Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám - 5. část

Vydáno: 23 minut čtení

V pokračování seriálu k přiblížení rozhodujících řešení v ustanoveních § 2 až § 16b ZDP pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob si blíže rozebereme § 7 ZDP , týkající se zdanění příjmů ze samostatné činnosti.

Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 5. část
Ing.
Ivan
Macháček
Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP)
V úvodních dvou odstavcích
§ 7 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
jsou vymezeny druhy příjmů, které řadíme mezi příjmy ze samostatné činnosti. Dle odstavce 1 se jedná o:
a)
příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
(vymezení zemědělského podnikatele nalezneme v § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů),
b)
příjem ze živnostenského podnikání
(jde o činnosti na základě živnostenského oprávnění v rámci živnosti řemeslné, volné a vázané a v rámci
koncese
),
c)
příjem z jiného podnikání
neuvedeného v písmenech a) a b),
ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění
(např. příjmy auditorů, advokátů, daňových poradců, lékařů, notářů, právníků, pojišťovacích agentů, zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů ad.); pod toto písmeno jsou zařazeny ke zdanění rovněž příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez podnikatelského oprávnění, přestože k této činnosti je potřeba podnikatelské oprávnění,
d)
podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti
na zisku.
V odstavci 2 jsou specifikovány další příjmy ze samostatné činnosti:
a)
příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv
včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem [tyto příjmy jsou zdaňovány buď zvláštní sazbou daně (srážková daň) ve smyslu znění § 7 odst. 6 ZDP anebo v rámci daňového přiznání; příjmy z autorských práv nelze v žádném případě zdaňovat jako ostatní příjem podle § 10 ZDP, i když by se jednalo pouze o příležitostný příjem – jednorázový autorský honorář za jednorázový příspěvek ve z