Otázky a odpovědi: Sdružení - posouzení obratu pro DPH

Vydáno: 5 minut čtení

Sdružení bylo založeno v roce 1996 a má 3 společníky (A, B, C). Tržby a náklady se dělí dle společenské smlouvy. Veškeré tržby a náklady eviduje společník A. Též vystavuje faktury odběratelům. Stejně pokračuje sdružení i v roce 2018. Do roku 2018 bylo sdružení plátcem DPH. Od roku 2018 již plátcem DPH není. Jakého obratu musí sdružení za rok 2018 dosáhnout, aby bylo plátcem DPH (větší než 1 000 000 Kč)? Posuzuje se obrat za celé sdružení, nebo se dělí dle společenské smlouvy? Pokud by byly tržby za celé sdružení např. 1 200 000 Kč a dělilo by se to na 3 společníky (každý 400 000 Kč). Dle společenské smlouvy se dělí tržby a náklady jednou třetinou, budou společníci plátci DPH? Bude v roce 2019 evidovat společník A tržby a náklady za všechny společníky a čtvrtletně převede fakturované příjmy, výdaje podle výše svého podílu na činnosti provedené na základy společenské smlouvy?

Otázky a odpovědi: Sdružení – posouzení obratu pro DPH
Ing.
Václav
Benda
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď
Podle § 5 odst. 1 zákona o DPH jsou osobami povinnými k dani právnické nebo fyzické osoby, která uskutečňují samostatně ekonomické činnosti, které jsou vymezeny v § 5 odst. 2 zákona o DPH. Tyto osoby se stávají plátci ze zákona nebo dobrovolně, a to za podmínek stanovených v §6 až §6f zákona o DPH. Společnost ve smyslu §2716 a násl. občanského zákoníku nelze stejně jako dříve sdružení chápat jako samostatnou osobu povinnou k dani a společnost jako taková se tedy nemůže přihlásit a zaregistrovat jako plátce daně. Samostatnými osobami povinnými k dani jsou jednotliví společníci společnosti, kteří se stávají jednotlivě plátci, a to ze zákona nebo dobrovolně V § 4a odst. 3 zákona o DPH ve znění platném do 1. 7. 2017 bylo uvedeno specifické pravidlo pro výpočet obratu osoby povinné k dani, která byla společníkem společnosti. Podle tohoto odstavce se do obratu osoby povinné k dani, která byla společníkem společnosti, zahrnoval obrat dosahovaný obrat dosahovaný celou společností a k tomu se připočítával případný obrat dosahovaný touto osobou samostatně mimo rámec společnosti. Novelou zákona o DPH byl s účinností od 1. 7. 2017 tento odstavec zrušen. Znamená to, že od tohoto data každý společník společnosti postupuje podle obecných pravidel pro stanovení obratu podle zákona o DPH, tj. sleduje si obrat pro účely registrace k DPH sám za sebe. Prakticky to znamená, že společník společnosti zahrnuje do svého obratu pouze svůj podíl na obratu společnosti. Pokud by tedy obrat společnosti, ve které jsou 3 společnicí, činil 1 200 000 Kč a podíl každého ze společníků na společnosti by činil 1/3, do svého obratu by si každý ze společníků zahrnul 400 000 Kč a k tomu by se připočítával případný obrat dosahovaný příslušným společníkem samostatně mimo rámec společnosti.
Podmínky, za nichž se osoba povinná k dani, která byla společníkem společnosti, stala plátcem, vyplývaly do 1. 7. 2017 z dřívějšího znění § 6a zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení se osoba povinná k dani, která byla společníkem společnosti, stala plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních společníků společnosti, nestala-li se podle tohoto zákona plátcem z jiných důvodů dříve. Plátcem se stala také, pokud se stala společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňovala plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem, a to ode dne, kdy se stala společníkem této společnosti. Společník společnosti měl podle § 95 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem, povinnost informovat o této skutečnosti ostatní společníky.
Novelou zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 byla tato specifická úprava pro registraci společníků společnosti a na ni navazující oznamovací povinnost zrušeny. Po účinnosti novely od 1. 7. 2017 tedy společníci společnosti při registraci plátce daně postupují samostatně podle standardních pravidel, která vyplývají zejména z § 6 zákona o DPH a dalších ustanovení § 6b až § 6f zákona o DPH, která upravují pravidla pro registraci osob povinných k dani jako plátců daně. Po 1. 7. 2017 tak může nastat situace, kdy společníky jedné společnosti budou plátci i osoby, které plátci nejsou.
Odpověď z hlediska daně z příjmů – Ing. Eva Sedláková
Již počínaje rokem 2006 zákon o daních z příjmů v § 7 odst. 13 stanoví, že poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 odstavců 1 a 2, kteří nevedou účetnictví a neuplatňují výdaje podle odstavce 7 (tj. paušální částkou z dosažených příjmů), postupují podle § 7b, tj. vedou daňovou evidenci. Zákon dále stanoví, že vede-li každý ze společníků společnosti (§ 12 zákona o daních z příjmů), daňovou evidenci, mohou vést i daňovou evidenci, ve které evidují společné příjmy a společné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; přitom na konci zdaňovacího období nebo při ukončení činnosti v průběhu zdaňovacího období, uvedou do své daňové evidence podíl na společných příjmech a podíl na společných výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Společníci společnosti tak mohou vést mimo své vlastní daňové evidence, ve které si budou evidovat pouze vlastní příjmy a výdaje, ještě jednu společnou daňovou evidenci, ve které si budou evidovat společné příjmy a výdaje s tím, že minimálně na konci roku si dané příjmy a výdaje rozdělí a jednotliví společníci si podíl na společných příjmech a výdajích zaevidují do vlastní daňové evidence.
Společník A, který eviduje společné příjmy a výdaje za celou společnost, za určité období (v daném případě čtvrtletně) vystaví pro každého společníka, včetně sebe, doklad o poměrné části příjmů a výdajů připadajících za dané období na tohoto společníka. Každý ze společníků poté dané údaje o příjmech a výdajích zaeviduje do své daňové evidence. Takto budou společníci postupovat nejen v roce 2019, ale takto měli postupovat už i v letech předcházejících.