Pronájem movitých a nemovitých věcí společníka jeho s. r. o.

Vydáno: 3 minuty čtení

Podnikající fyzická osoba s daňovou evidencí má v obchodním majetku věci movité i nemovité. Nyní končí s činností jako OSVČ a bude pokračovat s právní formou s. r. o. Pro potřeby s. r. o. jí ale hodlá společník některé movité (stroje) a nemovité věci pronajímat, aby si zajistil příjem nepodléhající pojistnému na sociální a zdravotní pojištění. Je to možné, když bude i nadále drobně podnikat jako OSVČ (v jiné oblasti než jeho s. r. o.)?

Pronájem movitých a nemovitých věcí společníka jeho s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
Je nasnadě, že pokud jednají osoby vzájemně ekonomicky, personálně či jinak provázané, dohodnou si podmínky výrazně jinak, než mezi nezávislými osobami. Nejde o nic nezákonného, ale o přirozený stav, ovšem státu by tím mohly vznikat významné daňové výpadky. Protože v daních je cena určující, jsou stanovena jistá opatření, aby nadstandardní výhody dohodnuté mezi tzv. spojenými osobami neměly pro státní pokladnu nepříznivé dopady. V praxi jde především o obchody sjednané mezi fyzickou osobou z titulu jejího podnikání jako OSVČ nebo pronájmu osobního majetku na straně jedné a s. r. o., kde je současně společníkem (jednatelem), na straně druhé. Proto lze obecně v těchto případech doporučit sjednání pokud možno věcně odpovídající a hodnověrně prokazatelné „ceny obvyklé“, a to s ohledem na dané místo, čas a podmínky předmětné smlouvy.
Podle § 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění p. p., není živností (samotný, holý) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Proto na takovouto činnost není potřeba živnostenské oprávnění. Nicméně je možné tento nájem provozovat v rámci volné živnosti „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“. Proti tomu soustavný pronájem movitých věcí (např. strojů, zařízení, vozidel atd. - nikoli však třeba zásob určených ke spotřebě, které pronajmout nelze) představuje volnou živnost „Pronájem a půjčování věcí movitých“, což je obor činnosti č. 59 ve smyslu nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění p. p. Obsahem činnosti není pronájem nemovitostí, ani věcí movitých s obsluhou, půjčování zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu, pronájem software, půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů a webhosting. V pochybnostech lze doporučit konzultaci na živnostenském úřadu.
Jestliže tedy pronájem movitých věcí naplní obecné znaky živnosti - soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, a za podmínek živnostenského zákona, pak je k jejímu provozování nezbytné zmíněné živnostenské oprávnění. Jinak by se jednalo o nelegální podnikání, za které hrozí citelné sankce. Návazně na to se pak bude logicky jednat o příjem z (neřemeslného) živnostenského podnikání spadající povinně přednostně mezi příjmy ze samostatné činnosti ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. A proto by se nejednalo o příjem z nájmu podle § 9 ZDP, v jehož úvodu se praví, že příjmy z nájmu mohou být příjmy pouze za předpokladu, že nejde o příjmy s vyšší prioritou - ze závislé činnosti (zaměstnání podle § 6 ZDP), ani ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP), ani případně o příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP). Proti tomu pronájem nemovitých věcí společníka (jednatele) s. r. o. jeho firmě (nájemce) není živností, a proto může nájemné spadat do režimu § 9 ZDP. To ale jen za podmínky, že budou vyřazeny z obchodního majetku OSVČ (§ 4 odst. 4 ZDP), jinak by byl jejich pronájem (nájem) opět přednostně v kategorii příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP.