Daňový řád, 10. část - Nalézací řízení (2. díl, doměřovací řízení)

Vydáno: 38 minut čtení

V minulém čísle Daňového expertu jsem se zabývala jednou částí nalézacího řízení, a to vyměřovacím řízením. Dnes bych na tento příspěvek navázala řízením doměřovacím. Jeho úpravu nalezneme v části třetí, hlavě IV, díle 2 zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Daňový řád – část X. Nalézací řízení (díl 2. doměřovací řízení)
JUDr.
Jana
Jarešová
, Ph. D.
 
1 Pojmy a předchozí úprava
Pojmy doměřovací řízení a doměření daně přinesl nově až daňový řád. Do jeho účinnosti k 1. lednu 2011 se podle tehdy platného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“) používal pojem dodatečné vyměření.
Důležitým pojmem je pojem poslední známá daň. Definici najdeme v § 141 odst. 1 daňového řádu. Poslední známou daní se rozumí výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v průběhu daňového řízení o této dani. Je nerozhodné, zda k tomuto pravomocnému stanovení došlo na základě vyměřovacího řízení nebo doměřovacího řízení. Není ani důležité, zda byla daň stanovena na základě a v souladu s tvrzením daňového subjektu, a tudíž ani nebyl subjektu oznámen výsledek vyměřovacího nebo doměřovacího řízení, nebo zda v rámci nalézacího řízení správce daně výši daně změnil na základě postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly.
 
2 Dodatečné daňové tvrzení
Pojem dodatečné daňové tvrzení zahrnuje dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování.1
Dodatečné daňové tvrzení je podáním ve smyslu § 70 daňového řádu a musí být stejně jako řádné daňové tvrzení podáno na tiskopise Ministerstva financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání shodné s tímto tiskopisem. Je možné je učinit i datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.2
Dodatečné daňové tvrzení je možno podat:
1.
v papírové podobě na tiskopise Ministerstva financí
2.
datovou zprávou v předepsaném formátu a struktuře
a)
na společném technickém zařízení správce daně (daňová správa disponuje tzv. elektronickou podatelnou - EPO) s uznávaným elektronickým podpisem
b)
prostřednictvím datové schránky (bez uznávaného elektronického podpisu).
V případě, že by podání bylo učiněno přes EPO bez uznávaného elektronického podpisu nebo by bylo podáno za použití jiných přenosových technik, např. faxem, muselo by být toto podání ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem výše uvedeným.
Pokud by podání nebylo učiněno v předepsaném formátu a struktuře nebo by byl zvolen špatný tiskopis, vykazuje takovéto podání vadu, a správce daně vyzve toho, kdo podání učinil k odstranění vady ve lhůtě správcem daně stanovené.3
 
3 Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování na daň vyšší
Podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň vyšší, než je poslední známá daň, je podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinností daňového subjektu. Tato povinnost ho stíhá po celou dobu běhu lhůty pro stanovení daně.4
Pokud daňový subjekt zjistí, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tuto skutečnost zjistil.
Tato povinnost daňový subjekt stíhá bez ohledu na to, jaké jsou důvody stanovení poslední známé daně v nesprávné výši.
V případě nedodržení výše uvedené lhůty, kdy je zpoždění delší než pět pracovních dnů, vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu.
Ve stejné lhůtě, ve které je subjekt povinen dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování podat, je povinen rozdílnou částku uhradit. Jedná se o náhradní lhůtu splatnosti daně a daňovému subjektu nabíhá úrok z prodlení dle § 252 daňového řádu počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni splatnosti až do dne platby včetně.5
V dodatečném daňovém přiznání nebo v dodatečném vyúčtování je dle § 141 odst. 5 daňového řádu daňový subjekt povinen uvést rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění.
 
4 Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování na daň nižší