Daňové a účetní odpisování hmotného majetku

Vydáno: 17 minut čtení

Při pořízení (dlouhodobého) hmotného majetku nelze související výdaje (náklady) zohlednit jednorázově. Vstupní cena hmotného majetku se do nákladů (účetních i daňových) promítá až postupně v průběhu několika období formou odpisů, které vyjadřují postupné snižování hodnoty (dlouhodobého) hmotného majetku. Již úvodem upozorňuji, že účetní odpisy tvoří pouze poplatníci, kteří vedou účetnictví, jsou tedy účetními jednotkami. Poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, se týká pouze to, co bude napsáno o odpisech daňových. A zatímco zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), hovoří o hmotném majetku, účetní předpisy definují tento majetek jako dlouhodobý hmotný majetek.

Daňové a účetní odpisování hmotného majetku
Ing.
Helena
Machová
 
Daňové odpisy
Pravidla pro stanovení daňových odpisů jsou v § 26 až 33 ZDP, přičemž – jak jsem již uvedla – se vztahují na všechny poplatníky daně z příjmů bez ohledu na to, zda vedou účetnictví nebo daňovou evidenci.
 
Odpisové skupiny a doba odpisování
Poplatník, který pořídí dlouhodobý majetek, jej musí – pro účel stanovení daňových odpisů – v prvním kroku zatřídit do příslušné odpisové skupiny. Těch je v současné době šest, přičemž rozdělení, resp. zařazení majetku do jednotlivých skupin je uvedeno v příloze č. 1 k ZDP.
Doba odpisování je stanovena jako doba minimální takto:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11604.jpg
 
Pravidla pro odpisování
Odpisováním se – pro účely ZDP – rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů (nákladů) k zajištění tohoto příjmu (do daňových výdajů, nákladů). Odpisování lze zahájit po uvedení majetku do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (u nemovitých věcí se jedná zpravidla o kolaudaci, u motorových vozidel jejich registrace apod.).
Hmotný majetek odpisuje odpisovatel. Tím je většinou poplatník, který má k majetku vlastnické právo (vlastník majetku). Odpisovatelem dále může být organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem státu, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace samosprávného celku, dobrovolný svazek obcí, podílový fond, svěřenecký fond nebo nástupnická obchodní
korporace
. Hmotný majetek může odpisovat vždy pouze jeden poplatník.
V případě technického zhodnocení pronajatého hmotného majetku nebo majetku pořizovaného na finanční leasing a jiného majetku [§ 26 odst. 3 písm. c) ZDP] může tento majet