Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně v roce 2019

Vydáno: 28 minut čtení

Základní vymezení plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně je uvedeno v § 51 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), a v navazujících § 52 až 62 zákona o DPH jsou ve vazbě na navazující právní předpisy tato plnění podrobněji vymezena. Plátce daně nepřiznává z uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně daň na výstupu, ale ve vztahu k těmto plněním nemá nárok na odpočet daně. Novelou zákona o DPH , která je součástí zákona č. 80/2019 Sb. , o změně některých zákonů v oblasti daní (tzv. daňový balíček), byly v některých ustanoveních zákona o DPH , která upravují osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, provedeny s účinností od 1. 4. 2019 dílčí změny. V článku jsou nejprve shrnuta obecná pravidla pro osvobození od daně bez nároku na odpočet daně vyplývající z § 51 zákona o DPH a návazně vymezena osvobozená plnění podle navazujících § 52 až 62 stávajícího znění zákona o DPH , a to včetně změn provedených s účinností od 1. 4. 2019.

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně v roce 2019
Ing.
Václav
Benda
 
Osvobození od daně bez nároku na odpočet
Pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně je charakteristické, že plátce daně, který tato plnění uskutečňuje, je na jedné straně osvobozen od povinnosti přiznávat z těchto plnění daň na výstupu, na druhé straně však nemá ve vztahu k nim nárok na odpočet daně na vstupu. Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně jsou vymezena v § 51 odst. 1 zákona o DPH, v němž jsou uvedeny odkazy na navazující § 52 až 62 zákona o DPH, v nichž jsou stanoveny podrobnější podmínky, za nichž se na vymezená plnění vztahuje osvobození od daně. S účinností od 1. 7. 2017 bylo z tohoto odstavce vypuštěno dřívější písmeno b), podle něhož bylo do konce června roku 2017 od daně osvobozeno rozhlasové a televizní vysílání prováděné provozovateli ze zákona. Vypuštění osvobození od daně pro rozhlasové a televizní vysílání bylo v rozporu se směrnicí o DPH, proto bylo toto osvobození novelou zákona s účinností od 1. 4. 2019 do tohoto odstavce znovu doplněno.
I když plátce z uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně nepřiznává daň na výstupu, je podle § 51 odst. 2 zákona o DPH povinen tato osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně přiznat v ř. 50 daňového přiznání ke dni uskutečnění plnění, který se stanoví obdobně jako u zdanitelných plnění v § 21 zákona o DPH. Je-li před uskutečněním plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z takto přijaté částky k datu jejího přijetí. Tato povinnost nevzniká, není-li plnění osvobozené od daně ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně postupuje plátce podle § 36 zákona o DPH, tj. v přiznání k DPH uvádí vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Při případné opravě hodnoty plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se postupuje obdobně podle § 42 zákona o DPH, tj. obdobně jako při opravě základu daně a výše daně u tuzemských zdanitelných plnění.
Důvodem vykazování osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně v ř. 50 přiznání k DPH je to, že podle § 76 odst. 3 písm. b) zákona o DPH se uvádějí do jmenovatele koeficientu, kterým se krátí nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u nichž má plátce nárok na odpočet daně pouze v krácené výši. Tento koeficient plátce počítá vždy v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období příslušného kalendářního roku, a to z údajů za uskutečněná plnění za celý kalendářní rok. Vypočtený koeficient se zaokrouhluje na celá procenta nahoru a v daňovém přiznání za toto poslední zdaňovací období kalendářního roku se uvádí v levém sloupci ř. 53. Pro následující kalendářní rok se tento koeficient používá jako zálohový koeficient a uvádí se v levém sloupci ř. 52 přiznání.
Podle navazujícího