Svěřenský fond - čas na změny

Vydáno: 14 minut čtení

Příspěvek přibližuje základní změny týkající se svěřenských fondů, které byly vneseny zákonem č. 460/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a další související zákony (dále jen zákon č. 460/2016 Sb. ).

Svěřenský fond - čas na změny
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
1. Svěřenský fond v OZ - úvod
Svěřenský fond je upraven v dílu 6 (Správa cizího majetku - § 1400 a násl.) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ). Úprava tohoto institutu je zakotvena v oddílu 4 (Svěřenský fond - § 1448 a násl. OZ) - blíže viz tabulka č. 1.
 I------------------------------------------------------I---------------------I I Upravovaná oblast                  I  Ustanovení OZ  I I------------------------------------------------------I---------------------I I Pojem svěřenského fondu a jeho vznik         I  § 1448 - § 1452  I I------------------------------------------------------I---------------------I I Správa svěřenského fondu               I  § 1453 - § 1456  I I------------------------------------------------------I---------------------I I Obmyšlený                      I  § 1457 - § 1462  I I------------------------------------------------------I---------------------I I Dohled nad správou svěřenského fondu         I  § 1463 - § 1467  I I------------------------------------------------------I---------------------I I Změny svěřenského fondu               I  § 1468 - § 1470  I I------------------------------------------------------I---------------------I I Zánik svěřenského fondu               I