Zdanění příjmů z úplatného převodu cenných papírů v roce 2017 a změny vyplývající ze zákona č. 170/2017 Sb.

Vydáno: 20 minut čtení

V článku si shrneme podmínky pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů od daně z příjmů, na příkladech si ukážeme postup zdanění příjmů z úplatného převodu cenných papírů a upozorníme na změny v jednotlivých ustanoveních zákona o daních z příjmů , týkajících se osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů, na základě zákona č. 170/2017 Sb.

Zdanění příjmů z úplatného převodu cenných papírů v roce 2017 a změny vyplývající ze zákona č. 170/2017 Sb.
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
Vzhledem k tomu, že zákon č. 170/2017 Sb. k těmto změnám neobsahuje speciální přechodné ustanovení, použije se znění bodu 1 přechodného ustanovení tohoto zákona, které stanoví, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Z výše uvedeného vyplývá, že veškeré změny, týkající se osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů, se použijí až ve zdaňovacím období roku 2018.
Vymezení cenného papíru v občanském zákoníku
Vymezení cenného papíru nalezneme v § 514 až § 544 OZ. Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno. Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad.
Neobsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, platí, že se jedná o cenný papír na doručitele. Peněžní částka, za kterou emitent cenný papír vydává, je emisní kurs cenného papíru. Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír.
Vymezení akcií a jiných cenných papírů vydávaných akciovou společností nalezneme v § 256 až § 343 ZOK. Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
Stanovy akciové společnosti mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za