Reklama a podnikání v právním režimu živnostenského zákona v dotazech

Vydáno: 39 minut čtení
Reklama a podnikání v právním režimu živnostenského zákona v dotazech
JUDr.
Irena
Fleischmanová
Zákaz podomního prodeje
Fyzická osoba (jako samostatný podnikatel) uzavřela se společností smlouvu o obchodním zastoupení, na základě které nabízela slevu na služby (plyn a elektřinu) v domech a domácnostech. Podnikatel tuto činnost vykonával
údajně
v rozporu s nařízením obce, které zakazuje tzv. podomní prodej. Novou právní úpravou byla prodejní činnost plynu a elektřiny vyloučena z právní úpravy živnostenského podnikání. Může obec vydat například v hlavním městě Praze nějaké nařízení zakazující prodej zboží nebo nabízení služeb, jedná se v daném případě o porušení právní úpravy živnostenského podnikání?
Živnostenský zákon (§ 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dále jen "živnostenský zákon") stanoví, že obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád, a to v podobě nařízení obce. Tento "tržní řád" se týká nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu.
Také hlavní město Praha vydává tržní řád na základě zmíněného zmocnění obsaženého v živnostenském zákoně, jehož účelem je regulace nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, a to podle stavebního zákona. Může tak tržním řádem stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, jež jsou prováděny mimo provozovnu, jsou v obci nebo její části zakázány. Hlavní město Praha využilo možnosti vydat tržní řád, a to jako reakci na názory a žádosti občanů, které byly uplatňovány na příslušných úřadech a týkaly se obtěžování občanské veřejnosti podomním prodejem (podomní prodej také mnohdy způsobuje komplikace vyplývající z nevýhodně uzavřených smluv, jež by občan za normálních okolností neuzavřel, podomní prodej je rovněž často zaměřen na seniory, kteří jsou s ohledem na věk a důvěřivost snadným terčem zneužívání prostřednictvím nesolidních praktik podomních prodejců).
Podle tržního řádu se za "podomní prodej" považuje prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu, nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby. Pokud podnikatel nabízel jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského oprávnění, bez předchozí objednávky, energetické služby po domácnostech a domech v pražské lokalitě, je nesporné, že se dopustil svým jednáním porušení zákazu podomního prodeje. Smlouva o obchodním zastoupení byla uzavřena se samostatným podnikatelem podle zvláštního právního předpisu, nikoli podle živnostenského zákona (§ 2483 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen "občanský zákoník").
Vzhledem k tomu, že výroba elektřiny, výroba plynu, obchod s elektřinou a obchod s plynem nejsou "živností" podle živnostenského zákona, resp. jedná se o činnosti vyloučené z právního režimu tohoto zákona [§ 3 odst. 3 písm. d) živnostenského zákona], na prodejní činnost elektřiny, se živnostenský zákon nevztahuje.
Doručení písemnosti podnikateli
Podnikatel porušil povinnost uloženou právním předpisem, bylo s ním proto zahájeno správní řízení a "vyrozuměním účastníka řízení před vydáním rozhodnutí" mu byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle správního řádu. Této možnosti podnikatel (fyzická osoba) nevyužil, neboť písemnost na poštovním úřadě nepřevzal a reálně se tak o obsahu úřední písemnosti nedozvěděl. Je tato skutečnost překážkou pro vydání rozhodnutí ve věci? Kde je problematika doručování v takovém případě upravena?
Pokud nebyl podnikatel doručujícím orgánem zastižen (například na adrese místa podnikání), byl vyzván k vyzvednutí obsílky a poštovní úřad mu zanechal poučení a sdělení, že je obsílka připravena k vyzvednutí u doručujícího orgánu, nastupuje
fikce
doručení (příklad: sdělení o tom, že zásilka je připravena k vyzvednutí na poštovním úřadě - dne 12. 7. 2016, uložení zásilky na poště - do 27. 7. 2016, vrácení obsílky správnímu orgánu,
fikce
doručení - dne 22. 7. 2016).
V případě, že porušení právního předpisu má správní orgán za prokázané, nebrání vydat rozhodnutí ve věci skutečnost, že podnikatel úředn