Dotazy a odpovědi: Dlouhodobě nemocný zaměstnanec a příspěvek na penzijní spoření

Vydáno: 4 minuty čtení
K dani z příjmů právnických osob
Ing.
Vlastimil
Bachor
1. Chci se zeptat, zdali může s. r. o. přispívat svému zaměstnanci na penzijní spoření v částce jakou si určilo ve vnitřním předpise, pokud je zaměstnanec dlouhodobě nemocný?
Mám zaměstnankyni, které se stal úraz v únoru 2017 a dosud je stále nemocná. Ve vnitřním předpise jsme si určili, že od ledna 2017 bude zaměstnavatel přispívat svému zaměstnanci na penzijní spoření částkou 4 150 Kč měsíčně.
Jelikož jsem myslela, že paní bude nemocná jen krátce, tak jsem nepřerušila platby zaměstnavatele na toto její penzijní spoření. Jelikož nemá žádnou mzdu, tak částku 500 Kč, kterou si platí sama za sebe a kterou jsem ji předtím strhla z její mzdy, si nyní platí ona sama soukromě.
Vypadá to, že bude na nemocenské asi tak do listopadu. Nevím, jestli to takto dělám dobře, a pokud to dělám špatně, jak by se to mělo opravit?
ODPOVĚĎ
Pro poskytování benefitů ze strany zaměstnavatele v sociální oblasti neobsahuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") pro jejich daňovou uznatelnost žádné parametry. Pouze v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5, ve spojení s návětím § 24 odst. 2 písm. j) stanoví, že výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou také výdaje/náklady na pracovní a
sociální
podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah odpočinku zaměstnanců vynaložené na
práva zaměstnanců
vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
K tomu je vhodné dodat, že vnitřní předpis nastupuje v situaci, kdy na pracovišti nepůsobí odborová organizace a musí být vždy v písemné podobě, a že za jinou smlouvu se považuje například manažerská smlouva.
Ze situace uvedené v dotazu vyplývá, že příspěvek na penzijní spoření i v období nemoci zaměstnankyně stále naplňuje definici
zaměstnance
pro účely ZDP v § 6 odst. 2, podle kterého poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen za "zaměstnance". Podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP také příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy mj. ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce jsou
příjmy ze závislé činnosti
. Příspěvek na penzijní spoření nepochybně tak představuje příjem v souvislosti se současným pracovněprávním poměrem a není proto nutné v popisované situaci provádět žádné korekce. Celý příspěvek na penzijní spoření za rok 2017 tak bude ve výši 49 800 Kč (4 150 Kč x 12) v plné výši na straně zaměstnavatele daňově uznatelný a na straně zaměstnankyně od daně z příjmů osvobozen podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP. Přitom do konce roku 2016 činilo osvobození maximálně 30 000 Kč ročně a až novelou ZDP č. 377/2015 Sb. bylo schváleno od roku 2017 navýšení tohoto limitu na částku 50 000 Kč. Zbývá pouze doplnit, že v případě vyšších příspěvků než činí zákonné osvobození, které jsou také daňově uznatelné, podléhají vyšší částky standardnímu režimu zdanění jako mzdové plnění (daň ze superhrubé mzdy a veřejnoprávní pojištění), což ve svých důsledcích znamená, že vyšší částky než činí zákonné osvobození na straně zaměstnance, zpravidla zaměstnavatelé neposkytují.