Daň z nemovitých věcí v roce 2017

Vydáno: 7 minut čtení

Daň z nemovitých věcí se obvykle mění s novým zdaňovacím obdobím. V roce 2016 však zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, nebyl novelizován. Pro zdaňovací období roku 2017 je proto zákon o dani z nemovitých věcí platný ve stejném znění jako ve zdaňovacím období roku 2016. Je dobré si však připomenout alespoň některé změny, které byly provedeny posledními novelami, protože je lze uplatnit, pokud je daňový subjekt nezaregistroval v minulém roce, v dodatečném daňovém přiznání podaném v roce 2017.

Daň z nemovitých věcí v roce 2017
Ing.
Anna
Teklá
je odbornicí na daň z nemovitostí
Zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vyšel ve Sbírce zákonů dne 5. 2. 2015. Jeho účinnost byla k 1. 1. 2016, kromě čl. I. bodu 69, který nabyl účinnosti v průběhu zdaňovacího období, a to dnem vyhlášení zákona. Obsahem čl. I. bod 69 je procesní ust. § 15a zákona, jehož znění je: „Má-li poplatník podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl spr