § 17i odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Přestupky podle tohoto zákona projednávají".
7. V § 17i odst. 1 písm. a) až e) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
8. V § 17i odst. 2 se slovo "pokuty" nahrazuje slovy "správního trestu" a za slovo "upustit" se vkládá slovo "také".
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zemědělství
Čl.LXII
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 371/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 5 se doplňují slova "fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob".
2. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
3. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slovo "nepravdivé" vkládají slova "nebo nesprávné" a text "§ 2f odst. 3" se nahrazuje slovy "§ 2f odst. 3 nebo 4".
4. V § 5 odst. 1 písm. e) se slova "půdního bloku, popřípadě" zrušují.
5. § 5a včetně nadpisu zní:
 
"§ 5a
Přestupek právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.".
6. V nadpisu § 5b se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 5b se odstavce 1 až 4 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 68 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 5b odstavec 1 zní:
"(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 5a odst. 1,
b) Fond, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. c) až f),
c) Ústav, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1 písm. g).".
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl.LXIII
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 7a odst. 2 a v § 10 odst. 2 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
3. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. Nadpis § 9b zní:
"Přestupky".
5. V § 9b odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
6. V § 9b odstavec 2 zní:
"(2) Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) uložit pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 25 000 000 Kč.".
7. V § 9b se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Právnické a podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) uložit pokutu do 10 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 50 000 000 Kč.".
8. § 9c se včetně nadpisu zrušuje.
9. V nadpisu § 9d se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
10. V § 9d se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 1 až 3.
11. V § 9d odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
12. V § 9d se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
13. V § 9d odst. 2 se slova " , příjem z ostatních pokut je příjmem státního rozpočtu" nahrazují slovy " ; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu".
14. V § 9d se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá celní úřad.".
15. V § 10 odst. 3 větě první se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".
16. V § 10 odst. 4 větě druhé se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní trest".
17. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova "přijímají opatření k nápravě nebo sankce" nahrazují slovy "přijímá opatření k nápravě nebo správní trest".
18. V § 14 odst. 4 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu" a slova "správní delikt" se nahrazují slovem "přestupek".
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o vysokých školách
Čl.LXIV
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 80 odst. 8 se slova "Byla-li vysoké škole uložena sankce za některý správní delikt podle § 93m odst. 1" nahrazují slovy "Byl-li vysoké škole uložen správní trest za některý přestupek podle § 93n odst. 1".
2. V § 81a odst. 7 písm. b) se slova "uložena sankce za správní delikt podle § 93m odst. 1" nahrazují slovy "uložen správní trest za přestupek podle § 93n odst. 1".
3. V § 87 odst. 1 písm. y) se slova "správní delikty a ukládá za ně sankce" nahrazují slovy "přestupky podle tohoto zákona a ukládá za ně správní tresty".
4. Část patnáctá včetně nadpisů zní:
 
"ČÁST PATNÁCTÁ
PŘESTUPKY
 
§ 93m
Přestupek fyzické osoby
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně neoprávněně užívá vědeckou hodnost nebo titul absolventa vysoké školy.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.
 
§ 93n
Přestupky právnických osob
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 2 odst. 3 užívá ve svém názvu označení
1. "vysoká škola" nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou, nebo
2. "univerzita" nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou univerzitní, nebo
b) v rozporu s tímto zákonem přiznává akademické tituly nebo koná habilitační řízení anebo řízení ke jmenování profesorem nebo používá akademické insignie anebo koná akademické obřady.
(2) Veřejná vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje ministerstvu nebo Akreditačnímu úřadu informace podle § 21 odst. 1 písm. c).
(3) Soukromá vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje ministerstvu nebo Akreditačnímu úřadu informace podle § 42 odst. 1 písm. c).
(4) Evropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 2, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93b odst. 2 nebo 3 anebo § 93c.
(5) Pobočka evropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 4, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93d odst. 2 nebo 3 anebo § 93e.
(6) Mimoevropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 3, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93g.
(7) Pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku tím, že
a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 5, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 93i.
(8) Za přestupek podle odstavce 1, odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7 písm. a) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč; za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 nebo podle odstavce 4 písm. a) a b), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce 6 písm. b) nebo odstavce 7 písm. b) lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
 
§ 93o
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupek podle § 93m projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Přestupky podle § 93n projednává ministerstvo.
(2) Pokuty podle § 93m odst. 2 vybírá a vymáhá obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokuty podle § 93n odst. 8 vybírá a vymáhá ministerstvo.".
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o hnojivech
Čl.LXV
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 263/2014 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V § 1 odst. 5 se slova "a jiných správních deliktech" zrušují.
3. V nadpisu nad označením § 14 se slova "a jiné správní delikty" zrušují.
4. V nadpisu § 14 se doplňují slova "fyzických osob".
5. V nadpisu § 14a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 14a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 14a odst. 3 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
8. V § 14a odst. 3 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. V nadpisu § 14b se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
10. V § 14b se odstavce 1 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
11. V § 14b odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
12. V § 14b odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o návykových látkách
Čl.LXVI
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy VIII zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 36 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
3. V § 36 odst. 1 až 5 úvodních částech ustanovení a v § 36 odst. 6 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. Nadpis § 37 zní:
"Správní tresty".
5. V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 1 písm. a) až c), § 37 odst. 2, § 37 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 3 písm. a) a b), § 37 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 4 písm. a) a b), § 37 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 5 písm. a) a b) a v § 37 odst. 6 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 37 odst. 2, § 37 odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení a v § 37 odst. 6 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
7. § 38 a 38a se včetně nadpisů zrušují.
8. V § 39 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu,
b) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující návykovou látku, nebo
c) umožní neoprávněné požívání návykových látek osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji trestný.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 39 odst. 3 se slova "V blokovém řízení" nahrazují slovy "Příkazem na místě".
10. V § 39 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.".
11. V § 40 se odstavce 1 až 3, 9 a 11 včetně poznámky pod čarou č. 10p zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 8 a 10 se označují jako odstavce 1 až 6.
12. V § 40 odst. 1 až 5 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
13. V § 40 odst. 1 se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".
14. V § 40 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Přestupky podle § 39 odst. 2 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(7) Přestupky podle § 39 odst. 2 může projednat příkazem na místě orgán Policie České republiky.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
15. V § 40 se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Přestupky podle § 39 odst. 2 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.".
16. V § 43a odst. 1 písm. a) se slova "§ 40 odst. 5 a 6" nahrazují slovy "§ 40 odst. 2 a 3".
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Čl.LXVII
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 341/2015 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 10b se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
2. V § 10b odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení a v § 10b odst. 3 a 4 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 10b odst. 5 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
4. V § 10b odst. 5 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V nadpisu § 10c se doplňují slova "fyzických osob".
6. § 10d včetně nadpisu zní:
  
"§ 10d
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní živnostenský úřad, s výjimkou přestupků podle § 10b odst. 1 písm. b), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 2 písm. c), d), e), f), § 10b odst. 2 písm. i), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 9 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 3 a 4 a § 10c, které projednává ministerstvo. Obecní živnostenský úřad zašle ministerstvu stejnopis pravomocného rozhodnutí o přestupku.".
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna veterinárního zákona
Čl.LXVIII
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 53a odst. 4 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V části první nadpis hlavy X zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 71 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V § 71 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
5. V nadpisu § 72 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 72 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 72 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
8. V § 72 odst. 3 písm. a) až e) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. § 73 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.
10. § 74 včetně nadpisu zní:
 
"§ 74
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajská veterinární správa, s výjimkou přestupků podle § 72 odst. 1 písm. o) až q), které projednává Ústav. Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. g) a přestupky podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává celní úřad.
(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.".
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
zrušen
Čl.LXIX
zrušen
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o nouzových zásobách ropy
Čl.LXX
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 161/2013 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 10 se doplňují slova "fyzických osob".
2. V § 10 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
3. V nadpisu § 10a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 10a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 10b odst. 7 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 10a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
6. V § 10a odst. 2 písm. a) až c) a v § 10b odst. 5 písm. a) až g) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V nadpisu § 10b se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
8. V § 10b se odstavce 1 až 4 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 a 9 se označují jako odstavce 1 až 4.
9. V § 10b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty v prvním stupni" nahrazují slovy "Přestupky podle tohoto zákona".
10. V § 10b odst. 1 písm. a) a v § 10b odst. 2 se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
11. V § 10b odst. 4 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky" a věta druhá se zrušuje.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl.LXXI
V zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 253/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb., se za část jedenáctou vkládá nová část dvanáctá, která včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST DVANÁCTÁ
PŘESTUPEK
 
§ 44c
(1) Fyzická osoba, která není vojákem v činné službě, se dopustí přestupku tím, že úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský stejnokroj, nebo takové součásti vojenského stejnokroje, které jsou s úplným vojenským stejnokrojem zaměnitelné.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.".
Dosavadní část dvanáctá se označuje jako část třináctá.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl.LXXII
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 48 odst. 1 písm. i) se za slova "zahájení trestního řízení" vkládají slova "nebo řízení o přestupku" a slova "tohoto trestního" se nahrazují slovem "těchto".
2. V § 48 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn, bez zbytečného odkladu oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku, že je vojákem.".
3. V § 48 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. j) voják neučiní, pokud by jím vážně narušil důležitý zájem služby; tím není dotčena povinnost vojáka ohlásit nadřízenému zahájení řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. i).".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
4. V § 51 odst. 1 se slova "nejde-li o jiný správní delikt nebo" zrušují.
5. V § 51 odst. 2 větě druhé se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
6. Poznámka pod čarou č. 15 zní:
"15) Například zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.".
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl.LXXIII
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 7a písm. l) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. Nadpis části desáté zní:
"PŘESTUPKY A VÝKON ROZHODNUTÍ".
3. V části desáté nadpis hlavy I zní:
"PŘESTUPKY".
4. Nadpis nad označením § 64 zní:
"Přestupky fyzických osob".
5. V § 64 odst. 1 se na konci písmene a) slovo "nebo" zrušuje.
6. V § 64 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) úmyslně poruší zákaz nebo omezení vstupu do objektu důležitého pro obranu státu.".
7. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Přestupek podle odstavce 1 písm. c) se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.".
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.
8. V § 66 písm. c) se za slovo "podle" vkládají slova "§ 64 odst. 1 písm. c) a".
9. Nadpis nad označením § 67 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
10. V § 67 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 67 odst. 2 a 3, § 67 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 67 odst. 5 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
11. V § 67 odst. 1 se na konci písmene e) slovo "nebo" zrušuje.
12. V § 67 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) poruší zákaz nebo omezení vstupu do objektu důležitého pro obranu státu, nebo".
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
13. V § 68 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
14. V § 68 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
15. V § 68 písm. a) se text "písm. f)" nahrazuje textem "písm. g)".
16. V § 68 písm. c) se za text "§ 67" vkládají slova "odst. 1 písm. f) a § 67".
17. Nadpis § 68a zní:
"Společné ustanovení k přestupkům".
18. V § 68a se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
19. V § 68a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni řízení" se zrušují.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o azylu
Čl.LXXIV
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 71 odst. 1 písm. h) se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".
2. V § 71 odst. 2 písm. d) se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. Nadpis nad označením § 93 zní:
"Přestupky".
4. Nadpis § 93 zní:
"Přestupky fyzických osob".
5. Nadpis § 93a zní:
"Přestupek právnické a podnikající fyzické osoby".
6. V § 93a odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 93a odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
8. § 93b včetně nadpisu zní:
 
"§ 93b
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.".
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců
Čl.LXXV
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy XIV zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 156 zní:
"Přestupky fyzických osob".
3. Nadpis § 157 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
4. V § 157 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 157 odst. 2 a 3, § 157 odst. 4 a 5 úvodních částech ustanovení a v § 157 odst. 6 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 157 odst. 7 úvodní části ustanovení a v písmenech a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V § 157 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
7. V § 157 odstavec 8 zní:
"(8) Za přestupek podle odstavce 4 lze příkazem na místě uložit pokutu do 5 000 Kč.".
8. V § 157 se odstavec 9 zrušuje.
9. § 157a včetně nadpisu zní:
 
"§ 157a
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednávají orgány policie uvedené v § 161 odst. 1 nebo ministerstvo. Je-li přestupek spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru policie, projedná jej orgán policie, je-li přestupek spáchán porušením povinnosti, jejíž dodržování podléhá dozoru ministerstva, projedná jej ministerstvo.".
Poznámka pod čarou č. 21a se zrušuje.
10. V § 158 odst. 1 písm. b) bodě 12 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku" a slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku".
11. V § 163 odst. 1 písm. s) a v § 164 odst. 1 písm. h) se slova "a správních deliktech" zrušují.
12. V § 165 písm. l) se slova "nebo správních deliktech" zrušují.
13. V § 172 odst. 6 větě třetí se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
zrušena
Čl.LXXVI
zrušen
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl.LXXVII
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 34a odst. 3 a 4 se slova "v prvním stupni" zrušují.
2. V § 34a odst. 3 se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
3. V § 34b odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 34b odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. § 34c zní:
 
"§ 34c
(1) Přestupky podle § 34b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
(2) Pokuty uložené podle § 34b odst. 2 vybírá orgán, který je uložil.".
Poznámka pod čarou č. 21b se zrušuje.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl.LXXVIII
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 6 písm. c) se slovo "přestupky5)" nahrazuje slovy "přestupky podle zákona upravujícího přestupky".
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
2. V § 33 odst. 2 se slova "příslušným podle zákona o přestupcích31)," včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušují.
3. V § 50 odst. 1 písm. b) se slova "byla pověřené osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 59 až 59k" nahrazují slovy "byl pověřené osobě pravomocně uložen správní trest za přestupek uvedený v § 59 až 59g".
4. Část devátá včetně nadpisu zní:
  
"ČÁST DEVÁTÁ
PŘESTUPKY
  
§ 59
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako osoba, u níž se dítě nachází, neumožní seznámení dítěte se žadatelem podle § 24 odst. 3,
b) vykonává bez pověření činnost uvedenou v § 48 odst. 2,
c) v rozporu s § 19a odst. 2 zprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči podle § 19a odst. 1 písm. d),
d) neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že převzala do své péče dítě s úmyslem přijmout je do péče trvalé, podle § 10a odst. 2, nejde-li o příbuzného dítěte až do třetího stupně,
e) ztíží péči osvojitele nebo výchovu osvojence prozrazením nebo rozšířením údajů v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení,
f) maří výkon ochranné výchovy dítěte anebo narušuje péči o dítě svěřené do péče jiného člověka než rodiče,
g) jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou,
h) použije vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, nebo
i) zneužívá nezletilého dítěte k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni tělesného a rozumového vývoje.
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že úmyslně ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření podle § 13 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že ztěžuje nebo maří výkon rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o výchovném opatření podle § 13 odst. 1.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) až i) nebo podle odstavců 2 a 3 lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 200 000 Kč.
 
§ 59a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující ústavní zařízení nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby takové zařízení plnilo povinnosti podle § 29 odst. 6.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 
§ 59b
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel, poskytovatel zdravotních služeb, škola, školské nebo jiné obdobné zařízení nebo jako zřizovatel školy, školského nebo jiného obdobného zařízení, jako poskytovatel sociálních služeb nebo jako pověřená osoba dopustí přestupku tím, že nesdělí bezplatně údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany nebo pro účely rozhodování o vydání pověření podle § 53 odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 
§ 59c
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pověřená osoba, poskytovatel zdravotních služeb, škola, školské zařízení nebo jiné obdobné zařízení nebo jako osoba odpovědná za školu, školské zařízení nebo jiné zařízení určené pro děti dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 
§ 59d
(1) Rodič nebo jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo se účastnit prvního setkání se zapsaným mediátorem nebo rodinné terapie, o jejímž uložení rozhodl orgán sociálně-právní ochrany podle § 12 nebo 13,
b) nepřevezme dítě při jeho návratu z ciziny podle § 36 odst. 3, ačkoliv mu v tom nebrání závažná překážka, nebo
c) neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předání dítěte do péče budoucímu osvojiteli podle § 823 odst. 1 občanského zákoníku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
 
§ 59e
(1) Ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se dopustí přestupku tím, že
a) opakovaně neseznámí dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s jeho právy a povinnostmi,
b) nepředá dítě do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna podle rozhodnutí příslušného orgánu,
c) opakovaně nedá soudu podnět ke zrušení umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pokud pominuly důvody pro další pobyt dítěte v tomto zařízení, nebo opakovaně nevyrozumí o podání podnětu příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí,
d) opakovaně nedá soudu podnět k úpravě styku rodičů nebo jiných osob s dítětem v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pokud to vyžaduje zájem dítěte a zejména pokud ředitel opakovaně zakázal nebo přerušil návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení, nebo opakovaně nevyrozumí o podání příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí,
e) nepodává informace o dítěti zákonným zástupcům, jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte nebo orgánům sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost,
f) neprojedná předem s dítětem a se zákonnými zástupci dítěte opatření zásadní důležitosti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, nebo nedá podnět soudu k ustanovení opatrovníka dítěti, nejsou-li zákonní zástupci dítěte dosažitelní,
g) nepropustí dítě poté, co se dozvěděl o rozhodnutí soudu, kterým bylo zrušeno svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to jakmile může být dítě převzato osobou odpovědnou za jeho výchovu,
h) neoprávněně zastoupí dítě v jiných než běžných záležitostech,
i) nevydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení pobytu dítěte mimo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo
j) nevydá rozhodnutí o příspěvku na úhradu pobytu a péče poskytované dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42b, nejde-li o případ, kdy se příspěvek na úhradu pobytu a péče podle § 42d nevyžaduje.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až j) pokutu do 50 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.
 
§ 59f
(1) Fyzická nebo právnická osoba se jako pověřená osoba dopustí přestupku tím, že
a) překročí rozsah sociálně-právní ochrany stanovený v pověření,
b) poruší práva dětí žijících v zařízeních sociálně-právní ochrany nebo neplní povinnosti nutné pro jejich ochranu při výkonu sociálně-právní ochrany v rámci rozsahu sociálně-právní ochrany stanoveného v pověření,
c) poruší hygienické a protiepidemiologické předpisy nebo tyto předpisy porušuje soustavně,
d) vykonává sociálně-právní ochranu bez uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu nebo nemá sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu po celou dobu poskytování sociálně-právní ochrany,
e) závažně nebo opakovaně poruší povinnost oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení výkonu činností uvedených v pověření,
f) nevede záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu odpovídajícím udělenému pověření,
g) nevypracuje za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně dětí nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, nebo závažně poruší povinnost zaslat výroční zprávu nebo jiný doklad o své činnosti orgánu, který rozhodl o vydání pověření,
h) neoznámí termín a místo konání výchovně rekreačního tábora pro děti orgánu, který rozhodl o vydání pověření,
i) poskytuje sociálně-právní ochranu i přesto, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 49 odst. 8, nebo poskytuje sociálně-právní ochranu prostřednictvím osoby, která nesplňuje podmínku bezúhonnosti,
j) poskytuje sociálně-právní ochranu prostřednictvím osoby, která nezískala odbornou způsobilost, a v rozporu s podmínkami dozoru nad činností této odborně nezpůsobilé osoby,
k) neřídí se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany,
l) neposkytne v rozsahu svého pověření pomoc dítěti při ochraně jeho života a dalších jeho práv,
m) opakovaně poruší povinnosti, ke kterým se pověřená osoba zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče uzavřené s osobou pečující nebo osobou v evidenci,
n) použije státní příspěvek na výkon pěstounské péče na jiné účely než na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí,
o) nezachovává mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámila při výkonu sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s ním, anebo tuto povinnost poruší její zaměstnanci nebo jiné osoby, které se přímo podílejí na poskytování sociálně-právní ochrany pověřenou osobou, nebo
p) neposkytuje sociálně-právní ochranu bezplatně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až p) pokutu do 50 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), i), j) a p) lze uložit též zákaz činnosti.
 
§ 59g
(1) Fyzická nebo právnická osoba se jako osoba provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby počet dětí umístěných v jednom zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc soustavně nebo opakovaně nepřekračoval nejvýše povolený počet dětí podle § 42 odst. 3,
b) nezajistí, aby počet dětí, o které současně osobně pečuje jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, soustavně nebo opakovaně nepřekračoval nejvýše povolený počet dětí podle § 42 odst. 4,
c) odmítne přijetí dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo zákonného zástupce dítěte bez vážného důvodu, jedná-li se o dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo bez péče přiměřené jeho věku, o dítě, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané nebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho práva,
d) přijme dítě do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti jiné osoby než zákonného zástupce nebo dítěte,
e) uzavře se zákonným zástupcem dítěte dohodu o přijetí dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která neobsahuje náležitosti dohody podle § 42 odst. 8,
f) nezajistí nepřetržitý provoz a nepřetržité poskytování služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
g) nevede evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo nevede spisovou dokumentaci o dětech v tomto zařízení podle § 42 odst. 11 a § 42a odst. 2,
h) nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ohlásilo přijetí dítěte do tohoto zařízení neprodleně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
i) opakovaně nezabezpečí plné přímé zaopatření dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
j) nezajistí poskytnutí zdravotních služeb dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
k) neřídí se standardy kvality při výkonu sociálně-právní ochrany dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
l) opakovaně nezajistí, aby zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytovalo poradenství dítěti, jeho rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte podle § 42a odst. 1 písm. d) nebo spolupracovalo s rodinou dítěte a poskytovalo dítěti a jeho rodině pomoc v rozsahu uvedeném v § 42a odst. 1 písm. e) a h),
m) nevydá vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
n) neurčí zástupce ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
o) přemístí dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do jiného takového zařízení v rozporu s § 42a odst. 7 a 8, nebo
p) nevyužije státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je umístěno dítě, za které byl zřizovateli státní příspěvek vyplacen.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. g), h) nebo m) lze uložit pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b), d), e), k), l), n) nebo p) pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), f), i), j) nebo o) pokutu do 200 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.
 
§ 59h
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) krajský úřad, který žadatele zařadil do evidence žadatelů, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. a),
b) krajský úřad, který by byl příslušný k vydání pověření, nebo pokud by byla k vydání pověření příslušná komise, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž starosta komisi zřídil, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. b),
c) krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. c),
d) obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte, jde-li o přestupek podle § 59 odst. 1 písm. e) až i), § 59 odst. 2 a 3, § 59a odst. 1 nebo § 59d odst. 1 písm. a) a b),
e) krajský úřad, který vydal pověření, krajský úřad, v jehož obvodu má sídlo zařízení sociálně-právní ochrany provozované pověřenou osobou, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejíž starosta zřídil komisi, která vydala pověření, jde-li o přestupek podle § 59e odst. 1, § 59f odst. 1 písm. a) až m) a písm. o) a p) nebo § 59g odst. 1,
f) Úřad práce České republiky, jde-li o přestupek podle § 59f odst. 1 písm. n), orgán sociálně-právní ochrany, vůči kterému má být povinnost plněna, nejsou-li k projednání přestupku příslušné orgány podle písmen a) až f).
(2) Přestupky, k jejichž projednání je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, může namísto obecního úřadu obce s rozšířenou působností projednávat komise pro projednávání přestupků zřízená starostou obce s rozšířenou působností jako zvláštní orgán obce.
(3) Pokuty vybírá orgán sociálně-právní ochrany, který je uložil.".
Poznámky pod čarou č. 52, 52a a 67 se zrušují.
 
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o poštovních službách
Čl.LXXIX
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 319/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 4 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. Nadpis nad označením § 37a zní:
"Přestupky".
3. V § 37a odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 37a odst. 2 písm. n) se slovo "nebo" zrušuje.
5. V 37a odst. 2 se na konci písmene o) doplňuje slovo "nebo".
6. V § 37a odst. 2 se písmeno q) označuje jako písmeno p).
7. V § 37a odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
8. V § 37a odst. 4 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. V § 37a odst. 4 písm. c) se text "písm. d)" nahrazuje textem "písm. e)" a slova "nebo q)" se nahrazují slovy "nebo p)".
10. § 37b zní:
 
"§ 37b
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.".
Poznámka pod čarou č. 14b se zrušuje.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna tiskového zákona
Čl.LXXX
Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 305/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 se slova "fyzické osobě, anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické" zrušují.
2. V § 15 odst. 1 písm. a) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
3. § 17 včetně nadpisu zní:
  
"§ 17
Přestupky
(1) Vydavatel se dopustí přestupku tím, že
a) nedoručí ministerstvu ve stanovené lhůtě oznámení s údaji potřebnými k evidenci periodického tisku před zahájením vydávání periodického tisku podle § 7 odst. 2 nebo 3,
b) neoznámí písemně ministerstvu ve stanovené lhůtě změnu evidovaných údajů, přerušení nebo ukončení vydávání periodického tisku podle § 7 odst. 7,
c) v rozporu s § 8 odst. 2 umožní veřejné šíření periodického tisku bez povinných údajů anebo s neúplnými nebo nesprávnými povinnými údaji,
d) nedodá ve stanovené lhůtě stanovený počet povinných výtisků určeným příjemcům podle § 9 odst. 1, nebo
e) neprovede ve stanovené lhůtě výměnu vadného povinného výtisku za bezvadný podle § 9 odst. 5.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) nebo e),
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(3) Je-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v odstavci 2. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem nebo místem podnikání vydavatele, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, anebo místem trvalého bydliště vydavatele, jde-li o fyzickou osobu.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá krajský úřad.".
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o námořní plavbě
Čl.LXXXI
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části osmé zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 78 se doplňují slova "fyzických osob".
3. V nadpisu § 79 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 79 odst. 1 až 6 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 79 odst. 7 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
6. V § 79 odst. 7 písm. a) až e) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. § 79a zní:
 
"§ 79a
K projednávání přestupků, výběru a vymáhání pokut podle tohoto zákona je příslušný Úřad.".
 
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ
zrušena
Čl.LXXXII
zrušen
 
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna autorského zákona
Čl.LXXXIII
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 355/2014 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 102/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 98d odst. 1 se slova "ani správním deliktem" zrušují.
2. V části první nadpis hlavy VI zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 105a se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisech § 105b, 105ba a v § 105bb se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 105b odst. 1, § 105ba odst. 1 a v § 105bb odst. 1 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 105b odst. 2, § 105ba odst. 2 úvodní části ustanovení, § 105ba odst. 2 písm. a) až c), § 105bb odst. 2 a v § 105c odst. 4 písm. a) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V § 105b odst. 2 a v § 105bb odst. 2 se slova "se uloží" nahrazují slovy "lze uložit" a slovo "pokuta" se nahrazuje slovem "pokutu".
8. V § 105ba odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
9. V nadpisu § 105c se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
10. V § 105c se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
11. V § 105c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
12. V § 105c odst. 1 písm. a) se slova "v prvním stupni" zrušují.
13. V § 105c odst. 1 písm. a) a b) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
 
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl.LXXXIV
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. § 14 včetně nadpisu zní:
 
"§ 14
Přestupky
(1) Vlastník sbírky nebo organizace, která spravuje sbírky a sbírkové předměty, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku, se dopustí přestupku tím, že
a) poruší některou z povinností podle § 7 odst. 1 a 2, § 9 odst. 1 písm. f), g), k), l) a m) a § 12 odst. 6,
b) poruší některou z povinností podle § 9 odst. 1 písm. c), d), e), h), i), j) a n),
c) poruší některou z povinností podle § 9 odst. 1 písm. a) a b), nebo
d) poruší některou z povinností podle § 11 odst. 1 a 6.
(2) Organizace státu nebo územního samosprávného celku, určená podle § 10 odst. 1 ministerstvem, se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 10 odst. 1.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
d) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
e) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d).
(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazby uvedené v odstavci 3 písm. c). Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.".
 
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna obecního zřízení
Čl.LXXXV
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 50 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.".
2. V části první hlavě II se díl 5 včetně nadpisu zrušuje.
3. Za § 66c se vkládá nový § 66d, který včetně nadpisu zní:
"Přestupky
 
§ 66d
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce, nebo
c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce, nebo
c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že
a) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje v řádném stavu, nebo
b) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 pokutu do 200 000 Kč.
(5) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává obecní úřad.".
4. V § 84 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova " ; to neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c)".
5. V § 102 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena k) až o).
6. V § 131 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
 
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna krajského zřízení
Čl.LXXXVI
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se mění takto:
1. V hlavě I se díl 3 včetně nadpisu zrušuje.
2. V § 35 odst. 2 se na konci textu písmene m) doplňují slova " ; to neplatí, rozhoduje-li rada ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 59 odst. 1 písm. j)".
3. Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
4. V § 67 odst. 1 písm. b) se slova "ukládá sankce" nahrazují slovy "projednává přestupky".
 
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl.LXXXVII
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 24 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Stanovy mohou určit, že o jejich změně rozhoduje orgán svazku složený ze zástupců všech obcí; v takovém případě současně vymezí počet hlasů členských obcí nutných ke schválení této změny, nejméně však dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
2. Nadpis nad označením § 29 se zrušuje.
3. § 29 a 30 se včetně poznámky pod čarou č. 9a zrušují.
4. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu zní:
"Přestupky
 
§ 33a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled městské části, nebo
c) naruší životní prostředí v městské části, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší vzhled městské části.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled městské části, nebo
c) naruší životní prostředí v městské části, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak naruší vzhled městské části.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že
a) neoznačí na svůj náklad budovu číslem určeným hlavním městem Prahou nebo je neudržuje v řádném stavu, nebo
b) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 pokutu do 200 000 Kč.
(5) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává městská část; zasahuje-li jednání pachatele svými důsledky území více městských částí a dotčené městské části se ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o porušení povinnosti dozvědí, nedohodnou o tom, která z nich bude přestupek projednávat, a o způsobu rozdělení výnosu z uložené pokuty, projedná přestupek hlavní město Praha.".
5. V § 81 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 33a),".
 
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl.LXXXVIII
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy IV zní:
"PŘESTUPKY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU".
2. Nadpis nad označením § 17d zní:
"Přestupky".
3. V § 17e odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Jiného správního deliktu" nahrazují slovem "Přestupku".
4. V § 17e odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. V § 17e se odstavce 3 až 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 3 až 5.
6. V § 17e odst. 3 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
7. V § 17e se odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 14i zrušují.
 
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna plemenářského zákona
Čl.LXXXIX
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 168/2015 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 24 odst. 3 písm. d) se slova "a jiné správní delikty" nahrazují slovy "podle tohoto zákona".
2. V části první nadpis hlavy VIII zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 26 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisu § 27 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 27 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 27 odst. 3 a 5, § 27 odst. 6 až 12 úvodních částech ustanovení, § 27 odst. 13 a v § 27 odst. 14 až 23 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 27 odst. 24 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
7. V § 27 odst. 24 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V nadpisu § 28 se slovo "Společná" nahrazuje slovem "Společné".
9. V § 28 se odstavce 1 až 3 a 5 až 7 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
10. V § 28 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují a slova "správní delikty" se nahrazují slovem "přestupky".
 
ČÁST DEVADESÁTÁ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
Čl.XC
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 22a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
2. V § 22a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 22a odst. 3 a 4 a v § 22a odst. 5 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 22a odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
4. V § 22a odst. 6 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. § 22b včetně nadpisu zní:
  
"§ 22b
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává úřad.
(2) Pokuty vybírá úřad.
(3) Pokus přestupku podle § 22a odst. 1 písm. b) a c), § 22a odst. 2 písm. a) a b) nebo § 22a odst. 4 je trestný.
(4) U přestupků podle § 22a nelze upustit od uložení správního trestu.".
Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
Čl.XCI
Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 201/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
2. § 18a včetně nadpisu zní:
 
"§ 18a
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neposkytne na žádost ministerstva zprávu o okolnostech závažné havárie podle § 14a.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.".
3. V § 19 odstavec 1 zní:
"(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.".
4. V § 19 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4.
5. V § 19 odst. 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
6. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
7. V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Od uložení správního trestu za přestupek podle tohoto zákona nelze upustit.".
 
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
Čl.XCII
V části první zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 474/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 221/2006 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se za hlavu VII vkládá nová hlava VIII, která včetně nadpisu zní:
  
"HLAVA VIII
PŘESTUPKY
 
§ 45a
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně užívá průmyslový vzor.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč nebo zákaz činnosti.
(3) Za přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, lze uložit též zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
(4) Přestupek podle odstavce 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(5) Přestupek podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.".
Dosavadní hlava VIII se označuje jako hlava IX.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl.XCIII
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V části druhé nadpis hlavy III zní:
"KONTROLA, PŘESTUPKY, NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ".
2. § 28 včetně nadpisu zní:
  
"§ 28
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Vlastník, správce nebo uživatel technických zařízení a budov, nebezpečných chemických látek nebo nebezpečných odpadů, u něhož dojde k havárii v souvislosti s provozem těchto zařízení a budov nebo při nakládání s těmito látkami nebo odpady nebo při jejich přepravě, se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 24 odst. 1 nebo § 24 odst. 2 písm. i), nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 24 odst. 2 písm. a) až h).
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je zahrnutá do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 23 odst. 1.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 2 písm. f) nebo § 23 odst. 2 písm. a),
b) jako vlastník nebo uživatel nemovitosti nesplní některou z povinností podle § 23 odst. 2 písm. b),
c) jako vlastník nemovitosti v rozporu s § 23 odst. 2 písm. c)
1. nestrpí umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, nebo
2. neumožní přístup k těmto zařízením hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
d) jako vlastník stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany v rozporu s § 23 odst. 2 písm. d)
1. nedbá při užívání této stavby a činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu,
2. neumožní využití této stavby pro potřeby civilní ochrany, nebo
3. neumožní přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám do této stavby za účelem používání, kontroly, údržby nebo oprav,
e) jako vlastník nebo uživatel stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany neposkytne plánovanou pomoc na vyžádání podle § 21 odst. 2 písm. b), nebo
f) jako provozovatel školského, zdravotnického, sociálního nebo obdobného zařízení nesplní povinnost podle § 23 odst. 2 písm. e).
(4) Provozovatel hromadných informačních prostředků včetně televizního a rozhlasového vysílání se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 32.
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
d) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4.".
3. Za § 28 se vkládají nové § 28a a 28b, které včetně nadpisů znějí:
  
"§ 28a
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 21 odst. 2 písm. f) nebo § 25 odst. 2 písm. a), b) nebo d),
b) jako vlastník, uživatel nebo správce nemovitosti nesplní některou z povinností podle § 25 odst. 2 písm. c),
c) jako vlastník nemovitosti v rozporu s § 25 odst. 2 písm. e)
1. nestrpí umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, nebo
2. neumožní přístup k těmto zařízením hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, nebo
d) jako vlastník stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany v rozporu s § 25 odst. 2 písm. f)
1. nedbá při užívání této stavby a činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu,
2. neumožní využití této stavby pro potřeby civilní ochrany, nebo
3. neumožní přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám do této stavby za účelem používání, kontroly, údržby nebo oprav, nebo
e) jako vlastník nebo uživatel stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany neposkytne plánovanou pomoc na vyžádání podle § 21 odst. 2 písm. b).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
 
§ 28b
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává hasičský záchranný sbor kraje.
(2) Přestupek podle § 28a odst. 1 písm. a) se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.".
Čl.XCIV
Přechodné ustanovení
Při správě placení pokut uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 239/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna krizového zákona
Čl.XCV
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 430/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 323/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 písm. e) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
2. V části první nadpis hlavy VI zní:
"KONTROLA, PŘESTUPKY A NÁHRADA".
3. Nadpis § 34 zní:
"Přestupky fyzických osob".
4. Nadpis § 34a zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
5. V § 34a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení a v § 34a odst. 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 34a odstavec 4 zní:
"(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč.".
7. § 34b včetně nadpisu zní:
 
"§ 34b
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle § 34a projednává hasičský záchranný sbor kraje, s výjimkou přestupků podle § 34a odst. 2 písm. b), které projednává krajský úřad.".
Poznámka pod čarou č. 52 se zrušuje.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Čl.XCVI
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 76/2012 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy V zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 25 se doplňují slova "fyzických osob".
3. V nadpisu § 25a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 25a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 25a odst. 2 se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
6. V § 25a odst. 2 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V nadpisu § 26 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
8. V § 26 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 1 až 5.
9. V § 26 odstavec 1 zní:
"(1) Do promlčecí doby se nezapočítává doba stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.".
10. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
11. V § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 26 odst. 3 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl.XCVII
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 344/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slovo "rozhodnutí" vkládají slova "o přestupku podle tohoto zákona".
2. V nadpisu § 33 se doplňují slova "fyzických osob".
3. V nadpisu § 33a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 33a odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 33a odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
6. V § 33a odst. 4 písm. a) až e) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. § 33b včetně nadpisu zní:
 
"§ 33b
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.".
 
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Čl.XCVIII
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 písm. f) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".
2. V § 53 odst. 2 písm. e), § 53 odst. 3 písm. d) a v § 53 odst. 4 písm. d) se slova "v prvním stupni správní delikty" nahrazují slovy "přestupky podle tohoto zákona".
3. V nadpisu § 56 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 56 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 56 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
6. V § 56 odst. 4 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. § 57 zní:
 
"§ 57
Pokuty uložené podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který rozhodl o přestupku.".
 
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl.XCIX
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 písm. i) a v § 8 odst. 1 písm. i) se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
2. Nadpis § 22a zní:
"Přestupky".
3. V § 22a odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 22a odst. 5 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupku" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. V § 22b se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 1 až 3.
6. V § 22b odst. 1 a 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
7. V § 22b odst. 3 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl.C
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 242/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 12c se doplňují slova "fyzických osob".
2. V nadpisu § 12d se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 12d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 12d odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do".
5. V § 12d odst. 2 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V nadpisu § 12e se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 12e se odstavce 1 až 4 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 5, 7 a 8 se označují jako odstavce 1 až 3.
8. V § 12e odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují a slova "správních deliktů" se nahrazují slovem "přestupků".
 
ČÁST STÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl.CI
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 44a odst. 2 se slova "jsou právnické osoby a fyzické osoby povinny" nahrazují slovy "je každý povinen".
2. V § 44a odst. 3 se slova "Právnické a fyzické osoby nesmějí" nahrazují slovy "Nikdo nesmí" a slova "fyzickým nebo právnickým" se zrušují.
3. V § 44a odst. 4 se slova "Právnické osoby a fyzické osoby nesmějí" nahrazují slovy "Nikdo nesmí" a za slova "(dále jen "nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické")," se vkládají slova "nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické,".
4. V § 44a odst. 6 se slova "fyzická osoba oprávněná k podnikání" nahrazují slovy "podnikající fyzická osoba".
5. V § 44b odst. 1 písm. b) se slova "odstavce 5" nahrazují slovy "odstavce 4".
6. V § 46 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " , poskytovatelé zdravotních služeb, jde-li o fyzickou osobu umístěnou do dětského domova pro děti do 3 let věku, poskytovatelé sociálních služeb, jde-li o fyzickou osobu umístěnou do zařízení sociálních služeb nebo provozovatelé obdobných zařízení".
7. V § 82 odst. 2 písm. k) se slova "podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "podle tohoto zákona".
8. Poznámka pod čarou č. 46 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
9. V části první hlavě V nadpis dílu 2 zní:
"Přestupky".
10. Nadpis nad označením § 92 se zrušuje.
11. § 92 se včetně nadpisu zrušuje.
12. V nadpisech § 92a až 92h a v § 92j až 92n se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
13. V § 92a odst. 1 až 7 úvodních částech ustanovení, § 92a odst. 8 a 9, § 92a odst. 10 úvodní části ustanovení, § 92a odst. 11, § 92b odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 92b odst. 3 a 4, § 92b odst. 5 úvodní části ustanovení, § 92b odst. 6 a 7, § 92c odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92c odst. 2 a 3, § 92c odst. 4 úvodní části ustanovení, § 92c odst. 5, § 92c odst. 6 úvodní části ustanovení, § 92d odst. 1 a 2, § 92d odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení, § 92d odst. 6, § 92e odst. 1, § 92e odst. 2 úvodní části ustanovení, § 92f odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92f odst. 2 a 3, § 92f odst. 4 úvodní části ustanovení, § 92g odst. 1 a 2, § 92g odst. 3 úvodní části ustanovení, § 92g odst. 4, § 92g odst. 5 úvodní části ustanovení, § 92g odst. 6, § 92g odst. 7 úvodní části ustanovení, § 92h odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92h odst. 2, § 92h odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení, § 92h odst. 5 a 6, § 92h odst. 7 a 8 úvodních částech ustanovení, § 92j odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92j odst. 2, § 92k odst. 1, § 92k odst. 2 úvodní části ustanovení, § 92k odst. 3 a 4, § 92l odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 92l odst. 3 a 4, § 92m odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92n odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 92n odst. 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
14. V § 92a odst. 12, § 92b odst. 8, § 92c odst. 7, § 92d odst. 7, § 92f odst. 5, § 92g odst. 8, § 92h odst. 9, § 92j odst. 3, § 92k odst. 6, § 92l odst. 5 a v § 92n odst. 3 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
15. V § 92a odst. 12 písm. a) až f), § 92b odst. 8 písm. a) až e), § 92c odst. 7 písm. a) až e), § 92d odst. 7 písm. a) a b), § 92e odst. 3, § 92f odst. 5 písm. a) až f), § 92g odst. 8 písm. a) až d), § 92h odst. 9 písm. a) až f), § 92j odst. 3 písm. a) až d), § 92k odst. 6 písm. a) až c), § 92l odst. 5 písm. a) a b), § 92m odst. 2 a v § 92n odst. 3 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
16. V § 92e odst. 3 a v § 92m odst. 2 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
17. V § 92b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92b odst. 3, 4 a 7, § 92d odst. 5 úvodní části ustanovení, § 92d odst. 6, § 92g odst. 1, 2 a 4, § 92g odst. 5 úvodní části ustanovení, § 92h odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92h odst. 2, § 92h odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení, § 92h odst. 5 a 7, § 92k odst. 3, § 92l odst. 1 úvodní části ustanovení, § 92l odst. 3 a v § 92n odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "Právnická" nahrazuje slovy "Fyzická, právnická".
18. V § 92d odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení se za slova "v přírodě," vkládá slovo "fyzická,".
19. V § 92d se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí přestupku tím, že ve škole nebo školském zařízení poruší zákaz nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů.".
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
20. V § 92d odst. 8 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7,".
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
21. V § 92f se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Fyzická osoba vykonávající činnost epidemiologicky závažnou se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost podle § 20 nebo uloženou podle § 84 odst. 1 písm. v), nebo
b) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní zdravotní průkaz.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
22. V § 92f se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5.".
23. V § 92g odst. 1 a 2 se za slovo "anebo" vkládá slovo "fyzická,".
24. V § 92h odst. 2 se za slova "zaměstnavatel nebo" vkládají slova "fyzická anebo".
25. V § 92h odst. 6 se slovo "Podnikající" nahrazuje slovy "Fyzická nebo podnikající".
26. § 92i včetně nadpisu zní:
 
"§ 92i
Přestupky na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí poruší povinnost podle § 44a odst. 2, nebo
b) poruší zákaz nabízet, darovat, prodávat, dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečnou chemickou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 3 nebo 4.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz prodávat nebezpečnou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 5,
b) v rozporu s § 44a odst. 6 nezabezpečí nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí fyzickou osobou odborně způsobilou nebo zaškolenou fyzickou osobou,
c) v rozporu s § 44a odst. 6 nevede nebo neuchovává záznam o školení nebo opakovaném proškolení,
d) nesplní povinnost podle § 44a odst. 7,
e) při skladování nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi nesplní povinnost podle § 44a odst. 8, nebo
f) nesplní povinnost při evidenci nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi podle § 44a odst. 9.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. a) nebo e),
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d),
e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f),
f) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c).".
27. V § 92k odstavec 5 zní:
"(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 46 odst. 4 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 46 odst. 1 až 3 nezajistí, aby se fyzická osoba umístěná do zařízení uvedeného v § 46 odst. 4 podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace).".
28. V § 92k se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se nepodrobí stanovenému pravidelnému nebo mimořádnému očkování nebo se před zařazením na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění nepodrobí stanovenému zvláštnímu očkování,
b) jako zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo fyzická osoba, které byla nezletilá fyzická osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu do pěstounské péče nebo do výchovy, nezajistí, aby se tato nezletilá fyzická osoba podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace),
c) se v rozporu s § 70 nepodrobí léčení infekčního onemocnění,
d) neumožní pověřenému zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví v mimořádných případech vstup do obydlí ke zjištění, zda nehrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů, ke zjištění ohniska nákazy nebo k nařízení, provedení anebo kontrole protiepidemického opatření, nebo
e) nesplní povinnost stanovenou k ochraně veřejného zdraví podle § 53.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
29. V § 92k se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.".
30. V § 92n odst. 2 se slovo "Osoba," nahrazuje slovy "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba,".
31. V nadpisu § 93 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
32. V § 93 se odstavce 1 až 3, 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 7 se označují jako odstavce 1 a 2.
33. V § 93 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "správní delikty" se nahrazují slovem "přestupky".
34. V § 93 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
35. V § 94 odst. 2 se slova "nebo pokuty v případě porušení právní povinnosti uložené nebo stanovené k ochraně veřejného zdraví tímto nebo zvláštním zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo rozhodnutím, popřípadě opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví na základě tohoto nebo zvláštního zákona anebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, fyzickou osobou, která je podnikatelem nebo právnickou osobou," a slovo "tuto" zrušují.
 
ČÁST STO PRVNÍ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl.CII
V části první zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 15/2015 Sb., se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA III
PŘESTUPKY
 
§ 79a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo
d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.".
Dosavadní hlava III se označuje jako hlava IV.
 
ČÁST STO DRUHÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl.CIII
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013, zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 4 se slova "zvláštního právního předpisu14d)" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu upravující právo odepřít výpověď nebo podání vysvětlení".
Poznámka pod čarou č. 14d se zrušuje.
2. V § 82 odst. 1 písm. f), § 102 odst. 1, § 123e odst. 3, § 125c odst. 9 a v § 125i se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".
3. V § 87a odst. 3 písm. c) a v § 102 odst. 6 písm. b) se slova "uložené sankce zákazu činnosti spočívající" nahrazují slovy "uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího" a slova "byla-li tato sankce uložena" se nahrazují slovy "byl-li tento správní trest uložen".
4. V § 94a odst. 1 se slova "příslušným správním úřadem30) uložena sankce" nahrazují slovy "příslušným správním úřadem uložen správní trest".
Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
5. V § 102 odst. 1 se slova "podle zvláštních právních předpisů31b)" včetně poznámky pod čarou č. 31b zrušují.
6. V § 102 odst. 2 písm. d) se slova "sankce zákazu činnosti" nahrazují slovy "správního trestu zákazu činnosti" a slova "této sankce nebo tohoto" se nahrazují slovy "tohoto správního trestu nebo".
7. V § 102 odst. 3 písm. b) se slova "byla žadateli uložena sankce" nahrazují slovy "byl žadateli uložen správní trest" a slova "této sankce nebo tohoto" se nahrazují slovy "tohoto správního trestu nebo".
8. V § 102 odst. 5 se slova "sankce zákazu činnosti spočívající" nahrazují slovy "správního trestu zákazu činnosti spočívajícího".
9. V § 113 odst. 1 písm. b) a v § 118c odst. 2 písm. b) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní trest".
10. V § 118a odst. 1 písm. h) se slova "uložena sankce" nahrazují slovy "uložen správní trest".
11. V § 118c odst. 3 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu" a slova "byla tato sankce nebo tento" se nahrazují slovy "byl tento správní trest nebo".
12. V § 119 odst. 2 písm. g) se slova "proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích" nahrazují slovy "podle tohoto zákona".
13. V § 123b odst. 1 se slova "byla příslušným orgánem uložena sankce za přestupek, sankce" nahrazují slovy "byl příslušným správním orgánem uložen správní trest za přestupek nebo".
14. V § 123b odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "ke dni uložení pokuty za přestupek v blokovém řízení nebo ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce za jednání vojáka" nahrazují slovy "ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu za přestupek nebo za jednání vojáka".
15. V § 123b odst. 2 písm. a), § 123b odst. 3 písm. a), § 125c odst. 8 a v § 125h odst. 1 písm. c) se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
16. V § 123b odst. 2 písm. b) se slova "sankce za přestupek, rozhodnutí o uložení sankce" nahrazují slovy "správního trestu za přestupek nebo".
17. V § 123b odst. 3 písm. b) se slova "sankci za přestupek, sankci" nahrazují slovy "správní trest za přestupek nebo".
18. V § 123c odst. 8 se slova "uložení pokuty v blokovém řízení nebo" zrušují.
19. V § 123d odst. 2 se slova "trest nebo sankce" nahrazují slovy "trest nebo správní trest" a slova "trestu nebo sankce" se nahrazují slovy "trestu nebo správního trestu".
20. V § 123e odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo" nahrazují slovy "nebyl ode dne", slova "uložena sankce" se nahrazují slovy "uložen správní trest" a za slova "za přestupek" se vkládají slova "nebo za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku".
21. V § 124 odst. 5 písmeno j) zní:
"j) projednává přestupky podle tohoto zákona,".
22. V § 124 odst. 9 písmeno d) zní:
"d) projednává příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona,".
23. V § 124 se doplňuje odstavec 11, který zní:
"(11) Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8 až 10. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný
a) porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci, nebo
c) porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku.".
24. Nadpis nad označením § 125c zní:
"Přestupky".
25. V nadpisu § 125c se doplňují slova "fyzických osob".
26. V § 125c odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "V blokovém řízení" nahrazují slovy "Příkazem na místě".
27. V § 125c odst. 9 se slova "odstavců 5 až 8, s výjimkou odstavce 7 písm. a)," nahrazují slovy "odstavců 5 a 6".
28. V § 125c odstavec 10 zní:
"(10) Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. h) spáchaném mezi osobami blízkými lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.".
29. V nadpisu § 125d se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
30. V § 125d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
31. V § 125d odst. 2, § 125f odst. 3, § 125f odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 125g odst. 1 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
32. V § 125d odst. 2 a v § 125f odst. 3 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
33. V nadpisu § 125e se slova "o správních deliktech" nahrazují slovy "k přestupkům".
34. V § 125e se odstavce 1 až 3, 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 38c zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
35. V § 125e odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni projednává v přenesené působnosti" se nahrazují slovem "projednává".
36. V § 125e odst. 2 se věta druhá zrušuje.
37. V nadpisu § 125f se slova "Správní delikt" nahrazují slovem "Přestupek".
38. V § 125f odst. 1 se slova "Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla" nahrazují slovy "Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že".
39. V § 125f odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt" nahrazují slovy "Provozovatel vozidla za přestupek podle odstavce 1".
40. V § 125f se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek podle odstavce 1 se nevyžaduje zavinění.".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
41. V § 125f odst. 4 se za slovo "porušení" vkládají slova "povinností řidiče nebo".
42. V § 125f odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo "přestupku" vkládají slova " , jehož znaky porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje,".
43. V § 125f odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt" nahrazují slovy "přestupek podle odstavce 1".
44. V § 125g odst. 1 se slova "podle § 125f odst. 5" nahrazují slovy "podle § 125f odst. 6".
45. V § 125g se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
46. V § 125h odst. 2 se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy " , kterou lze uložit příkazem na místě".
47. V § 125i se slova "jiný správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
48. V § 125j odst. 2 se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
49. V § 128 odst. 3 se slova "v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích" nahrazují slovy "příkazem na místě za přestupek podle tohoto zákona" a slovo "pěti" se nahrazuje číslem "3".
50. Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.
Čl.CIV
Přechodné ustanovení
Správním trestem se při postupu podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozumí také sankce uložená podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST STO TŘETÍ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl.CV
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova "sankce za správní delikty" nahrazují slovy "správní tresty za přestupky".
2. Nadpis § 7 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
3. V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
4. V § 7 odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 7 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
6. V § 7 odst. 4 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. § 7a včetně nadpisu zní:
 
"§ 7a
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá ministerstvo.".
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
8. V § 8a se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta "Kontaktní místo veřejné správy může dále doručovat dokumenty veřejných orgánů.".
 
ČÁST STO ČTVRTÁ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl.CVI
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 10a odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku", slova "správní delikt" se nahrazují slovem "přestupek" a slova "správních deliktů" se nahrazují slovem "přestupků".
2. V části první nadpis hlavy V zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 12 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisu § 12a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 12a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 12a odst. 3 se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
7. V § 12a odst. 3 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V nadpisu § 12b se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
9. V § 12b se odstavce 1 až 3, 5 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 7b zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
10. V § 12b odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku".
 
ČÁST STO PÁTÁ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl.CVII
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 554/2005 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. e) se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
2. V části první nadpis hlavy V zní:
"PŘESTUPKY".
3. Nadpis § 22 se zrušuje.
4. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 22 odst. 2 až 5 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 22 odstavec 6 zní:
"(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.".
6. Nadpis § 22a se zrušuje.
7. V § 22a se odstavce 1 až 3 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 22a odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
9. V § 22a odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST STO ŠESTÁ
Změna energetického zákona
Čl.CVIII
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 5 písm. a), § 91 odst. 14 písm. a) až d) a v § 91b odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
2. V části první nadpis hlavy III zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 90 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V § 90 odst. 4 větě třetí se slova " , d) až h)" nahrazují slovy "a d)" a ve větě poslední se slova "písm. i) až k)" nahrazují slovy "písm. e) až j)".
5. V § 90 odst. 4 a v § 91a odst. 7 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
6. V nadpisech § 91, 91a a v § 91b se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
7. V § 91 odst. 1 až 12 úvodních částech ustanovení, § 91 odst. 13, § 91a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 91a odst. 3, § 91a odst. 4 úvodní části ustanovení, § 91a odst. 5, § 91a odst. 6 úvodní části ustanovení a v § 91b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
8. V § 91 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
9. V § 91a odst. 7 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku".
10. V § 91b odst. 2 se slova "se ukládá pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
11. § 91d včetně nadpisu zní:
 
"§ 91d
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Energetický regulační úřad.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá Energetický regulační úřad.".
 
ČÁST STO SEDMÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl.CIX
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 4 písm. b), § 5 odst. 5 písm. b) a v § 48a odst. 7 písm. b) se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V § 13 odst. 1 písm. a) bodě 4 a v § 13 odst. 3 písm. c) se slova "nebo jiném správním deliktu" zrušují.
3. Nadpis nad označením § 83 zní:
"Přestupky".
4. V nadpisu § 83 se doplňují slova "fyzických osob".
5. V § 83 odst. 2 se slova "V blokovém řízení" nahrazují slovy "Příkazem na místě".
6. V § 83 odst. 2 a v § 84 odst. 5 se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
7. V nadpisu § 83a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
8. V § 83a odst. 1 až 6 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
9. V § 83a odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
10. V § 83a odst. 7 písm. a) až d) a v § 83a odst. 8 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
11. V § 84 se odstavce 1 až 3 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 13a zrušují.
Dosavadní odstavce 4, 5 a 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
12. V § 84 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
13. V § 84 odst. 1 písm. a) se slova "správní delikty podle" zrušují.
14. V § 84 odst. 1 písm. b) a c) se slova "a správní delikty podle" nahrazují čárkou.
15. V § 84 odst. 3 se věty druhá a třetí zrušují.
 
ČÁST STO OSMÁ
Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
Čl.CX
V zákoně č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění zákona č. 180/2003 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 358/2015 Sb., § 19 včetně nadpisu zní:
  
"§ 19
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, včetně vlastníka nebo držitele, se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 17 odst. 2.
(2) Vlastník nebo držitel se dopustí přestupku tím, že
a) poruší některou z povinností podle § 4 odst. 4, nebo
b) nesplní povinnost uloženou v rozhodnutí vydaném podle § 5 odst. 1 až 3.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v odstavci 3. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá ústřední orgán.".
 
ČÁST STO DEVÁTÁ
Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl.CXI
V zákoně č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., § 8 včetně nadpisu zní:
    
"§ 8
Přestupky
(1) Výrobce se dopustí přestupku tím, že
a) neopatří průvodní dokumentací výrobek uváděný na trh nebo jej neoznačí podle § 4 odst. 1,
b) neopatří výrobek v souladu se zvláštním právním předpisem7b) údaji potřebnými k identifikaci výrobce a výrobku, popřípadě série výrobku podle § 4 odst. 3,
c) uvádí na trh nebezpečné výrobky,
d) neodebírá vzorky výrobků uváděných na trh a neprovádí zkoušky jejich bezpečnosti, je-li to potřebné k zamezení existujících rizik, nebo
e) nečiní opatření, která mu umožní být informován o bezpečnosti jím vyráběného výrobku i po jeho dodání na trh a do oběhu.
(2) Distributor se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 4 distribuuje takové výrobky uvedené na trh, o nichž na základě svých informací a odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že neodpovídají požadavkům na bezpečnost výrobků,
b) se neúčastní činností souvisejících se zajištěním bezpečnosti výrobků uváděných na trh, nebo
c) neudržuje a neposkytuje písemné informace nezbytné pro dohledání původu výrobku a nespolupracuje při akcích prováděných výrobci, orgány dozoru a orgány, které konají opatření v souladu s § 6.
(3) Výrobce nebo distributor se dopustí přestupku tím, že
a) neupozorní v průvodní dokumentaci na možná rizika spojená s určitým způsobem užívání výrobku podle § 4 odst. 4,
b) neupozorní spotřebitele na skutečnost, že výrobek je nebezpečný, a nestáhne nebezpečný výrobek z trhu a z oběhu,
c) neumožní osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět výrobci nebo distributorovi na jejich náklady,
d) neoznámí příslušnému orgánu dozoru, že uvedl na trh nebo do oběhu nebezpečný výrobek, ihned poté, jakmile tuto skutečnost zjistil,
e) nespolupracuje s příslušnými orgány dozoru na opatřeních směřujících k odstranění nebo omezení rizika plynoucího z nebezpečného výrobku podle § 5 odst. 8, nebo
f) neuvede v případě vážného rizika v oznámení podle § 5 odst. 8 alespoň údaje umožňující přesnou identifikaci daného výrobku nebo série výrobků, úplný popis rizika, které dané výrobky představují, veškeré dostupné informace důležité pro dohledání výrobku a popis opatření přijatých k zabránění rizikům pro spotřebitele.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán dozoru.
(6) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.
(7) U přestupků podle odstavců 1 až 3 nelze upustit od uložení správního trestu.".
 
ČÁST STO DESÁTÁ
Změna zákona o podpoře sportu
Čl.CXII
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 230/2016 Sb., se mění takto:
1. § 7d včetně nadpisu zní:
 
"§ 7d
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,
b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo
c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.
(2) Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3a odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3.
(3) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 4.
(4) Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.
(5) Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 100 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 1 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 2 000 000 Kč.
(6) Sportovní organizaci lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do 100 000 Kč.
(7) Žadateli o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení lze za přestupek podle odstavce 3 uložit pokutu do 100 000 Kč.".
2. § 7e se včetně nadpisu zrušuje.
3. V nadpisu § 7f se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
4. V § 7f se odstavce 1 až 3 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4, 5 a 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
5. V § 7f odst. 1 a 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
6. V § 7f odst. 1 se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".
7. V § 7f odst. 1 až 3 se text "§ 7e odst. 2" nahrazuje textem "§ 7d odst. 2 a 3".
8. V § 7f odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. V § 7f odst. 3 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
10. V § 7f odst. 3 se věty druhá a poslední zrušují.
 
ČÁST STO JEDENÁCTÁ
Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl.CXIII
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 120/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 25a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V § 25a odst. 2 úvodní části ustanovení a písmenech a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
3. V § 25a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
4. § 25b zní:
 
"§ 25b
Přestupky podle tohoto zákona projednává příslušný krajský úřad, v případě konání sbírky bez oznámení ten krajský úřad, který by byl příslušný podle § 4 odst. 1. Je-li právnickou osobou kraj nebo hlavní město Praha, přestupky projednává ministerstvo.".
 
ČÁST STO DVANÁCTÁ
Změna exekučního řádu
Čl.CXIV
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 183/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 256/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy XIII zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 124a zní:
"Přestupky fyzických osob".
3. Nadpis § 124b zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
4. V § 124b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 124b odstavec 2 zní:
"(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.".
6. Nadpis § 124c zní:
"Přestupky Komory".
7. V § 124c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
8. V § 124c odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. V § 124c odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
10. § 124d zní:
 
"§ 124d
Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.".
 
ČÁST STO TŘINÁCTÁ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl.CXV
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 360/2012 Sb. a zákona č. 293/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy VII zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisech § 22a a 22aa se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 22a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 22aa odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 22a odst. 2 a 4 a v § 22aa odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. § 22b včetně nadpisu zní:
  
"§ 22b
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo orgánu veřejné správy a při ukládání a určení délky zákazu plnění veřejných zakázek se přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby nebo orgánu veřejné správy v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky přestupku.
(2) Na odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek se použijí obdobně ustanovení § 20 a 21 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s výjimkou § 20 odst. 1 a 2, § 20 odst. 4 písm. a) a b) a § 20 odst. 5.
(3) Při výměře pokuty právnímu nástupci právnické osoby se přihlédne též k tomu, v jakém rozsahu přešly na právního nástupce výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného přestupku, a k tomu, pokračuje-li některý z právních nástupců v činnosti, při které byl přestupek spáchán.
(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(5) Společné řízení, ve kterém mají být projednány přestupky více podezřelých, je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení prvnímu z nich.
(6) Úřad může přestupky, které mají být podle zákona projednány ve společném řízení, projednat samostatně, jestliže při ukládání správních trestů přihlédne k správním trestům uloženým za tyto přestupky v samostatných řízeních.
(7) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.
(8) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 13 odst. 2 a 3, § 16, 17, § 20 odst. 5, § 24 až 27, § 29 písm. c), § 35 písm. a) a d), § 36, 37, § 39 písm. b), § 42, 43, 45, 48, 49, § 51 písm. b), § 53, 54, § 68 písm. b) a c), § 70, 71, § 76 odst. 1 písm. h) a k), § 76 odst. 5, § 78 odst. 2 věty třetí, § 80 odst. 2 a 3, § 81, § 82 odst. 1, § 85 odst. 3, § 87, § 89 až 92, § 93 odst. 1 písm. g) a h), § 93 odst. 3, § 94, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 2 a 3, § 98 odst. 2, § 99 odst. 2 a § 101 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.".
Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.
6. V § 22ba odst. 1 úvodní části ustanovení a § 22ba odst. 2 a 8 se slova "ze správního deliktu" nahrazují slovy "z přestupku".
7. V § 22ba odst. 2 a 8 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
8. Za § 22c se vkládá nový § 23, který včetně nadpisu zní:
  
"§ 23
Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby
(1) Promlčecí doba podle tohoto zákona činí 10 let.
(2) Promlčecí doba za porušení pečetě umístěné podle § 21f odst. 2 písm. e), neposkytnutí úplných, správných nebo pravdivých obchodních záznamů podle § 21e odst. 1, neposkytnutí nezbytné součinnosti při šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 3 a za porušení povinnosti strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách podle § 21f odst. 4 činí 3 roky. Ustanovení odstavce 4 písm. d) se nepoužije.
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává dále doba řízení vedeného v souvislosti s řízením ve věci přestupku před soudem ve správním soudnictví.
(4) Promlčecí doba se přerušuje
a) oznámením o zahájení řízení o přestupku,
b) vydáním sdělení výhrad,
c) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným,
d) okamžikem předání věci Komisí nebo orgánem pro hospodářskou soutěž členského státu Úřadu.
(5) Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová.
(6) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne nejpozději uplynutím 14 let od jeho spáchání a odpovědnost za přestupky podle odstavce 2 zanikne nejpozději uplynutím 6 let od jejich spáchání. Tato doba se prodlužuje o dobu podle odstavce 3.".
 
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ
Změna lázeňského zákona
Čl.CXVI
V části první zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., hlava X včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA X
PŘESTUPKY
 
§ 41
Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje zdrojů a lázeňských míst
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží omezení nebo zákaz stanovený na ochranu zdroje, přírodních léčebných lázní nebo lázeňského místa,
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 8,
c) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje,
d) vykonává činnost zakázanou ve vnitřním území lázeňského místa,
e) úmyslně zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku vyznačující hranice nebo oplocení ochranného pásma zdroje nebo území lázeňského místa,
f) ztěžuje plnění úkolů dozoru nad dodržováním opatření na území lázeňského místa,
g) ztěžuje plnění úkolů při vyhledávání nebo průzkumu přirozeně se vyskytujícího zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu nebo dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, nebo
h) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byla vodoprávním úřadem podle § 39 vyzvána.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 8,
b) využívá zdroj bez povolení ministerstva nebo jej využívá v rozporu s tímto povolením,
c) nesplní povinnost uživatele zdroje,
d) nesplní povinnost stanovenou poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu lázeňskou péči uvedenou v § 27,
e) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje,
f) vykonává činnost zakázanou v lázeňském místě,
g) neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje nebo na území lázeňského místa,
h) ztěžuje vyhledávání nebo průzkum přirozeně se vyskytující minerální vody, plynu nebo peloidu,
i) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byla ministerstvem nebo osobou pověřenou podle § 39 vyzvána, nebo
j) zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo odstraní značku nebo tabulku vyznačující hranice nebo oplocení ochranného pásma zdroje nebo území lázeňského místa.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku též tím, že
a) nesplní povinnost uživatele zdroje, jehož výtěžkem je neuhličitá voda,
b) vykonává činnost zakázanou v ochranném pásmu zdroje uvedeného v písmenu a),
c) neumožní výkon dozoru nad dodržováním opatření v ochranném pásmu zdroje uvedeného v písmenu a), nebo
d) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky, k jejichž odstranění byla podle § 39 vodoprávním úřadem vyzvána.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. j),
c) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až i).
 
§ 41a
Společná ustanovení k přestupkům
(1) K řízení o přestupcích je příslušný
a) obecní úřad, jde-li o přestupky podle § 41 odst. 1 a § 41 odst. 2 písm. j),
b) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 41 odst. 2 písm. a) až i),
c) vodoprávní úřad, jde-li o přestupky podle § 41 odst. 3.
(2) O odvolání proti rozhodnutí vodoprávního úřadu o přestupku rozhoduje ministerstvo.
(3) Přestupky podle § 41 odst. 1 písm. b) a h) nelze projednat příkazem na místě.
(4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který pokutu uložil.".
 
ČÁST STO PATNÁCTÁ
zrušena
Čl.CXVII
zrušen
 
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl.CXVIII
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 14/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. f) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V § 6 odst. 1 písm. c) se slovo "sankcích" nahrazuje slovy "správních trestech".
3. V § 12 odst. 12 úvodní části ustanovení se slova "byla opakovaně pravomocným rozhodnutím uložena sankce" nahrazují slovy "byl opakovaně pravomocným rozhodnutím uložen správní trest".
4. V § 36 odst. 1 se slova "osobě anebo o řízení ve věcech správních deliktů vedeném proti fyzické nebo právnické osobě" nahrazují slovy " , právnické nebo podnikající fyzické osobě".
5. V § 40 odst. 1 písm. a) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V § 59 odst. 3 se slovo "sankci" nahrazuje slovy "správní trest".
7. Nadpis § 60 zní:
"Přestupky".
8. V § 60 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že".
9. V § 60 odst. 1 se na konci písmene t) doplňuje slovo "nebo".
10. V § 60 odst. 2 a 3 úvodní části ustanovení znějí: "Provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání se dále dopustí přestupku tím, že".
11. V § 60 odst. 2 se na konci písmene j) doplňuje slovo "nebo".
12. V § 60 odst. 3 se na konci písmene h) doplňuje slovo "nebo".
13. V § 60 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
14. V § 60 odst. 4 písm. a) a b) se slovo "kdo" zrušuje.
15. V § 60 odst. 4 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo".
16. V § 60 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) provozuje vysílání nebo převzaté vysílání, aniž je k tomu oprávněna podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.".
17. V § 60 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.
18. V § 60 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: "Provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání se dopustí přestupku tím, že".
19. V § 60 odst. 5 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo".
20. V § 60 odstavec 6 zní:
"(6) Provozovatel televizního vysílání se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 34.".
21. V § 60 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 5 000 Kč do 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) od 10 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
d) od 50 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a) a b),
e) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. c),
f) od 20 000 Kč do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5,
g) od 1 000 Kč do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6.".
22. V nadpisu § 61 se slova "o ukládání pokut" nahrazují slovy "k přestupkům".
23. V § 61 odstavec 1 zní:
"(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Rada.".
24. V § 61 odst. 2 se slova "ukládání pokuty" nahrazují slovy "určení druhu a výměry správního trestu" a za slovo "přihlíží" se vkládá slovo "také".
25. V § 61 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Dále přihlíží ke stanovisku věcně příslušného samoregulačního orgánu uvedeného v seznamu samoregulačních orgánů, obdrží-li toto stanovisko písemně do 10 pracovních dnů ode dne zahájení řízení.".
26. V § 61 odstavec 3 zní:
"(3) Rada vydá rozhodnutí o přestupku nejpozději do 270 dnů ode dne zahájení řízení.".
27. V § 61 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
28. V § 61 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
 
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ
Změna vodního zákona
Čl.CXIX
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 6 se slova "nebyla-li oprávněnému pravomocně uložena sankce" nahrazují slovy "nebyl-li oprávněnému pravomocně uložen správní trest".
2. V části první nadpis hlavy XII zní:
"PŘESTUPKY".
3. V části první hlavě XII v nadpisu dílu prvního se doplňují slova "fyzických osob".
4. V § 117 odst. 3 písm. d) se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
5. V části první hlavě XII nadpisu dílu druhého se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 125a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 125b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 125b odst. 2, § 125c odst. 1 úvodní části ustanovení, § 125c odst. 2, § 125d odst. 1 úvodní části ustanovení, § 125d odst. 2 a 3, § 125d odst. 4 úvodní části ustanovení, § 125d odst. 5, § 125d odst. 6 úvodní části ustanovení, § 125e odst. 1 až 3 a 5, § 125e odst. 6 úvodní části ustanovení, § 125e odst. 7, § 125f odst. 1, § 127f odst. 2 úvodní části ustanovení, § 127f odst. 3 a 4, § 125g odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 125g odst. 3 a 4, § 125h odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 125i odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 125i odst. 3, § 125j odst. 1 a v § 125k odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 125a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 125a odst. 2 písm. a) až e), § 125a odst. 3 až 6, § 125b odst. 3 písm. a) až c), § 125c odst. 3 písm. a) až c), § 125c odst. 4 až 6, § 125d odst. 7 písm. a) až d), § 125e odst. 8 písm. a) až d), § 125f odst. 5 písm. a) a b), § 125g odst. 5 písm. a) až d), § 125g odst. 6, § 125h odst. 3 písm. a) až c), § 125i odst. 4 písm. a) až d), § 125k odst. 2 písm. a) a b) a v § 125l odst. 5, 6 a 10 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V § 125a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 125a odst. 3 až 5 a v § 125c odst. 4 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
9. V § 125b odst. 3, § 125c odst. 3, § 125d odst. 7, § 125e odst. 8, § 125f odst. 5, § 125g odst. 5, § 125h odst. 3, § 125i odst. 4 a v § 125k odst. 2 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu".
10. V § 125j odst. 2 se slova "Za správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "Za přestupek lze uložit pokutu".
11. V části první hlavě XII v nadpisu dílu třetího se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
12. V § 125l se odstavce 1, 2, 4, 9 a 11 včetně poznámky pod čarou č. 44b zrušují.
Dosavadní odstavce 3, 5 až 8 a 10 se označují jako odstavce 1 až 6.
13. V § 125l odstavec 1 zní:
"(1) Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností může upustit od uložení správního trestu také tehdy, jestliže pachatel přestupku přijme faktická opatření k odstranění následků porušení povinnosti, jakož i opatření zamezující dalšímu ohrožování nebo znečišťování podzemních nebo povrchových vod, a uložení správního trestu by vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti.".
14. V § 125l odst. 2 a 4 se slova "Správní delikt" nahrazují slovem "Přestupek".
15. V § 125l odst. 4 se slova "v prvním stupni" zrušují a slovo "delikty" se nahrazuje slovem "přestupky".
16. V § 125l odst. 4 se věta čtvrtá nahrazuje větou "Pokutu za přestupek podle § 117 odst. 2 písm. b) může příkazem na místě uložit Státní plavební správa a orgán Policie České republiky.".
17. V § 125l odst. 6 se věta poslední zrušuje.
 
ČÁST STO OSMNÁCTÁ
Změna knihovního zákona
Čl.CXX
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 341/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 142/2012 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 19 se zrušuje.
2. Nadpis § 19 zní:
"Opatření k nápravě".
3. V § 19 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
4. § 20 včetně nadpisu zní:
 
"§ 20
Přestupky
(1) Provozovatel knihovny se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost podle § 14 odst. 2 nebo 3,
b) nedodrží postup při vyřazování knihovních dokumentů podle § 17 odst. 2 nebo 3,
c) poruší povinnost podle § 17 odst. 5, nebo
d) neodstraní zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě podle § 19.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od 5 000 Kč do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), nebo
b) od 25 000 Kč do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c).
(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.".
5. § 21 se zrušuje.
 
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl.CXXI
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy VIII zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis nad označením § 32 se zrušuje.
3. V nadpisu § 32 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisu § 33 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 33 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 33 odst. 4 a 5, § 33 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení a v § 33 odst. 8 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 33 odst. 9 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
7. V § 33 odst. 9 písm. a) až e) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V § 33 se odstavec 10 zrušuje.
9. V § 34 odstavec 1 zní:
"(1) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v § 32 odst. 7 nebo v § 33 odst. 9. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.".
10. V § 34 se odstavce 2 až 4 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 29a zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 2 a 3.
11. V § 34 odst. 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují a slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku".
12. V § 34 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ
Změna zákona o státních hranicích
Čl.CXXII
Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích), ve znění zákona č. 250/2016 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova "a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)" zrušují.
2. Hlava IX včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA IX
PŘESTUPKY
 
§ 18
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zničí nebo poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic,
b) neoprávněně zasáhne do hraničního pruhu nebo do břehů nebo koryta hraničního vodního toku nebo do hraniční cesty, zhorší-li se tím zřetelnost průběhu státních hranic, nebo jestliže se tím změní jejich poloha, nebo
c) neumožní nebo jinak ztíží pověřené osobě vstup, vjezd nebo výkon prací při správě státních hranic.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává krajský úřad.
(4) Přestupek podle odstavce 1 může projednat příkazem na místě orgán Policie České republiky.
(5) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.".
 
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o finanční kontrole
Čl.CXXIII
V zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se § 20 až 21 včetně nadpisů zrušují.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky
Čl.CXXIV
Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:
1. § 13 včetně nadpisu zní:
  
"§ 13
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České republiky nebo napodobeninu velkého státního znaku vymezenou v § 4a,
b) užije malý státní znak v rozporu s § 5,
c) užije velký státní znak v rozporu s § 6 odst. 2,
d) užívá vyobrazení zaměnitelné se státním znakem způsobem, který může budit dojem, že je oprávněnou osobou, ačkoli jí není,
e) nevyvěsí státní vlajku podle § 7 odst. 1, nebo
f) vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 30 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) pokutu do 10 000 Kč.".
Poznámka pod čarou č. 5c se zrušuje.
2. Nadpis nad označením § 13a se zrušuje.
3. § 13a a 13b se včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o myslivosti
Čl.CXXV
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 357/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. m) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V § 14 odst. 1 písmeno i) zní:
"i) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě,".
3. V § 35 odst. 2 a v § 47 odst. 4 se slova "uložena sankce" nahrazují slovy "uloženy správní tresty" a slovo "sankcím" se nahrazuje slovy "správním trestům".
4. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 48a
Neoprávněný lov zvěře
Neoprávněným lovem zvěře je lov zvěře bez povinných náležitostí stanovených v § 46. Neoprávněný lov zvěře se zakazuje.".
5. Nadpis části osmé zní:
"PŘESTUPKY".
6. § 63 a 64 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 63
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 9 odst. 1 nebo 3 anebo v § 10 odst. 2 nebo 3 nebo nesplní opatření uložené podle § 61 odst. 3, nebo
b) v rozporu s § 48a neoprávněně loví zvěř nebo nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo v § 14 odst. 1 písm. a) až d).
(2) Fyzická osoba se jako držitel loveckého lístku dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu podle § 41 až 45 nebo § 49 odst. 1.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo
b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 lze uložit zákaz činnosti do 2 let; při uloženém zákazu činnosti za přestupek podle odstavce 2 se odebere lovecký lístek.
(5) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
(6) Přestupek, který se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a který byl projednán mysliveckou stráží podle § 14 odst. 1 písm. i), zapíše do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil; myslivecká stráž sdělí orgánu státní správy myslivosti údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty.
  
§ 64
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 5 odst. 2, § 7 odst. 1 nebo 2, § 9 odst. 1 nebo 2, § 10 nebo v § 32 odst. 3, 4 nebo 5 anebo nesplní opatření uložené podle § 61 odst. 3.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 4 odst. 2, § 5 odst. 1, § 51 odst. 2 nebo 3 nebo v § 61 odst. 3.
(3) Uživatel honitby se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 11 odst. 1, 2, 4 nebo 6, § 36 odst. 1 nebo v § 44 odst. 1 nebo 2 anebo uvede nepravdivé údaje o honitbě a zvěři v ní,
b) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 4 odst. 1 nebo v § 43 odst. 1,
c) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 3 odst. 2, § 11 odst. 3, § 41 až 43, § 45, § 49 odst. 1 nebo v § 51 odst. 1,
d) nesplní lov celkového počtu kusů jednotlivého druhu spárkaté zvěře podle plánu mysliveckého hospodaření, pokud tím dochází k překročení normovaného stavu tohoto druhu zvěře, nebo
e) nesplní některou z povinností stanovenou v § 11 odst. 5 nebo v § 36 odst. 2 a 3.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
b) 40 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. b),
c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) až e).".
Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.
7. Za § 64 se vkládá nový § 64a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 64a
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v § 63 odst. 3 nebo v § 64 odst. 4. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán státní správy myslivosti.
(3) Výnosy z pokut uložených mysliveckou stráží za přestupky podle § 63 jsou příjmem příslušné obce s rozšířenou působností. Výnosy z pokut uložených za přestupky podle § 64 jsou příjmem Státního fondu životního prostředí31).".
 
ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o obalech
Čl.CXXVI
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slovo "pokuty" nahrazuje slovem "přestupky".
2. V § 24 odst. 2 písm. b) a v § 32 písm. j) se slova "uložení pokuty" nahrazují slovem "přestupku".
3. V části první se v nadpisu hlavy VI slovo "POKUTY" nahrazuje slovem "PŘESTUPKY".
4. V nadpisu nad označením § 44 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 44 odst. 1, § 44 odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení a v § 44 odst. 4 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 45 a v § 46 odst. 4 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V § 45 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
8. V § 46 odstavec 1 zní:
"(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za přestupek podle § 44 odst. 2 písm. g) nebo h) též tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy autorizovaná společnost, s níž právnická nebo podnikající fyzická osoba uzavřela smlouvu o sdruženém plnění povinností stanovených právnické nebo podnikající fyzické osobě v § 10 odst. 1 nebo § 12, pozbyla oprávnění k činnosti.".
9. V § 46 se odstavce 2, 3, 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 4, 7 a 8 se označují jako odstavce 2 až 4.
10. V § 46 odst. 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují, slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku" a slova "správních deliktů" se nahrazují slovem "přestupků".
 
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o integrované prevenci
Čl.CXXVII
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 39/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 19 písm. b), § 29 písm. u), § 33 písm. c), § 34 písm. c) a v § 35 písm. d) se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
2. V části první nadpis hlavy VI zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 37 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 37 odst. 2 až 5 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 37 odst. 6 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
6. V § 37 odst. 6 písm. a) a b) a v § 38 odst. 5 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V § 38 se odstavce 1, 2, 4 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 21a zrušují.
Dosavadní odstavce 3, 5 a 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
8. V § 38 odstavec 1 zní:
"(1) Od uložení správního trestu za přestupek spáchaný provozovatelem zařízení lze upustit také tehdy, jestliže pachatel přestupku zajistí odstranění následků porušení povinnosti, přijme faktická opatření zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu a uložení správního trestu by vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti.".
9. V § 38 odst. 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují, slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku" a slova "správní delikty" se nahrazují slovem "přestupky".
10. V § 38 odst. 3 větě poslední se slova " , příjem z pokut je příjmem kraje" zrušují.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zbraních
Čl.CXXVIII
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 455/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 57 odst. 1 písm. d), § 63 odst. 7 větě čtvrté a v § 70p odst. 2 písm. b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
2. V části první nadpis hlavy V zní:
"PŘESTUPKY".
3. V části první hlavě V nadpis dílu 1 zní:
"Přestupky na úseku zbraní a střeliva".
4. Nadpis nad označením § 76 zní:
"Přestupky fyzických osob".
5. Nadpis nad označením § 76c zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
6. V § 76c odst. 1, § 76c odst. 2 až 4 úvodních částech ustanovení, § 76c odst. 5, § 76d odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení, § 76d odst. 5 a 6, § 76d odst. 7 až 9 úvodních částech ustanovení a v § 76f odst. 1 až 5 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 76c odst. 6 úvodní části ustanovení a písmenech a) a b), § 76d odst. 10 úvodní části ustanovení a písmenech a) a b) a v § 76f odst. 6 úvodní části ustanovení a písmenech a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V § 76c odst. 6 úvodní části ustanovení, § 76d odst. 10 úvodní části ustanovení a v § 76f odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
9. V části první hlavě V nadpis dílu 2 zní:
"Přestupky na úseku munice".
10. Nadpis § 76e zní:
"Přestupky fyzických osob".
11. Nadpis § 76f zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
12. § 77 včetně nadpisu zní:
  
"§ 77
Příslušnost k projednání přestupků
(1) Přestupky fyzických osob podle tohoto zákona projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
(2) Přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona projednávají kontrolní orgány podle své příslušnosti k výkonu kontroly stanovené v § 75a odst. 1 a 2.
(3) Pokuty za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob vybírá orgán, který je uložil.".
13. Nadpis § 77a zní:
"Příkaz na místě".
14. V § 77a úvodní část ustanovení zní: "Policie může příkazem na místě uložit pokutu do".
15. V části první hlavě V se označení dílu 4 včetně nadpisu zrušuje.
16. § 77c až 77e se zrušují.
17. Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl.CXXIX
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 7 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V nadpisu § 11 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 11 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
5. V § 11 odst. 2 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V § 11 odst. 2 se závěrečná část ustanovení zrušuje.
7. V § 11 odst. 3 se slovo "pokuty" nahrazuje slovy "správního trestu také".
8. § 11a a 11b se včetně nadpisů zrušují.
9. V nadpisu § 11c se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
10. V § 11c se odstavce 1 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 1 a 2.
11. V § 11c odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
12. V § 11c odst. 2 se věta druhá zrušuje.
13. Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl.CXXX
V § 7 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 553/2005 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.
 
ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna soudního řádu správního
Čl.CXXXI
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 294/2010 Sb., zákona č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 31 odst. 2 se za slova "ve věcech přestupků" vkládají slova " , za které zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je nejvýše 100 000 Kč".
2. V § 45 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Předseda senátu tyto části spisu vyloučí z nahlížení; to platí i o písemnostech nebo záznamech, které byly v řízení před správním orgánem uchovávány odděleně mimo spis.".
3. V § 45 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Písemnosti nebo záznamy, které byly v řízení před správním orgánem uchovávány odděleně mimo spis a na něž se nevztahovala ustanovení o nahlížení do spisu, lze poskytnout k nahlížení jen tehdy, pokud předseda senátu rozhodne, že tím nemůže dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských služeb nebo policie. Před rozhodnutím si předseda senátu vyžádá vyjádření orgánu, který informace obsažené v těchto písemnostech nebo záznamech poskytl.".
4. V § 49 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Jsou-li projednávány skutečnosti, které jsou částí spisu, která je vyloučena z nahlížení, projednávání se mohou zúčastnit pouze osoby, kterým jsou tyto skutečnosti známy, ostatní osoby předseda senátu usnesením pro určitou část jednání vyloučí.".
Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14.
Čl.CXXXII
Přechodné ustanovení
O žalobách ve věcech přestupků nebo dosavadních jiných správních deliktů podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodne samosoudce nebo specializovaný senát ve složení podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; to platí obdobně i v případě zrušení rozhodnutí krajského soudu na základě kasační stížnosti.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ
Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
Čl.CXXXIII
V zákoně č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., § 7 zní:
  
"§ 7
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vyváží nebo vyveze kulturní statek bez vývozního povolení.
(2) Vývozce se dopustí přestupku tím, že nestrpí úkony nezbytné k identifikaci a prověření předmětu podle § 6 odst. 4.
(3) Držitel vývozního povolení se dopustí přestupku tím, že nezašle formulář vývozního povolení zpět vydávajícímu orgánu do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik této povinnosti6).
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, nebo
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá ústřední orgán.".
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Čl.CXXXIV
V zákoně č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., § 21 včetně nadpisu zní:
  
"§ 21
Přestupky
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz vývoje, výroby a hromadění a použití bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní,
b) nakládá se stanovenými vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny bez povolení Úřadu,
c) nesplní některou z povinností podle § 14,
d) nesplní povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2, nebo
e) nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 3 nebo § 17.
(2) Držitel povolení se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz podle § 12 odst. 1, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 16.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 2,
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
d) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
e) 100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).
(4) Přestupky projednává Úřad.
(5) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.".
Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna transplantačního zákona
Čl.CXXXV
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb. a zákona č. 100/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 26c odst. 4 se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
2. V části první hlava VIII včetně nadpisu zní:
  
"HLAVA VIII
PŘESTUPKY
 
§ 29
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz podle § 28 odst. 3.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní nebo poruší některou z povinností podle § 3, 4, § 6 odst. 1 nebo 4, § 8 odst. 1, § 10 odst. 1, 2 nebo 4, § 11, 13, § 16 odst. 1 nebo 2, § 20 odst. 1 nebo 3, § 21, § 23 odst. 2, § 25 odst. 2, § 26 odst. 1 až 3 nebo § 28 odst. 1, 3 nebo 4,
b) nesplní nebo poruší některou z povinností podle § 10a, 22, § 24 odst. 2 až 4 nebo § 26d odst. 1,
c) nesplní nebo poruší některou z povinností podle § 6 odst. 3, § 7 odst. 1 až 3, 6 nebo 7, § 8 odst. 2, § 9 odst. 1, § 12, 14, § 15 odst. 1, § 16 odst. 3, § 22a nebo § 25 odst. 3,
d) dováží nebo vyváží orgány bez dovozního nebo vývozního povolení, nebo
e) dováží nebo vyváží orgány v rozporu s uděleným dovozním nebo vývozním povolením.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e),
e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d).
 
§ 30
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad, s výjimkou přestupků podle § 29 odst. 2 písm. b), které projednává ministerstvo. K řízení o přestupcích podle § 29 odst. 2 písm. a) a c) až e) je místně příslušný krajský úřad, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb1).
(2) Pokutu vybírá a vymáhá správní orgán, který ji uložil.
(3) Správní orgán, který uložil pokutu za přestupek poskytovateli zdravotních služeb, zašle opis rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona zdravotní pojišťovně, se kterou má poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb.".
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl.CXXXVI
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 29 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.
2. § 38 včetně nadpisu zní:
 
"§ 38
Přestupek vzdělávací instituce
(1) Vzdělávací instituce se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 29 odst. 5.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává ministerstvo.".
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl.CXXXVII
Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 232/2013 Sb., se mění takto:
1. V části první se v nadpisu hlavy III slovo "SANKCE" nahrazuje slovem "PŘESTUPKY".
2. V § 21 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) projednává přestupky podle tohoto zákona,".
3. Nadpis § 22 zní:
"Přestupky".
4. V § 22 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
5. V § 22 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Účastník Národního programu se dopustí přestupku tím, že".
6. V § 22 odst. 2 písm. a) a b) se slovo "chránit" nahrazuje slovem "nechrání".
7. V § 22 odst. 2 písm. b) se slova "uchovávat jej" nahrazují slovy "nebo jej neuchovává".
8. V § 22 odst. 2 písm. c) se slovo "zajistit" nahrazuje slovem "nezajistí".
9. V § 22 odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(4) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v odstavci 3. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.".
10. V § 22 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá ministerstvo.".
11. § 23 se včetně nadpisu zrušuje.
12. V § 24 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl.CXXXVIII
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 27 písm. a) a v § 28 písm. b) se slova "rozhodují o uložení pokuty" nahrazují slovy "projednávají přestupky".
2. V § 29 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až m) se označují jako písmena g) až l).
3. V části první se v nadpisu hlavy VIII slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
4. § 34 včetně nadpisu zní:
   
"§ 34
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí ohrožení genetického zdroje podle § 2b odst. 3,
b) nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,
c) v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji,
d) v rozporu s § 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,
e) v rozporu s § 2h odst. 3 odmítne umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo
f) neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj reprodukčního materiálu, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5a odst. 1 neoznámí konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení anebo v rozporu s § 5a odst. 2 zašle takové oznámení s neúplnými nebo nesprávnými údaji,
b) uvede do oběhu reprodukční materiál
1. nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a na zdravotní stav podle § 4,
2. bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji v průvodním listu,
3. bez licence podle § 20 odst. 1, nebo
4. přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),
c) nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,
d) v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, vede v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo takovou evidenci neuchová,
e) doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,
f) v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty usazenými v jiných členských státech Evropské unie pověřené osobě další informace, vzorky anebo jiné důkazy, nebo
g) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jiného členského státu Evropské unie v rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu.
(5) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel licence dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené osobě do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu reprodukčního materiálu, který měl v držení nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebo sdělení o tom, že za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost.
(6) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce reprodukčního materiálu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 25c odst. 3 nevede evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu Evropské unie podle § 24.
(7) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provede mýtní úmyslnou těžbu v rozporu s § 17, nebo
b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené podle § 31 odst. 4.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 3,
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. a),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b) až g) nebo odstavců 5 až 7.".
5. § 34a se zrušuje.
6. § 35 včetně nadpisu zní:
 
"§ 35
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 34 odst. 1 až 3,
b) krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o přestupky podle § 34 odst. 4 až 7.
(2) Přestupky podle § 34 odst. 4 až 7 projedná ten z příslušných orgánů, který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, krajský úřad.".
Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.
7. V § 36 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zoologických zahradách
Čl.CXXXIX
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 141/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova "či jiného správního deliktu" zrušují.
3. V nadpisu nad označením § 16 se slova "a jiné správní delikty" zrušují.
4. V § 16 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
5. V § 16 odst. 1 písm. a) se slovo "nebo" zrušuje.
6. V § 16 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".
7. V § 16 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.
8. V § 16 odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení se slova "nebo jiný správní delikt" zrušují.
9. V § 17 odstavec 1 zní:
"(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce.".
10. V § 17 se odstavce 2 až 4 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 2 a 3.
11. V § 17 odst. 3 se slova "nebo správních deliktů" a slova "nebo správních deliktech" zrušují.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl.CXL
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V části první nadpis hlavy páté zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 38a se doplňují slova "fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob".
4. V § 38a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
5. V § 38a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Fyzická osoba se jako dodavatel" nahrazují slovy "Dodavatel se".
6. V § 38a odst. 3 se slova "Fyzická osoba se jako dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí" nahrazují slovy "Dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí se".
7. V § 38a odst. 4 se slova "Fyzická osoba se jako dodavatel nebo konečný prodejce" nahrazují slovy "Dodavatel nebo konečný prodejce se".
8. § 38b se včetně nadpisu zrušuje.
9. V nadpisu § 38c se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
10. V § 38c se odstavce 1 až 3 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 12a zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
11. V § 38c odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
12. V § 38c odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o Antarktidě
Čl.CXLI
Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 24 písm. e) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. Nadpis části deváté zní:
"KONTROLA A SPRÁVNÍ TRESTY".
3. V § 27 odst. 1 a 2 úvodní části ustanovení znějí: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
4. V § 27 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.
5. V § 27 odst. 2 se na konci písmene m) čárka nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.
6. V § 27 odstavec 3 zní:
"(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí fyzická osoba,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, kterého se dopustí fyzická osoba,
d) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba.".
7. V § 27 se odstavce 4 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 a 9 se označují jako odstavce 4 až 7.
8. V § 27 odst. 4 se slovo "deliktu" nahrazuje slovem "přestupku", slova "podle odstavce 1 nebo 2" a slova "podle odstavce 3 nebo 4" se zrušují, čárka za slovy "fyzickou osobou" se zrušuje a za slova "spáchaného právnickou" se vkládají slova "nebo podnikající fyzickou".
9. V § 27 odst. 5 se slova "Delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a číslo "5" se nahrazuje číslem "4".
10. V § 27 odst. 6 se slova "Delikty spáchané fyzickými osobami" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "a obdobné delikty spáchané právnickými osobami" se zrušují.
11. V § 27 odst. 7 větě první se číslo "5" nahrazuje číslem "4" a věta druhá se zrušuje.
 
ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl.CXLII
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 písm. b) se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
2. Část devátá včetně nadpisu zní:
  
"ČÁST DEVÁTÁ
PŘESTUPKY
    
HLAVA I
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY SPOTŘEBNÍCH DANÍ
 
§ 135
Přestupek proti umístění přijatého vybraného výrobku
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
 
§ 135a
Přestupek proti podmíněnému osvobození od daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu podmíněného osvobození od daně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
 
§ 135b
Přestupky proti zajištění daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost
a) průběžně sledovat výši zajištění daně, nebo
b) předat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při výrobě nebo přijetí vybraných výrobků.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
 
§ 135c
Přestupky proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce vybraných výrobků přijatých v režimu podmíněného osvobození od daně dopustí přestupku tím, že
a) ve stanovené lhůtě nepředloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků, nebo
b) v oznámení o přijetí vybraných výrobků neuvede ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
 
§ 135d
Přestupek proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí přestupku tím, že před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
 
§ 135e
Přestupek proti zasílání vybraných výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání vybraných výrobků dopustí přestupku tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
    
HLAVA II
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
 
§ 135f
Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného daňového oběhu
a) skladuje společně ve stejném zásobníku,
b) skladuje odděleně v zásobnících, které
1. nejsou technologicky odděleny, nebo
2. jsou vzájemně propojeny,
c) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se zemí, nebo
d) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který není užíván v souladu se stavebním zákonem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.
 
§ 135g
Přestupky proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1, 2, 6 nebo 8 dopustí přestupku tím, že při dopravě těchto olejů neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) osvobozených od daně dopustí přestupku tím, že při dopravě těchto plynů neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů, které jsou osvobozeny od daně, dopustí přestupku tím, že
a) ve stanovené lhůtě neuvědomí správce daně, který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy, o zahájení dopravy těchto olejů,
b) navzdory námitkám správce daně zahájí dopravu těchto olejů,
c) nedodrží správcem daně stanovenou
1. lhůtu, v níž má být doprava těchto olejů ukončena, nebo
2. trasu, po které mají být tyto oleje dopravovány, nebo
d) v případě změny místa určení nebo příjemce, ke které došlo v průběhu dopravy těchto olejů, ve stanovené lhůtě
1. neoznámí tuto změnu správci daně, nebo
2. nezajistí zaznamenání této změny v dokladu o osvobození vybraných výrobků od daně.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3.
Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny
 
§ 135h
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 20 tun za jeden kalendářní rok, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) vydá osobě bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu,
b) v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně, nebo
c) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí přestupku tím, že
a) nepoužívá hmotnostní průtokoměr,
b) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo
c) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou dobu opatřen závěrami správce daně.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.
 
§ 135i
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) při dovozu po propuštění do režimu volného oběhu ve stanovené lhůtě neuvede do režimu podmíněného osvobození od daně, nebo
b) dopravuje zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) s rozdílnou sazbou daně, po jejich uvedení do volného daňového oběhu, společně v jednom dopravním prostředku nebo v jejich soupravě.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba odebírající pro účely podnikání zkapalněné ropné plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) a které byly uvolněny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, se dopustí přestupku tím, že neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.
   
HLAVA III
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU
 
§ 135j
Přestupky proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel lihu osvobozeného od daně podle § 71 odst. 1 písm. a) nebo d) dopustí přestupku tím, že při dopravě tohoto lihu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona upravujícího líh určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru bez zjednodušeného průvodního dokladu.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, nebo
b) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
 
§ 135k
Přestupky proti oznamování prodeje lihovin
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty, dopustí přestupku tím, že
a) ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo
b) v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 500 000 Kč.
 
HLAVA IV
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
 
§ 135l
Přestupek proti ceně pro konečného spotřebitele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
 
§ 135m
Přestupky proti jednotkovému balení
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného členského státu
a) tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo
b) jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.
(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50 000 Kč.
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) od 50 000 Kč do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
 
§ 135n
Přestupek proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.
 
§ 135o
Přestupky proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodejce dopustí přestupku tím, že
a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce,
b) při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytne slevu z ceny pro konečného spotřebitele.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce, nebo
b) váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele.
(5) Za přestupek podle odstavce 3 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50 000 Kč.
(6) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 4, nebo
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2.
 
§ 135p
Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky neoprávněně drží nebo jinak nakládá s tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou tabákovou nálepkou.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že umožní skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území České republiky.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč.
 
§ 135q
Přestupek proti značení tabákovými nálepkami
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neznačí tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.
 
§ 135r
Přestupky proti značení a použití tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková nálepka umístěna,
b) značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území České republiky než v daňovém skladu, nebo
c) řádně nepoužije tabákovou nálepku.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
 
§ 135s
Přestupek proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
 
§ 135t
Přestupky proti evidenci a inventuře tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že
a) nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,
b) po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci provedeny,
c) neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo
d) ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), nebo
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
 
§ 135u
Přestupky proti vracení tabákových nálepek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že
a) nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, nebo
b) v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
 
HLAVA V
PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ
Díl 1
Přestupky proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
 
§ 135v
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 dopustí přestupku tím, že nezajistí značkování nebo barvení těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel směsi značkovací látky a barviva se sídlem na daňovém území České republiky dopustí přestupku tím, že nevede evidenci značkovací látky a barviva.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat nebo barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, nebo s povinností takové značkování nebo barvení zajistit, dopustí přestupku tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.
 
§ 135w
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí přestupku tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování nebo barvení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b, dopustí přestupku tím, že
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. e) značkovány a barveny, způsobem uvedeným v § 134e odst. 6, dopustí přestupku tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134e odst. 8 písm. b), nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.
Díl 2
Přestupky proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
 
§ 135x
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou
a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový sklad s povolením ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,
c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
Díl 3
Další přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů
 
§ 135y
Přestupek proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 bez povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.
 
HLAVA VI
PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ
Díl 1
Přestupky proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů
 
§ 135z
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 dopustí přestupku tím, že nezajistí značkování těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel značkovací látky se sídlem na daňovém území České republiky dopustí přestupku tím, že nevede evidenci značkovací látky.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo s povinností takové značkování zajistit, dopustí přestupku tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.
 
§ 135za
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí přestupku tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134m, dopustí přestupku tím, že
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. b) až f) značkovány, způsobem uvedeným v § 134p odst. 6, dopustí přestupku tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134p odst. 8 písm. b) nebo c), nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.
Díl 2
Přestupky proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů
 
§ 135zb
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou
a) značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,
b) neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,
c) značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. b) až g), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
Díl 3
Další přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů
 
§ 135zc
Přestupek proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, že značkuje minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.
 
HLAVA VII
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI
 
§ 135zd
Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem dopustí přestupku tím, že
a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
c) nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,
d) neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo
e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až d),
b) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), nebo
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
 
HLAVA VIII
PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM
 
§ 135ze
Přestupky proti nakládání se surovým tabákem
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující surový tabák dopustí přestupku tím, že
a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
c) nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,
d) neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo
e) v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu tabákových výrobků dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(5) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až d),
b) 6 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3, nebo
c) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.
 
HLAVA IX
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
 
§ 135zf
Propadnutí neznačených tabákových výrobků
Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
 
§ 135zg
Zabrání neznačených tabákových výrobků
Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
 
§ 135zh
Společná ustanovení o propadnutí a zabrání
(1) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané neznačené tabákové výrobky zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně.
(2) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí neznačených tabákových výrobků, nebo osobě, u které byly zabrané neznačené tabákové výrobky zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.
(3) Proti rozhodnutí o zabrání neznačených tabákových výrobků nebo o povinnosti nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.
 
HLAVA X
PŘÍSLUŠNOST
 
§ 135zi
Věcná příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně.
(2) Česká obchodní inspekce a finanční úřad jsou příslušné k řízení o
a) přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to o
1. přestupcích proti jednotkovému balení,
2. přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,
3. přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,
4. přestupku proti značení tabákovými nálepkami,
b) přestupcích na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
c) přestupcích na úseku značkování některých dalších minerálních olejů.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušná k řízení o přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to o
a) přestupcích proti jednotkovému balení,
b) přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,
c) přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,
d) přestupku proti značení tabákovými nálepkami.
(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to o
a) přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,
b) přestupku proti značení tabákovými nálepkami.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k řízení o přestupku proti jednotkovému balení, kterého se dopustí fyzická osoba; příkazem na místě může tento přestupek projednat rovněž orgán Policie České republiky, orgán Vojenské policie nebo strážník obecní policie.
(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.".
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl.CXLIII
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 2 písm. c) se slova "nebo jiného správního deliktu" a slova "nebo jiný správní delikt" zrušují.
2. V § 40 odst. 1 a v § 124 odst. 6 větě třetí se slova "20) nebo jiného správního deliktu,21)" nahrazují čárkou.
Poznámky pod čarou č. 20 a 21 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
3. V § 40 odst. 4 se slova "nebo jiného správního deliktu" zrušují.
4. V § 45 odst. 1 písm. h) se za slovo "byl" vkládají slova "pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo".
5. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) nejpozději po zahájení řízení o přestupku, z něhož je obviněn, bez zbytečného odkladu oznámit správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku, že je příslušníkem.".
6. V § 45 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. j) příslušník neučiní, pokud by jím vážně narušil důležitý zájem služby.".
7. V § 50 odst. 1 větě první se slova "nebo jiného správního deliktu" zrušují.
8. V § 186 odst. 10 větě první se slova "nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se služební funkcionář dozvěděl o jednání, které má znaky kázeňského přestupku, a" zrušují.
9. V § 186 odst. 10 se věta druhá zrušuje, ve větě třetí se slova "těchto lhůt" nahrazují slovy "této lhůty" a na konci textu věty třetí se doplňují slova " , soudní řízení správní nebo řízení o přestupku".
10. V § 189 odstavec 1 zní:
"(1) Při projednávání jednání, které má znaky přestupku, se postupuje podle zvláštního právního předpisu, jde-li o
a) rozhodování, zda má jednání příslušníka všechny znaky potřebné k určení viny,
b) pokus,
c) zánik odpovědnosti,
d) určení povahy a závažnosti jednání, které má znaky přestupku,
e) polehčující okolnosti,
f) přitěžující okolnosti,
g) ukládání kázeňských trestů za více jednání,
h) podmíněné upuštění od uložení kázeňského trestu,
i) upuštění od uložení kázeňského trestu,
j) mimořádné snížení výměry kázeňského trestu pokuty,
k) rozhodování o propadnutí věci, zákazu činnosti a upuštění od výkonu jeho zbytku,
l) ukládání ochranného opatření zabrání věci,
m) ukládání propadnutí náhradní hodnoty nebo zabrání náhradní hodnoty,
n) posuzování, zda byla zmeškána lhůta k podání podnětu,
o) společné řízení,
p) odložení věci,
q) zastavení řízení,
r) přerušení řízení, nebo
s) příkaz.".
11. V § 189 odst. 2 větě první se slova "z nedbalosti" zrušují, za slovo "majetku" se vkládá čárka a za slovem "blízkými" se čárka zrušuje.
12. V § 190 odst. 8 větě druhé se za slovo "zastaví" vkládají slova " , popřípadě rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání služebnímu funkcionáři, který napadené rozhodnutí vydal".
Čl.CXLIV
Přechodná ustanovení
1. Odpovědnost za jednání, které má znaky přestupku, se posoudí podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud k jednání, které má znaky přestupku, došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle pozdější právní úpravy se toto jednání posoudí jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější.
2. Zahájená řízení o jednání, které má znaky přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Pro účely zproštění výkonu služby podle § 40 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se podezření ze spáchání jiného správního deliktu považuje za podezření ze spáchání jednání, které má znaky přestupku.
4. Příslušník má nárok na doplatek služebního příjmu podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i v případě, že se vina v řízení o jiném správním deliktu příslušníka neprokáže a podezření ze spáchání jiného správního deliktu bylo důvodem zproštění výkonu služby.
5. Přestupkem se pro účely § 14 odst. 2 písm. c) rozumí též dosavadní jiný správní delikt, o kterém bylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl.CXLV
V části první zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 187/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., hlava VII včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA VII
PŘESTUPKY
  
§ 34
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo dopraví v celním režimu tranzitu surové diamanty v rozporu s nařízením,
b) v rozporu s § 27 odst. 1 nakládá se surovými diamanty bez obecné registrace,
c) v rozporu s § 27 odst. 5 uvede v žádosti o registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady,
d) v rozporu s § 31 odst. 4 nepředloží evidenci surových diamantů nebo související doklady nebo předloží evidenci obsahující nesprávné údaje nebo padělané nebo pozměněné související doklady,
e) v rozporu s § 31 nevede evidenci surových diamantů nebo v evidenci neuvede zákonem stanovené údaje, nebo
f) nepředloží ve stanoveném termínu roční hlášení podle § 32.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 28 odst. 1 nakládá se surovými diamanty bez zvláštní registrace, nebo
b) v rozporu s § 28 odst. 2 uvede v žádosti o zvláštní registraci nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo pro účely registrace předloží nepravé nebo pozměněné doklady.
(3) Za přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f), nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c).
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až f),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. b), nebo
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 písm. a).
  
§ 35
Zabrání věci
O zabrání věci nelze rozhodnout po uplynutí 6 let od spáchání přestupku.
  
§ 36
Promlčecí doba
(1) Promlčecí doba činí 6 let.
(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.
  
§ 37
Příslušnost
K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný určený celní úřad.".
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
zrušena
Čl.CXLVI
zrušen
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl.CXLVII
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 261/2014 Sb. a zákona č. 295/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 22 odst. 3 větě první se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní trest".
2. Nadpis nad označením § 25 zní:
"Přestupky".
3. § 25 se včetně nadpisu zrušuje.
4. Nadpis § 26 zní:
"Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob".
5. V § 26 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
6. V § 26 odst. 1 písm. a) se slova "podle § 13 odst. 4, 5, 7 a 8 nebo § 15 odst. 4, 5, 7 a 8" zrušují.
7. V § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 26 odst. 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
8. V § 26 odst. 4 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
9. § 26a včetně nadpisu zní:
 
"§ 26a
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.".
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl.CXLVIII
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 371/2016 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části sedmé se slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
2. V části sedmé nadpis hlavy II zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 35 se doplňují slova "fyzických osob".
4. V nadpisu § 35a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 35a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 35a odst. 3, § 35a odst. 4 až 8 úvodních částech ustanovení, § 35a odst. 9, § 35a odst. 10 úvodní části ustanovení, § 35a odst. 11 a 13 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 35a odst. 12 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
7. V § 35a odst. 12 písm. a) až e) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V nadpisu § 36 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
9. V § 36 se odstavce 1 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
10. V § 36 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
11. V § 36 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl.CXLIX
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části deváté zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 36a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 36a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 36a odst. 3 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
5. V § 36a odst. 3 písm. a) a b), § 39 odst. 1 písm. b) a § 39 odst. 2 písm. b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V nadpisu § 36b se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 36b se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 36b odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
9. V § 36b odst. 2 se slova "a pokuta je příjmem státního rozpočtu" zrušují.
10. Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl.CL
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy IX zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 89a se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 89a odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 89a odst. 3 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
5. V § 89a odst. 3 písm. a) a b), § 95 odst. 1 písm. b) a v § 95 odst. 2 písm. b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V nadpisu § 89b se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 89b se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 89b odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
9. Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
10. V § 89b odst. 2 se slova "a pokuta je příjmem státního rozpočtu" zrušují.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o rybářství
Čl.CLI
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. f) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V § 14 odst. 7 se slova "nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona" nahrazují slovy "nebyl uložen správní trest za přestupek".
3. V § 16 písmeno e) zní:
"e) projednat přestupky podle tohoto zákona příkazem na místě.".
4. V § 20 odst. 3, § 21 odst. 4, § 23 odst. 2 písm. b) a v § 24 odst. 3 písm. h) se slova "(§ 30) a správní delikty (§ 31)" nahrazují slovy "podle tohoto zákona (§ 30 a 31)".
5. V § 22 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
6. V § 22 odst. 3 písm. g) se slova "správní delikty uvedené v" zrušují.
7. V části první v nadpisu hlavy VII se slova "A SPRÁVNÍ DELIKTY" zrušují.
8. V nadpisu § 30 se doplňují slova "fyzických osob".
9. V § 30 odst. 6 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
10. V § 30 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.
11. V § 30 odst. 8 se slova "odstavce 8" nahrazují slovy "odstavce 7" a slova "v blokovém řízení" se zrušují.
12. Nadpis § 31 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
13. V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 31 odst. 2 a v § 31 odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení se za slovo "Právnická" vkládají slova "nebo podnikající fyzická" a slova "jiného správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku".
14. V § 31 se odstavce 5 a 9 včetně poznámky pod čarou č. 30 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.
15. V § 31 odst. 5 se slova "O uložení pokuty rozhoduje příslušný rybářský orgán, který uloží pokutu za jiný správní delikt" nahrazují slovy "Za přestupek", slova "až do výše" za slovy "podle odstavců 1 až 3" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu do výše", slova "jiný správní delikt" se nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
16. V § 31 odst. 7 větě první se slova "a obecním úřadem obce s rozšířenou působností" a věta druhá zrušují.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl.CLII
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 467/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 4 písmeno e) zní:
"e) projednává přestupky podle § 34c až 34e,".
2. V § 25 odst. 4 písm. h) se slova "nebo odpovědnými ze správních deliktů" zrušují.
3. V § 30 odst. 1 se slova "ukládá pokuty" nahrazují slovy "projednává přestupky podle tohoto zákona".
4. V § 33 odst. 1 se slova "nebo odpovědnou z jiného správního deliktu" zrušují.
5. V části první nadpis hlavy X zní:
"PŘESTUPKY".
6. Nadpis § 34c zní:
"Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob".
7. V § 34c odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
8. V § 34c odst. 2 se písmena e), g) a i) zrušují.
Dosavadní písmena f), h), j) a k) se označují jako písmena e) až h).
9. V § 34c odst. 3 se písmena a), c) a d) zrušují.
Dosavadní písmena b), e) a f) se označují jako písmena a) až c).
10. § 34d a 34e včetně nadpisů znějí:
 
"§ 34d
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) vyveze nebo se pokusí o vývoz jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1, nebo
c) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17 anebo se o takový vývoz pokusí.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář, pokusí se o vývoz, zpětně vyveze nebo se pokusí o zpětný vývoz exempláře do České republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji nebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9), nebo
c) padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah, aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije registrační list jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo registračního listu.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
 
§ 34e
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v případech stanovených v § 24 odst. 2 nevede záznamy o obchodu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako žadatel poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1, nebo
c) vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do České republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
b) zpracovává, balí nebo přebaluje kaviár bez licence nebo označí nádobu s kaviárem v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d) nebo obchoduje s kaviárem v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy,
c) padělá registrační list nebo neoprávněně pozmění jeho obsah nebo použije padělaný nebo pozměněný registrační list jako pravý při prodeji nebo získávání povolení, potvrzení nebo registračního listu, nebo
d) nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, zprostředkuje prodej, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy nebo tímto zákonem.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.".
11. Za § 34e se vkládá nový § 34f, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 34f
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 34c až 34e projednává inspekce.
(2) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí45). Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.".
12. V § 35 odst. 7 se slova "nebo odpovědnými ze správních deliktů" a slova "nebo správních deliktech nebo" zrušují.
13. Poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje.
 
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech
Čl.CLIII
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. § 5 včetně nadpisu zní:
   
"§ 5
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neumožní k válečnému hrobu přístup,
b) nezabezpečí úpravu válečného hrobu, nebo
c) provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu ministerstva.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává pověřený obecní úřad; dopustí-li se přestupku podle odstavce 1 obec, je příslušným k jeho projednání krajský úřad.".
Poznámky pod čarou č. 5 a 6 se zrušují.
2. V § 6 se slova " ; výnos z těchto pokut je jeho příjmem" zrušují.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ
Změna zákona o dluhopisech
Čl.CLIV
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 137/2014 Sb., se mění takto:
1. Nadpis § 38 zní:
"Přestupky".
2. V § 38 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 38 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
4. Nadpis § 39 zní:
"Příslušnost".
5. V § 39 se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
6. V § 39 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl.CLV
Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 236/2012 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:
1. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.
2. Nadpis nad označením § 8a zní:
"Přestupky".
3. V § 8a odst. 1 se slova "Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba" nahrazují slovy "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba" a slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 8a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 8a odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. § 8b včetně nadpisu zní:
 
"§ 8b
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Promlčecí doba podle tohoto zákona činí 3 roky.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává koordinační orgán.
(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném koordinačním orgánem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný koordinační orgán podle tohoto zákona, nepoužijí.
(4) Na postup koordinačního orgánu podle tohoto zákona se ustanovení § 24 až 27, 32, § 35 písm. a) a d), § 39 písm. b), § 42, 43, § 44 písm. d), § 45, 48, § 68 písm. b), § 70, § 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věty první, § 87, 89, § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h), § 93 odst. 3, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 3 a § 98 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.".
 
ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl.CLVI
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 261/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 5 zní:
"Přestupky".
2. V § 5 odst. 1 a 2 se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
3. V § 5 odst. 3 se za slovo "uložit" vkládají slova "fyzické osobě".
4. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a právnické a podnikající fyzické osobě pokutu do 5 000 000 Kč".
5. § 6 se zrušuje.
6. V § 6a se odstavce 1 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
7. V § 6a odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
8. V § 6a se odstavec 3 zrušuje.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl.CLVII
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 úvodní části ustanovení a § 155c odst. 1 písm. m) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
2. V § 36c odst. 5 větě první se slova "v prvním stupni" zrušují.
3. V § 146 odst. 7 se slovo "sankci" nahrazuje slovy "správní trest".
4. V § 147 odst. 1 větě první se slovo "sankci" nahrazuje slovy "správní trest" a ve větě druhé se slovo "sankci" nahrazuje slovy "správním trestu".
5. V § 149a větě první se slovo "sankci" nahrazuje slovy "správní trest" a ve větě druhé se slovo "sankci" nahrazuje slovy "správním trestu".
6. V § 152 odst. 2 písm. d) se slovo "sankcích" nahrazuje slovy "správních trestech".
7. V § 155c odst. 1 písm. m) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
8. V části desáté nadpis hlavy III zní:
"PŘESTUPKY".
9. V nadpisech § 157 až 163 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
10. V § 157 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 157 odst. 3 a 4, § 157 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 157 odst. 6, § 157 odst. 7 až 9 úvodních částech ustanovení, § 157 odst. 10 až 13, § 158 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 159 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 160 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 160 odst. 3, § 161 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 161 odst. 3 a 4, § 161 odst. 6 písm. c), § 162 odst. 1 až 6 úvodních částech ustanovení, § 162 odst. 7, § 162 odst. 8 úvodní části ustanovení, § 162 odst. 10 písm. c), § 162 odst. 11 písm. b), § 163 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 164 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 164 odst. 2, § 164 odst. 4 písm. c), § 164 odst. 5 písm. c), § 164 odst. 6 písm. b), § 165 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 165 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 165 odst. 3, § 165 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 165 odst. 5 a 6 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
11. V § 157 odst. 14, § 160 odst. 4, § 162 odst. 9 a § 164 odst. 3 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
12. V § 157 odst. 14 písm. a) až e), § 158 odst. 2, § 159 odst. 2, § 160 odst. 4 písm. a) a b), § 161 odst. 5, § 161 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 162 odst. 9 písm. a) a b), § 162 odst. 10 a 11 úvodních částech ustanovení, § 163 odst. 2, § 164 odst. 3 písm. a) až c), § 164 odst. 4 až 6 úvodních částech ustanovení, § 165 odst. 7 úvodní části ustanovení a § 165 odst. 7 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
13. V § 158 odst. 2, § 159 odst. 2, § 161 odst. 5, § 161 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 162 odst. 10 a 11 úvodních částech ustanovení, § 163 odst. 2, § 164 odst. 4 až 6 úvodních částech ustanovení, § 165 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
14. Nadpis nad označením § 164 zní:
"Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
15. V § 164 odstavec 7 zní:
"(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.".
16. V nadpisu nad označením § 166 se doplňují slova "fyzických osob".
17. § 192 včetně nadpisu zní:
 
"§ 192
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá celní úřad.".
 
ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl.CLVIII
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
2. V § 10 odst. 3 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".
3. V § 16 odst. 12 písm. b) a v § 39 odst. 7 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
4. V § 31 odst. 12 písm. d) se slova "trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu" nahrazují slovy "trestného činu nebo přestupku".
5. V části první v nadpisu hlavy VII se slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
6. V § 37 odst. 2 písm. c) se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
7. V nadpisu § 39 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
8. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 39 odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení a v § 39 odst. 6 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
9. V § 39 odst. 7 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
10. V § 40 se odstavce 1, 3, 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 90 zrušují.
Dosavadní odstavce 2, 4 a 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
11. V § 40 odst. 1 se věta první zrušuje.
12. V § 40 odst. 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
13. V § 40 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl.CLIX
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 73 odst. 3 se slova "nebo jiné správní delikty" zrušují.
2. V části první nadpis hlavy VII zní:
"PŘESTUPKY".
3. V části první hlavě VII se v nadpisu dílu 1 doplňují slova "fyzických osob".
4. V § 79c odst. 3 se slova "sankci zákazu" nahrazují slovem "zákaz".
5. V části první hlavě VII se v nadpisu dílu 2 slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 79e odst. 1 úvodní části ustanovení, § 79f odst. 1 úvodní části ustanovení, § 79g odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 79h odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 79e odst. 2, § 79f odst. 2, § 79g odst. 2 a 3 a v § 79h odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V § 79e odst. 2, § 79f odst. 2, § 79g odst. 2 a v § 79h odst. 2 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
9. V části první hlavě VII se v nadpisu dílu 3 slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
10. V § 79i se odstavce 1 až 4 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 7 se označují jako odstavce 1 a 2.
11. V § 79i odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
12. V § 86 odst. 6 se slova "byla držiteli osvědčení uložena sankce zákazu" nahrazují slovy "byl držiteli osvědčení uložen zákaz", slova "byla sankce zákazu činnosti uložena" se nahrazují slovy "byl zákaz činnosti uložen" a slova "o uložení sankce zákazu" se nahrazují slovy "o uložení zákazu".
13. V § 86 odst. 7 se slova "byla uložena sankce zákazu" nahrazují slovy "byl uložen zákaz", slova "této sankce" se nahrazují slovy "tohoto správního trestu" a slova "zbytku sankce" se nahrazují slovy "zbytku správního trestu".
14. V § 87 odst. 5 písm. h) se slova "byla uložena sankce zákazu" nahrazují slovy "byl uložen zákaz".
15. V § 87 odst. 5 písm. i) se slova "byla uložena sankce zákazu" nahrazují slovy "byl uložen zákaz" a slova "této sankce" se nahrazují slovy "tohoto správního trestu".
 
ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl.CLX
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 3 písm. c) bodu 1 se slova "ve vzniku správního deliktu" nahrazují slovy "ve spáchání přestupku".
2. Nadpis nad označením § 14 se zrušuje.
3. Nadpis § 14 zní:
"Přestupky".
4. V § 14 odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 14 odstavec 2 zní:
"(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.".
6. V nadpisu § 15 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 15 se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 1 až 3.
8. V § 15 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
9. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.
10. § 19 se zrušuje.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl.CLXI
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 93/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 75 odst. 2 písm. c) se slova "správní delikt nebo" zrušují.
2. Nadpis nad označením § 139 zní:
"Přestupky".
3. V § 140 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení a v § 140 odst. 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 140 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
5. V § 140 odst. 4 písm. a) až f) a v § 141b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V § 141 se odstavce 1, 3, 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.
7. V § 141 odst. 1 se věta první zrušuje.
8. V § 141 odst. 1, § 141a odst. 1 a 2 a v § 141b odst. 4 se slova "za správní delikt podle" zrušují.
9. V § 141 odst. 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
 
ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl.CLXII
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 11 zní:
"Přestupky".
2. § 11 zní:
 
"§ 11
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení
1. bez souhlasu adresáta,
2. neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení,
3. skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečnila,
4. neobsahující platnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení takové komunikace, nebo
5. bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem, zdarma nebo na svůj účet udělit či odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu při zaslání každé jednotlivé zprávy,
b) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje název profesní samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je zapsána,
c) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje odkaz na profesní pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je usazena, nebo
d) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje způsob trvalého veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem, jejímž je členem.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).".
3. § 12 zní:
 
"§ 12
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán dozoru.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut, a to i vymožených, je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Na příjmy z pokut uložených orgánem příslušným k výkonu dozoru podle § 10 odst. 1 písm. b) se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu9).".
 
ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl.CLXIII
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. k), § 46 odst. 1 písm. h) a v § 49 odst. 1 písm. m) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
2. V § 46 odst. 1 písm. h) a v § 49 odst. 1 písm. m) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
3. V části první nadpis hlavy V zní:
"PŘESTUPKY".
4. Nadpis § 73 zní:
"Přestupky fyzických osob".
5. Nadpis § 74 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
6. V § 74 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 74 odst. 2, § 74 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 74 odst. 4 až 8, § 74 odst. 9 úvodní části ustanovení a v § 74 odst. 10 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 74 odst. 11 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V § 74 odst. 11 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
9. § 75 zní:
 
"§ 75
Přestupky podle tohoto zákona projednává Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek nebo státní oblastní archiv v rozsahu své působnosti stanovené v tomto zákoně.".
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ
Změna správního řádu
Čl.CLXIV
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odstavec 3 zní:
"(3) Z důvodu ochrany utajovaných informací a z důvodu ochrany jiných informací, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se v případech stanovených zákonem část písemností nebo záznamů uchovává odděleně mimo spis. Odděleně mimo spis se uchovávají písemnosti nebo záznamy obsahující utajované informace, které byly správnímu orgánu poskytnuty Policií České republiky nebo zpravodajskými službami. Na písemnosti nebo záznamy uchovávané odděleně mimo spis se ustanovení tohoto nebo jiného zákona o nahlížení do spisu nepoužijí.".
2. V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:
"(3) Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky13a), může správní orgán zaslat písemnost do datové schránky kontaktního místa veřejné správy43), které tuto písemnost převede autorizovanou konverzí dokumentů13a) a doručí písemnost, která je jejím výstupem; odstavce 1 a 2 platí obdobně. Při zaslání písemnosti do datové schránky kontaktního místa veřejné správy správní orgán určí způsob doručení adresátovi. Kontaktní místo veřejné správy bezodkladně zašle správnímu orgánu doklad o doručení písemnosti, je-li pro řízení třeba, nebo potvrzení o nemožnosti písemnost doručit a důvody nedoručení. Pro účely postupu podle věty první přenese správní orgán výkon své působnosti v oblasti doručování na kontaktní místo veřejné správy. Působnost lze přenést veřejnoprávní smlouvou nebo dohodou mezi správními orgány podle § 160 odst. 3 s účinky pro budoucí doručování za předpokladu, že správní orgán v daném případě postup podle tohoto odstavce zvolí. K uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo dohody podle předchozí věty není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu.
43) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 4 až 10.
3. V § 19 odst. 9 se číslo "4" nahrazuje číslem "5" a číslo "9" se nahrazuje číslem "10".
4. V § 19 odst. 10 se slova "3 nebo 8" nahrazují slovy "4 nebo 9".
5. V § 20 odst. 1, § 21 odst. 1, § 22 a § 37 odst. 2 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
6. V § 36 odst. 3 se za větu první vkládají věty "V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, může se účastník, o jehož právním nároku se v řízení rozhoduje, s těmito podklady seznámit pouze v podobě, která nezmaří účel jejich utajení; není-li to možné, sdělí se takovému účastníkovi alespoň v obecné rovině, jaké skutečnosti z těchto podkladů vyplývají. Správní orgán si předtím, než účastníkovi umožní seznámit se s podklady podle předchozí věty, vyžádá vyjádření orgánu, který tyto podklady poskytl. Nerozhoduje-li se v řízení o právním nároku účastníka, není takový účastník oprávněn seznámit se s podklady rozhodnutí, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis.".
7. V § 38 odstavec 6 zní:
"(6) Části spisu, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, jsou vyloučeny z nahlížení do spisu; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije. Před nahlédnutím do spisu musí být účastník řízení nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných informacích nebo skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, a o právních následcích porušení této povinnosti; o poučení se sepíše protokol. Dojde-li při nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Stejnopis protokolu zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty čtvrté a páté se neuplatní, prokáže-li se účastník řízení nebo jeho zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajované informace a poučením, vydanými podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.".
8. V § 51 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) V řízení navazujícím na výkon kontroly, ve kterém je účastníkem řízení kontrolovaná osoba, není třeba provádět protokolem o kontrole, který je podkladem rozhodnutí o přestupku, dokazování.".
9. V § 62 odst. 1 písm. a) se za slova "se bez" vkládá slovo "náležité".
10. V § 68 odst. 3 se za větu první vkládá věta "V případě, že podkladem rozhodnutí jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, v odůvodnění rozhodnutí se na tyto podklady odkáže takovým způsobem, aby nebyl zmařen účel jejich utajení; není-li to možné, uvedou se v odůvodnění rozhodnutí pouze v obecné rovině skutečnosti, které z těchto podkladů vyplývají.".
11. V § 69 odst. 3 se slova "s tím, že na místě otisku úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slovy "otisk úředního razítka" " zrušují.
12. V § 71 odst. 2 se na konci písmene c) slovo "nebo" zrušuje.
13. V § 71 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) odeslání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do datové schránky kontaktního místa veřejné správy k postupu podle § 19 odst. 3; na písemnosti se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:".".
14. § 77 zní:
  
"§ 77
(1) Nicotné je rozhodnutí, k jehož vydání nebyl správní orgán vůbec věcně příslušný; to neplatí, pokud je vydal správní orgán nadřízený věcně příslušnému správnímu orgánu. Nicotné je dále rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným, anebo jinými vadami, pro něž je nelze vůbec považovat za rozhodnutí správního orgánu.
(2) Nicotnost zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a to kdykoliv; jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti.
(3) Účastníci řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno, a dále ti, kteří jsou uvedeni v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí, jakož i právní nástupci těchto osob, pokud by byli rozhodnutím vázáni, mohou dát podnět k prohlášení nicotnosti; jestliže správní orgán neshledá důvody k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti, sdělí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů podateli.
(4) Pokud se důvod nicotnosti týká jen některého výroku rozhodnutí nebo vedlejšího ustanovení výroku, je nicotná jen tato část, jestliže z povahy věci nevyplývá, že ji nelze oddělit od ostatního obsahu.
(5) Proti rozhodnutí, jímž správní orgán prohlásil nicotnost, nelze podat odvolání.".
Poznámka pod čarou č. 29 se zrušuje.
15. § 78 se zrušuje.
16. V § 79 odst. 8 se věta první nahrazuje větami "Náhradu nákladů řízení vybírá správní orgán, který ji uložil. Náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který náhradu nákladů uložil.".
17. V § 131 odst. 5 větě třetí se slovo "žadatel" nahrazuje slovy "účastník uvedený v § 27 odst. 1".
18. V § 144 odst. 6 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
19. V § 150 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz obsahovat odůvodnění.".
20. V § 150 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami "Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu.".
21. V § 150 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Jestliže je vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nelze v něm uložit povinnost nahradit náklady řízení.".
22. V § 150 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Proti příkazu vydanému na místě nelze podat odpor.".
23. V § 152 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Jestliže je při vyřizování rozkladu zapotřebí přezkoumat také písemnosti nebo záznamy obsahující utajované informace, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, usnáší se na návrhu rozhodnutí podle odstavce 2 zvláštní senát rozkladové komise. Zvláštní senát rozkladové komise je nejméně tříčlenný, každý jeho člen musí být státním občanem České republiky a držitelem platného osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení přezkoumávaných utajovaných písemností nebo záznamů, nebo pro stupeň utajení vyšší, a předem poučen předsedou zvláštního senátu rozkladové komise podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Písemný záznam o poučení zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Postup podle vět druhé a třetí se neuplatní, prokáže-li se člen zvláštního senátu rozkladové komise poučením provedeným podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Většina přítomných členů zvláštního senátu rozkladové komise musejí být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci ústředního správního úřadu.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
24. V § 153 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna branného zákona
Čl.CLXV
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 320/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
2. Nadpis části dvanácté zní:
"PŘESTUPKY".
3. V § 35a se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Voják v záloze se dopustí přestupku tím, že příslušnému krajskému vojenskému velitelství, které jej povolalo, neprodleně neoznámí, že se nemůže dostavit ve stanovené době k určenému vojenskému útvaru k nastoupení výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení a důvody písemně nedoloží.".
4. Nadpis § 35d zní:
"Přestupek registrujícího lékaře".
5. V § 35d se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 35e odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a § 35a odst. 5".
7. V § 35e odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. § 35f včetně nadpisu zní:
 
"§ 35f
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupek podnikající fyzické osoby podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Přestupek podle § 35 odst. 1 písm. a), b) a d), § 35 odst. 2, 5 a 6, § 35a odst. 2 a 4, § 35b až 35d lze projednat příkazem na místě.".
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Čl.CLXVI
Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 343/2010 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 písm. b) a c), § 9 odst. 3 písm. b) a c), § 14 odst. 6 písm. b) a c) a v § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V § 9 odst. 2 písm. b), § 9 odst. 3 písm. b) a v § 14 odst. 6 písm. b) se slova "podle § 17 odst. 1 písm. a) až f) nebo" zrušují.
3. V § 9 odst. 2 písm. c), § 9 odst. 3 písm. c) a v § 14 odst. 6 písm. c) se slova "podle § 17 odst. 1 písm. g) až i) nebo" zrušují.
4. V nadpisu části páté se slovo "SANKCE" nahrazují slovy "SPRÁVNÍ TRESTY".
5. Nadpis nad označením § 17 zní:
"Přestupky".
6. V § 17 odst. 1 se písmena a) až i) zrušují.
Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena a) až c).
7. V § 17 odstavec 2 zní:
"(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. ".
8. V § 17 se odstavce 3 a 4 zrušují.
9. Nadpis § 18 se zrušuje.
10. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
11. V § 19 se odstavce 1, 5, 8 a 9 včetně poznámky pod čarou č. 35 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 až 4 a 6 se označují jako odstavce 1 až 4.
12. V § 19 odst. 1 se slova "pokuty právnické osobě" nahrazují slovy "a druh správního trestu".
13. V § 19 odstavec 2 zní:
"(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.".
14. V § 19 odst. 3 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují a slova "správní delikt" se nahrazují slovem "přestupek".
15. V § 19 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
16. V § 19 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Pokus přestupku podle § 18 odst. 1 písm. a), b), c) a i) je trestný.".
17. V § 20 odst. 2 se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl.CLXVII
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy VII zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 118 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
3. V § 118 odst. 1 až 14 úvodních částech ustanovení, § 118 odst. 15, § 118 odst. 16 až 18 úvodních částech ustanovení, § 118 odst. 19 a 20 a v § 118 odst. 21 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 118 odst. 6 písm. e) se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
5. V § 118 odst. 22 a v § 120 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V § 118 odst. 22 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
7. Nadpis § 119 zní:
"Přestupky fyzických osob".
8. V § 120 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
9. V § 120 odst. 3 větě druhé se slova "Správní delikt" nahrazují slovem "Přestupek".
10. V § 120 odstavec 4 zní:
"(4) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.".
11. V § 120 se odstavce 5 až 7 zrušují.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
Čl.CLXVIII
Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 4 zní:
"Přestupky".
2. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
3. § 5 se zrušuje.
4. V § 6 se odstavce 1 až 5, 7 a 9 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 a 8 se označují jako odstavce 1 a 2.
5. V § 6 odst. 1 se slova "Správní delikty a přestupky" nahrazují slovem "Přestupky".
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
Čl.CLXIX
Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 281/2013 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 11a a v § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V § 11a se slova "správním deliktem" nahrazují slovem "přestupkem".
3. V § 11c se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 12 odst. 1 se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
5. Nadpis nad označením § 14 zní:
"Přestupky".
6. V § 15 odst. 2 se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
7. § 15a a 15b se včetně nadpisů zrušují.
8. V § 15c se slova "byla sankce propadnutí nebo zabrání kontrolovaných stanovených výrobků nebo určených výrobků uložena" nahrazují slovy "bylo propadnutí nebo zabrání kontrolovaných stanovených výrobků nebo určených výrobků uloženo".
9. V § 16 se odstavce 1 až 3, 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
10. V § 16 se slova "v prvním stupni" zrušují, slova "Správní delikt" se nahrazují slovem "Přestupek" a slova "správní delikt" se nahrazují slovem "přestupek".
11. V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Pokus přestupku podle § 14 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 a § 15 odst. 1 písm. a) bodů 1 a 2 je trestný.".
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl.CLXX
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. Nadpis § 30f zní:
"Přestupky".
2. V § 30f odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 30f odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
4. § 30g včetně nadpisu zní:
 
"§ 30g
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(2) Pokuty vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.".
Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl.CLXXI
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 91/2012 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 186/2016 Sb. a zákona č. 304/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy VII zní:
"PŘESTUPKY".
2. V § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova "nebo právnická".
3. V § 30 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
4. V § 30 odstavec 2 zní:
"(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba ve vedení neposkytne smíšené finanční holdingové osobě potřebné podklady nebo součinnost pro posouzení její odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti nebo pro posouzení změn těchto skutečností.".
5. V § 30 odstavec 3 zní:
"(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč. ".
6. § 31 zní:
 
"§ 31
Přestupky podle tohoto zákona projednává koordinátor.".
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl.CLXXII
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 137 písm. o) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. Nadpis části osmé zní:
"PŘESTUPKY".
3. V § 148 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) vykonává funkci bezpečnostního ředitele v rozporu s § 71 odst. 5,".
4. V § 148 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Pokus přestupku podle odstavce 1 písm. d), i) a j) je trestný.
(3) Přestupku podle odstavce 1 písm. b) a c) se dopustí též návodce nebo pomocník.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 149 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Přestupku podle odstavce 1 písm. a), b), e), g) a h) se dopustí též organizátor, návodce nebo pomocník.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
6. V § 151 odst. 1 písm. a) se slova "písm. a) a c)" nahrazují slovy "písm. a) nebo c)".
7. V § 153 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 154 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 155 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 155a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
8. V § 153 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 153 odst. 2 písm. a) až c), § 154 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 154 odst. 2 písm. a) až c), § 155 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 155 odst. 2 písm. a) a b), § 155a odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 155a odst. 2 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. V § 153 odst. 2, § 154 odst. 2, § 155 odst. 2 a v § 155a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
10. V § 155 odst. 1 písm. c) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".
11. § 156 včetně nadpisu zní:
 
"§ 156
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá Úřad.".
12. Poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje.
 
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl.CLXXIII
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 1 se slova "sankčnímu řízení" nahrazují slovy "řízení o přestupku".
2. Nadpis části páté zní:
"PŘESTUPKY".
3. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.
4. Nadpis § 18 zní:
"Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob".
5. V § 18 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
6. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 16 odst. 1.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
7. V § 18 odstavec 3 zní:
"(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),
c) 4 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c).".
8. V § 18 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
9. V § 18 odst. 4 se slova "správním deliktem" nahrazují slovem "přestupkem" a slova "uloží se jí pokuta" se nahrazují slovy "lze jí uložit pokutu".
10. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.
11. V nadpisu nad označením § 20 se slova "o správních deliktech" nahrazují slovy "k přestupkům".
12. V § 20 se odstavce 1 až 4 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
13. V § 20 odst. 1 a 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
14. V § 20 odst. 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "správním deliktem" se nahrazují slovem "přestupkem".
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ
Změna zákona o sociálních službách
Čl.CLXXIV
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 189/2016 Sb. a zákona č. 56/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 82 odst. 3 písm. b) se slova "byla uložena sankce za správní delikt" nahrazují slovy "byl uložen správní trest za přestupek".
2. V § 82 odst. 3 písm. c) se slova "sankce za správní delikt" nahrazují slovy "správního trestu za přestupek".
3. Nadpis části sedmé zní:
"PŘESTUPKY".
4. V § 107 odst. 1, § 107 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 107 odst. 3 a 4 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 107 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
6. V § 107 odst. 5 písm. a) až f), § 108 odst. 4 písm. a) bodě 3, § 108 odst. 4 písm. c) bodech 2 a 3 a v § 108 odst. 4 písm. d) bodech 2 a 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V § 108 se odstavce 1 až 3, 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 32 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
8. V § 108 úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl.CLXXV
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 367/2016 Sb. a zákona č. 98/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova "uložena sankce podle zvláštního právního předpisu5)" nahrazují slovy "uložen správní trest podle zákona upravujícího přestupky" a slova "uložení sankce" se nahrazují slovy "uložení správního trestu".
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
2. Nadpis nad označením § 57 zní:
"Přestupky".
3. V § 58 odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 58 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. V § 59 se odstavce 1, 2, 4 a 5 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.
6. V § 59 se slova "správní delikty uvedené v" zrušují.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o střetu zájmů
Čl.CLXXVI
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb. a zákona č. 14/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. d) se slovo "sankcí" nahrazuje slovy "správních trestů".
2. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova "blokového řízení" nahrazují slovy "příkazu na místě".
3. V § 13 odst. 7 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku" a slova "správních deliktů" se nahrazují slovem "přestupků".
4. V § 14 odst. 2 písm. f) se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
5. V § 14b odst. 3 písm. a) se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".
6. V části první nadpis hlavy VII zní:
"PŘESTUPKY".
7. Nadpis § 23 zní:
"Přestupky fyzických osob".
8. V § 23 odst. 4 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".
9. V § 23 odst. 5 se slova "blokovém nebo" zrušují.
10. Nadpis § 24 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
11. V § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
12. V § 24 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
13. § 25 včetně nadpisu zní:
 
"§ 25
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 23 odst. 1 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má veřejný funkcionář pobyt. Přestupky podle § 23 odst. 2 písm. a) a b) projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má fyzická osoba, která byla veřejným funkcionářem, trvalý pobyt. Přestupky podle § 23 odst. 2 písm. c) a d) a podle § 24 odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.
(2) Pokuty uložené za přestupky podle tohoto zákona vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.".
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Čl.CLXXVII
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 22 písm. h) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
2. V části první nadpis hlavy VII zní:
"PŘESTUPKY".
3. V § 24a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
4. § 24b se zrušuje.
5. V § 24c se odstavce 1 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 5.
6. V § 24c se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna insolvenčního zákona
Čl.CLXXVIII
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 64/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 418h odst. 2 písm. f), § 418h odst. 3 úvodní části ustanovení, § 418h odst. 4, § 418j odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 418j odst. 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V § 418h odst. 2 písm. f), § 418h odst. 3 písm. a) až c) a v § 418h odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V nadpisu § 418j se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 418j odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 418j odst. 3 písm. a) až c) se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
6. V § 418j odst. 3 písm. a) se slovo "sankce" nahrazuje slovem "sankci".
7. V nadpisu § 418k se doplňují slova "fyzických osob".
8. § 418l včetně nadpisu zní:
 
"§ 418l
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle § 418j a 418k projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.".
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Čl.CLXXIX
zrušen
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl.CLXXX
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 53 odst. 2 písm. a) se text "a 80" zrušuje.
2. V § 54 se odstavec 3 zrušuje.
3. V § 61 se písmeno x) zrušuje.
Dosavadní písmena y) a z) se označují jako písmena x) a y).
4. V § 64 odst. 1 písm. e) se slova "nebo posuzování podle § 80" zrušují.
5. V § 68 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "ošetřování" vkládají slova "nebo péče (dále jen "potřeba ošetřování")".
6. V § 69 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.
7. V § 79 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
8. § 80 se zrušuje.
9. V § 82 se odstavec 5 zrušuje.
10. V § 83 odst. 2 písm. a) se slova "případech uvedených v § 79 odst. 1 písm. c) a" nahrazují slovy "případě uvedeném v".
11. V § 83 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
12. V § 83 odst. 4 písm. a) se slova "nebo správní delikt" zrušují.
13. V § 83 odst. 4 písm. d) a e), § 137 odst. 2, § 138 odst. 3, § 138a odst. 2, § 139 odst. 2, § 140 odst. 2 a v § 141 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
14. V § 84 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova "v prvním stupni" zrušují.
15. V § 84 odst. 2 písm. a) bod 7 zní:
"7. o přestupcích,".
16. V § 84 odst. 2 písm. a) se body 8 a 9 zrušují.
Dosavadní bod 10 se označuje jako bod 8.
17. V části páté se v nadpisu hlavy V slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
18. V části páté hlavě V název dílu 2 zní:
"Přestupky".
19. V části páté hlavě V dílu 2 se označení oddílů 1 až 3 včetně nadpisů zrušuje.
20. § 127 zní:
 
"§ 127
(1) Fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesdělí orgánu nemocenského pojištění na jeho žádost údaje podle § 117 odst. 1, nebo
b) nesdělí na žádost orgánu nemocenského pojištění informace podle § 78.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesdělí okresní správě sociálního zabezpečení skutečnost uvedenou v § 104 odst. 3.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit napomenutí nebo pokutu do 20 000 Kč.".
21. V § 131 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
22. V § 133 odst. 1 se za slovo "Fyzická" vkládají slova "nebo právnická".
23. § 135 a 136 se zrušují.
24. V § 137 odst. 1, § 138 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 138a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 139 odst. 1, § 140 odst. 1 a v § 141 odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
25. § 137a se zrušuje.
26. V § 138 odst. 1 se písmena m) a n) zrušují.
Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena m) až o).
27. V § 138 odst. 3 se text "o) až q)" nahrazuje textem "m) až o)" a text "a n)" a "a m)" se zrušuje.
28. § 142 zní:
 
"§ 142
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba v postavení zaměstnavatele se zprostí odpovědnosti za přestupek, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo v důsledku porušení povinnosti zaměstnance nebo smluvního zaměstnance podle § 103 odst. 3 a prokáže-li, že zaměstnance nebo smluvního zaměstnance ke splnění povinnosti vyzvala.
(2) Promlčecí doba činí 3 roky; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, činí promlčecí doba 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který je stanovena pokuta, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 7 let od jeho spáchání.
(3) Od uložení správního trestu lze též upustit, jestliže pachatel před zahájením řízení o přestupku přijal účinná opatření k nápravě, aby tak zabránil budoucímu opakování nedostatků majících za následek jednání zakládající skutkovou podstatu projednávaného přestupku.
(4) Při ukládání správního trestu se jako k polehčující okolnosti přihlédne též k tomu, že pachatel před zahájením řízení o přestupku přijal účinná opatření k nápravě, aby tak zabránil budoucímu opakování nedostatků majících za následek jednání zakládající skutkovou podstatu projednávaného přestupku.
(5) Přestupky podle tohoto zákona projednávají v oborech své působnosti okresní správy sociálního zabezpečení a služební orgány.
(6) Správní orgán, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již samotné zjištění skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že škodlivý následek způsobený činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo odstranění tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.
(7) Účastníkem řízení o přestupku není poškozený.
(8) Společné řízení o více přestupcích se vede pouze v případě, projednává-li se více přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění nebo pojistného na sociální zabezpečení, které podezřelý spáchal ve stejném postavení.
(9) Ustanovení zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich týkající se vyrozumění osoby přímo postižené spácháním přestupku o odložení věci se nepoužijí.
(10) Pokuty vybírá a vymáhá orgán nemocenského pojištění, který pokutu uložil.".
29. V § 143 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 66 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
30. V § 154 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
31. V § 154 odst. 3 se slova "odstavců 1 až 3" nahrazují slovy "odstavců 1 a 2".
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
Čl.CLXXXI
Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. g) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V § 6 odst. 6 a v § 16 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 12 písm. c) se slova "sankce za správní delikty" nahrazují slovy "správní tresty za přestupky".
4. V části první nadpis hlavy V zní:
"PŘESTUPKY".
5. V nadpisu § 15 se doplňují slova "fyzické osoby".
6. V nadpisu § 16 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
7. V § 16 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek", slova "se uloží" se nahrazují slovy "lze uložit" a slovo "pokuta" se nahrazuje slovem "pokutu".
8. V nadpisu § 17 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
9. V § 17 se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.
10. V § 17 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
11. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
Čl.CLXXXII
Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, se mění takto:
1. Nadpis § 2 zní:
"Přestupky".
2. V § 2 odst. 1 se slova "fyzická osoba, která je podnikatelem a" nahrazují slovy "podnikající fyzická osoba,".
3. V § 2 odst. 1 a 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 2 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a za slovo "nebo" se vkládá slovo "podnikající".
5. V § 2 odst. 3 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.
6. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
 
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl.CLXXXIII
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb. a zákona č. 64/2017 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 36b se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
2. V § 36b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 36b odst. 2 a v § 36b odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 36b odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
4. V § 36b odst. 4 písm. a) až f) se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. V § 36b odst. 4 písm. c) a f) se slovo "sankce" nahrazuje slovem "sankci".
6. V § 36b se odstavec 5 zrušuje.
7. § 36c zní:
 
"§ 36c
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo.".
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl.CLXXXIV
Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1, § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 6 odst. 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V § 7 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
3. § 8 zní:
    
"§ 8
(1) Promlčecí doba činí 10 let.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.
(4) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 24 až 27, 32, § 39 písm. b), § 42, 43, § 44 písm. d), § 68 písm. b), § 70, § 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věty první, § 87, 89, § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h), § 93 odst. 3, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 3 a § 98 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.".
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl.CLXXXV
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb. a zákona č. 304/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 9 zní:
"Přestupky".
2. V nadpisu § 9 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 9 odst. 1 a v § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 9 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek", slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu" a slovo "pokuta" se nahrazuje slovem "pokutu".
5. § 10 zní:
 
"§ 10
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.".
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl.CLXXXVI
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 11 odst. 4 písm. c) se slova "spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. d)" nahrazují slovy "nevedení evidence podle § 19".
2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 15 odst. 2 písm. c) se slova "spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy "nevedení evidence podle § 18".
3. V části čtyřicáté páté čl. LXXII nadpis nad označením § 27 zní:
"Přestupky".
4. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 27 a 28 znějí:
     
"§ 27
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí přestupku tím, že
a) dodá na daňovém území plyn osvobozený od daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně,
b) dodá na daňovém území plyn bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí plynu bez daně, nebo
c) nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
  
§ 28
K řízení o přestupcích podle této části je příslušný správce daně.".
5. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 11 odst. 3 písm. c) se slova "spáchání správního deliktu podle § 26 odst. 1 písm. d)" nahrazují slovy "nevedení evidence podle § 19".
6. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 15 odst. 2 písm. c) se slova "spáchání správního deliktu podle § 26 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy "nevedení evidence podle § 18".
7. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII nadpis nad označením § 26 zní:
"Přestupky".
8. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 26 a 27 znějí:
 
"§ 26
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí přestupku tím, že
a) dodá na daňovém území pevná paliva osvobozená od daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně,
b) dodá na daňovém území pevná paliva bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí pevných paliv bez daně, nebo
c) nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
 
§ 27
K řízení o přestupcích podle této části je příslušný správce daně.".
9. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 11 odst. 4 písm. c) se slova "spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. d)" nahrazují slovy "nevedení evidence podle § 19".
10. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 15 odst. 2 písm. c) se slova "spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy "nevedení evidence podle § 18".
11. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV nadpis nad označením § 27 zní:
"Přestupky".
12. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 27 a 28 znějí:
     
"§ 27
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí přestupku tím, že
a) dodá na daňovém území elektřinu osvobozenou od daně podle § 8 odst. 2 fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně,
b) dodá na daňovém území elektřinu bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně, nebo
c) nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
  
§ 28
K řízení o přestupcích podle této části je příslušný správce daně.".
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o léčivech
Čl.CLXXXVII
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 80/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 11 písm. e), § 13 odst. 2 písm. i), § 16 odst. 2 písm. g), § 17 písm. c) a v § 109 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "v prvním stupni" zrušují.
2. V § 11 písm. e), § 13 odst. 2 písm. i), § 16 odst. 2 písm. g) a v § 17 písm. c) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
3. V části první hlavě VI nadpis dílu 2 zní:
"Přestupky".
4. V § 103 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 103 odst. 2, § 103 odst. 3 až 7 úvodních částech ustanovení, § 103 odst. 8, § 103 odst. 9 až 13 úvodních částech ustanovení, § 104 odst. 1 až 4, § 104 odst. 5 až 9 úvodních částech ustanovení, § 104 odst. 10 až 12, § 104 odst. 13 úvodní části ustanovení, § 105 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 105 odst. 3, § 105 odst. 4 až 8 úvodních částech ustanovení, § 106 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 106 odst. 2 a v § 106 odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 103 se doplňuje odstavec 14, který zní:
"(14) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že při předepisování léčivých přípravků nezajistí dodržení podmínek stanovených v § 80 odst. 5.".
6. V § 107 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
7. V § 107 odst. 1 písm. a) až e) a v § 107 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V § 107 odst. 1 písm. c) se za slova "§ 103 odst. 12 písm. a) až c) nebo e)," vkládají slova "§ 103 odst. 14,".
9. V § 108 odst. 1 se na konci písmene f) slovo "nebo" zrušuje.
10. V § 108 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, nebo užije takového předpisu jako pravého nebo poskytne jeho tiskopis jinému v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, nebo v témže úmyslu odcizí či jinak neoprávněně získá takový tiskopis.".
11. V § 108 odst. 8 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h),".
Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).
12. § 108a a 108b se včetně nadpisů zrušují.
13. V § 109 se odstavce 1 až 3, 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 83 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
14. V § 109 úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
15. V § 109 písm. a) až e) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
16. V § 109 písm. a) se na konci textu doplňují slova "s výjimkou přestupku podle § 108 odst. 1 písm. h), který projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností,".
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
Čl.CLXXXVIII
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 255/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 5 zní:
"Přestupky".
2. V § 5 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 5 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
4. V § 6 se odstavce 1 až 3 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
5. V § 6 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 8 písm. b) se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související
Čl.CLXXXIX
Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 3 se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".
2. Nadpis nad označením § 10 zní:
"Přestupky".
3. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.
4. Nadpis § 11 se zrušuje.
5. V § 11 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení se za slovo "Fyzická" doplňují slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
6. V § 11 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova "propadnutí věci nebo" zrušují.
7. V § 11 se odstavec 6 zrušuje.
8. V nadpisu § 12 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
9. V § 12 se odstavce 1 až 3, 5, 7 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
10. V § 12 odst. 1 se slova "Správní delikty v prvním stupni" nahrazují slovy "Přestupky podle tohoto zákona", slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku" a slova "správní delikt" se nahrazují slovem "přestupek".
11. V § 12 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
12. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Pokus přestupku podle § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 písm. a) je trestný.".
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o nabídkách převzetí
Čl.CXC
Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 54 odst. 1 se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
2. V části první hlavě IX nadpis dílu 2 zní:
"Přestupky".
3. § 61 včetně nadpisu zní:
 
"§ 61
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako
a) navrhovatel nebo jako člen orgánu cílové společnosti nesplní informační povinnost podle § 14 odst. 1 nebo 2,
b) člen orgánu cílové společnosti nebo jako osoba odpovědná za vyhotovení samostatného stanoviska zaměstnanců schválí nebo hlasuje pro stanovisko k nabídce převzetí, které obsahuje nepravdivé nebo hrubě zavádějící údaje,
c) člen orgánu cílové společnosti jedná v rozporu s § 15 odst. 1, nebo
d) člen orgánu cílové společnosti poruší povinnost podle § 16.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.".
4. V nadpisu § 62 se slova "Správní delikty" nahrazují slovy "Přestupky fyzických,".
5. V § 62 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako".
6. V § 62 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek", slova "se uloží" se nahrazují slovy "lze uložit" a slovo "pokuta" se nahrazuje slovem "pokutu".
7. § 63 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Čl.CXCI
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 3 písm. h) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
2. V části první v nadpisu hlavy V se slovo "SANKCE" nahrazuje slovy "SPRÁVNÍ TRESTY".
3. Nadpis § 19 zní:
"Přestupky".
4. V § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 19 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
6. V nadpisu § 20 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 20 se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 20 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl.CXCII
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova "sankční správní řízení" nahrazují slovy "řízení o přestupku".
2. V § 41 odst. 2 se za slovo "právnická" vkládají slova "nebo podnikající fyzická" a za slovo "právnickou" se vkládají slova "nebo podnikající fyzickou".
3. Nadpis části šesté zní:
"PŘESTUPKY".
4. § 43 včetně nadpisu zní:
 
"§ 43
Porušení povinnosti mlčenlivosti
(1) Povinná osoba, zaměstnanec povinné osoby, zaměstnanec Úřadu nebo jiného dozorčího úřadu anebo fyzická osoba, která je pro povinnou osobu, Úřad nebo jiný dozorčí úřad činná na základě jiné než pracovní smlouvy, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 1 nebo 2.
(2) Fyzická osoba neuvedená v odstavci 1 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 3.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jestliže tímto jednáním bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu.".
5. V § 44 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 45 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 46 odst. 1, § 47 odst. 1 a 2, § 48 odst. 1 a 2, § 48 odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení, § 48 odst. 5 a 6, § 49 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 50 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 51a odst. 1, § 52a odst. 2 písm. c) a v § 53 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 44 odst. 2 a 3, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 3 a 4, § 48 odst. 7 a 8, § 49 odst. 2 a v § 50 odst. 4 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
7. V § 50 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "Právnická" vkládají slova "nebo podnikající fyzická".
8. V § 50 odstavec 3 zní:
"(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.".
9. V § 50 se odstavec 4 zrušuje.
10. V nadpisu nad označením § 51 se slova "o správních deliktech" nahrazují slovy "k přestupkům".
11. § 51 se zrušuje.
12. V § 51a odst. 1 a v § 52a odst. 2 písm. d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
13. V § 51a odst. 1 se slovo "sankci" nahrazuje slovy "správní trest".
14. V § 51a odst. 1 a 2, § 51a odst. 3 úvodní části ustanovení, § 52a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 52a odst. 2 písm. a) a e) a v § 52a odst. 3 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
15. V § 51a odst. 2 se slovo "Sankce" nahrazuje slovy "Správní trest".
16. V § 51a odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "Sankci" nahrazuje slovy "Správní trest".
17. V § 51a odst. 3 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).
18. V § 51a se odstavec 4 zrušuje.
19. V § 52 se odstavce 1 až 4 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 5, 6 a 8 se označují jako odstavce 1 až 3.
20. V § 52 odst. 1 a 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
21. V § 52 odst. 1 se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".
22. V § 52a odst. 1 a 5 se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
23. V § 52a odst. 2 písm. b) se slova "ze správního deliktu" nahrazují slovy "z přestupku".
 
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o Policii České republiky
Čl.CXCIII
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 26 odst. 1 písm. f), § 63 odst. 2 písm. a), h) a j), § 79 odst. 2 a v § 97 odst. 1 písm. b) se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V § 61 odst. 3 větě druhé se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
3. V části první nadpis hlavy XV zní:
"PŘESTUPKY".
4. V § 101 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) v rozporu s § 108 odst. 2 na místě veřejnosti přístupném nosí služební stejnokroj policie nebo takové jeho součásti, které jsou s ním zaměnitelné, nebo užívá vnější označení "POLICIE", ačkoliv není policistou nebo bývalým policistou,".
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).
5. V § 101 odst. 1 písm. b) se slovo "úmyslně" zrušuje.
6. V § 101 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 101 odst. 3 větě druhé se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek", slova "se uloží" se nahrazují slovy "lze uložit" a slovo "pokuta" se nahrazuje slovem "pokutu".
8. § 102 zní:
 
"§ 102
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.".
9. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ
Změna zákona o lidských tkáních a buňkách
Čl.CXCIV
Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 77/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 136/2017 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy IX zní:
"PŘESTUPKY".
2. V § 25 odst. 1, § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 25 odst. 3, § 25 odst. 4 až 7 úvodních částech ustanovení a v § 25 odst. 8 až 11 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 25 odst. 12 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu".
4. V § 25 odst. 12 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 26 se odstavce 1 až 3, 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
6. V § 26 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují a slova "správních deliktů" se nahrazují slovem "přestupků".
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl.CXCV
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 299/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 14b odst. 3 písm. a) a b) se bod 3 zrušuje.
2. V § 14b odst. 3 písm. c) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.
3. V § 22 odst. 1 písm. a) se slova " , ověření shody obsahu těchto dokumentů" nahrazují slovy "způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů", slovo "ověřovací" se zrušuje a za slovo "doložky" se vkládají slova "o provedení konverze (dále jen "doložka")".
4. V § 22 odst. 1 písm. b) se slova "a ověření shody obsahu těchto dokumentů" nahrazují slovy "způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů" a slovo "ověřovací" se zrušuje.
5. V § 24 odst. 2 se slova "ověří shodu výstupu se vstupem a shoduje-li se výstup se vstupem" nahrazují slovy "provede úplné převedení dokumentu" a slovo "ověřovací" se zrušuje.
6. Nadpis § 25 zní:
"Doložka".
7. V § 25 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "Ověřovací doložka" nahrazují slovem "Doložka" a slova "je součástí" se nahrazují slovy "se považuje za součást".
8. V § 25 odst. 1 písm. c) se slova "údaj o ověření toho" nahrazují slovem "sdělení".
9. V § 25 odst. 1 písm. f) se slovo "ověřovací" zrušuje.
10. V § 25 odst. 1 se na konci písmene g) tečka zrušuje a doplňují se slova " ; údaj se neuvede, byla-li konverze provedena automatizovaně,".
11. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova " , nebo kvalifikovanou elektronickou pečeť subjektu, který konverzi provedl, byla-li konverze provedena automatizovaně".
12. V § 25 odst. 2 písm. c) se slova "údaj o ověření toho" nahrazují slovem "sdělení".
13. V § 25 odst. 2 písm. e) se slovo "ověřovací" zrušuje.
14. V § 25 odst. 2 písm. h) se za slovo "provedla" doplňují slova " , nebo zajišťovací prvek zabezpečující integritu výstupu, byla-li konverze provedena automatizovaně".
15. Nadpis nad označením § 26a zní:
"Přestupky".
16. V § 26b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
17. V § 26b odst. 2 úvodní části ustanovení a písm. a) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
18. § 26c zní:
 
"§ 26c
Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.".
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o auditorech
Čl.CXCVI
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2014 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 299/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 12 písm. h), § 12a písm. l) a v § 39b odst. 3 se slovo "sankcích" nahrazuje slovy "správních trestech".
2. V § 14h odst. 1, § 24g, § 26 odst. 3 písm. b) a v § 40c se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 25 odst. 4 se slova "správním deliktem" nahrazují slovem "přestupkem".
4. V části první nadpis hlavy XI zní:
"PŘESTUPKY".
5. V nadpisu § 49a se doplňují slova "fyzických osob".
6. V § 49a odst. 6 se slova "samostatně uložit také opatření uvedená v § 25 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e)" nahrazují slovy "uložit zákaz činnosti nejdéle na dobu 5 let, nejde-li o zákaz činnosti spočívající ve výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti, který lze uložit nejdéle na dobu 3 let".
7. V nadpisech § 49b, 49c a v § 49d se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
8. V § 49b odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 49b odst. 4, § 49b odst. 5 úvodní části ustanovení, § 49b odst. 6, § 49c odst. 1 úvodní části ustanovení, § 49d odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 49f odst. 3 a v § 49g odst. 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
9. V § 49b odst. 7 a § 49d odst. 3 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
10. V § 49b odst. 7 písm. a) až c), § 49c odst. 2, § 49d odst. 3 písm. a) a b) a v § 49g odst. 1 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
11. V § 49b odst. 8 se slova "samostatně uložit také opatření uvedená v § 25 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e)" nahrazují slovy "uložit zveřejnění rozhodnutí o přestupku nebo zákaz činnosti nejdéle na dobu 5 let, nejde-li o zákaz činnosti spočívající ve výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti, který lze uložit nejdéle na dobu 3 let".
12. V § 49c odst. 2 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
13. V nadpisu § 49e se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
14. V § 49e se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 1 až 3.
15. V § 49e odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Do promlčecí doby se nezapočítává".
16. V § 49e odst. 1 písm. a) se slova "v případě" nahrazují slovem "doba" a na konci textu písmene se doplňuje slovo " , nebo".
17. V § 49e odst. 1 písm. b) se slova "po dobu" nahrazují slovem "doba", slova "trestní řízení nebo" se zrušují a slovo " , nebo" se nahrazuje tečkou.
18. V § 49e odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
19. V § 49e odst. 2 se slova "Správní delikty podle § 49a až 49d" nahrazují slovem "Přestupky".
20. V nadpisu § 49f se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
21. V § 49f odst. 1 až 6 a v § 49g odst. 2 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
22. V nadpisu § 49g se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
23. V § 49g odst. 1 se slova "sankce se sankce" nahrazují slovy "správního trestu se správní trest" a slovo "zahlazenou" se nahrazuje slovem "zahlazený".
24. V § 49g odst. 3 se slova "Byla-li sankce zahlazena" nahrazují slovy "Byl-li správní trest zahlazen".
25. V § 49g odst. 4 se slova "Zahlazená sankce" nahrazují slovy "Zahlazený správní trest".
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem
Čl.CXCVII
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 168/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1, § 20 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení a v § 20 odst. 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V nadpisu § 19 se doplňují slova "fyzických osob".
3. V nadpisu § 20 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 20 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
5. V § 20 odst. 4 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V nadpisu § 21 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 21 se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 1 až 3.
8. V § 21 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
9. V § 21 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 38 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
10. V § 21 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví
Čl.CXCVIII
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 92h odst. 1 písm. c) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".
2. V § 99 odst. 1 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
3. V části třetí nadpis hlavy III zní:
"PŘESTUPKY".
4. V nadpisu § 119 se doplňují slova "fyzických osob".
5. Nadpis § 120 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
6. V § 120 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení, § 128 odst. 1 písm. c), § 128 odst. 6 a v § 129a odst. 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 120 odstavec 5 zní:
"(5) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 nebo 4 pokutu do 50 000 000 Kč.".
8. § 121 včetně nadpisu zní:
  
"§ 121
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.".
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Čl.CXCIX
zrušen
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Čl.CC
Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění zákona č. 50/2016 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
2. V § 7 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , s výjimkou ustanovení § 21c odst. 3 a § 22b odst. 7 a 9. Ustanovení § 38 odst. 6 část věty první za středníkem správního řádu se nepoužije.".
3. V nadpisu § 8 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 8 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 8 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Jestliže Úřad uzná odběratele vinným z přestupku podle § 8 odst. 1, tak sníží pokutu, o jejíž výši informoval účastníky řízení ve sdělení výhrad, o 20 %, pokud se odběratel ke spáchání přestupku přiznal a pokud má Úřad za to, že s ohledem na povahu a závažnost přestupku je takový postih dostatečný.".
7. § 9 včetně nadpisu zní:
 
"§ 9
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Podle tohoto zákona se posuzuje odpovědnost za přestupek, který byl spáchán na území České republiky odběratelem, který má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek.
(2) Podle tohoto zákona se posuzuje také odpovědnost za přestupek spáchaný v cizině právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která nemá sídlo v České republice, byl-li spáchán ve prospěch odběratele s významnou tržní sílou, který má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek.
(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(4) Poskytne-li osoba uvedená v § 2 písm. a) Úřadu důvěrné informace a podklady k přestupku (dále jen "důvěrné informace"), má právo na utajení své identity v souvislosti s těmito podklady, a to před zahájením řízení, po jeho zahájení i skončení, jestliže by bez utajení její identity mohly být ohroženy nebo poškozeny její oprávněné zájmy a o utajení identity sama požádá současně s poskytnutím důvěrných informací; žádost o utajení identity je vyloučena z nahlížení do spisu. Identita takové osoby bude utajena i ve výzvách a sděleních, které Úřad bude této osobě zasílat v souvislosti s těmito důvěrnými informacemi; tyto výzvy Úřadu jsou vyloučeny z nahlížení do spisu do dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informací a podkladů. Podklady a informace, které poskytla osoba, jejíž identita byla utajena, jsou do vydání sdělení výhrad vyloučeny z nahlížení do spisu. Úřad umožní po vydání sdělení výhrad osobám oprávněným k nahlížení do spisu seznámit se s těmito podklady a informacemi pouze v podobě, která nezmaří účel utajení identity osoby, která podklady poskytla, a ochrany obchodního tajemství.
(5) Úřad, aniž řízení zahájí, může po předběžném prošetření věc usnesením odložit, jestliže na jeho vedení není veřejný zájem s ohledem na míru závažnosti posuzovaného jednání; přitom přihlíží zejména k povaze jednání, způsobu jeho provedení a počtu dotčených subjektů.
(6) Úřad obviněnému před vydáním rozhodnutí věci doručí sdělení výhrad. Ve sdělení výhrad Úřad stanoví přiměřenou lhůtu, ve které se může obviněný seznámit s podklady pro sdělení výhrad a navrhnout doplnění dokazování; tato lhůta nesmí být kratší než 14 dní a počíná běžet ode dne doručení sdělení výhrad. Lhůta podle věty druhé může být prodloužena jen v případech hodných zvláštního zřetele. K později uvedeným skutečnostem a důkazům se nepřihlíží; to neplatí, jde-li o skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.
(7) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.
(8) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 16, 17, § 24 až 27, § 29 písm. c), § 32, § 35 písm. a) a d), § 39 písm. a) a b), § 42, 43, 45, 48, 49, § 51 písm. b), § 53, 54, § 68 písm. b) a c), § 70, 71, § 76 odst. 1 písm. h) a k), § 76 odst. 5, § 79, § 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věta první, § 87, § 88 odst. 1 a 2, § 89, § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h), § 93 odst. 3, § 94, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 2 a 3, § 98 odst. 2 a § 99 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.".
8. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 9a
Promlčecí doba, stavení a přerušení promlčecí doby
(1) Promlčecí doba přestupku podle § 8 odst. 1 činí 10 let.
(2) Promlčecí doba přestupku podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) činí 3 roky. Ustanovení odstavce 4 písm. d) se nepoužije.
(3) Do promlčecí doby se nezapočítává dále doba řízení vedeného v souvislosti s řízením ve věci přestupku před soudem ve správním soudnictví.
(4) Promlčecí doba se přerušuje
a) oznámením o zahájení řízení o přestupku,
b) vydáním sdělení výhrad,
c) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným,
d) okamžikem předání věci Komisí nebo orgánem pro hospodářskou soutěž či jiného dozorového orgánu členského státu.
(5) Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová.
(6) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne nejpozději uplynutím 14 let od jeho spáchání a odpovědnost za přestupky podle odstavce 2 zanikne nejpozději uplynutím 5 let od jejich spáchání. Tato doba se prodlužuje o dobu podle odstavce 3.".
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Čl.CCI
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 3 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. Nadpis § 12 zní:
"Přestupky".
3. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 12 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek", slova "se uloží" se nahrazují slovy "lze uložit" a slovo "pokuta" se nahrazuje slovem "pokutu".
5. V nadpisu § 13 se slova "o správních deliktech" nahrazují slovy "k přestupkům".
6. V § 13 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
7. V § 13 se odstavce 2, 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 6 se označují jako odstavce 2 a 3.
8. V § 13 odstavec 2 zní:
"(2) Při určení druhu a výměry správního trestu přihlédne Rada také ke stanovisku věcně příslušného samoregulačního orgánu uvedeného v seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů10), obdrží-li toto stanovisko písemně do 10 pracovních dnů ode dne zahájení řízení.".
9. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Rada vydá rozhodnutí o přestupku nejpozději do 270 dnů ode dne zahájení řízení.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
Čl.CCII
Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 2 písm. b) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V § 25 odst. 2 písm. c) a v § 33 odst. 2 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
3. V nadpisu § 33 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 33 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 33 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
6. § 34 včetně nadpisu zní:
   
"§ 34
Společná ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad. Pravomocná rozhodnutí zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.".
 
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o oběhu bankovek a mincí
Čl.CCIII
Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 278/2013 Sb. a zákona č. 323/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy VI zní:
"PŘESTUPKY".
2. V § 28 odst. 1 se slova "Fyzická osoba" nahrazují slovy "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba".
3. § 28a se včetně nadpisu zrušuje.
4. V nadpisu § 29 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 29 odst. 2, § 29 odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení a v § 30 odst. 1 až 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 29 odst. 5 a v § 30 odst. 4 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
7. V § 29 odst. 5 písm. a) a b) a v § 30 odst. 4 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V nadpisu § 30 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
9. V nadpisu § 32 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
10. V § 32 se odstavce 1 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
11. V § 32 odst. 1 se slova "Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni" nahrazují slovy "Přestupky podle tohoto zákona".
12. V § 32 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
 
ČÁST DVOUSTÁ
Změna zákona o zákazu kazetové munice
Čl.CCIV
Zákon č. 213/2011 Sb., o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice), se mění takto:
1. Nadpis § 5 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
2. V § 5 odst. 1 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 5 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
4. § 6 a 7 se včetně nadpisů zrušují.
5. § 8 včetně nadpisu zní:
    
"§ 8
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Pokuty vybírá ministerstvo.".
 
ČÁST DVĚ STĚ PRVNÍ
Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Čl.CCV
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb. a zákona č. 140/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se slova "podle zákona o přestupcích27)" včetně poznámky pod čarou č. 27 zrušují.
2. V části první se za hlavu V vkládá nová hlava VI, která včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA VI
PŘESTUPKY
 
§ 36a
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz osoby se zdravotním postižením.
(2) Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 34a odst. 4, nebo
b) neodevzdá dosavadní průkaz osoby se zdravotním postižením při převzetí nového průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34a odst. 5 nebo 6.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.".
Dosavadní hlava VI se označuje jako hlava VII.
 
ČÁST DVĚ STĚ DRUHÁ
Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Čl.CCVI
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 30 odst. 5 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
2. V § 32 odst. 2 písm. a), § 44 odst. 2 a v § 58 odst. 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 41 odst. 8 se slova "nebo jiného správního deliktu" a slova "ani jiným správním deliktem" zrušují.
4. V § 56 odst. 1 písm. b) se slova "kázeňského přestupku nebo jiného správního deliktu" nahrazují slovy "přestupku nebo kázeňského přestupku".
5. V části první nadpis hlavy XII zní:
"PŘESTUPKY".
6. V § 58 odst. 3 větě druhé se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
7. § 59 zní:
 
"§ 59
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.".
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘETÍ
Změna chemického zákona
Čl.CCVII
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb. a zákona č. 324/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první se v nadpisu hlavy VI slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 34 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 34 odst. 1 až 4, 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 34 odst. 8 a 9, § 34 odst. 10 a 11 úvodních částech ustanovení, § 34 odst. 12, § 34 odst. 13 úvodní části ustanovení a v § 34 odst. 14, 15, 17, 18, 20 a 21 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 34 odst. 22 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupky lze uložit pokutu".
5. V § 34 odst. 22 písm. a), c), d), f) a g) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V nadpisu § 35 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 35 se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 35 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují a slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku".
9. V § 35 odst. 2 se slova "a příjem z pokut uložených jinými správními orgány je příjmem státního rozpočtu" zrušují.
 
ČÁST DVĚ STĚ ČTVRTÁ
Změna zákona o zdravotních službách
Čl.CCVIII
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části třinácté zní:
"PŘESTUPKY".
2. V § 114 odst. 1 písm. i) se slovo "nebo" zrušuje.
3. V § 114 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo lékařský posudek nebo zneužije zdravotnickou dokumentaci.".
4. V § 114 odst. 2 písm. c) se slovo "nebo" zrušuje.
5. V § 114 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).".
6. V § 115 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 115 odst. 2, § 116 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 117 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 115 odst. 1 písm. g) se slovo "nebo" zrušuje.
8. V § 115 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) padělá nebo neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo lékařský posudek nebo zneužije zdravotnickou dokumentaci.".
9. V § 115 odst. 3, § 116 odst. 2 a v § 117 odst. 4 úvodní části ustanovení znějí: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
10. V § 115 odst. 3 písm. a) až c), § 116 odst. 2 písm. a) až c) a v § 117 odst. 4 písm. a) až f) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
11. V § 115 odst. 3 písm. c) se slova "nebo f)" nahrazují slovy " , f) nebo i)".
12. V § 118 se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
13. V § 118 úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
14. V § 118 písm. a) se slova "v jehož správním obvodu byly spáchány," zrušují.
15. V § 118 písm. a) až c) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
 
ČÁST DVĚ STĚ PÁTÁ
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl.CCIX
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. Nadpis hlavy VII zní:
"PŘESTUPKY".
2. V § 90 odst. 1 až 6 úvodních částech ustanovení, § 91 odst. 1 a v § 91 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 90 odst. 7 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
4. V § 90 odst. 7 písm. a) až e) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 91 odstavec 3 zní:
"(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c), nebo
c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d).".
6. V § 92 se odstavce 1 až 3 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
7. V § 92 úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
8. V § 92 písm. a) až c) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
9. V § 92a odst. 3 větě druhé se slova "V blokovém řízení" nahrazují slovy "Příkazem na místě".
10. V § 92a odst. 4 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST DVĚ STĚ ŠESTÁ
Změna zákona o zdravotnické záchranné službě
Čl.CCX
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb., se mění takto:
1. Nadpis nad označením § 25 zní:
"Přestupky".
2. V nadpisu § 25 se doplňují slova "fyzických osob".
3. V nadpisu § 26 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 26 odst. 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 26 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
6. V nadpisu § 27 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 27 se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 27 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
9. V § 27 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST DVĚ STĚ SEDMÁ
Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Čl.CCXI
V zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 183/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb. a zákona č. 55/2017 Sb., se § 28 včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST DVĚ STĚ OSMÁ
Změna zákona o důchodovém spoření
Čl.CCXII
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 163/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části jedenácté zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 100 zní:
"Přestupky fyzických osob".
3. Nadpis § 101 zní:
"Přestupky penzijní společnosti".
4. V § 101 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 102 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 103 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 104 odst. 1, § 104 odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení a v § 104 odst. 4 až 6 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 101 odst. 4, § 102 odst. 2, § 103 odst. 2 a § 104 odst. 7 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
6. Nadpis § 102 zní:
"Přestupky depozitáře".
7. Nadpis § 103 zní:
"Přestupky pojišťovny".
8. Nadpis § 104 zní:
"Další přestupky".
9. § 105 včetně nadpisu zní:
 
"§ 105
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.".
 
ČÁST DVĚ STĚ DEVÁTÁ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl.CCXIII
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části jedenácté zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 159 se doplňují slova "fyzických osob".
3. V nadpisech § 160 a 162 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 160 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení, § 161 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 162 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 163 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 163 odst. 2 až 4, § 163 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 163 odst. 6, § 163 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 163 odst. 8 a 9 a v § 196 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 160 odst. 5, § 161 odst. 2, § 162 odst. 2 a v § 163 odst. 10 a 11 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
6. V nadpisu § 163 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
7. § 164 včetně nadpisu zní:
 
"§ 164
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka s výjimkou přestupků podle § 160 odst. 1 písm. d) až g) a k), které projednává ministerstvo.
(2) Přestupek podle § 160 odst. 1 písm. h) a j) projedná Česká národní banka nebo ministerstvo podle toho, který správní orgán zahájí řízení jako první. Je-li řízení zahájeno u obou orgánů ve stejný den, přestupek projedná Česká národní banka.".
Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.
8. V § 193 odst. 7 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
9. V § 196 odst. 4 písm. b) se slovo "delikt" nahrazuje slovem "přestupek" a slovo "deliktům" se nahrazuje slovem "přestupkům".
10. V § 196 odst. 5 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
 
ČÁST DVĚ STĚ DESÁTÁ
Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl.CCXIV
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1, § 28 odst. 1 písm. a) a b), § 29 odst. 2 písm. a) a v § 30 odst. 1 písm. d) se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
2. V § 23 odst. 1 a v § 28 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
3. Část čtvrtá včetně nadpisu zní:
  
"ČÁST ČTVRTÁ
PŘESTUPKY
 
§ 53
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na místě veřejnosti přístupném užívá na vozidle zvláštní barevné provedení nebo označení používané na služebních vozidlech celní správy podle § 14 odst. 3 a 4 anebo zvláštní barevné provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 27 odst. 2,
b) neuposlechne příkazu celníka podle § 34 odst. 1 nebo 2,
c) vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly do uzavřeného objektu nebo prostoru, v nichž sídlí orgány celní správy, anebo do objektu nebo prostoru, ve kterých orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku podle § 8 odst. 5 písm. d), nebo
d) jako osoba, která není příslušníkem celní správy, úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně služební stejnokroj příslušníka celní správy, nebo takové součásti služebního stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 13 použije slova "celní správa" anebo slovo od nich odvozené ve svém názvu nebo obchodní firmě.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2, nebo
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
  
§ 54
Příslušnost
K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad.".
4. V § 57 odst. 1 písm. g) se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
 
ČÁST DVĚ STĚ JEDENÁCTÁ
Změna zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Čl.CCXV
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona č. 89/2017 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 15 se doplňují slova "fyzických osob".
2. V nadpisu nad označením § 16 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 16 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 16 odst. 3 až 5, § 17 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 17a odst. 1, § 17a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 17a odst. 3 a 4, § 17b odst. 1, § 17b odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení, § 17b odst. 4 a 5, § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 18 odst. 2 a 3, § 18a odst. 1, § 18a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 18a odst. 3, § 18a odst. 4 úvodní části ustanovení, § 18b odst. 1 úvodní části ustanovení, § 18b odst. 2, § 18b odst. 3 závěrečné části ustanovení, § 18b odst. 4 a 5, § 18c odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 18c odst. 3, § 18c odst. 4 a 5 úvodních částech ustanovení, § 19 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 19 odst. 3, § 19 odst. 4 a 5 úvodních částech ustanovení, § 19 odst. 6 a 7, § 19 odst. 8 a 9 úvodních částech ustanovení a v § 19 odst. 10 až 13 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 16 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 17a odst. 5 úvodní části ustanovení, § 17b odst. 6 úvodní části ustanovení, § 18 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 18b odst. 6 úvodní části ustanovení, § 18c odst. 6 úvodní části ustanovení a § 19 odst. 14 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
5. V § 16 odst. 6 písm. a) a b), § 17 odst. 3 písm. a) a b), § 17a odst. 5 písm. a) a b), § 17b odst. 6 písm. a) a b), § 18 odst. 4 písm. a) a b), § 18a odst. 5, § 18b odst. 6 písm. a) a b), § 18c odst. 6 písm. a) až c) a v § 19 odst. 14 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V § 18a odst. 5 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
7. V § 20 se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 20 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují a slova "správních deliktů" se nahrazují slovem "přestupků".
9. V § 23 písm. c) se slova "podle § 15 a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" zrušují.
10. V § 24 písm. c) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
 
ČÁST DVĚ STĚ DVANÁCTÁ
Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Čl.CCXVI
Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 193/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odst. 5 písm. p) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
2. V nadpisu § 22 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 22 odst. 1 a 2 a v § 22 odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 22 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. V § 22 odst. 6 písm. a) až c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. V nadpisu § 23 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 23 se odstavce 1 až 3 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 20 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 23 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
9. V § 23 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘINÁCTÁ
Změna zákona o podporovaných zdrojích energie
Čl.CCXVII
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 107/2016 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 49 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
2. V § 49 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 49 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
4. § 50 včetně nadpisu zní:
 
"§ 50
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.".
5. V § 51 odst. 1 větě první se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
 
ČÁST DVĚ STĚ ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl.CCXVIII
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb. a zákona č. 369/2016 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části páté se slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 23 se doplňují slova "fyzických osob".
3. Nadpis § 24 zní:
"Společné ustanovení k přestupkům fyzických osob".
4. V § 24 odst. 1 se slova "tohoto zákona" nahrazují textem "§ 23".
5. V § 24 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
6. V nadpisu § 25 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
7. V § 25 odst. 1 až 6 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
8. V § 25 odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení se slovo "deliktů" nahrazuje slovem "přestupků".
9. V § 25 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
10. V § 25 odst. 7 písm. a) až e), § 26 odst. 5 a v § 29 odst. 3 písm. c) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
11. V nadpisu § 26 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
12. V § 26 se odstavce 1 až 3 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 1 až 4.
13. V § 26 odst. 1 a 3 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
14. V § 26 odst. 1 se slova "Správní delikt" nahrazují slovem "Přestupek".
 
ČÁST DVĚ STĚ PATNÁCTÁ
Změna zákona o mediaci
Čl.CCXIX
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy III zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 25 zní:
"Přestupky fyzických osob".
3. Nadpis § 26 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
4. V § 26 odst. 1 a v § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 26 odst. 3 a 4 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
6. § 27 včetně nadpisu zní:
     
"§ 27
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.
(2) Mediátor, který je advokátem, není odpovědný za přestupky podle tohoto zákona.".
 
ČÁST DVĚ STĚ ŠESTNÁCTÁ
Změna kontrolního řádu
Čl.CCXX
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), se mění takto:
1. Nadpis § 15 zní:
"Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob".
2. V § 15 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že".
3. § 16 se včetně nadpisu zrušuje.
4. § 17 včetně nadpisu zní:
  
"§ 17
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle § 15 projednává kontrolní orgán, který je příslušný k provedení kontroly, v souvislosti s níž byl přestupek spáchán.".
 
ČÁST DVĚ STĚ SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Čl.CCXXI
Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 257/2014 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části páté zní:
"PŘESTUPKY".
2. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 20 odst. 1, § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 18 odst. 2 písm. a) až f), § 19 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 19 odst. 2 písm. a) a b), § 20 odst. 2, § 21 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 21 odst. 2 písm. a) a b) a v § 22 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
4. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 19 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 20 odst. 2, § 21 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 22 odst. 2 a v § 24 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. § 23 se zrušuje.
6. V § 24 odst. 1, 3 a 4 a v § 24 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
7. V § 25 se odstavce 1 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 1 až 4.
8. V § 25 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "správní delikty" se nahrazují slovem "přestupky" a slova "podle § 23 a přestupky" se zrušují.
9. V § 25 odst. 4 větě první se číslo "23" nahrazuje číslem "24" a věta druhá se nahrazuje větou "Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry podle § 24 vybírá a vymáhá celní úřad.".
 
ČÁST DVĚ STĚ OSMNÁCTÁ
Změna zákona o audiovizi
Čl.CCXXII
Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb., se mění takto:
1. V části první hlavě IV nadpis dílu 9 zní:
"Přestupky".
2. V § 55 odst. 1 až 3 a v § 55 odst. 4 až 6 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 55 odst. 7 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupky lze uložit pokutu do".
4. V § 55 odst. 7 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. § 56 včetně nadpisu zní:
 
"§ 56
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad.
(2) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona je ministerstvo.
(3) Krajský úřad zašle Fondu opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o přestupku, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(4) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.".
 
ČÁST DVĚ STĚ DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon o léčivech
Čl.CCXXIII
Zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 255/2014 Sb., se mění takto:
1. V čl. I se body 230 a 263 zrušují.
2. V čl. III písm. f) se čísla "154, 157, 230 a 263" nahrazují čísly "154 a 157".
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ
Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Čl.CCXXIV
Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve znění zákona č. 451/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 písm. c) se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
2. V nadpisu § 6 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 6 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
6. V nadpisu § 7 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
7. V § 7 se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 1 až 3.
8. V § 7 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
9. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
10. V § 7 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Čl.CCXXV
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, se mění takto:
1. V § 1 se slova "sankce za správní delikty" nahrazují slovy "správní tresty za přestupky".
2. V § 6 písm. d), § 7 písm. c) a v § 13 odst. 3 písm. a) a b) se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
3. V nadpisu § 12 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
4. V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 12 odst. 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 12 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek lze uložit pokutu do".
6. V § 12 odst. 3 písm. a) až c) a v § 12 odst. 4 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V § 12 odstavec 5 zní:
"(5) Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.".
8. V nadpisu § 13 se slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
9. V § 13 se odstavce 1, 2, 4, 5 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 3, 6 a 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
10. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
11. V § 13 odst. 2 se slova " ; příjem z pokut je příjmem rozpočtu kraje" zrušují.
12. V § 13 odst. 3 se slova "a jsou příjmem státního rozpočtu" zrušují.
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl.CCXXVI
Zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 266/2014 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 16 se doplňují slova "fyzických osob".
2. V nadpisu § 17 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
3. V § 17 odst. 1 a 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 17 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 17 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "propadnutí bezpečnostního materiálu nebo" zrušují.
6. § 18 a 19 se včetně nadpisů zrušují.
7. V § 20 se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 1 a 2.
8. V § 20 odst. 1 se slova "Správní delikty a přestupky" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
9. V § 20 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl.CCXXVII
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 569 odst. 3 písm. a) a v § 570 odst. 3 větě první se slovo "sankci" nahrazuje slovy "správní trest".
2. V § 580 odst. 1 písm. c) se slovo "sankcích" nahrazuje slovy "správních trestech".
3. V § 592 se slovo "sankce" nahrazuje slovem "správního trestu".
4. Nadpis části patnácté zní:
"PŘESTUPKY".
5. V části patnácté se v nadpisu hlavy I slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
6. V části patnácté hlavě I se v nadpisech dílů 1 až 5 slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
7. V § 599 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 599 odst. 2, § 599 odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení, § 599 odst. 6 písm. c), § 599 odst. 7 písm. c), § 600 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 600 odst. 2 až 4, § 600 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 600 odst. 6 písm. c), § 600 odst. 7 písm. c), § 601 odst. 1 a 2, § 601 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 601 odst. 4 a 5, § 601 odst. 6 písm. c), § 601 odst. 7 písm. c), § 602 odst. 1 až 5, § 602 odst. 6 písm. c), § 602 odst. 7 písm. c), § 603 odst. 1 až 5, § 603 odst. 6 písm. c), § 603 odst. 7 písm. c), § 604 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 604 odst. 2, § 604 odst. 3 až 5 úvodních částech ustanovení, § 604 odst. 6 písm. c), § 604 odst. 7 písm. c), § 605 odst. 1 až 3, § 605 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 605 odst. 5, § 605 odst. 6 písm. c), § 606 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 606 odst. 4 a 5, § 606 odst. 6 písm. c), § 607 odst. 1 až 4, § 607 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 607 odst. 6 písm. c), § 608 odst. 1 až 3, § 608 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 608 odst. 5 písm. c), § 609 odst. 1 a 2, § 609 odst. 3 písm. c), § 610 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení, § 610 odst. 3 a 4, § 610 odst. 5 písm. c), § 611 odst. 1 až 4, § 611 odst. 5 písm. c), § 612 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení, § 612 odst. 5, § 612 odst. 6 písm. c), § 613 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 613 odst. 2, § 613 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 613 odst. 4 písm. c), § 614 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení, § 614 odst. 5, § 614 odst. 6 písm. c), § 615 odst. 1, § 615 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 615 odst. 3 až 5, § 615 odst. 6 písm. c), § 616 odst. 1 a 2, § 616 odst. 3 a 4 úvodních částech ustanovení, § 616 odst. 5 písm. c), § 616 odst. 6 písm. c), § 617 odst. 1 a v § 617 odst. 2 písm. c) se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
8. V § 599 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 599 odst. 8, § 600 odst. 2, § 600 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 600 odst. 8, § 601 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 601 odst. 8, § 602 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 602 odst. 8, § 603 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 603 odst. 8, § 604 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 604 odst. 8, § 605 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 605 odst. 7, § 606 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 606 odst. 7, § 607 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 607 odst. 7, § 608 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 608 odst. 6, § 609 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 609 odst. 4, § 610 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 610 odst. 6, § 611 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 611 odst. 6, § 612 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 612 odst. 7, § 613 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 613 odst. 5, § 614 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 614 odst. 7 písm. b), § 615 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 615 odst. 7, § 616 odst. 5 a 6 úvodních částech ustanovení, § 616 odst. 7, § 617 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 617 odst. 3 a v § 622 odst. 1 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. V § 599 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 600 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 601 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 602 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 603 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 604 odst. 6 a 7 úvodních částech ustanovení, § 605 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 606 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 607 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 608 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 609 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 610 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 611 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 612 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 613 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 614 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 615 odst. 6 úvodní části ustanovení, § 616 odst. 5 a 6 úvodních částech ustanovení a v § 617 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
10. V části patnácté hlavě I nadpis dílu 6 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
11. V části patnácté se v nadpisu hlavy II doplňují slova "FYZICKÝCH OSOB".
12. V § 622 odst. 1 se věta první zrušuje.
13. V § 622 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4.
14. V § 622 odst. 2 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
15. V § 622 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
16. V § 622 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Pokuty uložené obhospodařovateli při výkonu činností uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) až f) vybírá a vymáhá celní úřad.".
17. V § 622a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "sankci podle tohoto zákona" nahrazují slovy "správní trest" a slova "této sankce" se nahrazují slovy "tohoto správního trestu".
18. V § 622a odst. 2 větě první se slovo "Sankce" nahrazuje slovy "Správní trest" a slova "byla tato sankce uložena" se nahrazují slovy "byl tento správní trest uložen".
19. V § 622a odst. 2 větě druhé se slova "byla sankce uložena" nahrazují slovy "byl správní trest uložen".
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna katastrálního zákona
Čl.CCXXVIII
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části čtvrté zní "PŘESTUPKY".
2. V § 57 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
3. V § 57 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Je-li přestupek podle odstavců 1 a 2 spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze uložit pokutu do 100 000 Kč.".
4. V § 57 se odstavec 4 zrušuje.
5. § 58 se zrušuje.
6. V § 59 se odstavce 1 až 4 a 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 5.
7. V § 59 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o prekursorech drog
Čl.CCXXIX
Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, se mění takto:
1. V § 1 písm. d) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V nadpisu části deváté se slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
3. V části deváté nadpis hlavy II zní:
"PŘESTUPKY".
4. V § 40 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 41 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 41 odst. 1 písm. a) a b), § 41 odst. 2 písm. a) až c), § 41 odst. 3 písm. a) až d), § 42 a v § 45 odst. 1 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
6. § 43 a 44 se včetně nadpisů zrušují.
7. V § 45 odst. 1 se slova "jinou sankci" nahrazují slovy "jiný správní trest".
8. V § 45 se odstavce 2, 3 a 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 2 až 5.
9. V § 45 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 45 odst. 3 a 4 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky" a slova "v prvním stupni" se zrušují.
10. V § 45 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".
11. V § 45 odst. 5 se věty první a třetí zrušují.
12. V § 46 písm. c) a v § 49 písm. g) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
13. V § 50 písm. b) se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty" a slovo "sankcích" se nahrazuje slovy "správních trestech".
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o směnárenské činnosti
Čl.CCXXX
Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, se mění takto:
1. Nadpis části páté zní:
"PŘESTUPKY".
2. V nadpisu § 20 se doplňují slova "fyzických a právnických osob".
3. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova "nebo právnická".
4. § 21 včetně nadpisu zní:
  
"§ 21
Přestupek směnárníka
(1) Směnárník se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 1 neoznámí změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.".
5. V nadpisu § 22 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 22 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do".
8. V § 22 odst. 2 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
9. § 23 se včetně nadpisu zrušuje.
10. § 24 včetně nadpisu zní:
 
"§ 24
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení správního trestu a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení tohoto správního trestu uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.".
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Vojenské policii
Čl.CCXXXI
Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 26 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
3. V § 27 odst. 2 písm. a), d) a f) se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V části první nadpis hlavy VI zní:
"PŘESTUPKY".
5. Nadpis § 51 zní:
"Přestupky fyzických osob".
6. Nadpis § 52 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
7. V § 52 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
8. V § 52 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek", slova "se uloží" se nahrazují slovy "lze uložit" a slovo "pokuta" se nahrazuje slovem "pokutu".
9. § 53 včetně nadpisu zní:
 
"§ 53
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.".
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o povinném značení lihu
Čl.CCXXXII
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
2. Část šestá včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST ŠESTÁ
PŘESTUPKY
    
HLAVA I
PŘESTUPKY NA ÚSEKU POVINNÉHO ZNAČENÍ LIHU
  
§ 59
Přestupky na úseku nakládání s lihem
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 12 odst. 1 označí líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený v rozporu s § 12 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit zákaz činnosti.
 
§ 60
Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,
b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(3) Za přestupek lze právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo
b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou,
1. s níž v rozporu s § 32 odst. 2 nakládala, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo
2. kterou v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit zákaz činnosti.
 
§ 61
Přestupky na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba povinná značit líh dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebitelském balení kontrolní páskou,
b) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
c) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
d) v rozporu s § 10 odst. 3 značí líh
1. na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o registraci, nebo
2. na místě, které není vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci,
e) značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena v rozhodnutí o registraci,
f) v rozporu s § 42 líh
1. prodá nebo jinak převede, nebo
2. nakoupí nebo sobě nechá jinak převést, nebo
g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo
d) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), f) nebo g) lze uložit zákaz činnosti.
(4) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, nepřesáhne 5 000 000 Kč, použije se pro účely uložení pokuty podle odstavce 2 písm. a) částka 5 000 000 Kč namísto tohoto desetinásobku.
 
§ 62
Přestupky na úseku držení kontrolních pásek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupku tím, že
a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení v rozporu s § 14,
b) v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné osobě,
c) v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo dovezeno spotřebitelské balení lihu označené zahraničním dodavatelem,
d) v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční označení kontrolních pásek,
e) nesplní některou z povinností při přepravě kontrolních pásek nebo při jejich předání zahraničnímu dodavateli podle § 34,
f) v rozporu s § 36 odst. 1
1. nevede evidenci kontrolních pásek, nebo
2. ji vede v neúplném rozsahu,
g) v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej neuchovává po stanovenou dobu,
h) v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela na místě značení lihu,
i) v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle držitele,
j) v rozporu s § 37
1. neprovede inventuru kontrolních pásek nebo nepředá záznam o výsledku inventury, nebo
2. neuchová záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, anebo je neuchová po stanovenou dobu,
k) neoznámí správci daně údaje podle § 38,
l) v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky, nebo
m) v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j),
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k),
c) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou
1. předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo
2. kterou v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), nebo
d) do desetinásobku částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou, kterou v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátila, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo k) lze uložit zákaz činnosti.
 
§ 63
Přestupky na úseku ochrany kontrolních pásek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 35 odst. 1 nezajistí ochranu kontrolních pásek,
b) skladuje kontrolní pásky v rozporu s § 35 odst. 1,
c) zničí nebo ztratí kontrolní pásky v celkovém množství přesahujícím 0,1 % z každé jednotlivě uskutečněné objednávky kontrolních pásek zaevidovaných na tuto osobu, nebo
d) v rozporu s § 35 odst. 2 neoznámí zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo
b) ve výši odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou nebo ztracenou kontrolní páskou, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(3) Měl-li přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) za následek zničení, ztrátu, zneužití nebo odcizení kontrolní pásky nebo k tomuto následku podstatným způsobem přispěl, lze za tento přestupek uložit pokutu od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní páskou, do desetinásobku této částky.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit zákaz činnosti.
(5) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní páskou, nepřesáhne 1 000 000 Kč, použije se pro účely uložení pokuty podle odstavce 3 částka 1 000 000 Kč namísto tohoto desetinásobku.
  
§ 64
Přestupky na úseku distribuce a konečného prodeje lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu, insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) nebo konečný prodejce lihu dopustí přestupku tím, že
a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu s § 42,
b) neoznámí správci daně údaje podle § 43,
c) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, nebo
d) nepodá oznámení o změně registračních údajů.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit zákaz činnosti.
    
HLAVA II
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÉHO LIHU, KONTROLNÍCH PÁSEK A PADĚLKŮ KONTROLNÍCH PÁSEK
 
§ 65
Propadnutí neznačeného lihu, kontrolních pásek a padělků kontrolních pásek
Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je neznačeným lihem, kontrolní páskou nebo padělkem kontrolní pásky, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
 
§ 66
Zabrání neznačeného lihu, kontrolních pásek a padělků kontrolních pásek
Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným lihem, kontrolní páskou nebo padělkem kontrolní pásky, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
 
§ 67
Společná ustanovení o propadnutí a zabrání
(1) Neznačený líh, kontrolní pásku nebo padělek kontrolní pásky, o jejichž propadnutí nebo zabrání rozhodl jiný správní orgán než správce daně, předá tento správní orgán správci daně.
(2) Generální ředitelství cel propadlou nebo zabranou kontrolní pásku nebo její padělek zničí. Jinou propadlou nebo zabranou věc Generální ředitelství cel může zničit podle povahy této věci.
(3) Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně. O zničení věci se sepíše protokol.
(4) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě, u které byla zabraná věc zajištěna, správce daně uloží povinnost nahradit státu náklady spojené se správou a zničením věci.
   
HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 68
Promlčecí doba
(1) Promlčecí doba činí 5 let.
(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději do 8 let od jeho spáchání.
 
§ 69
Příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně.
(2) Pokud jde o přestupky podle § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. a), o jejichž spáchání se dozví při výkonu své působnosti podle jiného zákona, jsou k řízení o nich příslušné také
a) Česká obchodní inspekce,
b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
c) obecní živnostenský úřad,
d) orgán Celní správy České republiky,
e) orgán Finanční správy České republiky.
(3) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.".
 
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl.CCXXXIII
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy V zní:
"KONTROLA, NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A PŘESTUPKY".
2. Nadpis nad označením § 25 zní:
"Přestupky".
3. V § 25 odst. 1 a 2 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. § 27 včetně nadpisu zní:
     
"§ 27
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá Úřad.".
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ
Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Čl.CCXXXIV
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova "byla uložena sankce za správní delikt" nahrazují slovy "byl uložen správní trest za přestupek".
2. V části první nadpis hlavy VI zní:
"PŘESTUPKY".
3. V nadpisu § 22 se doplňují slova "fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob".
4. V § 22 odst. 1 a v § 22 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "Fyzická" vkládají slova " , právnická nebo podnikající fyzická".
5. § 23 včetně nadpisu zní:
  
"§ 23
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad inspekce práce. To neplatí, jde-li o přestupky podle § 22 odst. 2 písm. g), které projednává příslušná krajská hygienická stanice.".
6. § 24 se včetně nadpisu zrušuje.
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PRVNÍ
zrušena
Čl.CCXXXV
zrušen
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DRUHÁ
zrušena
Čl.CCXXXVI
zrušen
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Čl.CCXXXVII
Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, se mění takto:
1. Část čtvrtá včetně nadpisu zní:
  
"ČÁST ČTVRTÁ
PŘESTUPKY
    
HLAVA I
PŘESTUPKY V SOUVISLOSTI S VYMÁHÁNÍM PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
 
§ 31
Přestupky na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 1 nakládá se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví,
b) jako osoba, které bylo celním úřadem pozastaveno propuštění zboží nebo ponecháno zadržené zboží, které je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, v rozporu s § 14 odst. 1 nebo § 22 odst. 3 nebo 4 s tímto zbožím nakládá,
c) jako osoba, která poskytla jistotu bankovní zárukou, neposkytne novou jistotu podle § 25.
(2) Za přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
(3) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).
(4) Za přestupek lze uložit pokutu ve výši neposkytnuté jistoty, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
 
§ 32
Přestupky na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo s držitelem rozhodnutí
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1 neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být důvodem zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nebo změnu údajů uvedených v tomto rozhodnutí, nebo tuto skutečnost nebo změnu údajů neoznámí ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem,
b) použije informace poskytnuté celním úřadem v rozporu s § 12 odst. 3, nebo
c) v rozporu s § 17 odst. 3 nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží nebo neprokáže celnímu úřadu jejich zničení nebo poškození.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropské unie
a) neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být důvodem zrušení rozhodnutí, nebo změnu údajů uvedených v rozhodnutí,
b) použije informace poskytnuté celním úřadem, nebo
c) nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
 
§ 33
Přestupky na úseku bezúplatného převodu padělků
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se zbožím v rozporu s podmínkami jeho bezúplatného převodu k humanitárním účelům.
(2) Právnická osoba se jako přejímající organizace dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 45 písm. a) nepřijme opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení na trh,
b) v rozporu s § 45 písm. b) nevyužívá padělky pouze ke stanoveným humanitárním účelům, nebo
c) v rozporu s § 46 odst. 1 nezajistí úpravu padělků převedených k humanitárním účelům.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo c), nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b).
    
HLAVA II
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍHO PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  
§ 34
Propadnutí zboží
Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
  
§ 35
Zabrání zboží
Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
  
§ 36
Společná ustanovení o propadnutí a zabrání
(1) Propadlé nebo zabrané zboží porušující právo duševního vlastnictví se zničí, pokud nebylo bezúplatně převedeno k humanitárním účelům.
(2) Namísto zničení propadlé nebo zabrané věci může Generální ředitelství cel tuto věc držet, skladovat a používat pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci působnosti orgánů celní správy.
(3) Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob celního úřadu. O zničení věci se sepíše protokol.
(4) Pachatel přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osoba, u které byla zabraná věc zadržena, jsou povinni nahradit státu náklady spojené se správou a zničením věci.
(5) Pachatel přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí padělku převedeného k humanitárním účelům, je povinen nahradit přejímající organizaci náklady vzniklé v souvislosti s úpravou padělků. Na žádost přejímající organizace jí celní úřad sdělí identifikační údaje pachatele přestupku.
   
HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  
§ 37
Promlčecí doba
(1) Promlčecí doba činí 6 let.
(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 9 let od jeho spáchání.
 
§ 38
Zahájení řízení o přestupku
(1) Řízení o přestupku podle § 31 odst. 1 písm. a) lze zahájit pouze v případě, že bylo v soudním řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, pravomocně rozhodnuto, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví.
(2) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou se vedlo soudní řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví.
 
§ 39
Příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo. Nenachází-li se sídlo osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.
(2) K řízení o přestupcích podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) je příslušný určený celní úřad.
 
§ 40
Určení příjmu z pokut
Příjem z pokuty za přestupek podle § 31 odst. 1 písm. c) nebo § 33 odst. 1 písm. c) je do výše částky stanovené soudním rozhodnutím o náhradě škody jistotou poskytnutou složením částky.".
2. V § 50 se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl.CCXXXVIII
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy X zní:
"PŘESTUPKY".
2. V § 51 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení a v § 51 odst. 5 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 51 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
4. V § 51 odst. 6 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
5. V § 52 se odstavce 1 až 3 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 4, 6 a 7 se označují jako odstavce 1 až 3.
6. V § 52 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky", slova "v prvním stupni" se zrušují a slova "správních deliktů" se nahrazují slovem "přestupků".
7. V § 52 odst. 2 se věta první zrušuje.
8. V § 52 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl.CCXXXIX
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy X zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 45 zní:
"Přestupky fyzických osob".
3. V § 45 odst. 3 se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
4. Nadpis § 46 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
5. V § 46 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 46 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
7. § 47 včetně nadpisu zní:
 
"§ 47
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle tohoto zákona projednává hasičský záchranný sbor kraje.".
Čl.CCXL
Přechodné ustanovení
Při správě placení pokut uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 320/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl.CCXLI
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, se mění takto:
1. V § 37 odst. 4 a v § 39 odst. 3 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní tresty".
2. V § 99 odst. 4 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správní trest".
3. V nadpisu části jedenácté se slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
4. V nadpisu nad označením § 233 se doplňují slova "fyzických osob".
5. V nadpisu nad označením § 235 a v nadpisu § 237 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
6. V § 235 odst. 1 až 7 úvodních částech ustanovení, § 236 odst. 1 až 3 úvodních částech ustanovení, § 236 odst. 4 a v § 237 odst. 1 až 5 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
7. V § 235 odst. 8 úvodní části ustanovení, § 235 odst. 8 písm. c) a d), § 236 odst. 5, § 237 odst. 6 úvodní části ustanovení a v § 237 odst. 6 písm. a) a b) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
8. V § 235 odst. 8 úvodní části ustanovení, § 236 odst. 5 a v § 237 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
9. § 238 až 240 se zrušují.
10. V § 241 se na konci textu věty první doplňují slova " ; na tyto příjmy se pro účely jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu”.
11. V § 241 se věta druhá nahrazuje větou "Pokuty uložené povinným osobám podle § 233 vybírá a vymáhá celní úřad.".
12. V § 242 odst. 1 se slovo "sankce" nahrazuje slovy "správního trestu".
13. V § 242 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "sankce uložena" nahrazují slovy "správní trest uloženy".
14. V § 242 odst. 4 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o ukončení důchodového spoření
Čl.CCXLII
Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, se mění takto:
1. Nadpis části páté zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 26 zní:
"Přestupky".
3. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 26 odst. 2 a 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 26 odst. 4 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a slova "se uloží pokuta" se nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
5. § 27 včetně nadpisu zní:
     
"§ 27
Příslušnost
Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.".
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Čl.CCXLIII
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, se mění takto:
1. Nadpis části čtvrté zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 53 zní:
"Přestupky fyzických osob".
3. Nadpis § 54 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
4. V § 54 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
5. V § 54 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova "správní delikt se uloží pokuta" nahrazují slovy "přestupek lze uložit pokutu".
6. V § 54 odst. 5 písm. a) až d) se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. § 55 včetně nadpisu zní:
 
"§ 55
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle § 53, § 54 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 54 odst. 3 a 4 projednává orgán dozoru, s výjimkou přestupků podle § 54 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2, které projednává Úřad.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(3) U přestupků podle § 54 odst. 1 písm. d) a e) a § 54 odst. 3 nelze upustit od uložení správního trestu.".
 
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
zrušena
Čl.CCXLIV
zrušen
 
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl.CCXLV
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 248 odst. 3 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky" a slovo "sankce" se nahrazuje slovem "pokuty".
2. V § 256 se slova "spáchání správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku" a slova "osoba podezřelá z jeho spáchání" se nahrazují slovy "pouze obviněný".
3. V části třinácté hlavě II nadpis dílu 3 zní:
"Přestupky".
4. V nadpisech § 268 a 269 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
5. V § 268 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 269 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 269 odst. 2 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 268 odst. 2 a 3 a v § 269 odst. 3 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. § 270 včetně nadpisu zní:
 
"§ 270
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Má se za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.
(2) K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek podle tohoto zákona se nevyžaduje zavinění. Fyzická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.
(3) Má-li být uložen zákaz plnění smlouvy, přihlédne se při určení výměry pokuty zadavateli též k tomu, v jakém rozsahu bylo již ze smlouvy plněno.
(4) Přestupky při uveřejňování nejsou trvajícími přestupky.
(5) Promlčecí doba činí 5 let.
(6) Promlčecí doba se přerušuje
a) oznámením o zahájení řízení o přestupku,
b) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným.
(7) Přerušením promlčecí doby počíná běžet promlčecí doba nová.
(8) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne nejpozději uplynutím 10 let od jeho spáchání.
(9) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(10) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.
(11) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 13 odst. 1, § 15 až 17, 19, 24 až 27, § 32, § 35 písm. a), d) a e), § 38 písm. e), § 42, 43, 45, 48 až 50, § 51 písm. b), § 53, 54, 59, 68, 70, 71, 76, § 80 odst. 2 a 3, § 82, 87, § 88 odst. 1 a 2, § 89, § 93 odst. 1 písm. d), g) a h), § 94, § 95 odst. 2 a § 96 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.".
 
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o hazardních hrách
Čl.CCXLVI
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, se mění takto:
1. V § 89 odst. 4 písm. b), § 123 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 123 odst. 7 písm. a) až c), § 123 odst. 8 úvodní části ustanovení, § 123 odst. 8 písm. a) až c), § 123 odst. 9 úvodní části ustanovení, § 123 odst. 9 písm. a) až d), § 123 odst. 10 úvodní části ustanovení, § 123 odst. 10 písm. a) a b) a v § 123 odst. 11 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
2. V § 114 písm. c), § 116 písm. b) a v § 124 odst. 1 se slova "správní delikty" nahrazují slovem "přestupky".
3. V nadpisu části osmé se slova "SPRÁVNÍ DELIKTY" nahrazují slovem "PŘESTUPKY".
4. V části osmé nadpis hlavy II zní:
"PŘESTUPKY".
5. V části osmé hlavě II se v nadpisu dílu 1 doplňují slova "fyzických osob".
6. V § 122 odst. 3 se slova "V blokovém řízení" nahrazují slovy "Příkazem na místě".
7. V § 122 se odstavec 4 zrušuje.
8. V části osmé hlavě II se v nadpisu dílu 2 slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
9. V § 123 odst. 1 až 4 úvodních částech ustanovení a v § 123 odst. 5 a 6 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
10. V § 123 odst. 7 až 10 úvodních částech ustanovení a v § 123 odst. 11 se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
11. V § 123 se odstavec 12 zrušuje.
12. V § 124 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
13. § 125 a 126 se včetně nadpisů zrušují.
14. V § 127 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
15. V § 127 odst. 1 a 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek" a v § 127 odst. 3 se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
16. V části osmé hlavě II se v nadpisu dílu 4 slova "ke správním deliktům" nahrazují slovy "k přestupkům".
17. § 128 se včetně nadpisu zrušuje.
18. V nadpise § 129 se slova "a sankce" zrušují.
19. V § 129 odst. 1 se slova "Správní delikty" nahrazují slovem "Přestupky".
20. V § 129 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně státních hranic
Čl.CCXLVII
Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic), se mění takto:
1. V části první nadpis hlavy V zní:
"PŘESTUPKY".
2. Nadpis § 17 zní:
"Přestupky fyzických osob".
3. V § 17 odst. 6 se slova "v blokovém řízení" nahrazují slovy "příkazem na místě".
4. Nadpis § 18 zní:
"Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob".
5. V § 18 odst. 1 a v § 18 odst. 2 a 3 úvodních částech ustanovení se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
6. V § 18 odst. 4 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek".
7. V § 18 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".
8. § 19 včetně nadpisu zní:
  
"§ 19
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1,
b) útvar policie zajišťující ochranu daného úseku vnitřních hranic, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 3,
c) Ředitelství služby cizinecké policie, jde-li o přestupky podle § 17 odst. 2 a 4, § 18 odst. 2 písm. b) až e) a § 18 odst. 3,
d) ministerstvo, jde-li o přestupek podle § 18 odst. 2 písm. a).
(2) Pokud je útvarem policie podle odstavce 1 písm. b) odbor cizinecké policie krajského ředitelství policie, rozhoduje o odvolání proti jeho rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie. O odvolání proti rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie rozhoduje ministerstvo.
(3) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil.".
 
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Čl.CCXLVIII
Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, se mění takto:
1. Nadpis § 3 zní:
"Přestupky".
2. V § 3 odst. 1 se slova "Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem," nahrazují slovy "Právnická nebo podnikající fyzická osoba" a slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 3 odst. 2 se slova "správní delikt" nahrazují slovem "přestupek", slova "je možné" se nahrazují slovem "lze", slova "právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem," se nahrazují slovy "právnická nebo podnikající fyzická osoba" a slova "správního deliktu" se nahrazují slovem "přestupku".
4. V § 3 odst. 3 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
 
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna celního zákona
Čl.CCXLIX
Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. a) a v § 39 odst. 1 písm. a) se slova "správních deliktech" nahrazují slovem "přestupcích".
2. V § 42 odst. 2 a v § 43 písm. a) se slova "správního deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
3. V § 43 písm. b) se slova "správním deliktu" nahrazují slovem "přestupku".
4. Část osmá včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST OSMÁ
PŘESTUPKY
 
§ 47
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),
b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),
c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),
d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán přestupek,
e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let, nebo
f) nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením zboží nebo dopravního prostředku podle § 40 odst. 2.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)
a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro nakládání se zbožím,
1. propuštěným do zvláštního celního režimu,
2. propuštěným do celního režimu vývozu,
3. dočasně uskladněným,
4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo
5. vstupujícím na celní území Evropské unie, vystupujícím z celního území Evropské unie nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo<