Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám - 9. část

Vydáno: 15 minut čtení

V pokračování seriálu o důležitých ustanoveních § 2 až 16b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob si blíže rozebereme § 12 a 13 ZDP , týkající se zdanění společných příjmů a výdajů a zdanění příjmů a výdajů fyzických osob spolupracujících s podnikatelem. Vycházíme ze znění zákona o daních z příjmů pro rok 2021.

Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 9. část
Ing.
Ivan
Macháček
Společné příjmy a výdaje (§ 12 ZDP)
Toto ustanovení řeší způsob uplatnění výdajů (prokazatelné výdaje a paušální výdaje) u společnosti, u spoluvlastnických podílů a u společenství jmění.
V odstavci 1
se stanoví, že pokud nejsou
společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti nebo ze společenství jmění
rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
Právní řešení společnosti nalezneme v § 2716 až § 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Jedná se o obdobu sdružení bez právní subjektivity dle ustanovení § 829 až § 841 dřívějšího ObčZ. Společnost vzniká, zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci.
Právní řešení společenství jmění nalezneme v § 1236 až § 1239 ObčZ. Zde se uvádí, že nabude-li věc do vlastnictví více osob spojených na základě smlouvy, zákona nebo jiné právní skutečnosti ve společenství, ať již se jedná o manžele, osoby spojené v rodinné společenství, společenství dědiců nebo jiná obdobná společenství, platí, že má každá z těchto osob právo k celé věci.
PŘÍKLAD 1
Otec se synem, oba zemědělští podnikatelé, uzavřeli smlouvu o společnosti za účelem společného podnikání v rostlinné výrobě a ve smlouvě dohodli: