Zdanění autorských příjmů po (staro)novu

Vydáno: 29 minut čtení

V roce 2014 zákonodárce provedl úpravu zákona o daních z příjmů v oblasti zdaňování příjmů autorů, po které nejednomu odborníkovi (vč. úředníků finanční správy) vyvstaly na čele vrásky. K 1.1.2015 jsme všichni dostali dávku botulotoxinu, který ale zahladil pouze nové vrásky. Téma stále obsahuje mnoho problémů.

Zdanění autorských příjmů po (staro)novu
Mgr.
Miroslav
Čermák
daňový poradce, ev. č. 4327
 
1 Čtyři problémy
 
Problém č. 1: Co to jsou autorské honoráře/příjmy autorů:
Zákon č. 585/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“) v § 7 obsahuje dva odkazy na autorské právo. V § 7 odst. 2 písm. a) zákona je „příjmem ze samostatné činnosti též příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem“. V § 7 odst. 6 téhož zákona je speciální zdanění týkající se pouze příjmu autora.
V několika článcích jsem viděl používaný termín „autorské honoráře“ ve spojení s § 7 odst. 6, ale to může evokovat, že se jedná o všechny honoráře dle autorského zákona. Což není správné, protože autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon], ve znění pozdějších předpisů) jasně odděluje práva autorů od práv souvisejících s právem autorským, pod něž spadají práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů, výrobců zvukově obrazového záznamu, rozhlasové nebo televizní vysílatele, zveřejnitelů, nakladatelů a pořizovatelů databáze (u každého se jedná o práva k jemu odpovídajícímu výkonu, záznamu, dílu, či rozmnoženině díla, blíže viz autorský zákon). Pokud se tedy zákon zmiňuje o autorech, je třeba se omezit pouze na první skupinu.
V roce 2014 bylo dobře vidět v praxi, jak veřejnost zaměňuje jednotlivé skupiny. Když novela zákona o daních z příjmů k 1.1.2014 zavedla široké zdaňování všech příjmů autorů za autorská díla do 10 000 Kč srážkovou daní u zdroje, první reakce byla, že divadla začala takto zdaňovat umělce. To ale odporovalo znění zákona, neboť výkonní umělci nejsou autoři. Ještě dnes je možno najít na internetu návody na zdanění autorských honorářů srážkovou daní, do kterých dotyčný zahrnuje i odměny výkonných umělců (herce, hudebníky). Proto se v případě § 7 odst. 6 držme legislativního spojení „příjem autora“, nikoliv zavádějícího „autorský honorář“. Naopak rozsah v odst. 2 písm. a) je široký a nezahrnuje pouze příjmy z autorských a jemu příbuzných práv, ale i práv z průmyslového vlastnictví a z vydávání, rozmnožování a rozšiřování děl vlastním nákladem.
 
Problém č. 2: Kdo je autor?
Autor je definován v § 5 autorského zákona. Je jím fyzická osoba, která vytvořila dílo dle autorského zákona. Autorem díla souborného jako celku je f