Informace k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemsku

Vydáno: 10 minut čtení

Finanční správa ČR zveřejnila 20.7.2017 na svých internetových stránkách „Informaci k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemsku“:

Informace k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemsku
Případy, na které se Informace vztahuje:
(Druh daně)
Daň z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných v mezinárodní a vnitrozemské vodní dopravě v Nizozemsku.
(Subjekt a předmět daně)
Poplatník dle § 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), kterému vznikla povinnost podat daňové tvrzení k dani z příjmů fyzických osob z titulu příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP vykonávané na palubách lodí a člunů v mezinárodní a vnitrozemské vodní dopravě v Nizozemí. Tyto příjmy jsou dle Smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 138/1974, dále jen „Smlouva“) zdaňovány pouze v České republice (dále jen „příjem lodníka“). Jedná se tedy o případy, kdy