Daň z příjmů při ukončení podnikání

Vydáno: 16 minut čtení

Když podnikatel, fyzická osoba, ukončí z jakéhokoliv důvodu svou podnikatelskou (samostatnou) činnost, event. nájem, musí základ daně za poslední zdaňovací období upravit specifickým způsobem uvedeným v § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Tento postup je nutno zachovat bez ohledu na to, kdy fakticky byla činnost ukončena. V naprosté většině případů je to ke konci roku, nic však nebrání tomu, aby samostatná činnost či nájem byly ukončeny kdykoliv v průběhu roku (zdaňovacího období).

Daň z příjmů při ukončení podnikání
Ing.
Helena
Machová,
daňová poradkyně
Jak jsem již uvedla, je zdaňovacím obdobím fyzické osoby vždy kalendářní rok a daňové přiznání se podává vždy za toto období (bez ohledu na to, zda podnikání je ukončeno v lednu, červnu či prosinci) ve lhůtách stanovených v § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), tedy do tří (resp. šesti) měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Výjimkou z tohoto pravidla je lhůta pro podání daňového přiznání v situaci, kdy podnikání bylo ukončeno z důvodu úmrtí podnikatele. Podle § 239b daňového řádu je nutno daňové přiznání podat do tří měsíců ode dne smrti zůstavitele.
Provozuje-li podnikatel více činností, přičemž jednu (nebo více z nich) ukončí a dále provozuje ty ostatní, nejedná se (pro účel předmětného ustanovení ZDP) o ukončení podnikání. Došlo pouze ke zúžení nebo ke změně podnikatelských aktivit a základ daně není nutno tímto způsobem upravovat.
A naopak – ustanovení § 23 odst. 8 ZDP – je nutno použít v případě, kdy podnikatel sice svou činnost neukončil, nýbrž ji pouze přerušil a nezahájil ji znovu do termínu pro podání daňového přiznání.
Konkrétní postup při úpravě základu daně záleží na tom, zda podnikatel vede (resp. vedl) účetnictví, daňovou evidenci nebo zda stanovoval výdaje paušálem.
 
Účetnictví
Základ daně je nutno v tomto případě upravit o zůstatky:
vytvořených rezerv,
opravných položek,
výnosů příštích období,