Daňový řád, 11a. část - Placení daní (1. díl)

Vydáno: 21 minut čtení

Důležitou součástí správy daní, která kromě správného stanovení daně též naplňuje její cíl1, je placení daní. Placení daní je upraveno zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"). Předmětem tohoto příspěvku budou vybraná ustanovení Hlavy V daňového řádu nazvané „Placení daní", a to evidence daní, pořadí úhrady, nedoplatek a odpis nedoplatku. Navazující instituty, zejména úprava přeplatku a jeho vratitelnost možnost jeho vrácení, budou rozebrány v následujícím čísle Daňového experta. O lhůtě pro placení daně bylo podrobně pojednáno v jednom z minulých čísel.2 Posečkání a splácení bude předmětem samostatného příspěvku v některém z čísel následujících.

Daňový řád - část XI. Placení daní (1. díl)
Ing.
Martina
Havránková
JUDr. Ing.
Jana
Jarešová
, Ph. D.
 
1 Evidence daní
Abychom se mohli zabývat jednotlivými instituty v oblasti placení daní, je nutné nejprve objasnit úlohu evidence daní. Ustanovení § 149 daňového řádu evidence daní je sice zařazeno v daňovém řádu do části placení daní, pro kterou má klíčový význam, avšak z podstatné části se týká i evidence údajů náležejících do roviny nalézací, resp. údajů získaných v rámci vyměřovacího či doměřovacího řízení. Předmětem evidence daní tedy je zaznamenání vzniku a stanovení daňové povinnosti a rovněž i splnění těchto daňových povinností, popř. jiný způsob jejich zániku.
Evidence daní je skutečně pouze evidenční činností, při které není prostor pro přezkoumávání věcné správnosti zaznamenávaných údajů. Případné výhrady daňového subjektu je nutné řešit v nalézacím (vyměřovacím nebo doměřovacím) řízení typicky cestou opravných prostředků.3 Evidence se vede na osobních daňových účtech. Pojem osobní daňový účet je pro oblast placení daní klíčovým. Osobní daňový účet je veden pro jednotlivé daňové subjekty odděleně za každý druh daně, tzn. např. osobní daňový účet pro daň z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání, osobní daňový účet pro daň z přidané hodnoty, osobní daňový účet pro silniční daň atd.4
V ustanovení § 150 daňového řádu je pak stanoveno, jakým způsobem se na uvedené osobní daňové účty evidují jednotlivé údaje. Na stranu „má dáti" neboli na
debetní
stranu se evidují stanovené daňové povinnosti daňového subjektu a na stranu „dal" neboli kreditní stranu osobního daňového účtu jsou evidovány jednak platby daňového subjektu, a jednak vratky, kterými byl daňovému subjektu vrácen přeplatek.
Přestože daňová správa i celní správa vedou osobní daňové účty ve formě bankovních účtů u České národní banky, z daňového řádu tato povinnost nevyplývá a jak už bylo výše uvedeno, jedná se o ryze evidenční činnost.
Tak jako je základní jednotkou evidence daní osobní daňový účet, tak je jí i osobní depozitní účet. Jak je výše uvedeno, tak na
debetní
straně osobních daňových účtů jsou evidovány splatné daňové povinnosti, oproti tomu na osobních depozitních účtech jsou evidovány ještě nesplatné daně nebo takové, u nichž při platbě není určeno, na jaký osobní daňový účet je placeno, tzn. depozitní účty mají spíše jakousi svodnou či přerozdělovací úlohu. Daňový řád definuje tři z několika existujících depozitních účtů, a to depozitní účet, na něm