Zálohy na podíl na zisku v kapitálových obchodních společnostech

Vydáno: 12 minut čtení
Zálohy na podíl na zisku v kapitálových obchodních společnostech
doc. JUDr.
Ivana
Štenglová
Ph. D.
Podmínky výplaty zisku v kapitálových obchodních společnostech jsou dlouhodobě předmětem diskuse mezi právníky i ekonomy. Platilo to za její úpravy v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“ nebo „obch. zák.“) a diskuse pokračuje i za účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „z. o. k.“). Nejvýraznější debaty svého času vyprovokoval rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007, uveřejněný v časopisu Daňový expert č. 4, v roce 2010.
V tomto rozsudku Nejvyšší soud konstatoval, že podle ustanovení § 178 obch. zák. má akcionář právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Nevyplývá-li z ustanovení stanov týkajících se prioritních akcií něco jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
Společnost nesmí vyplácet z&