Právní úprava jednatele a společníka v rámci s. r. o.

Vydáno: 15 minut čtení

Přes zdánlivě jednoznačnou koncepci se v praxi setkávám s obtížemi při odlišení společníka společnosti s ručením omezeným od jejího jednatele a záměnami v jejich právech a povinnostech. Jak tyto funkce zakotvuje zákon? A jak fungování společností upravuje nový zákon „Lex Covid“? Tento článek pojednává o některých specifikách těchto funkcí, které autor považuje za podstatné.

Právní úprava jednatele a společníka v rámci s. r. o.
Mgr.
Marek
Martinka
 
Úvodně k osobě jednatele
Jednatel je podle § 44 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným, tedy její výkonnou složkou. Jednatele s. r. o. volí a odvolává valná hromada. Jednatel je odpovědný za obchodní vedení, jedná za společnost navenek, najímá zaměstnance, podepisuje smlouvy a činí veškerá další jednání, nebo k těmto jednáním jiné osoby zmocňuje. Pokud je jednatelů více, lze podepisování smluv nastavit tak, že podepisuje buď více jednatelů společně, anebo každý samostatně. Lze doplnit, že v takovém případě je praktické si stanovit limit hodnoty obchodu, kdy jedná jednatel samostatně a kdy je jednatelů k podpisu potřeba víc. Zjednodušeně lze konstatovat, že je to právě jednatel (a nikoli společník), kdo nese odpovědnost za činnost společnosti, o čemž se píše dále. Zákon výslovně zmiňuje, že společenská smlouva může určit, že jednatelé tvoří kolektivní orgán. Takové řešení neshledávám pro většinu podniků příliš operativní a tedy praktické, protože předpokládá, že se jednatelé budou pravidelně scházet a přijímat kolektivní rozhodnutí o vedení firmy.
Funkční období jednatele bývá standardně na dobu neurčitou, společenská smlouva však může určit jinak. V této souvislosti lze zmínit aktuální pozměňovací „koronavirovou“ legislativu, zákon č.